Кроїк Ганна Аркадіївна

професор кафедри зоології та екології

доктор геологічних наук зі спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека»

головний науковий співробітник НДІ геології ДНУ

Працює у ДНУ понад 30 років. Працювала доцентом кафедри гідрогеології, кафедри геоекології та раціонального природокористування, професором кафедри безпеки життєдіяльності, кафедри гідрогеології та інженерної геології (Національний гірничий університет).

За період викладацької роботи підготувала курси «Екологія», «Екологія людини», «Основи екотоксикології», «Хімія атмосфери», «Гідрохімія», «Гідрогеохімія», «Гідрогеохімія техногенезу», «Моніторинг довкілля», «Екологічний стан в Україні», «Методика викладання фахових дисциплін у Вищій школі» для студентів факультетів «Фізико-технічного», «Фізики, електроніки та комп’ютерних систем», «Фізико-математичного». Із 2010 р. викладає на факультеті біології, екології та медицини «Екологічну безпеку», «Техноекологію», «Екологію».

Одночасно з викладацькою діяльністю керувала 18 держбюджетними темами, які координуються з науковими програмами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, а також із напрямками міжнародних програм «Біогеохімія слідових елементів» і «Енергія, навколишнє середовище та забруднення». За замовленням промислових підприємств Дніпропетровської та Запорізької областей виконано 7 госпдоговірних тем.

Кроїк Г.А. – один із фундаторів в Україні нового наукового напрямку «Геохімія та гідрогеохімія техногенезу», який на сучасному світовому рівні вирішує проблеми дослідження фізико-хімічних процесів у природно-техногенних системах, є основою оцінки екологічних ризиків і розробки нових геохімічних способів мінімізації, попередження забруднення об’єктів довкілля важкими металами. Також нею розроблені нові способи очищення стічних вод від важких металів, утилізації та детоксикації промислових відходів. Постійно керує бакалаврськими та магістерськими роботами, які виконуються на базі лабораторії геоекології інституту геології ДНУ, результати яких впроваджено в інноваційні проекти. Передбачається постійно використання лабораторії для виконання практичних занять і дипломних робіт студентів біологічного факультету зі спеціальності «Екологія».

Біографія Кроїк А.А. представлена у довіднику «Who’s Who in Science and Engineering 2006».

