Жуков Олександр Вікторович

Zhukov O. Viktorovich

Zhukov.jpg Дата народження: 31.01.1969 р.

Доктор біологічних наук, професор кафедри зоології та екології.

Закінчив кафедру зоології та екології Дніпропетровського державного університету у 1993 р. за спеціальністю – зоологія, кваліфікація – біолог, зоолог-ентомолог. У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія на тему «Екологічні основи зоологічної діагностики лісових ґрунтів степового Придніпров’я». У 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія на тему «Екоморфічні матриці мезофауни лісових ґрунтів степового Придніпров’я». У 2011 р. одержав наукове звання доцента кафедри екології та ґрунтознавства (Дніпропетровський державний аграрний університет).

Автор 173 наукових праць, серед яких 4 монографії та 104 статті.

Член редколегії журналів «Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету», «Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель», «Біологічний вісник МДПУ імені Богдана Хмельницького».

Член спеціалізованих спеціальних рад з присудження наукового ступеню доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) та доктора сільськогосподарських наук спеціальністю 03.00.16 – екологія (Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет).

Наукові напрямки – ґрунтова зоологія, екоморфи та екоморфічнні матриці, зоологічна діагностика ґрунтів, екологічні особливості процесу рекультивації ґрунтів, просторова екологія, біологічне різноманіття в умовах природного землеробства, відновлення біотичного потенціалу агробіоценозів, точне землеробство, просторова організація ґрунту, динаміка фізичних властивостей ґрунтів в процесі рекультивації, різноманіття угруповань паразитів риб в нативній та інвазивній частинах ареалу, геометрична та класична морфометрія, факторний аналіз екологічної ниши, біологічне різноманіття урбоекосистем, екотоксикологія, консортивна організація біогеоценозу, екосистемні інженери, середовищеперетворючий вплив тварин, функціональна роль сліпаків в екосистемах.

Розробив та викладає наступні курси: «Екологія», «Моделювання та аналіз екологічних систем», «Соціальна екологія», «Методика викладання біології та екології», «Управління популяціями тварин», «Біоіндикація та ґрунтова зоологія», «Порівняльна анатомія безхребетних» (ДНУ), «Біологічне різноманіття та його охорона», «Ґрунтознавство», «Географічні інформаційні системи в екології», «Географічні інформаційні системи в сільському господарстві», «Точне землеробство» (ДДАЕУ).

Теми курсових робіт

За спеціальністю «Біологія»За спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища»
1. «Екосистемні інженери: консортивна структура поселення чаплі сірої (Ardea cinerea L.)».1. «Сонячна активність, хвилі життя та прогнозування динаміки чисельності шкідливих комах».
2. «Екосистемні інженери: педотурбаційна активність кабана (Sus scrofa Linnaeus 1758)».2. «Оцінка варіювання у просторі та часі рослинного покриву засобами дистанційного зондування Землі»
3. «Вплив колонії сірої чаплі (Ardea cinerea L.) на целюлозолітичну активність ґрунту».3. «Ландшафтна екологія як основа просторового аналізу продуктивності агроценозів».
4. «Динаміка угруповань герпетобіонтів в умовах природного землеробства».4. «Дистанційне зондування поверхні Землі для визначення властивостей екологічної ніши тварин».
5. «Твердість ґрунту як фактор організації екологічної ніши ґрунтових тварин».5. «Оцінка біологічного різноманіття у межах Дніпропетровської області за технологією MSA».
Тел.: E-mail:Zhukov_dnepr@rambler.ru
Основні наукові публікації

Диссертації

 1. Жуков А. В. Экологические основы зоологической диагностики лесных почв степного Приднепровья. / О. В. Жуков: дис. канд. біол. наук: 03.00.16 /. – Дніпропетровськ, 1996. – 267 с.
 2. Жуков О. В. Екоморфічні матриці мезофауни лісових ґрунтів степового Придніпров’я / О. В. Жуков: дис. докт. біол. наук: 03.00.16 / . – Дніпропетровськ, 2011. – 407 с.>PDF>>>

Монографії

 1. Жуков О. В. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Дощові черв’яки (Lumbricidae): моногр. / О. В. Жуков, О. Є. Пахомов, О. М. Кунах // Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007. – 371 с. >PDF>>>
 2. Жуков О. В. Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин /О. В. Жуков // Д.: Вид-во «Свідлер А. Л.». – 2009. – 239 с.>PDF>>>
 3. Прокопенко О. В. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Павуки (Aranei): моногр. / О. В. Прокопенко, О. М. Кунах, О. В. Жуков, О. Є. Пахомов // Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 340 с.>PDF>>>
 4. Демидов А. А. Пространственная агроэкология и рекультивация земель: монография / Демидов А.А., Кобец А.С., Грицан Ю.И., Жуков А.В. – Днепропетровск: Изд-во «Свидлер А.Л.», 2013. – 560 с.>PDF>>>
 5. Жуков О. В. Розвиток ґрунтово-зоологічних досліджень у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара / О. В. Жуков, О. М. Кунах, Т. М. Коломбар // Біогеоценологічні дослідження лісів степової зони України : колективна монографія. – Під ред. А. П. Травлєєва. – Дніпро : Вид-во «Свідлер А.Л.», 2016. – C. 35–53.>PDF>>>
 6. Жуков О.В. Екологія техноземів: монографія / О.В. Жуков, Г.О. Задорожна, К. П. Маслікова, К.В. Андрусевич, І.В. Лядська – Дніпро: Журфонд. – 2017. – 442 с.>PDF>>>

Навчальні посібники

 1. Жуков О. В. Аналіз просторових даних в екології та сільському господарстві / О. В. Жуков. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. – 124 с. DOI: 10.13140/RG.2.1.3480.2406. >PDF>>>
 2. Трифанова М. В. Дослідження консортивних зв’язків у біогеоценозах та охорона природи / М. В. Трифанова, О. М. Кунах, О. В. Жуков. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. – 111 с. DOI: 10.13140/RG.2.1.2038.4488>PDF>>>
 3. Просторова агроекологія як основа прогнозу чисельності шкідників / О. Ю. Диченко, П. В. Писаренко, О. М. Кунах, О. В. Жуков. Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. – 139 с. DOI: 10.13140/RG.2.1.1014.4485>PDF>>>
 4. Кунах О. М. Морфологія дощових черв’яків (Lumbricidae) / О. М. Кунах, О. В. Жуков, О. Є. Пахомов – Д.: ФОП Дрига Т. В., 2010. – 52 с.>PDF>>>
 5. Жуков О. В. Основи ґрунтової зоології та біоіндикації / О. В. Жуков, О. Ф. Пилипенко, С. М. Кірієнко: Навч. посіб. – Д.: РВВ ДНУ, 2002. – 88 с.>PDF>>>
 6. Пилипенко О. Ф. Паразитологія / О. Ф. Пилипенко, О. В. Жуков: Навч. посібник. – Д.: РВВ ДНУ, 2001. – 76 с.>PDF>>>
 7. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Геоінформаційні системи
  і технології в екології” – ч. 1. «ГІС та GPS програмне забезпечення. Основи роботи з
  ArcMap, ArcCatalog та ArcToolbox. Оцифровування карт та редагування» / Дніпропетровський державний аграрний університет –Дніпропетровськ. 2012. – 32 с.>PDF>>>
 8. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Геоінформаційні системи
  і технології в екології” – Ч. 2. «Основи роботи з ArcScan. Побудова буферів навколо
  об’єктів. Просторовий аналіз» / Дніпропетровський державний аграрний університет – Дніпропетровськ. 2012. – 27 с.>PDF>>>
 9. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни “Геоінформаційні системи
  і технології в екології” – ч. 1. «Інтерполяція даних та основи картографії. Просторовий аналіз» / Дніпропетровський державний аграрний університет – Дніпропетровськ. 2012. – 22 с.>PDF>>>

