Головня Алевтина Вікторівна

brigadirenko.jpg Рік народження: 1997

У 2016 році вступила до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на біолого-екологічний факультет. У 2020 р. захистила дипломну роботу на тему «Екоморфічне різноманіття угруповання мезопедобіонтів білотопольника на арені р. Дніпро (природний заповідник «Дніпровсько-Орільський»)» та отримала диплом магістра за спеціальністю 101 «Екологія». У 2020 році вступила до третього освітьно-кваліфікаційного рівня PhD за спеціальністю 101 Екологія до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де й навчається до тепер. Тема дисертаційного дослідження Головні Алевтини Вікторівни «Екоморфічна структура ґрунтової макрофауни в оцінці результатів реконструкції лісопаркового насадження». Наукові публікації:

 1. Alevtyna Holovnia THE VARIATION OF THE HERBACEOUS LAYER UNDER THE INFLUENCE OF THE OVERSTORY IN AN EASTERN EUROPEAN POPLAR-WILLOW FOREST/ Yulia Dubinina. — Міжнародна науково-практична конференції «Екологія-філософія існування людства»; студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ, 2019. – С. 25-26.
 2. Головня А.В. Різноманіття угруповання мезопедобіонтів білотопольника на арені р. Дніпро (природний заповідник «Дніпровсько-Орільський») — Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали X Міжнародної наукової конференції. – Дніпро: Ліра, 2019. – С. 21.


Жукова Юлія Олександрівна

brigadirenko.jpg Рік народження: 1994

У 2012 році вступила до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на геолого-географічний факультет. У 2018 р. захистила дипломну роботу на тему «Паводкове стокоутворення річок північного степу в сучасних умовах використання природньо-ресурсного потенціалу регіону» та отримала диплом магістра за спеціальністю 103 «Науки про Землю». У 2018 році вступила до третього освітьно-кваліфікаційний рівня PhD за спеціальністю 101 Екологія до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де й навчається до тепер. Тема дисертаційного дослідження Жукової Юлії Олександрівни «Екоморфічна організація угруповань мезопедобіонтів заплави р. Дніпро у межах природного заповіднику «Дніпровсько-Орільський». За час аспірантури нею опубліковано 4 наукових статті, зокрема у журналах, які включено до міжнародних наукових баз Scopus та Web of Science. Жукова Ю.О. приймає активну участь у наукових конференціях. Основні наукові публікації:

 1. Zhukov, O., Kunah, O., Dubinina, Y., Zhukova, Y., Ganga, D. (2019). The effect of soil on spatial variation of the herbaceous layer modulated by overstorey in an Eastern European poplar-willow forest. Ekológia (Bratislava). 38(3), 353–372. DOI:10.2478/eko-2019-0020
 2. Kunakh, O. M., Yorkina, N. V., Zhukova, Y. O., & Malasay, A. S. (2020). Environmental impact assessment: possible application of the ecomorphic approach. Agrology, 3(3),
 3. O. Zhukova, N. V. Yorkina, V. S. Budakova, O. M. Kunakh. The small-scale variation of herb-layer community structure in a riparian mixed forest (2020). Biosystems Diversity Vol 28 No 4 (2020)

З 27 січня по 26 лютого 2020 року аспірантка Жукова успішно пройшла закордонне стажування у рамках програми DAAD «Професійне партнерство з університетами країн, що розвиваються» у ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (ТУ ФГА), яке включало лекційну та практичну підготовку аспірантів на базі ТУ ФГА. Повторне стажування відбулось дистанційно у жовтні 2020 року.

 Гуслистий Артем Олександрович (Artem A. Huslystyi)

brigadirenko.jpg Рік народження: 1993

У 2010 році вступив до Дніпропетровськго національного університету імені Олеся Гончара, де навчався за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». У 2014 році отримав кваліфікацію бакалавра. У 2015 – захистивши дипломну роботу на тему «Екологічна зумовленість фізичних властивостей чорноземів Присамар’я», отримав диплом спеціаліста за спеціальністю 7.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У 2016 році вступив на третій освітьно-кваліфікаційний рівень PhD за спеціальністю 101 Екологія до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де й навчається до нині. Тема дисертаційного дослідження: «Влив деревної рослинності на гумусовий стан ґрунтів лісових біогеоценозів степової зони України»

З 2017 року працював інженером, а згодом молодшим науковим співробітником у НДІ біології ДНУ.