Основні наукові публікації
 1. Кроик А.А. Влияние катионов на определение хрома (III) и хрома(VI) атомно-абсорбционным методом в пламени ацетилен-воздух // Гидрохимические материалы. — Том 98. — Л.- Гидрометиздат.- 1987.- С. 157-161.
 2. Кроик А.А. Оценка процессов выщелачивания отвальных шахтных пород Западного Донбасса с целью изучения их влияния на окружающую среду // Сб. ДГУ «Экологические проблемы Приднепровья». – Дн-ск. – 1992. – С.53-69.
 3. Кроик А.А. Прогнозирование загрязнения подземных вод в районах с развитой горнодобывающей промышленностью // Мат. Межд. конф. “Єкологические прблемы горного производства”.- М.- 1995.- С. 374-377.
 4. Кроик А.А. О роли сорбционных процессов при формировании гидрохимического режима подземных вод в условиях антропогенной нагрузки//Сб. ДГУ “Гидрохимические исследования поверхностных и подземных вод”.- Дн-ск.- 1995. — С. 51-56.
 5. Кроик А.А. Формирование гидрохимического режима поверхностных вод в условиях влияния угольной промышленности//Сб. ДГУ “Гидрохимические исследования поверхностных и подземных вод”.- Дн-ск.- 1995. — С. 40-51.
 6. Кроик А.А. Оценка антропогенной нагрузки на подземные воды Западного Донбасса // Сб. ДГУ “Гидрохимические исследования поверхностных и подземных вод”.- Дн-ск.- 1995. — С.3-18.
 7. Кроик А.А. Способ очистки сточных вод от тяжелых металлов // Мат. III Всеукр. научн.-практ. конф. “Современная техника очистки воды”.- Дн-ск. — 1997.- С. 39-41.
 8. Кроик А.А. Использование почвогрунтов для сорбции тяжелых металлов с целью очистки сточных вод от загрязнения // Мат. I Межд. конф. “Конверсия и экология”. — Дн-ск.- 1997.- С.73-75.
 9. Кроик А.А., Белоус Н.В. , Шрамко Н.Е. Изучение сорбции тяжелых металлов почвогрунтами Приднепровья// Вестник ДГУ: “Геология, география”. – Дн-ск. – 1998. – Вып.1.- С. 136-141.
 10. Кроик А.А., Белоус Н.В., Шрамко Н.Е. Комплексная оценка влияния горнодобывающей промышленности на гидрохимические процессы // Сб. научн. трудов Нац. горн акад. Украины.- Дн-ск. – 1998. — Т.5. — Вып.3. – С. 15-19.
 11. Кроик А.А. О роли процессов сорбции при формировании микрокомпонентного состава подземных вод //Вестник ДГУ “Геология, география”. – Дн-ск. – 1998. – Вып.1.- С.46-53.
 12. Кроик А.А. Изучение буферности чернозема при загрязнении его цинком // Вестник ДГУ: “Геология, география”. — Дн-ск. — 1998- Вып. 2. – С.46-53.
 13. Кроик А.А. Регенерация хромсодержащих стоков // Мат. VI Всеукр. научн.-практ. конф. “Вода — проблемы и решения”. — Дн-ск. — 1998.- С. 207-209.
 14. Кроик А.А. Гидрохимические исследования процессов миграции и накопления тяжелых металлов в водных экосистемах // Мат. VI Всеукр. научн.-практ. конф. “Вода — проблемы и решения”. — Дн-ск. — 1998.- С.16-18.
 15. Кроик А.А. Исследование техногенного изменения ионно-солевого комплекса пород // Сб. научи, трудов Нац. горн. акад. Украины “Геология и гидрогелогия”- Дн-ск. — 1999. — Т. 4. – Вып. 6. — С. 201- 204.
 16. Кроик А.А. Изучение роли пород в формировании химического состава подземных вод в зоне техногенного воздействия // Сб. “Актуальні проблеми геології, географії, та екології.- Дн-ск. – 1999.- Вип.2. – С. 79-92.
 17. Кроик А.А. Изучение процессов выщелачивания солей из отвальных шахтных пород на примере Западного Донбасса // Сб. научн. трудов Нац. горн. акад. Украины: “Збагачення корисних копалин”. – 1999. – Вип.2. – С. 137-145.
 18. Кроик А.А. Процессы взаимодействий тяжелых металлов с почвой в условиях техногенеза // Сб- “Актуальні проблеми геології, географії та екології”. — Дн-ск. — 1999. — Вып. 2. — С. 92-102.
 19. Кроик А.А. Изучение процессов выщелачивания микроэлементов из отвальних шахтных пород Западного Донбасса // Сб. научи. трудов Нац. горн. акад. Украины: “Збагачення корисних копалин”. – 1999. — Вып. 5/46/. – С.48-56
 20. Кроик А.А. Оценка защищенности подземных вод от загрязнения в районах складирования отвальных шахтных пород Западного Донбасса // Сб. “Актуальні проблеми геології, геграфії та екології”. — Дн-ск. – 1999. – Вып.3 – С. 58-68.
 21. Кроик А.А., Яцечко Н. Е. Определение форм нахождения тяжелых металлов в техногенных потоках рассеяния // Сб. “Актуальні проблеми геології, географії та екології”. — Дн-ск. — 1999. — Вьп. 3. – С. 68-77