Статті

 1. Пилипенко А. Ф., Жуков А. В. Биохимические изменения в мышечной ткани дождевого червя Octolasium lacteum в условиях загрязнения среды обитания // Вестник Днепропетровского ун-та, сер. Биол. и экол., – Днепропетровск. – 1993. – Вып 1. – С. 68-69.
 2. Барсов В. А. Сезонные, годовые и вызванные антропогенными факторами изменения структуры популяций почвенных и наземных беспозвоночных животных в некоторых биогеоценозах центрального степного Приднепровья / В. А. Барсов, А. Ф. Пилипенко, А. В. Жуков, Ю. Л. Кульбачко, Т. И. Кисенко // Вестн. Днепропетр. ун-та. Днепропетровск. ДГУ. – 1996. – Вып. 2. – С. 24–30.
 3. Мисюра А. Н., Жуков А. В., Полоз О. В., Суханова В. Н., Гассо В. Я., Рева А. А., Кульбачко Ю. Л. Разработка метода комплексной эколого-биохимической оценки состояния животных в условиях техногенного влияния в степном Приднепровье // Вестн. Днепропетр. ун-та. – Биология и экология. – Д.: ДГУ. – 1996. – Вып. 2. –С. 177–184.
 4. Жуков А. В. Продукция и разнообразие комплексов почвенной мезофауны Присамарья // Вопр. степ. лесоведения и лесной рекультивации земель. – Днепропетровск. – 1996. – С.142-149.
 5. Жуков А. В., Жукова В. В. Экоморфические спектры комплексов дождевых червей в зоологической диагностике почв // Вестн. Днепропетр. гос. ун-та. – Д. – 1997. – Сер. биол. и экология. – Вып. 3. – С. 216–221.
 6. Жуков А. В., Мисюра А. Н. Накопление тяжелых металлов почвенными беспозвоночными урбанизированных территорий // Вопр. биоиндикации и экологии. – Запорожье. – 1997. – Вып. 2. – С. 141–145.
 7. Жуков А. В., Пилипенко А. Ф., Барсов В. А., Смирнов Ю. Б., Кульбачко Ю. Л., Кисенко Т. И. Зоогеографический анализ почвенной и подстилочной фауны степного Приднепровья // Вопр. степ. лесоведения и лесной рекультивации земель. – Д. – 1997. – С. 89–92.
 8. Жуков А. В., Пилипенко А. Ф., Киреева О. А. Биоиндикационные характеристики дождевых червей для установления степени загрязнения почвы отходами химического производства // Вопр. биоиндикации и охраны природы. – Запорожье. – 1997. – С. 162–166.
 9. Мисюра А. Н., Гассо В. Я., Полоз О. В., Суханова В. Н., Жуков А. В., Кульбачко Ю. Л., Рузина Е. И. Сравнительная характеристика содержания некоторых микроэлементов в организме беспозвоночных, земноводных и пресмыкающихся в условиях техногенного влияния // Вестн. Днепропетр. гос. ун-та. – Сер. Биология и экология. – Д. – 1997. – Вып. 3. – С. 133–144.
 10. Мисюра А. Н., Жуков А. В. Биохимическое тестирование животных в системе контроля состояния окружающей среды // Вопр. биоиндик. и охр. природы. – Запорожье. – 1997. – С. 113–118.
 11. Пилипенко А. Ф., Жуков А. В., Киреева О. П. Животное население эдафотопов экспериментального участка лесной рекультивации в Западном Донбасе // Вопр. степ. лесоведения и лесной рекультивации земель. – Днепропетровск, 1997. – С. 93–98.
 12. Жуков А. В. Биоморфический анализ животного населения в диагностике почв // Придніпровський наук. вісн. Біологія, сільське господарство та ветеринарія. – 1998. – № 113 (180). – С. 114–120.
 13. Кисенко Т. И., Жуков А. В. Биотопическое распределение и фауна двупарноногих многоножек лесов степной зоны Украины // Вестн. Днепропетр. ун-та. – Д. – 1998. – Вып. 4. – С. 90–94.>PDF>>>
 14. Пахомов А. Е., Жуков А. В. Формирование почвенной мезофауны под влиянием педотурбационной активности микромаммалий // Вестн. Днепропетр. ун-та. – Д. – 1998. – Вып. 4. – С. 72–77.
 15. Chernychenko S. V., Misiura A. N, Gasso V. Y, Zhukov A. V. Biotesting as a method of environmental assessment in industrial areas // Biomarkers: a pragmatic basic for remendation of severe pollution in Eastern Europe. – kluer Academic Publishers – 1999. – P. 317–318
 16. Жуков А. В. Динамика почвенной фауны урочища Круглик (Днепропетровская область) // Известия Харьковского энтомологического общества. – 1999. – Т. VII. – Вып. 2. – С. 62–70.>PDF>>>
 17. Жуков О. В. Зоологічна індикація едафічних факторів, що визначають розподіл мезофауни в лісах степової зони України // Науковий Вісн. Укр. держ. лісотехнічного ун-ту. – Львів. – 1999. –Вип. 9. – С. 131–135.
 18. Марченковська О. О., Гассо В. Я., Місюра А. М., Загубіженко Н. І., Жуков О. В., Кульбачко Ю. Л. Різноманітні групи тварин як біоіндикатори забруднення природного середовища важкими металами // Наук. Вісн. Укр. держ. лісотехніч. ун-ту. –Львів. – 1999. – Вип. 9–11. – С. 76–79.
 19. Пилипенко А. Ф., Жуков А. В. Роль комплексной экспедиции по изучению лесов степной зоны Украины в развитии почвенно-зоологических исследований в ДГУ // Екологія та ноосферологія. – 1999. – Т. 6. Вип. 1–2. – С. 151–157.
 20. Жуков А. В. Анализ биоморфической структуры мезофауны в диагностике почв // Пит. степ. лісознавства та лісової рекультівації земель. – Дніпропетровськ. – 1999. – С. 106–114.>PDF>>>
 21. Жуков А. В. Экологическое разнообразие животного населения почв пойменных биогеоценозов р.Самара // Вестн. Днепропетр. ун-та. – Сер. Биология и экология. – Вып. 7. – Днепропетровск. – 2000. – С. 73-79.>PDF>>>
 22. Жуков О. В. Просторовий розподіл мезофауни правого берега р. Самари // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – Сер. Біологія, екологія. – 2000. – Вип. 8. – Т. 2. – С. 94–100.
 23. Кисенко Т. И., Жуков А. В. Почвенная мезофауна поймы р. Самара-Днепровская // Вестн. Днепропетр. ун-та. – Сер. Биология и экология. – Вып. 7. – Д. – 2000. – С. 62–68.>PDF>>>
 24. Новицкий Р. А., Жуков А. В. Внутрипопуляционный полиморфизм берша Stizostedon volgensis Днепровского водохранилища // Вестн. зоолог. – 2000.– № 34. Вып. 1–2. – С. 63–70.>PDF>>>
 25. Жуков А. В. Экологическая структура животного населения почв чернокленовых дубрав правого берега р.Самара Днепровская // Пит. степ. лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ. – Випуск 5. – 2001. С. 84-93.>PDF>>>
 26. Жуков А. В., Пилипенко А. Ф. Идентификация пространственных группировок почвенной мезофауны на уровне микрорельефа // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – Сер. Біологія, екологія. – Вип. 9. – Т. 2. – 2001. – С. 159–165.>PDF>>>
 27. Жуков А. В. Пространственное распределение почвенных беспозвоночных в прирусловой пойме р. Самара // Пит. степ. лісознавства та лісової рекультивації земель. Дніпропетровськ. Випуск 6. 2002. С. 108-120
 28. Жуков А. В. Зоологическая диагностика почв на основе анализа трофической структуры почвенной мезофауны степного Приднепровья // Экология и ноосферология. – 2003. – Т. 13, №1–2. – С. 104–112.>PDF>>>
 29. Жуков А. В. Дождевые черви как компонент биогеоценоза и их роль в зооиндикации // Ґрунтознавство. Київ–Дніпропетровськ. – 2004. – Т. 5, № 1–2. – С. 44–57.>PDF>>>
 30. Жуков А. В., Пилипенко А. Ф. Информационный анализ взаимосвязей элементов экологических систем: микростациальное распределение дождевого червя Aporrectodea rosea в пойме р. Самара // Пит. степ. лісознавства та лісової рекультівації земель. – Д. – 2004. – Вип. 8 (33). – С. 161–174.>PDF>>>
 31. Жуков О. В. Еколого-фаунистичний огляд дощових черв’яків східної України // Вісн. Запорізького держ. ун-ту. – 2004. – № 2. – Фізико-математичні науки. Біологічні науки. – С. 145–154.>PDF>>>
 32. Пахомов А. Е., Жуков А. В. Положительное и отрицательное влияние экологического инжиниринга: сравнение парадигм // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – Д. – Сер. Біологія. Екологія. – 2004. – № 1. – С. 141–146.>PDF>>>
 33. Жуков А. В. Биоразнообразие и устойчивость в пространстве почвенной мезофауны // Экология и ноосферология. – 2005. – Т. 16, №3–4. – С. 165–177.>PDF>>>
 34. Жуков А. В. Своеобразие животного населения чернозема обыкновенного // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – 2005. – №3/1. – С. 77–88.>PDF>>>
