Фали Людмила Іванівна

Фали Людмила Іванівна

Фали Людмила Іванівна (1978 р.н.)

faly@ua.fm

У 2002 році закінчила біолого-екологічний факультет Дніпропетровського державного університету, з відзнакою захистила дипломну роботу та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Зоологія» (кваліфікація біолог, зоолог, викладач біології та хімії).

У 2002–2005 рр. працювала лаборантом у підрозділах кафедри (Зоологічний музей, Віварій). З 2006 року виконувала обов’язки завідувача лабораторією кафедри зоології та екології, паралельно навчалася в аспірантурі ДНУ за спеціальністю Екологія (2006–2009 рр.).

Кандидат біологічних наук з 2009 року. Дисертацію на тему «Біолого-екологічні особливості стафілінід роду Philonthus (Coleoptera, Staphylinidae) у лісових біогеоценозах степового Придніпров’я» захистила у березні 2009 р. у спецiалiзованiй вченій радi Д 08.051.04 Дніпропетровського національного університету за спеціальністю 03.00.16 — екологія, диплом ДК № 053903.

Вчене звання доцента кафедри зоології та екології Дніпропетрвського національного університету імені Олеся Гончара присвоєно у 2014 роцi, атестат 12ДЦ № 037070.

Стаж педагогiчної роботи у закладах вищої освiти складає 12 рокiв. Викладає такі дисципліни, як «Зоологія», «Біорізноманіття тваринного світу», «Біологічні основи екології (зоологічний аспект)», «Організація та управління в природоохоронній діяльності», «Екотоксикологія», «Техноекологія», «Охорона біорізноманіття регіону та світу» тощо.

 

Основнi етапи науково-педагогiчної дiяльностi:

01.09.2006 р. – 2009 р. – аспірант Дніпропетровського національного університету;

16.12.2008 р. – 01.11.2009 р. старший викладач кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету;

02.11.2009 р. – по тепер. час – доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

 

Отримувала гранти облдержадміністрації для молодих вчених (2007 р, 2010 р.).

Член Українського ентомологічного товариства (2015–2021 р.).

Член журі ІІ-ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Національного центру «Мала академія наук України» (2015-2016, 2021 рр.).

Загальна кількість друкованих праць – 67, кількість праць наукового та навчально-методичного характеру, опублікованих після захисту кандидатської дисертації – 43, в тому числі 10 публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Індекс Хірша за базою Scopus – 3, за базою Web of Science – 3.