 22. Кроик А.А. Количественная оценка поступления микроэлементов из отвальных шахтных пород в поверхностные воды // Сб. научн. трудов НГАУ: “Збагачення корисних копалин”. — Дн-ск. -1999. — Вып.6 /47/. — С. 87-91.
 23. Кроик А.А., Белоус Н.В., Яцечко Н. Е. Очистка сточных вод с применением природных сорбентов // Химия и технология воды. — 1999. — Т. 21. — N 3. — С. 310-314.
 24. Кроик А.А. Оценка форм нахождения тяжелых металлов в породах // Мат. V Межд. конф. “Вода — проблемы и решения”. — Дн-ск. — 1999. — С. 175-179.
 25. Кроик А.А. Изучение механизма сорнбции тяжелых металлов природными сорбентами // Мат. I Межд. конф. “Стійкий розвиток, заброднення навколишнього середовища та екологічна безпека”. — Дн -ск. — 1999.- С. 27-30.
 26. Кроик А.А. Физико-химические процессы в техногенном преобразовании вод // Вестник НГАУ. — Дн-ск.- 2000. — N 3. — С. 51-52.
 27. Кроик А.А. Минералогия и сорбционные свойства лессовых пород // Вестник ДГУ: “Геология и география”. — Дн-ск. — 2000. — N 3, — С. 30-40.
 28. Кроик А.А. К вопросу о количественной оценке процессов сорбции тяжелых металлов грунтами в условиях техногенной нагрузки // Вестник ДГУ: “Геология и география”. — Дн-ск. — 2000. — N 3, — С. 101-108.
 29. Кроик А. А., Белоус Н. В. Моделирование и прогноз влияния пруда-накопителя шахтных вод на изменение микрокомпонентного состава подземных вод // Науковий вісник НГАУ. — 2000. — № 4. — С. 61-62.
 30. Кроик А.А., Яцечко Н.Е., Прищепчук Т. П.       Взаимодействие хрома (III) с алевритовыми породами // Химия и технология воды. — 2000. — Т.22. — N 4. — С. 404-408.
 31. Кроик А.А. Изучение особенностей сорбционных и десорбционных свойств лессов и лессовидных суглинков // Минерал. журн. — 2001. — Т. 23. — N 2/3. — С. 64-67.
 32. Кроик А. А. Оценка загрязнения подземных вод, почвогрунтов в зоне складирования промотходов // Наук. Вісник ДГАУ. — Дн -ськ. — 2001. — № 5. — С. 130-131.
 33. Кроик А.А., Белоус Н.В., Яцечко Н.Е. Сорбционные свойства песчано-глинистых отложений среднего Приднепровья // Збагачення корисних копалин. – Дн-ськ. – 2002.- Вып. 14(55). – С.79-83.
 34. Кроик А.А. Прогнозирование загрязнения подземных вод в угледобывающих районах// Уголь У краины.- 2002.- № 6.- С. 40-42.
 35. Кроик. А.А. Буферные свойства пород и оценка защищенности подземных вод в зоне техногенного воздействия // Зб. наук. праць НДУ РНС.- К.- 2002.- № 2.- С. 38-43.
 36. Кроик А.А., Бондаренко Г.Н., Колябина И.Л. Моделирование распределения свинца в лессе // Вісник ДНУ: “Геологія, географія”.- Дн- ськ.- 2002.- Вип. 4.- С. 31-40
 37. Кроик А.А. Комлексное изучение шахтных вод Западного Донбасса и оценка возможности их использования // Сб. научн. трудов НГАУ: “Збагачення корисних копалин”. — Дн-ск. — 2002.- Вып. 16(57).- С. 100-107.
 38. Кроїк Г.А. Агрогеохімічна оцінка варіантів сільськогосподарської рекультивації // Вісник ДДАУ.- Дн-ськ.- 2002.- С. 38-40.
 39. Кроик А.А. Выбор критериев оптимизации процессов очистки сточных вод с помощью природніх сорбентов // Химия и химическая технология.- 2002.- № 5.- С. 210-212.
 40. Кроик А. А. Изучение атмосферных осадков как источника загрязнения промышленных регионов // Зб. наук. праць Нац. гірн. ун-ту. — Дн-ськ. — 2003. — Т. 2, № 17. — С. 100-107.
 41. Кроїк Г. А. Закономірності процесів міграції і сорбції важких металів в місцях складування рідких відходів // Зб. наук. праць ІППНЕ АН України “Екологія і природокористування”. — Дн-ськ. — 2003. — № 6. — С. 138-144.
 42. Кроик А. А. Техногенная метаморфизация подземных вод Западного Донбасса в зоне действия шахтного водоотлива // Уголь Украины. — 2003. -№ 7. — С. 32-34.
 43. Кроик А.А., Белецкая В.А. Физико-химическая модель поглощения свинца лессовыми породами // Вестник ДГУ: “Геология и география”. — Дн-ск. — 2003. — № 5. — С. 72-78.
 44. Кроик А.А. Экологическая безопасность: проблемы загрязнения объектов окружающей среды при хранении твердых отходов // Вісник Дніпр. ун-ту Геологія. Географія. – Вип. 6. — № 8. — – 2004. – С.103-108.
 45. Кроик А.А., Бастрыгина Т.М. Геохимическая оценка техногенных преобразований почв и растений // Вісник Дніпр. ун-ту Геологія. Географія. – Вип. 6. — № 8. – 2004. – С.109-114.