 35. Жуков А. В. Экологическое разнообразие и таксономическое разнообразие сообществ животных // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – 2005. – № 3/2. – С. 96–104.>PDF>>>
 36. Жуков А. В. Гигроморфы почвенных животных и их диагностическое значение для установления гигротопов // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – Донецк: ДонНу, 2006. – Вып. 6. – С. 113–130.>PDF>>>
 37. Жуков А. В. Иерархическая организация и разнообразие животного населения почвы поймы // Пит. степ. лісознавства та лісової рекультивації земель. – Дніпропетровськ. – 2006. – Вип. 10 (35). – С. 170–184.>PDF>>>
 38. Кунах О. М., Жуков О. В. Динаміка угруповань ґрунтових тварин с позицій теорії нейтрального розмаїття // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ. – 2007. – Вип. 7. – С. 100–105.>PDF>>>
 39. Кунах О. Н., Жуков А. В. Динамика сообществ почвенных животных с позиций теории нейтрального разнообразия // Ґрунтознавство. – 2007. – Т. 8, № 3–4. – С. 100–105.>PDF>>>
 40. Прокопенко Е. В., Жуков А. В. Морфометрический анализ сенокосцев Trogulusnepaeformis (Scopoli, 1763) и T. tricarinatus (Linnaeus, 1758) Карпатского биосферного заповедника и Карпатского национального природного парка // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ. – 2007. – Вип. 7. – С. 128–136.>PDF>>>
 41. Прокопенко Е. В., Жуков А. В. Морфометрична змінність популяцій Trogulusnepaeformis(Scopoli, 1763) (Opiliones, Trogulidae) у Карпатському біосферному заповеднику та Карпатському національному природному парку // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ. – 2008. – Вип. 8. – С. 368–374.>PDF>>>
 42. Сумароков А. М., Жуков А. В. Обоснование восстановления экологического потенциала агробиоценозов при уменьшении пестицидных нагрузок в Украине // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. 2006 (2007). – Т. 14, вып. 1–2. – С. 145–154.>PDF>>>
 43. Жуков О.В. Трофоценоморфи ґрунтових тварин та їх діагностичне значення для встановлення трофотопів // Вісник Донецького університету. – Серія А. Природничі науки. – 2007. – С. 277–291.>PDF>>>
 44. Кунах О. Н., Жуков А. В. Животное население почв придолинно-балочного ландшафта // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип. 12. – С. 148–158.>PDF>>>
 45. Жуков А. В., Кунах О. Н., Прокопенко Е. В., Балюк Ю. А. Экологическое разнообразие и организация животного населения байрака Яцев Яр // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 2. – С. 51–59.>PDF>>>
 46. Кунах О. Н., Жуков А. В., Прокопенко Е. В., Балюк Ю. А. Экологическая структура животного населения байрака Яцев Яр // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 2. – С. 74–85.>PDF>>>
 47. Прокопенко Е.В. Экологическая структура населения пауков (Araneae) заповедника «Каменные Могилы»: ценоморфы, сезонные и циркадные группы / Е.В. Прокопенко, А.В. Жуков, Е.Ю. Савченко // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону: міжвід. зб. наук. пр. / відп. ред.: С.В. Беспалова. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – Вип. 8. – С. 142-155.>PDF>>>
 48. Прокопенко Е. В. Морфометрическая изменчивость популяций Trogulus nepaeformis (Scopoli, 1763) (Opiliones, Trogulidae) в Карпатском биосферном заповеднике и Карпатском национальном природном парке / Е. В. Прокопенко, А. В. Жуков // Вісник Донецького університету. – Серія А. Природничі науки. – 2008. – Вип. 8. – С. 368–374.>PDF>>>
 49. Прокопенко Е. А., Пахомов А. Е., Кунах О. Н., Жуков А. В. Экологическая структура сообщества пауков (Aranea) байрака Войсковой // Вісник Дніпропетровського університету. – 2009, вип. 17, т. 1. – С. 183–192.>PDF>>>
 50. Жуков О. В., Лядская І. В. Целюлозолітична активність техноземів на експериментальній ділянці рекультивації земель, порушених гірничодобувною промисловістю // Вісник Донецького університету. – Серія А. Природничі науки. – 2009, № 2. – С. 286–290.>PDF>>>
 51. Кунах О.М., Прокопенко О.В., Жуков О.В. Перевірка теорії екологічних ніш та теорії нейтральності на прикладі населення павуків // Вісник Донецького університету. – Серія А. Природничі науки. – 2009, № 2. – С. 265–270.>PDF>>>
 52. Прокопенко Е. В., Жуков А. В. Структура населения пауков (Araneae) байрачных лесов Днепропетровской области // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – № 1 (9). – С. 124–130.>PDF>>>
 53. Жуков А. В., Кунах О. Н., Коновалова Т. П. Фодересфера слепышей (Spalax microphthalmus) // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – Донецк: ДонНу, 2010. – Вып. 10, № 1 – С. 105–123.>PDF>>>
 54. Пахомов А. Е., Кунах О. Н., Коновалова Т. М., Жуков А. В. Пространственная организация системы пороев слепыша Spalaxmicrophthalmus // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2010. – Вып. 2(21). – С. 106–117.>PDF>>>
 55. Жуков О. В. Екоморфи Бельгарда–Акімова та екологічні матриці // Екологія та ноосферологія, 2010. – Т. 21, № 3–4. – С. 109–111.>PDF>>>
 56. Демидов А. А., Грицан Ю. И., Жуков А. В. Пространственная вариабельность агрегатного состава техноземов // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2010, № 2. – С. 11–19.>PDF>>>
 57. Жуков А. В., Лядская И. В. Первичная продуктивность агробиогеоценозов на экспериментальном участке рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2010. – Вип. 18, т. 1. – С. 29–36.>PDF>>>
 58. Жуков А. В., Лядская И. В., Вагнер А. В. Геостатистический анализ распределения фитомассы на участке рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2010, № 1. – С. 48–52.>PDF>>>
 59. Пахомов А. Е., Коновалова Т. М., Жуков А. В. ГИС-подход для оценки изменчивости электропроводнсти почвы под влиянием педотурбационной активности слепыша (Spalax microphthalmus) // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2010. – Вип. 18, т. 1. – С. 58–66.>PDF>>>
 60. Прокопенко О. В., Жуков О. В. Структура населення павуків (Aranei) степової цілини в урочищі Яцев Яр (Дніпропетровська область) // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – Донецк: ДонНу, 2010. – Вып. 10, № 1 – С. 151–157.>PDF>>>
 61. Жуков А. В., Кунах О. Н. Твердость дерново-литогенных почв на лессовидных суглинках // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2011, № 1. – С. 63–69.>PDF>>>
 62. Кунах О. Н., Задорожна Г. А., Жуков А. В. ГИС-технологии и 3D-описание твердости почы при рекультивации земель // III-й Всеураїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Збірник наукових статей. Том. 1. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 184–187.>PDF>>>
 63. Жуков А. В. Педотурбационная активность слепышей (Spalaxmicrophthalmus) как фактор пространственной организации пауков (Aranei) / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Е. В. Прокопенко, Т. М. Коновалова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2011, № 2. – С. 28–35.>PDF>>>
 64. Жуков, А. В., Кунах О. Н., Коновалова Т. П. Ландшафтный аспект экологической ниши слепышей // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького – 2011. – № 3. – С. 13–27.>PDF>>>
 65. Прокопенко Е. В., Жуков А. В. Разнообразие герпетобионтных беспозвоночных на экспериментальном участке рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2011. – № 1 (11) – С. 172–187.>PDF>>>
 66. Бондарь Г. А., Жуков А. В. Экологическая структура растительного покрова, сформированного в результате самозарастания дерново-литогенных почв на лессовидных суглинках // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2011, № 1. – С. 54–62.>PDF>>>
 67. Грицан Ю.І. Екологічне різноманіття агробіогеоценозів як передумова впровадження системи точного землеробства на рекультивованих землях / Ю.І. Грицан, О.А. Демидов, О.В. Жуков // Екологічний вісник. – Ніжин: Вид-во «Аспект-Поліграф», 2011. – № 1(65). – С. 22–23