https://orcid.org/0000-0001-8514-5492

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56488067700

https://publons.com/researcher/4073771/ludmila-faly/

https://www.researchgate.net/profile/Ludmila_Faly

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=IdAghEEAAAAJ

Основні наукові публікації

Наукові статті

 1. Faly L. I., Brygadyrenko V. V. Patterns in the horizontal structure of litter invertebrate communities in windbreak plantations in the steppe zone of the Ukraine // J. Plant Prot. Res. – 2014. – Vol. 54(4). – P. 414–420. >PDF>>>
 2. Фали Л. І. Дослідження особливостей живлення Philonthus decorus (Coleoptera, Staphylinidae) у лабораторних умовах // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Біологія. Екологія. – 2006. – Вип. 14, Т. 1. – C. 199–203.
 3. Бригадиренко В. В., Фали Л. І. Вплив підтоплення шахтними водами на структуру герпетобію аренних лісів Західного Донбасу // Питання біо­індикації та екології. – Запоріжжя: ЗДУ, 2007. – Вип. 12, № 2. – С. 91–101.
 4. Фали Л. І. Внутрішньопопуляційна мінливість окремих преімагінальних стадій Philonthusdecorus Grav. (Coleoptera, Staphylinidae) // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: Просвіта, 2008. – Вип. 13, № 1. – С. 69–78.
 5. Шендрик Л. І., Бойко О. О., Фали Л. І. Копрофільні стафілініди роду Philonthus (Coleoptera, Staphylinidae)як резервуарні хазяї нематод підрядів Strongylata та Rhabditata // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, Т. 1. – C. 222–226.
 6. Пахомов О. Є., Похиленко А. П., Фали Л. І., Гірна А. Я. Різноманіття угруповань нагрунтових безхребетних лісових екосистем Присамар’я Дніпровського // Науковий вісник Ужгород. ун-ту. Серія: Біологія. – 2008. – Вип. 24. – С. 40–47.
 7. Пахомов О. Є., Фали Л. І., Бойко О. О. Взаємовідносини паразитичних грибів Laboulbeniales і нематод Strongylata із копрофільними стафілінідами Philonthus spinipes (Coleoptera, Staphylinidae) // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Біологія. – 2008. – Вип. 373. – С. 133–140.
 8. Фали Л. І., Бригадиренко В. В. Морфологічна мінливість особин у популяції Philonthus decorus (Coleoptera, Staphylinidae) // Науковий вісник Ужгородського університету. Біологія. – 2007. – Вип. 20. – С. 66–71.
 9. Бригадиренко В. В., Фали Л. І. Вплив підтоплення шахтними водами на підстилкову мезофауну заплавних лісів Західного Донбасу // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2009. – Вип. 14, № 1. – С. 90–100.
 10. Бойко О. О., Фали Л. І., Бригадиренко В. В. Різноманіття паразитів м’ясоїдних тварин на території м. Дніпропетровськ // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 2. – С. 3–7.>PDF>>>
 11. Довгій Ю.Ю., Шендрик Л.І., Фещенко Д.В., Бойко О.О., Фали Л.І. Нематоди диких копитних України // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, Т. 2. С. 29–34.
 12. Фали Л. І. Перспективи використання методики лікування ран за допомогою личинок падальних мух родини Calliphoridae // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2012. – Вип. 3, Т. 1. – С. 162–166.>PDF>>>
 13. Бригадиренко В. В., Фали Л. І., Якимець К. Г. Різноманіття угруповань герпетобію балки Тунельна м. Дніпропетровськ // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2012. – Вип. 20, т. 1. – С. 3–12.>PDF>>>

Методичні роботи

 1. Фали Л. І. Навчальний посібник до вивчення дисципліни «Екологічний аудит» [Текст] / Л. І. Фали. – Д.: РВВ ДНУ, 2013. – 60 с.