 46. Кроїк Г.А., Горова А.І., Павличенко А.В., Нероба Ю.Г. До питання оцінки екологічної небезпеки для біоти від забруднення грунтів важкими металами // Матер. міжн. конф. „Форум гірників – 2005”. – Дніпропетровськ, 2005. – Т.2. – С.13-21.
 47. Кроик А.А., Белецкая В.А. Прогнозирование направленности химических реакций с применением термодинамических расчетов // Вісник Дніпр. ун-ту Геологія. Географія. – Вип. 7. – 2005. – С.113-118.
 48. Кроик А.А. Оценка перспектив комплексного использования шахтных и карьерных вод Приднепровья // Матер. Міжн. конф.”Форум горняків-2006”.- Дніпропет-ровськ, 2006.- С.205-210.
 49. Кроїк. Г.А. Фізико-хімічні властивості грунтів як провідний фактор процесів міграції токсичних елементів // Вісник ДНУ. Сер.Геологія. Географія.-2006 .- Т. 10.- Вип. 8.-С.125-127..
 50. Кроїк Г.А. Вивчення можливостей використання концентрату солей магнію для отримання високочистих сорбентів // Матер. Міжн. конф.”Форум горняків-2006”.- Дніпропет-ровськ, 2006.- С.213-225.
 51. Кроїк Г.А., Самчук А.І., Проданчук М.Г., Строй А.М., Худайкулова А.Е. Перспективи використання солей магнію та пектинових напоїв у дієтичному харчуванні // Матер. Міжн. конф.”Форум горняків-2006”.- Дніпропет-ровськ, 2006.- С.226-229.
 52. Кроик А.А., Лапицкий В.Н., Борисовская Е.А. О возможности использования глинистых пород для обезвреживания токсичных промышленных отходов // Зб. наук. праць Націон. гірн. ун-ту.- Дніпропетровськ, 2006.-№ 25.- С.195-199.
 53. Кроїк Г.А., Строй А.М., Худайкулова А.Е., Самчук А.І., Бабіч С.В. Дослідження сорбційних властивостей фільтру на основі пектину та перспективи його використання для очищення води від металів-токсикантів // Матер. Міжн. конф.”Форум горняків-2006”.- Дніпропетровськ, 2006.- С.229-235.
 54. Кроїк Г.А., Золотько О.В., Павелко Н.М. Удосконалення технологічної схеми очистки хромвміщуючих стоків машинобудівних підприємств міста Дніпропетровська // Вісник ДНУ. Сер.Геологія. Географія.-2006 .- Т. 10.- Вип. 8.- С.41-45.
 55. Кроїк Г.А. Сучасні методи контролю об’єктів довкілля // Дніпропетровськ: Вид. “Пороги”, 2006.- 54 с.(посібник)
 56. Кроїк Г.А. Розподіл та накопичення кадмію в осадових породах південного сходу України // Вісник ДНУ. Сер.Геологія. Географія.-2006 .- Т. 10.- Вип. 8.-С. 62-69.
 57. Кроїк Г.А. Оцінка буферних властивостей осадових порід півдня та сходу України щодо свинцю // Вісник ДНУ. Сер.Геологія. Географія.-2006 .- Т. 10.- Вип. 8.- С. 42-50.
 58. Кроїк Г.А. Вивчення можливостей використання сорбційних методів для детоксикації відходів // Матеріали 4 Міжнар. науково-практичної конференції “Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів”, Дніпропетровськ, 2007. – С.49-51.
 59. Кроїк Г.А. Міграція важких металів // Екологічна енциклопедія. — К.: Екологічна ліга, 2007. – С.141-142.
 60. Кроїк Г.А. Міграція хімічних елементів // Екологічна енциклопедія. К.: Екологічна ліга, 2007. – С.146-147.
 61. Кроик А.А. Інтенсивність забруднення рослин токсичними елементами шляхом біогеохімічного поглинання // Вісник ДНУ. Сер. Геологія. Географія.-2007 .- Т. 11.- С.77-82.
 62. Кроїк Г.А. Очищення стічних вод від важких металів. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. — 96 с. (посібник).
 63. Кроїк Г.А. До питання оцінки екологічної безпеки побутових відходів після вогневого знераження / Г.А.Кроїк, В.О.Дзюба, О.В.Шевченко // Вісник ДНУ. Сер. «Геологія. Географія».- Вип.. 10, 2008 .- Т. 16.- № 3/2. – С. 137-142.
 64. Кроїк Г.А. Знешкодження стоків гальванічного виробництва: техніко-екологічний аналіз / Г.А.Кроїк, О.А.Толкач // Вісник ДНУ. Сер. «Геологія. Географія».- Вип.. 10, 2008 .- Т. 16.- № 3/2. – С.149-154.
 65. Кроїк Г.А. До питання методики еколого-геохімічної оцінки урбанізованих територій / Г.А.Кроїк, Г.В. Цимбалюк // Матеріали V Міжнар. наукової конференції, присвяченої 90-річчю ДНУ, Дніпропетровськ, 2008. – С. 66-69.
 66. Кроїк Г.А. О необходимости усовершенствования контроля опасности отходов промышленности / Г.А.Кроїк, В.Н.Лапицкий, Є.А.Борисовская // Матеріали Міжнар. конференції «Форум горняків — 2008». — Дніпропетровськ, 2008. – С.81-86.