 68. Жуков А. В., Коновалова Т. М. Пространственная изменчивость электропроводности почвы под воздействием роющей активности слепышей на различных масштабных уровнях // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Медицина. – 2011. – Вип. 2, т. 2. – С. 34–41.>PDF>>>
 69. Жуков А. В., Штирц Ю. А., Жуков С. П. Оценка методами геометрической морфометрии морфологической изменчивости листовых платинок Betula pendula Roth в экосистемах с различной степенью антропогенной трансформации // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2011. – № 1 (11) – С. 128–134.>PDF>>>
 70. Прокопенко Е. В., Жуков А. В. Оценка популяционной структуры пауков Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) урбанизированной территории средствами геометрической морфометрии // Бюл. моск. о-ва испытателей природы. Отд. биол. – 2011. – Т. 116, вып. 11. – С. 31– 40.
 71. Прокопенко О. В., Жуков О. В. Структура населення павуків (Aranei) байрачної катени // Вісник Донецького національного університету. Сер. А: Природничі науки, 2011, № 2. – С. 145–150.>PDF>>>
 72. Задорожная Г. А., Кунах О. Н., Жуков А. В. Пространственная организация дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2012. – № 1 (12). – C. 226–237.
 73. Жуков А. В., Задорожная Г. А., Андрусевич Е. В. Экологические характеристики педонов дерново-литогенных почв на лёссах // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2012, № 2. – С. 9–11.>PDF>>>
 74. Жуков А. В., Задорожная Г. А., Андрусевич Е. В. Оптимальная стратегия отбора почвенных образцов на основании данных об электрической проводимости техноземов // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького – 2012. – № 4. – С. 64–80.>PDF>>>
 75. Жуков А. В. Иерархическая организация экологического разнообразия растительности техноземов / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Г. А. Задорожная, Е. В. Андрусевич // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького – 2013. – Т. 9, № 4. – С. 37–47.>PDF>>>
 76. Жуков А. В. Ландшафтная экология как основа пространственного анализа продуктивности агроценозов / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Г. А. Задорожная, Е. В. Андрусевич // Екологія та ноосферологія, 2013. – Т. 24, № 1–2. – С. 68–80.>PDF>>>
 77. Жуков А. В. Фракционирование пространственной вариации сообщества панцирных клещей (Acari: Oribatida) в почве сельскохозяйственного поля в условиях степной зоны Украины / А. В. Жуков, А. Д. Штирц, Г. А. Задорожная, О. Н. Кунах // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2013. – № 1 (13). – 87–105.>PDF>>>
 78. Жуков А. В. Пространственное размещение пороев слепышей (Spalaxmicrophthalmus) и твёрдость почвы / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Т. М. Коновалова // Поволжский экологический журнал. – 2013. – № 1. – С. 3–15.>PDF>>>
 79. Штирц А. Д. Пространственная организация сообщества панцирных клещей (Acari: Oribatida) в почве сельскохозяйственного поля в условиях степной зоны Украины [Текст] / А. Д. Штирц, Г. А. Задорожная, О. Н. Кунах, А. В. Жуков // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. – 2013. — Т. XXI, вып. 1. – С. 49–60.>PDF>>>
 80. Кунах О. Н. Экоморфическая проекция пространственной организации сообщества почвенной мезофауны / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Вестник Харьковского национального университета. – 2013. – Вып. 18 (№1079). – С. 118–131.>PDF>>>
 81. Пахомов А. Е. Пространственная организация экологической ниши почвенной мезофауны урбозема / А. Е. Пахомов, О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2013. 21(1). – С. 51–57.>PDF>>>
 82. Кунах О. Н. Пространственное варьирование экоморфической структуры почвенной мезофауны урбазема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2013. – Том 26 (65), № 3. – С. 107-126.>PDF>>>
 83. Кунах О. Н. Экоморфическая и пространственная организация мезопедобионтов лесопаркового насаждения в черте г. Днепропетровска / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2013. – № 1 (13). – 106–121.>PDF>>>
 84. Кунах О. Н. Пространственная организация сообщества почвенных мезопедобионтов в условиях рекреационной нагрузки в лесопарковом насаждении / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького. – 2013. – Том 3, № 3. – С. 274–286.>PDF>>>
 85. Кунах О. Н. Пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Грунтознавство. – 2013. – Т. 14, № 3–4 (23). – С. 76–97.>PDF>>>
 86. Balashov I. A. Contribution to the knowledge of terrestrial molluscs in southeastern Ukraine / I. A. Balashov, S. S. Kramarenko, A. V. Zhukov, A. N. Shklyaruk, A. A. Baidashnikov, A. V. Vasyliuk // Malacologica Bohemoslovaca, – 2013. – Vol. 12. – P. 62–69.>PDF>>>
 87. Жуков А. В. Пространственная изменчивость твердости педоземов / А. В. Жуков, Г. А. Задорожная // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького – 2013. – № 1(7). – С. 34–49.>PDF>>>
 88. Жуков А. В. Агрегатная структура техноземов Никопольского марганцеворудного бассейна / А. В. Жуков, Г. А. Задорожная, И. В. Лядская // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького – 2013. – Том 3, № 3. – С. 287–316.>PDF>>>
 89. Сумароков А. М. Показатель восстановления биотического потенциала агроэкосистем при уменьшении пестицидных нагрузок / А. М. Сумароков, А. В. Жуков // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького – 2013. – Т. 9, № 4. – С. 83–108.>PDF>>>
 90. Жуков О.В. Динаміка усадки дерново-літогенних грунтів на червоно-бурих глинах за шарами / О.В. Жуков, Г.О. Задорожна, Т.Ю. Бець, І. В. Лядська // Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія (Біологічні системи), 2013. – Т. 5. Вип. 3. – С. 425–430.>PDF>>>
 91. Жуков А. В. Пространственные паттерны инфильтрации почвы на склоне балки / А. В. Жуков, Г. А. Задорожная, И. В. Лядская // Вісник Харьківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва. Серія Грунтознавство, агрохімія, землеробство, екологія грунтів. – 2013, № 2. – С. 22–27.>PDF>>>
 92. Жуков А. В. Применение спектральных характеристик для оценки пространственной неоднородности экологических свойств дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах / А. В. Жуков, Г. А. Задорожная, К. В. Андрусевич, В. В. Тур // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2013. Вып. 8. – С. 154–172.>PDF>>>
 93. Кунах О. Н. Экоморфическая организация сообществ пауков степной зоны Украины / О. Н. Кунах, Е. В. Прокопенко, А. В. Жуков // Грунтознавство. – 2014. – Т. 14, № 2. – С. 101–119.>PDF>>>
 94. Балюк Ю.А. Адаптивная стратегия отбора проб для оценки пространственной организации сообществ почвенных животных урбанизированных территорий на различных иерархических уровнях / Ю. А. Балюк, О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Г. А. Задорожная, Д. С. Ганжа // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. – 2014. – № 4 (3). – С. 8–33.>PDF>>>
 95. Крамаренко С.С. Анализ паттернов пространственной организации популяций наземных моллюсков: подход с использованием методов геостатистики / С.С. Крамаренко, О.Н. Кунах, А.В. Жуков, Е.В. Андрусевич // Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. – 2014, вып. 18. – С. 5–40.>PDF>>>
 96. Жуков О. В. Просторове варіювання екоморфічної структури ґрунтової мезофауни лісопаркового насадження (на прикладі парку в межах м. Дніпропетровська) / О. В. Жуков, О. М. Кунах, Ю. О. Балюк // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. – 2014. – Вип. 65. – С. 224–237.>PDF>>>
 97. Кунах О. Н. Экоморфический аспект пространственной организации сообщества мезопедобионтов урботехнозема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2014. Вып. 10. – С. 159–176.>PDF>>>