З 2015 року – член оргкомітету міжнародної наукової конференції Zoocenosis, а з 2016 року – член редакційної колегії двох наукових журналів: «Biosystems Diversity» який включено до Web of Science та Scopus; «Regulatory Mechanisms in Biosystems», який входять до Web of Science.

За часи аспірантури опублікованно 7 наукових статей, зокрема 1 у журналі який включено до міжнародної наукової бази Scopus; прийняв участь у 2 наукових конференціях.   

Після підвищення кваліфікації в аспірантурі (PhD) і захисту дисертаційної роботи буде працювати науковим співробітником у НДІ біології ДНУ імені Олеся Гончара, що підвищить рівень наукових досліджень лабораторії «біомоніторингу».

Основні наукові публікації:
 
 • Gorban V., Huslystyi A., Kotovych O., Yakovenko V. Changes in Physical and Chemical Properties of Calcic Chernozem Affected by Robinia pseudoacacia and Quercus robur Plantings. Ekológia (Bratislava). 2020. № 39(1). P. 27–44 (Scopus). doi:10.2478/eko-2020-0003.
 • Huslystyi A. O. (2019). Influence of woody vegetation on the content of humus in chernozem soils. Ecol. Noospher., 30(1), 50–55 doi: 10.15421/031909 >PDF>>>
 • Gorban V. A., Khmelenko O. V., Huslistyj A. O., Tetiukha O. G. Influence of forest vegetation on color, reflectivity and humus content in ordinary chernozems. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2019. № 48. P. 25–37. doi: 10.15421/441903
 • Gorban V. A., Huslystyi A. O. (2018). Some features of the influence of Robinia pseudoacacia L. on soils in arid conditions. Ecol. Noospher., 29(1), 47–51 doi: 10.15421/031808 >PDF>>>
 • Gorban V. A., Huslystyi A. O., Mandrygelia M. V., Pohribnyak V. O. (2017). Вплив лісової рослинності на діелектричну проникність та електрофізичні показники чорноземів. Ґрунтознавство, 18(1-2), 38–45 doi: 10.15421/031808 >PDF>>>
Тези:
 • S. Yermolenko, A. Huslystyi, V. Gasso, T. Kolombar, A. Hahut, V. Kozak (2018). ECOLOGICAL ROLE OF FOREST SHELTER BELTS IN AGROLANDSCAPES. 2ND International Conference „Smart Bio“, 317 >PDF>>>
 • Горбань В. А., Гуслистый А. А. Влияние насаждений Quercus robur L. на содержание гумуса и отражательную способность черноземов обыкновенных степной зоны Украины. International scientific congress «Medical and Biological Sciences: Achievements and Perspectives». (25-26 April 2018, Tanzania). Tanzania, 2018 – C. 277–281


Експедиції та польові практикиТеми дипломних робіт наших випускників

Теми дипломних робіт студентів за ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра, кафедри зоології та екології на 2010-2011 навчальний рік спеціальність «Зоологія» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Теми дипломних робіт студентів за ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра, кафедри зоології та екології на 2011-2012 навчальний рік спеціальність «Зоологія» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Теми дипломних робіт студентів за ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра, кафедри зоології та екології на 2012-2013 навчальний рік спеціальність «Зоологія» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Теми дипломних робіт студентів за ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра кафедри зоології та екології на 2014-2015 навчальний рік спеціальність «Зоологія» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Теми дипломних робіт студентів за ОКР бакалавра та спеціаліста кафедри зоології та екології на 2015-2016 навчальний рік спеціальність «Зоологія» та «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»Студентська практика (с. Кочережки; Присамарський біогеоценотичний стаціонар ім. О. Л. Бельгарда, с. Андріївка)

Вот такие вот студенты на практике. Здесь сборные фото с Кочережек и с. Андреевка. Так же, несколько фото макро жуков и растений.
Місцеположення c. АндріївкаСтудентська практика (Присамарський біогеоценотичний стаціонар ім. О. Л. Бельгарда, с. Андріївка, 2012 р.)

Навчальна (ландшафтно-екологічна) практика проходила з 28.05.2012 до 26.06.2012 в комплексній експедиції ДНУ ім. О. Гончара з вивчення степових лісів у навчально-науковому центрі «Присамарський біогеоценотичний стаціонар ім. О. Л. Бельгарда»
Метою ландшафтно-екологічної практики була оцінка районування та картування регіонально ландшафтних екологічний умов.
Місцеположення c. Андріївка