 67. Кроїк Г.А. Использование глинистых пород для снижения класса опасности отходов / Г.А.Кроїк, В.Н.Лапицкий, Є.А.Борисовская // Матеріали конференції «Енергетика. Технологи. Экология». — Київ, 2008. – С. 114-120.
 68. Кроїк Г.А. Экологическая безопасность: закономерности процессов современного выветривания / Г.А.Кроїк // Матеріали конференції «Енергетика. Технологи. Экология». — Київ, 2008. – С. 163-169.
 69. Кроїк Г.А. Спосіб рекультивації породних відвалів шляхом створення геохімічних екранів // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів. – Дніпропетровськ, 2009. – С.52-56.
 70. Кроик А.А. Создание геохимических экранов – способ экологической реабилитации территорий горнодобывающего комплекса // Материалы конгресса обогатителей стран СНГ. – Москва, 2009. – С. 182-185.
 71. Кроик А.А. Закономерности выщелачивания тяжелых металлов их твердых отходов угледобывающей промышленности в процессе современного выветривания // Материалы Международной научно-практической конференции «Экологическая геоэкология: научно – практические, медицинские и экономико – правовые аспекты». – Воронеж, 2009. – С.147-151.
 72. Кроїк Г.А. Проблеми екологічної безпеки при складуванні твердих побутових відходів (на прикладі полігону ТОВ «Екологія») // Матеріали Міжнародної конференції «Форум гірняків – 2009». – Дніпропетровськ, 2009. – С.130-134.
 73. Кроїк Г.А., Шевченко О.А. Спосіб очистки стічних вод процесів хромування // Материалы ІХ – ой Всеукраинской научно-практической конференции „Вода: проблемы и решения”. – Днепропетровск, 2009. – С.65-69.
 74. Кроїк Г.А. Соколов О.В. Ресурсозберігаюча технологія очистки стічних вод процесу хромування // Материалы ІХ Всеукраинской научно-практической конференции «Вода: проблемы и решения». – Днепропетровск, 2009. – С. 77-80.
 75. Кроїк Г.А. Спосіб рекультивації породних відвалів шляхом створення геохімічних екранів / Г.А. Кроїк // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів”. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 32-36.
 76. Кроик А.А. Создание геохимических экранов – способ экологической реабилитации территорий горнодобывающего комплекса / А.А. Кроик // Материалы конгресса обогатителей стран СНГ. – Москва, 2009. – С.54-57.
 77. Кроик А.А. Закономерности выщелачивания тяжелых металлов их твердых отходов угледобывающей промышленности в процессе современного выветривания / А.А. Кроик // Материалы Международной научно — практической конференции „Экологическая геоэкология: научно – практические, медицинские и экономико -правовые аспекты”. – Воронеж, 2009. – С.74-78.
 78. Кроїк Г.А. Проблеми екологічної безпеки при складуванні твердих побутових відходів (на прикладі полігону ТОВ „Екологія”) / Г.А. Кроїк // Матеріали Міжнародної конференції „Форум гірняків – 2009”. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 116-120.
 79. Кроїк Г.А. Спосіб очистки стічних вод процесів хромування / Г.А. Кроїк, О.А. Шевченко // Материалы ІХ-ой Всеукраинской научно-практической конференции „Вода: проблемы и решения”. – Днепропетровск, 2009. – С.22-25.
 80. Кроїк Г.А. Ресурсозберігаюча технологія очистки стічних вод процесу хромування / Г.А. Кроїк, О.В. Соколов // Материалы ІХ Всеукраинской научно-практической конференции „Вода: проблемы и решения”. – Днепропетровск, 2009. – С. 37-40.
 81. Кроик А.А. Анализ и оценка экологических последствий влияния Приднепровской ТЭС на объекты окружающей среды / А.А. Кроик, Ю.Л. Пацкова // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених „Екологічний інтелект — 2009”. – Дніпропетровськ, 2009. – С.89-91.
 82. Кроїк Г.А., Горова А.І., Павліченко А.В. Оцінка ступеню техногенного забруднення грунтів територій промислових агломерацій Дніпропетровської області // Вісник ДНУ. Сер. «Геологія. Географія». – Вип. 12, 2010 . – Т.18.- № 3/2. – С. 42-51.
 83. Кроик А.А., Дорганова Л.О. Оценка возможностей применения методов космического мониторинга для исследования экологического состояния территорий, загрязненных тяжелыми металлами // Вісник ДНУ. Сер. «Геологія. Географія». – Вип. 12, 2010 –Т. 18. – № 3/2. –
  С. 51 — 55.
 84. Кроїк Г.А., Демура В.І. Термічні методи знешкодження відходів: аналіз та екологічні наслідки // Вісник ДНУ. Сер. «Геологія. Географія». – Вип. 12, 2010 . – Т.18. – № 3/2. – С. 37-42.