 98. Кунах О. Н. Экоморфическое разнообразие и пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк, М. П. Федюшко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2014. – №1 (33). – С. 32–41.>PDF>>>
 99. Кунах О. Н. Анализ маргинальности и пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2014. – Вип. 43. – С. 103–115.>PDF>>>
 100. Крамаренко С.С. Фрактальный анализ пространственной структуры популяций наземных моллюсков / С. С. Крамаренко, А. В. Жуков // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2014. – №1 (33). – С. 32–41.>PDF>>>
 101. Жуков А.В. Пространственная изменчивость твердости педоземов / А. В. Жуков, Г. А. Задорожная, А. А. Демидов // Агрохімія та ґрунтознавство. – 2014, вип. 81. – 28–34.>PDF>>>
 102. Жуков А.В. Экологическое значение пространственной изменчивости твёрдости почвы в условиях природного земледелия / А.В. Жуков, Г.А. Задорожная, А.А. Демидов, Е.В. Рысина // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2014. – вип. 84. – С. 21–37.>PDF>>>
 103. Соколов С. Г. Тенденции изменчивости паразитарных населений ротана Perccottus glenii (Actinopterygii: Odontobutidae) в нативной части ареала хозяина / С. Г. Соколов, А. В. Жуков // Известия РАН. Серия Биологическая. – 2014, № 5. – С. 518–528.>PDF>>>
 104. Коломбар Т. Роль педотурбаційної активності сліпака звичайного (Spalaxmicrophtalmus) у формуванні структури грунтового покриву / Т. Коломбар, О. Пахомов, О. Жуков // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. – 2014. – Вип. 64. – С. 219–225.>PDF>>>
 105. Жуков О. В. Фізичні властивості рекультоземів Нікопольського марганцеворудного басейну / О. В. Жуков, Г. О. Задорожная, І. В. Лядська // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2014. – Вип. 43. – С. 93–114.>PDF>>>
 106. Андрусевич К. В. Экоморфическая организация сообществ мезопедобионтов как основа зоологической диагностики антропогенных почв / К. В. Андрусевич, А. В. Жуков, О. Н. Кунах // Вестник Харьковского национального университета. – 2014. –Вып. 22. – С. 86–97.>PDF>>>
 107. Жуков А. В. Фитоиндикационное оценивание измерений, полученных при многомерном шкалировании структуры растительного сообщества / А. В. Жуков // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. – 2015. – № 1 (1). – С. 69–93.>PDF>>>
 108. Жуков А. В. Оцінка варіювання у просторі та часі рослинного покриву за-собами дистанційного зондування Землі / О. В. Жуков, П. В. Писаренко, О. М. Кунах, О. Ю. Диченко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2015. – №2 (36). – С. 105–112. >PDF>>>
 109. Жуков А. В. Роль ландшафтного різноманіття у динаміці чисельності популяцій шкідників цукрового буряку у Полтавській області / О. В. Жуков, П. В. Писаренко, О. М. Кунах, О. Ю. Диченко // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2015. – №23 (1). – С. 21–27. >PDF>>>
 110. Жуков А. В. Різноманіття та динаміка угруповань земноводних заплавних екосистем р. Самара / О. В. Жуков, Н. Л. Губанова // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2015. – №23 (1). – С. 66–73. >PDF>>>
 111. Жуков А. В. Фітоіндикаційне оцінювання вимірів, отриманих при багатовимірному шкалюванні структури рослинного угруповання / О. В. Жуков // Чорноморський ботанічний журнал. – 2015. – Т. 11. – С. 84–98. >PDF>>>
 112. Жуков А. В. Экоморфическая организация сообществ мезопедобионтов дубняка со свежим разнотравьем на арене р. Днепр / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, В. А. Новикова // Известия Харьковского энтомологического общества – 2015. – Т. XXIII, вып. 2. – С. 39–53.>PDF>>>
 113. Ганжа Д. С. Экоморфическая организация чернокленовников в псамофильной степи на арене р. Днепр / Д. С. Ганжа, О. Н. Кунах, А. В. Жуков, В. А. Новикова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д. – 2015, вип. 44. – 110–126.>PDF>>>
 114. Жуков А. В. Пространственная организация сообщества мезопедобионтов городской почвы [Текст] / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Ю. А. Балюк // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. – 2015. — Т. XXIII, вып. 1. – С. 46–57.>PDF>>>
 115. Жуков А. В. Екоморфічна організація дерново-літогенного грунту на червоно-бурій глині (Нікопольський марганцеворудний басейн) / О. В. Жуков, Г. О. Задорожная // // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д. – 2015, вип. 44. – 101–110.>PDF>>>
 116. Жуков А. В. Оценка пространственной зависимости морфометрических характеристик кукурузы (Zea mays L.) от эдафических свойств / А. В. Жуков, К. В. Андрусевич // Acta Biologica Sibirica. – 2015. – № 3–4. – С. 24–41.>PDF>>>
 117. Жуков А. В. Байесовский подход для оценки гетерогенизации пространственного распределения почвенных свойств / А. В. Жуков, Е. В. Андрусевич, А. Ю. Покуса, Е. В. Лапко // Acta Biologica Sibirica. – 2015. – № 3–4. – С. 76–91.>PDF>>>
 118. Жуков А. В. Роль внегоризонтных почвенных морфоструктур в организации растительности дерново-литогенных почв на лёссовидных суглинках (Никопольский марганцево-рудный бассейн) / А. В. Жуков, Г. А. Задорожная // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія. – 2015. – Вип. 24. – С. 171–186.
 119. Жуков А. В. Можливості географічно зваженого метода головних компонент для аналізу просторової нестаціонарності взаємозв’язку морфометричних характеристик кукурудзи (Zea mays L.) / О. В. Жуков, К. В. Андрусевич // Чорноморський ботанічний журнал. – 2015. – Т. 11 (3). – С. 257–266.>PDF>>>
 120. Жуков А. В. ГИС-подход для оценки влияния обычных и сдвоенных колес на твердость почвы / А. В. Жуков // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. – 2015. – № 3. – С. 73–100.>PDF>>>
 121. Жуков А. В. Геостатистическое оценивание агрегатной структуры почвы как композитной переменной / А. В. Жуков, Е. В. Андрусевич, Е. В. Лапко, В. О. Сиротина // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. – 2015. – № 3. – С. 101–121.>PDF>>>
 122. Жуков А. В. Оценка экоморфогенеза педозема и чернозема обыкновенного на основе показателей твердости / А. В. Жуков, Г. А. Задорожная // Агрохімія та ґрунтознавство. – 2015. – 84. – С. 72–79.>PDF>>>
 123. Жуков А. В. Дослідження просторових параметрів екологічної ніші зяблика (Fringilla coelebs) за допомогою даних дистанційного зондування Землі / О. В. Жуков, О. Л. Пономаренко, А. А. Зимароєва // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. – 2015. – Вип. 70. – С. 110–121.>PDF>>>
 124. Жуков А. В. Агрегатна структура грунту в системі едафічних властивостей та її роль у варіюванні морфометричних характеристик кукурудзи Zea mays / О. В. Жуков, К. В. Андрусевич, В. О. Сиротіна, О. Ю. Покуса // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2015. – №4 (38). – С. 16–25.>PDF>>>
 125. Жуков А. В. Динамічна стійкість угруповання земноводних короткозаплавних лісових екосистем / О. В. Жуков, Н. Л. Губанова // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2015. – Вип. 23, т. 2. – С. 161–171.>PDF>>>
 126. Жуков А. В. Екоморфічна організація грунтового тіла: геостатистичний підхід / О. В. Жуков, Г. О. Задорожна // Біологічні студії. – 2015. – Т. 9, № 3–4. – С. 119–128.>PDF>>>
 127. Кобець А. С. Агроекологічні перспективи розвитку природного агровиробництва / А. С. Кобець, М. М. Харитонов, Ю. І. Грицан, О. В. Жуков // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2015. – №4 (38). – С. 6–10.>PDF>>>
 128. Zhukov A. Spatial heterogeneity of mechanical impedance of a typical chernozem: the ecological approach / A. Zhukov, G. Zadorozhnaya // Ekológia (Bratislava). – 2016. – Vol. 35, No. 3. – P. 263–278.>PDF>>>
 129. Sokolov S. G. Functional Diversity of a Parasie Assemblages of the Chinese Sleeper Perccottus glenii Dybowskii, 1877 (Actinopterygii: Odontobutidae) and Habitat Structure of the Host / S. G. Sokolov, A. V. Zhukov // Biology Bulletin. – 2017. – Vol. 44, No. 3. – Р. 331–336.>PDF>>>