Інші публікації

 1. Фали Л. І. Особливості спектра живлення Philonthus decorus та Staphylinus caesareus (Coleoptera, Staphylinidae) у лабораторних умовах // Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матер. ІІІ Міжнар. наук. конф. – Д.: ДНУ, 2005. – С. 314–315.
 2. Фали Л. І. Дослідження морфологічної мінливості у субпопуляціях Philonthus decorus (Coleoptera, Staphylinidae) в умовах Дніпропетровської області // Проблеми екології та екологічної освіти. Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2006. – С. 135–136.
 3. Фали Л. І. Біорізноманіття наґрунтової мезофауни антропогенно трансформованих заплавних лісових екосистем Західного Донбасу // Наукові основи збереження біотичної різноманітності. Матер. VIII наук. конф. молодих учених. – Львів, 2007. – С. 108–109.
 4. Фали Л. І. Асиметричність розташування хет у популяції Philonthus decorus (Coleoptera, Staphylinidae) на першій ларвальній стадії // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах. Матер. IV Міжнар. наук. конф. – Д.: ДНУ, 2007. – С. 304–305.
 5. Шульман М. В., Фали Л. І. Внутрішньопопуляційна мінливість морфологічних структур Philonthus intermedius (Coleoptera, Staphylinidae) в умовах техногенно-навантаженого м. Дніпропетровськ // Еколого-економічні проблеми України, Азово-Чорноморського басейну: економіка, екологія, освіта. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – Бердянськ, 2007. – С. 29–30.
 6. Фали Л. І. Особливості внутрішньопопуляційної морфологічної мінливості Philonthus decorus Grav.(Coleoptera, Staphylinidae) на ларвальній стадії (I) // VII з’їзд Укр. ентомол. тов-ва. – Ніжин, 2007. – С. 139.
 7. Пахомов О. Є., Фали Л. І. Особливості міжпопуляційної морфологічної мінливості Philonthus longicornis (Coleoptera, Staphylinidae) // Охорона та раціональне використання природних ресурсів Українських Карпат. Тези доп. регіон. наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю біобази УжНУ в с. Колочава та пам’яті її фундатора В. Ю. Штаєра. – Ужгород, 2008. – С. 88.
 8. Бойко А. А., Фалы Л. И. Роль пластинчатоусых-копрофагов в циклах развития паразитических нематод подотрядов Rhabditata и Strongylata // Биоразнообразие и экология паразитов наземных и водных ценозов. Матер. Междунар. науч. конф., посвящ. 130-летию со дня рождения акад. К. И. Скрябина. – М., 2008. – С. 40–42.
 9. Бойко А. А., Шендрик Л. И., Фалы Л. И., Демиденко Л. А. Типы взаимоотношений свободноживущих личинок      нематод с обитателями экскреций животных // Сб. науч. статей Междунар. симпозиума «Паразиты Голарктики» 4–8 октября 2010г., г. Петрозаводск, Корелия, Россия. – Петрозаводск, 2010. – Т. 1. – С. 44–45.
 10. Фалы Л. И. Влияние техногенного загрязнения на изменение морфометрических признаков у Philonthus spinipes (Coleoptera, Staphylinidae) // Матер. ІІІ Междунар. науч.-практ. интернет-конф. «Актуальные вопросы энтомологии» г.      Ставрополь, 15 мая 2010г. – Ставрополь: «Агрус», 2010. – Вып. 6. – С.      19–21.
 11. Петренко А. А., Фали Л. І., Глотов С. В. Ocypus ophthalmicus (Scopoli,1763). Оципус гострозорий / Червона книга      Дніпропетровської області (Тваринний світ). Під ред. Пахомова О.Є. – Д.: ТОВ “Новий Друк”, 2011. – С. 100.
 12. Петренко А. А., Фали Л. І., Глотов С.В. Tasgius predator (Gravenhorst, 1802). Тасгіус крокуючий/ Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний світ). Під ред. Пахомова О.Є. – Д.: ТОВ “Новий Друк”, 2011. – С. 101.
 13. Петренко А. А., Фали Л. І., Глотов С. В. Jurecekia asphaltina (Erichson, 1840). Юречекія смоляна/ Червона книга Дніпропетровської області (Тваринний      світ). Під ред. Пахомова О.Є. – Д.: ТОВ “Новий Друк”, 2011. – С. 102.
 14. Петренко А. А., Фали Л. І., Глотов С. В. Emus hirtus(Linnaeus, 1758). Стафілін волохатий / Червона книга      Дніпропетровської області (Тваринний світ). Під ред. Пахомова О.Є. – Д.: ТОВ “Новий Друк”, 2011. – С. 103.
 15. Фали Л. І., Петренко А. А., Крайник Ю. М., Глотов С. В. До  вивчення жуків-стафілінід (Coleoptera, Staphylinidae) національного природного парку «Великий  луг» // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матер. VІ Міжн. наук. конференції. – Д.: ДНУ, 2011. – С. 223–224.
 16. Бойко О. О., Фали Л. І. Роль преімагінальних фаз розвитку копрофільних стафілінід Philonthus spinipes у життєвих      циклах паразитичних нематод Strongylida і Rhabditida // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матер. VІ Міжн. наук. конференції. – Д.: ДНУ, 2011.– С. 165–166.
 17. Фали Л. І., Глотов С. В. Стафілініди (Coleoptera, Staphylinidae) фауни балкових екосистем міста Дніпропетровськ // Динаміка біорізноманіття 2012:      Матер. наук. конференції. – Луганськ, 2012. – С. 2–3.