 85. Кроїк Г.А. Формування гідрохімічного стану природних вод в зоні дії Придніпровської ТЕС /Г.А. Кроїк // Матеріали Міжнародної конференції «Форум гірників – 2011». –Дніпропетровськ, 2011. – С.56-61.
 86. Кроїк Г. А. Особливості хімічного складу підземних вод Києва, що використовуються для бюветного водопостачання / Г.А. Кроїк, К.С. Злобіна, І.В. Кураєва // Вісник ДНУ, серія “Геологія. Географія”. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – Вип. 13. – С. 42-49.
 87. Кроик А.А. Оценка экологических рисков загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами при складировании твердых отходов / А.А. Кроик // Материалы Второй международной научно–практической конференции «Экологическая геология: теория практика и региональные проблемы». – Воронеж, 2011. – С.58-61.
 88. Кроїк Г.А. Розподіл важких металів у відходах вугледобувної промисловості Західного Донбасу / Г.А. Кроїк, Ю.В. Атовка // Материалы VІІІ Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «География, Геоэкология, Геология: опыт научных исследований. – К.: ГНПП «Картография», 2011. – С. 77-78.
 89. Кроїк Г.А. Екологічні аспекти зниження токсичності відходів / Г.А. Кроїк, В.І. Демура // Вісник ДНУ, серія “Геологія. Географія”. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – Вип. 13. – С.39-43.
 90. Кроїк Г.А. Оцінка токсичності і класу небезпеки відвальних шахтних порід Західного Донбасу / Г.А. Кроїк, В.І. Демура, О.М. Вінокурцева, Т.Д. Азанова-Фролова // Вісник ДНУ, серія “Геологія. Географія”. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011. – Вип. 13. – С.48-53.
 91. Кроїк Г.А. Токсикологічні аспекти накопичення та розподілу важких металів у ґрунтах промислових агломерацій // Материалы VI научной конференции «Биоразнообразие и роль животных в экосистемах». – Дніпропетровськ, 2011 – С. 15-18.
 92. Кроїк Г.А. Оцінка екологічного стану природних вод в зоні дії Придніпровської ТЕС / Г.А. Кроїк, Ю.Л. Пацкова // Вісник ДНУ, серія “Геологія. Географія”. – Д.: Вид-во ДНУ, 2011.–Вип. 13. – С.53-61.
 93. Кроїк Г.А. Техногенне перетворення грунтів на ділянках рекультивації гірничодобувних регіонів / Г.А. Кроїк, О.Ю. Синицька // Вісник агроуніверситету. – №1. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 48-53.
 94. Кроїк Г. А. Закономірності та механізм вивітрювання відвальних шахтних порід як основа оцінки екологічної небезпеки територій / Г.А. Кроїк, М.К. Гаспарян // Екологічна безпека та сбалансоване ресурсокористування. – Івано-Франківськ, 2012– № 2(6). – С. 64-73. >PDF>>>
 95. Кроїк Г.А. Закономірності розподілу техногенних та токсичних елементів у відходах добування та переробки вугілля Західного Донбасу / Г.А. Кроїк, О.В. Мельник // Вісник ДНУ, серія «Геологія. Географія». – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – Вип. 14. – Т. 20. – № 3/2. – С. 77-82.
 96. Кроик А.А. Закономерности накопления и распределения тяжелых металлов в системе «почва — растение» / А.А. Кроик, В.А. Готвянская, М.Г. Диденкул // Вісник ДНУ, серія «Геологія. Географія». – Д.: Вид-во ДНУ, 2012. – Вип. 14. – Т. 20. – № 3/2. – С.86-89.
 97. Кроїк Г.А. Оцінка геохімічного стану територій складування промислових відходів / Г.А. Кроїк, В.О. Готвянська, Г.С. Река, Л.В. Поддубна // Матеріали Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України». – Київ, 2012. – С.114-119.
 98. Кроик А.А. Влияние физико-химических процессов на изменение гидрохимических показателей подземных вод в зоне размещения горнодобывающих предприятий / А.А. Кроик, В.А. Готвянская // Х Международная научно-практическая конференция «Вода: проблемы и решения». – Днепропетровск, 2012. – С.68-81.
 99. Кроїк Г.А. Очистка стічних вод гальванічного виробництва /Г.А. Кроїк // Матеріали Міжнародного науково-практичного форуму «Наука і бізнес – основа розвитку економіки». – Дніпропетровськ, 2012. – С.66-68.
 100. Кроїк Г.А. Особливості розподілу солеутворюючих компонентів у відвалах гірничодобувних регіонів як фактор екологічного ризику / Г.А. Кроїк, Н. В. Тонкова // Матеріали Міжнародного наукового симпозіуму «Тиждень еколога». – Дніпродзержинськ, 2012. – С.36-38.