 130. Zimaroeva А. A. Determining spatial parameters of the ecological niche of Parus major (Passeriformes, Paridae) on the base of remote sensing data / А. A. Zimaroeva, O. V. Zhukov, O. L. Ponomarenko // Vestnik zoologii. – 2015. – 49(2). – P. 451–456.>PDF>>>
 131. Zimaroeva A. Ecological niche modelling of Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 (сommon chaffinch) using GIS tools / A. Zimaroeva, A. Zhukov, A. Ponomarenko, A. Matsura // ROM. J. BIOL. – ZOOL. – 2015. – Vol. 60, No. 2. – P. 135–146.>PDF>>>
 132. Соколов С. Г., Жуков А. В. Функциональное разнообразие паразитарных населений ротана Perccottus gleniidybowski, 1877 (Actinopterygii: Odontobutidae) и структура ареала хозяина // Известия РАН. Серия Биологическая, 2017, № 3, с. 322–328.>PDF>>>
 133. Жуков О.В., Ганжа С.Д., Дубініна Ю.Ю. Моделювання просторового варіювання філогенетичного різноманіття рослинного покриву за допомогою даних дистанційного зондування Землі // Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(2), 37 –54, doi: 10.15421/201707>PDF>>>
 134. Жуков О. В. Аналіз часових рядів показника NDVI рослинності Великого Чапельського поду за 2010–2015 рр. / О. В. Жуков, О. П. Гофман // Наукові записки НаУКМА. – 2016. – Т. 184. Біологія та екологія. – С. 40–46.>PDF>>>
 135. Маслікова К.П. Водопроникність техноземів у моделях конструкції з різною стратиграфією / К.П. Маслікова, І.В. Лядська, О.В. Жуков // Бiологiчний вiсник МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2016. – № 6 (3). – С. 250–265.>PDF>>>
 136. Жуков О.В. Залежність інфільтрації техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну від фізичних властивостей / О. В. Жуков, К. П. Маслікова, І. В. Лядська // Вісник Дніпропетровського державного аграрно–економічного університету. – 2016. – №4 (42). – С. 113–119.>PDF>>>
 137. Жуков А. В. Экоморфы дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах / А.В.Жуков, Г.А.Задорожная // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д. – 2016, вип. 45. – 91–103.>PDF>>>
 138. Жуков А. В. Пространственная организация сообщества мезопедобионтов дерново–боровой почвы на арене р. Днепр / А.В. Жуков, О.Н. Кунах, В. А. Новикова // Вестник Харьковского национального университета. – 2016. – Вып. 27. – С. 63–79.>PDF>>>
 139. Жуков О.В. Фітоіндикація екологічних умов у межах територій електричних підстанцій / О.В. Жуков, O.В. Потапенко // Ukrainian Journal of Ecology. – 2017. – Vol. 7(1 ). – P. 5–21.>PDF>>>
 140. Жуков О. В. Екологічна ніша дощових черв’яків (Lumbricidae) у просторі гігротопу і трофотопу біогеоценозів степового Придніпров’я / О. В. Жуков, Д. Б. Шаталін // Біоресурси і природокористування. – 2016. – Т. 8, № 3–4. – С. 53–67.>PDF>>>
 141. Жуков О. В. Еколого-морфологічні особливості дощових черв’яків степового Придніпров’я / О. В. Жуков, Д. Б. Шаталін // Вісник Дніпропетровського державного аграрно–економічного університету. – 2016. – №3 (41). – С. 14–22.>PDF>>>
 142. Лядська І. В. Методичні підходи до оцінки вологості стійкого в’янення рослин дерново-літогенних ґрунтів на червоно-бурих глинах / Ш. В. Лядська, К. П. Маслікова, О. В. Жуков // Вісник Дніпропетровського державного аграрно–економічного університету. – 2016. – №3 (41). – С. 68–72.>PDF>>>
 143. Андрющенко А.Ю. Масштабно-зависимые эффекты в структуре экологической ниши лебедя-шипуна Cygnus olor (Gmelin, 1803) в период зимовки в пределах залива Сиваш / А.Ю. Андрющенко, А.В. Жуков // Бiологiчний вiсник МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2016. – № 6 (3). – С. 234–247.>PDF>>>
 144. Потапенко О. В. Екоморфічний аналіз рослинного покриву електричних підстанцій / О. В. Потапенко, Д.С. Ганжа, О. В. Жуков // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д.: Вид–во ДНУ, 2016. – Вип. 45. – С. 138–147.>PDF>>>
 145. Жуков О.В. Просторова варіабельність електропровідності ґрунтів арени долини р. Дніпро (у межах природного заповіднику «Дніпровсько–Орільський») / О.В. Жуков, О.М.Кунах, В.О.Таран, М.М.Лебединська // Бiологiчний вiсник МДПУ імені Богдана Хмельницького. – 2016. – № 6 (2), – С. 129–157>PDF>>>
 146. Жуков О. В. Просторово–часові зміни твердости рекультоземів Нікопольського марганцево–рудного басейну / О. В. Жуков, Г. О. Задорожна // Biological systems. – 2016. – Vol. 8., Is. 1. – Р. 124–134.>PDF>>>
 147. Жуков А. В. Пространственно-временная динамика твердости рекультивированных почв, сформированных в результате добычи полезных ископаемых открытым способом / А.В. Жуков, Г. А. Задорожная // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, екологія. – 2016. – 24(2). – С. 324–331.>PDF>>>
 148. Соколов С. Г. Разнообразие паразитов ротана Perccottusglenii Dybowski 1877 (Actinopterygii: Perciformes) в условиях крупномасштабного расширения ареала хозяина / С. Г. Соколов, А. В. Жуков // Известия РАН. Серия Биологическая. – 2016, № 4. – С. 439–448.>PDF>>>
 149. Жуков А.В. Фитоиндикационное оценивание катены сообществ почвенной мезофауны и их экоморфическая организация / А.В. Жуков, О.Н. Кунах, В.А. Новикова, Д.С. Ганжа // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. – 2016. – № 6 (3). – С. 39–45.>PDF>>>
 150. Жуков А. В. Фороморфы в системе экоморф почвенных животных / А. В. Жуков // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. 2015. – Вип. 25. – С. 254–266.>PDF>>>
 151. Жуков О.В., Сироватко В.О., Пономаренко Н.О. Динаміка розмірів сільськогосподарських полів як функція їх розмірів та форми // Ukrainian Journal of Ecology. 2017. 7(3). С. 14–31. doi: 10.15421/2017_45>PDF>>>
 152. Sokolova S. G., Zhukov A. V. Functional Diversity of a Parasite Assemblages of the Chinese Sleeper Perccottus glenii Dybowski, 1877 (Actinopterygii: Odontobutidae) and Habitat Structure of the Host // Biology Bulletin, 2017, Vol. 44, No. 3, pp. 331–336 >PDF>>>
 153. Bondarev D. L., Zhukov O. V. Phenology of the white bream (Blicca bjoerkna) spawning in natural reserve «Dnieper-Orylskiy» in dependence from seasonal temperature dynamic // Biosystems Diversity, 2017, 25(2), 67-73. doi:10.15421/011710 >PDF>>>
 154. Zhukov O.V., Sirovatko V.O., Ponomarenko N.O. Spatial dynamic of the agriculture fields towards their shape and size // Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(3), 14-31, doi: 10.15421/2017_45 >PDF>>>
 155. Zhukov A.V., Andryushchenko A.Yu. Relief and ecological niche of mute swan (Cygnus olor (Gmelin, 1803)) wintering in Sivash // Acta Biologica Sibirica, 2017, 3(2), 20–45>PDF>>>
 156. Жуков О.В., Лядська І.В., Маслікова К.П. Екологічні детермінанти вологості стійкого в’янення рослин у дерново-літогенних ґрунтів на лесоподібних суглинках // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 2017, 44(2), 12-16>PDF>>>
 157. Zhukov O.V., Ponomarenko S.V. Spatial-temporal dynamics of sunflower yield – the ecological and agricultural approach // Ukrainian Journal of Ecology, 2017, 7(3), 186–207, doi: 10.15421/2017_68 >PDF>>>
 158. Жуков О.В., Йоркіна Н.В ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ТА МАЛАКОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОТОКІВ МІСТА МЕЛІТОПОЛЬ //
  Питання біоіндикації та екології, 2017, 22(1), 143-157 >PDF>>>
 159. Жуков А. В., Задорожная Г. А. Пространственная изменчивость твердости рекультивируемых почв // Принципы экологии. 2017. № 3. С. 66–80. DOI: 10.15393/j1.art.2017.6322 >PDF>>>
 160. Жуков А. В., Задорожная Г. А. Дерново-алювіальні ґрунти у заплаві р. Дніпро в межах природного заповідника “Дніпровсько-Орільський”: морфологія та профільний розподіл фізичних властивостей // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 2017, 42(4), 44-55 >PDF>>>

Тези

 1. Пилипенко О. Ф., Жуков О. В., Савченко І. В. Трофічна структура ґрунтової мезофауни лісових біогеоценозів Присамар’я // Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах: Матер. II Междун. науч. конф. – Д.: ДНУ, 2003. – С. 147–148.
 2. Кунах О. М., Жуков О. В. Міра гігрофільності й гігроморфи ґрунтових тварин // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття. – Матер. міжнар. наук. конф. – Львів, 2008. – С. 227–228.
 3. Грицан Ю. І., Жуков О. В., Добровольска К. В. Система екологічних показників як основа прийняття управлінських рішень для відновлення земель, порушенних гірничодобувною промисловістю // Проблеми екології та екологічної освіти. – Мат. VII міжн. конф. – Кривий Ріг, 2008. – С. 33–35.
 4. Жуков О. В. Екоморфічний аналіз консорцій ґрунтових тварин // Проблеми екології та екологічної освіти. – Мат. VII міжн. конф. – Кривий Ріг, 2008. – С. 48–49.>PDF>>>
 5. Ткачук А. В., Грицан Ю. І., Жуков О. В. Екологічна оцінка відновлення земель, порушенних гірничодобувною промисловістю // Екологічні проблеми гірничо-металургійного комплексу України за умов формування принципів збалансованного розвитку. – Мат. наук.-практ. конференції. – Д. – 2008. – С. 127–130.
 6. Жуков А. В. Структура и устойчивость сообществ почвенной фауны правого берега реки Самары-Днепровской // Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. – Тез. докл. II респ. студенч. научн. конфер. – Донецк. – 1992. – С. 84.
 7. Жуков А. В. Содержание гликогена в тканях дождевых червей из естественных и техногенных биогеоценозов // Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. – Тез. докл. II респ. студенч. научн. конфер. – Донецк. – 1993. – С. 174.
 8. Жуков А. В. Эколого-биохимическая характеристика дождевых червей Днепровско-Орельского заповедника // Екологічні основи оптимізації режиму охорони і використання природно-заповідного фонду. Тези доповідей міжн. наук. практичн. конфер. – Рахів. – 1993. – С. 153–155.
 9. Жуков А. В. Эколого-биохимические особенности дождевого червя Nicodrilus roseus (Savigny, 1926) как обитателя почв степных зональных сообществ // Вид и его продуктивность в ареале. – Матер. VI совещания. С.-Петербург. Гидрометеоиздат. 1993. С. 196-197.
 10. Жуков А. В. Временная динамика биохимических показателей дождевого червя Lumbricus rubellus в условиях загрязнения почвы кадмием // Вестн. Днепропетр. ун-та. – Сер. биол. и экол. – Вып. 1. – Днепропетровск. – 1993. – С. 57–58.
 11. Zhukov A. V. Biochemical changes in earthworms caused by soil contamination // New Scientific Approaches and Opportunities. EERO Symposium on Chemical Risk Assessment. Moscow. 1994. 44.
 12. Жуков О. В. Визначення ступеня антропогенних змін біогеоценозів урбанізованих територій з використанням біохімічних індикаторів // Урбанізація як фактор змін біогеоценотичного покриву. – Матеріали конференції. – Львів: Академічний Експрес. – 1994. – С. 33.
 13. Пилипенко О. Ф., Жуков О. В., Смирнов Ю. Б. Вплив антропогенних чинників на структуру і функцінування комплексу грунтових безхребетних в умовах урбанизації // Урбанізація як фактор змін біогеоценотичного покриву. – Мат. конф. – Львів: Академічний Експрес, 1994. – С. 54.
 14. Pilipenko A. F., Smirnov Y. B., Zhukov A. V. The effect of heavy metal soil contamination to biochemical parameters of earthworm Eisenia nordenskioldi // invertebrates on the different levels of organisation // Symposium on Ecological Chemistry, Moldova. – 1995. – Р. 115.
 15. Zhukov A. V. Comparative study of cadmium accumulation by two species of earthworms // Biogeochemistry of Trace Elements. International Conference. Paris. 1995. B1.
 16. Zhukov A. V. The effect of the soil contamination to the soil invertabrates on the different levels of organisation // Symposium on Ecological Chemistry. Moldova, 1995. p. 126.
 17. Жуков А. В. Диагностика почв лесной рекультивации Западного Донбасса зоологическим методом // Устойчивое развитие: загрязнение окружающей среды и экологическая безопасность. Тез. докл. I международ. науч.-практич. Конфер. Т.1. Днепропетровск, 1995. С. 118-119.
 18. Жуков А. В. Киреева О. П. Изучение биохимической адаптации популяций дождевых червей в различных частях ареала // Устойчивое развитие: загрязнение окружающей среды и экологическая безопасность. – Тез. докл. I международ. науч.-практич. конфер. – Т.2. – Д. – 1995. – С. 63.
 19. Смирнов Ю. Б., Кульбачко Ю. Л., Жуков А. В. Безхребетні тварини в екологичному моніторінгу навколишнього середовища // II Між. конф. Франція та Україна: науковопрактічний досвід. – Д., 1995. – С. 62–63.
 20. Мисюра А. Н. Жуков А. В. Некоторые аспекты биохимического тестирования животных для контроля состояния окружающей среды // Устойчивое развитие: загрязнение окружающей среды и экологическая безопасность. – Тез. докл. I международ. науч.-практич. конфер. – 1995. – Д. – Т. 2. – С. 43–44.
 21. Барсов В. А., Жуков А. В., Кульбачко Ю. Л., Кисенко Т. И. Естественная и антропогенная динамика структуры населения почвенных и наземных беспозвоночных животных в некоторых биогеоценозах центрального степного Приднепровья // Устойчивое развитие: загрязнение окружающей среды и экологическая безопасность. – Тез. докл. I международ. науч.-практич. конфер. – Днепропетровск. – 1995. – Т. 2. – С. 39.
 22. Жуков А. В. Зоологическая диагностика почв степного Приднепровья: применение методов многомерной статистики // Проб. почв. зоологии. – Ростов-н/Д. – 1996. – С. 43–44.
 23. Жуков О. В., Пилипенко О. Ф. Екологічні напрямки зоологічної дігностики лісових грунтів степового Придніпров’я // Нукові записки Держ. Природознавчого музею. – Львів. – 1996. – Т. 12.– С. 37.
 24. Пилипенко А. Ф., Мисюра А. Н., Смирнов Ю. Б., Жуков А. В. Почвенные беспозвоночные в условиях загрязнения среды отходами химической промышленности // Проб. почв. зоологии. – Ростов н/Д, 1996. – С. 113–114.
 25. Бригадиренко В. В., Жуков А. В. Структура и диагностические возможности комплексов герпетобионтов степного Приднепровья // Франція та Україна, науково-пратичний досвід у контексті діалогу національних культур. Дніпропетровськ. Поліграфіст. – 1997. – Т. 2.,ч. 2. – С.13-14.
 26. Chernychenko S. V., Misiura A. N, Gasso V. Y, Zhukov A. V. Biotesting as a method of environmental assessment in technogenous regions // Biomarkers: a pragmatic basic for remendation of severe pollution in eastern Europe. – Cieszyn. – 1997. – 295 P.
 27. Барсов В. А., Кисенко Т. И., Кульбачко Ю. Л., Жуков А. В. Проблемы охраны энтомофауны ландшафтов Днепропетровщины, находящихся под угрозой исчезновения // Франція та Україна, науково-пратичний досвід у контексті діалогу національних культур. Дніпропетровськ. – Поліграфіст, 1997– Т. 2., Ч. 2. – С. 6–7.