Патенти

 1. Кроик А.А. Способ определения кадмия // АС № 1303883. — 1987.
 2. Кроик А.А., Сторожко С.А. Способ зкстракционно-фотометрического определения модибдена // АС № 1470666 БИР № 18. — 1988.
 3. Кроик А.А., Куликова О.Н., Мамонтов А.В. Способ определения висмута // АС № 1640636. БИР № 13. — 1991.
 4. Кроик А.А., Куликова О.Н. Способ определения индия // АС № 1679249 БИР- № 35. — 1991.
 5. Кроик А.А., Оришкевич А.М., Чарун И.Е. Атомно-абсорбционный способ опредедения меди // АС № 975575. — 1991.
 6. Кроїк Г. А., Бiлоус Н. В., Шрамко Н. Є. Спосiб очистки води // Патент № 28572. — Україна. — С 02 F 1/28 — 97073491. -Заявл. 02.07.1997. — Бюл. № 5 — ІІ. — 16.10.2000.
 7. Кроїк Г.А., Білоус Н.В., Яцечко Н.Є. Спосіб очистки води // Патент № 28572. — 2000.
 8. Кроїк Г. А., Бiлоус Н. В., Яцечко Н. Є. Спосiб очистки води вiд хрому (III, VI) //Патент № 48398. Україна. — С 02 F 1/28 — 2001064187. -Заявл. 18.06.2001. — Бюл. № 8. — 15.08.2002.
 9. Пат. 43854 Україна МПК G 01 N 33/24, G 01 N 33/18. Спосіб екологічної оцінки забруднення довкілля важкими металами / Г.А. Кроїк, В.А. Білецька, Н.Є. Яцечко, В.І. Демура, І.П. Петренко – №И200813913 Заяв. 3.12.2008; Опубл. 10.09.2009// Бюл. №17.
 10. Пат. 55027 Україна МПК G 01 N 33/24, G 01 N 33/18 «Спосіб визначення класу небезпеки твердих відходів гірничодобувної промисловості» / Г.А. Кроїк, В.А. Білецька, Н.Є. Яцечко, В.І. Демура – №И200909965; Заяв. 30.09.2009; Опубл. 10.12.2010// Бюл. №23.
 11. Пат. 72963 Україна МПК G 01 N 33/24, G 01 N 33/18 «Спосіб детоксикації продуктів термічної переробки твердих побутових відходів щодо хрому та марганцю / Г.А. Кроїк, В.А. Білецька, Н.Є. Яцечко, В.І. Демура, В.О. Готвянська – №И201115052; Заяв. 19.12.2011; Опубл. 10.09.2012 // Бюл. №17.

Публикації за кордоном

 1. Kroik A. Detoxication of the soils polluted by heavy metals with the aid of the sorbents // Мат. III Межд. конф. по биогеохимии микроэлементов. — Париж. — 1995.- С. 575-576.
 2. Kroik A. Sorption and chemical desorption of toxic elements in soil // Мат. IV Межд. конф. по биогеохимии микроэлементов. — США. — 1997.- С. 575-576.
 3. Kroik A. Trace elements migration to underground waters the influence of mining process// Тез. докл. I Межд. симпозиума “Охрана окр. Среды в Центр. и Вост. Европе”.- Прага.- 2000.- С. 118 — 119.
 4. Кroik A. Processes of the modern eolation as the basis for development of methods of mine fields recultivation // 8-th International Conference Waste Management, Environmental Geotechnology and Global Sustainable Development, Ljubljana, Slovenia, August 28-30, 2007. – Р.214-217.
 5. Кroik A. To a question on an opportunity of use of space monitoring for researching an environmental state of areas, contaminated with heavy metals // Матеріали 4 Міжнар. науково-практичной конференції “Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів”, Дніпропетровськ, 2007. – С. 76-78.
 6. Кroik A. Steppe soils buffer capasity and the multipollution impact of industrial enterprises in Ukraine // C. Mothersill et al. , Multiple Stressors: A Challeng for the Future, Springer, 2007. – Р.24-32.
 7. Кroik A. Environment security of eroden soils metals pollution risk assessment in the mining regions// Матеріали науково-практичного семінару НАТО за темою «Екологічна безпека та екотероризм». – Москва, 2010. – С. 210-211.
 8. Кroik A. Environment and economics based appoaches of wastewaters treatment to delete heavy metals // Тези доповіді семінару «Advanced water supply and wastewaters treatment: road to safer sosiety and environment». – Львів, 2010. – С. 165 – 166.
 9. Anna Kroik The rising of ecological safety level of technogenic Landscapes // Nato Advanced Research Workghop (ARW): Environmental and food security and safety in southeast Europe and Ukraine, Dnipropetrovs’k, 16-19 may, 2011. –Р.148-150..

Публикації зі студентами

 1. Кроїк Г.А. Оцінка небезпечних відходів, що містять важкі метали / Г.А.Кроїк // Матеріали V Міжнар. наукової конференції, присвяченої 90-річчю ДНУ, Дніпропетровськ, 2008. – С.94-96.
 2. Кроїк Г.А. Оценка экологического состояния территорий промышленных агломераций / Г.А.Кроїк, Ю.Л.Пацкова // Матеріали V Міжнар. наукової конференції, присвяченої 90-річчю ДНУ, Дніпропетровськ, 2008. – С.98-100.
 3. Петренко А.Н., Кроик А.А. Разработка способа и схемы переработки технологических растворов гальванического производства с целью их утилизации // Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції студентів, магістрантів і аспірантів. – Одеса: ОДЕКУ, 2009. – С.62-64.
 4. Кроик А.А., Пацкова Ю.Л. Анализ и оценка экологических последствий влияния Приднепровской ТЭС на объекты окружающей среды // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект — 2009». – Дніпропетровськ, 2009. – С.86-88.
 5. Кроїк Г.А. Соколов О.В. Розробка способів зворотного водопостачання на дільницях цеху гальванічних покриттів // Матеріали IV Міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект — 2009». – Дніпропетровськ, 2009. – С.88-100.
 6. Кроик А.А., Петренко А.Н. Исследование метода при условиях сорбционного извлечения никеля из гальванических растворов никелирования // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Екологічний інтелект — 2009». – Дніпропетровськ, 2009. – С.107-109.
 7. Демура В.І., Дербіда О.О., Малютіна К.О., Кроїк Г.А. Оцінка хімічного складу відходів вуглезбагачення як основа їх екотоксикологічного стану // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів. – К.: ДНВП Картографія, 2009. – Вип. 6. – С.41-44.
 8. Кроїк Г.А., Пацкова Ю.Л., Сисоєва А.С., Конограй Т.М. До питання оцінки забруднення довкілля важкими металами при складуванні відвальних шахтних порід // Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень: Матеріали VI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів. – К.: ДНВП Картографія, 2009. – Вип. 6. – С.54-57.
 9. Кроїк Г.А., Пацкова Ю.Л., Павліченко А.В. Геоекологічні особливості процесів накопичення важких металів у поверхневих водах під впливом гірничодобувної промисловості // Матеріали VII Міжнар. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених «Географія, геоекологія, геологія: досвід наукових досліджень». – Д.: ІМА-прес, 2010. – Вип. 7. – С. 129-130