 28. Мисюра А. Н., Гассо В. Я., Жуков А. В., Марченковская А. А., Смирнов Ю. Б., Чернышенко С. В. Использование эколого-биохимических показателей различных групп животных для биотестирования состояния популяций в техногенных экосистемах // Новое в экологии и безопасности жизнедеятельности. – СПб. – 1998.
 29. Жуков А. В. Гипотеза альтернативного разнообразия и пространственное распределение почвенных беспозвоночных в экосистемах степной зоны Украины // Проб. почв. зоологии. Мат. II(XII) Всероссийского совещания. М. 1999. С. 53-54.
 30. Жуков А. В. Трофическая структура почвенной мезофауны степного Приднепровья // Друга міжнародна коференція «Наука і освіта». – Днепропетровск. – 1999. – С. 11-13.
 31. Мисюра А. Н., Гассо В. Я., Жуков А. В., Рева А. А. Смирнов Ю. Б., Христов О. А., Кочет В. Н. Биохимическое тестирование как метод оценки состояния животных в условиях антропогенного воздействия // Мат. I международ. конф. «Устойчивое развитие: загрязнение окружающей среды и экологическая безопасность». – Д.: ДГУ – 1999. – С. 58–60.
 32. Пилипенко А. Ф., Жуков А. В. Эколого-генетические аспекты зоологической диагностики почв степной зоны Украины // Проб. почв. зоологии. – Мат. II(XII) Всерос. сов. – М., 1999. – С. 282–283.
 33. Пилипенко О. Ф., Жуков О. В. Роль трофічної структури ґрунтової мезофауни для зоологічної діагностики ґрунтів // Структура та функціональна роль тваринного населення в природних та трасформованних екосистемах. – Тези І міжн. наук. конф. – Д., 2001. – С. 98.
 34. Жуков А. В. Таксономическое разнообразие почвенной фауны в контексте типологии лесов степной зоны // Типологія лісів степової зони, їх біорізноманіття та охорона. – Тези доповідей міжнародної конференції. – Дніпропетровськ. – 2005. – С.142-145.
 35. Жуков А. В. Экологическое разнообразие и таксономическая организация сообществ животных // Тези III Міжнародної наукової конференції “Біорізноманіття та роль зооценозу у природних та антропогенних екосистемах”. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2005. – С. 120-121.
 36. Жуков О. В., Кунах О. М., Балюк Ю. О., Прокопенко О. В. Екологічна структура угруповань павуків урочища Круглик // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 150–152.
 37. Кунах О. М., Прокопенко О. В., Жуков О. В. Екологічна структура угруповань павуків заплави р. Самара // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 160–162.
 38. Прокопенко О. В., Кунах О. М., Жуков О. В. Екологічна структура угруповань павуків заплави р. Оріль // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 169–171.
 39. Грицан Ю. І., Демидов О. А., Жуков О. В. Екологічне різноманіття агробіогеоценозів як передумова впровадження системи точного землеробства на рекультивованих землях // Структурна перебудова та екологізація економіки в контексті переходу України до збалансованого розвитку. – Матер. ІІІ Українського екологічного конгресу. – 10–11 грудня 2009 р. – К. Центр екологічної освіти та інформації. – 2009. – С. 75–78.
 40. Кобець А. С., Макаренко П. М., Узбек І. Х., Волох П. В., Масюк О. О., Чабан І. П., Грицан Ю. І., Жуков О. В. Рекультивація порушенних земель: досвід та перспективи досліджень в Дніпропетровському державному аграрному університеті // Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України. – Матер. ІІ Українського екологічного конгресу. – 27–28 жовтня 2008 р. Ч. 1. – К. Центр екологічної освіти та інформації. – 2008. – С. 375–379.
 41. Грицан Ю. И., Жуков А. В., Кунах О. Н. Геоинформационный анализ экологических свойств техноземов на участке рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью // Экологические проблемы горно-металургических регионов. Прогрессивные информационные и технологические решения. – Докл. междунар. симозиума. – Днепродзержинск. – 2010. – С. 48–52.
 42. Жуков А. В., Кунах О. Н. Геостатистический анализ электрической проводимости техноземов на экспериментальном участке рекультивации земель ДГАУ (г. Орджоникидзе) // Сучасний стан та проблеми розвитку сільськогосподарських меліорацій – Матеріал. міжнарод. науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, ДДАУ, 2010. – С. 105–107.
 43. Бондарь Г. А., Задорожная Г. А., Кунах О. Н., Жуков А. В. ГИС-анализ экологической структуры растительности дерново-литогенных почв на лессовидных суглинках // Відновлення порушенних природних екосистем: Матер. IV міжгнар. наук. конф. (м. Донецьк, 18-21 жовтня 2011 р.) – Донецьк, 2011. – С. 56–60.
 44. Кунах О. М., Жуков О. В. Екологічна та географічна компоненти мінливості форми головної капсули мокриці Trachelipus rathkei // Тези VI Міжнар. наук. конф. “Біорізноманіття та роль зооценозу у природних та антропогенних екосистемах”. – Д.: ДНУ. – 2011. – С. 191–192.
 45. Горовая А. И., Лисицкая С. М., Жуков А. В. Разработка экспресс-метода определения гумусу в техноземах для экологической оценки в практике рекультивации земель // Сучасні проблеми науки та освіти. Матеріали 11-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції. – Ялта. – 2011. – С. 134–135
 46. Жуков А. В., Кунах О. Н., Волошина Н. В., Андрусевич Е. В. Экологическое разнообразие растительности техноземов // Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті: ноосферний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2012. – С. 31–41.
 47. Жуков А. В., Сумароков А. Н., Кунах О. Н., Прокопенко Е. В. Разнообразие почвенной мезофауны на экспериментальном участке рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью // Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті: ноосфер ний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2012. – С. 144–149.
 48. Андрусевич Е. В., Жуков А. В., Задорожная Г. А., Осадчук О. Н. Количественная оценка цветовых свойств дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах участка рекультивации Никопольского марганцеворудного бассейна // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної конференції. – Запоріжжя: Copy Art. – 2012. – С. 378–379.
 49. Жуков О. В., Задорожна Г. О., Андрусевіч К. В., Шляхта О. І., Осадчук О. М. Просторова організація дерново-літогенних грунтів на червоно-бурих глинах // Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті: ноосфер ний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2012. – С. 149–151.
 50. Кобець А. С., Демидов О. А., Грицан Ю. І., Жуков О. В. Просторово агроекологія у вирішенні завдань сільськогосподарського напряму біологічного етапу рекультивації земель // Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті: ноосфер ний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2012. – С. 44–49.
 51. Яшна А. С., Жуков О. В. Простровова мінливість агрегатної структури дерново-літогенних грунтів на лесах рекультивованих ландшафтів Нікопольського марганцево-рудного басейну // Екологічний інтелект – 2012: матеріали доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пам’яті проф. Плахотника В. М. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 211–212.
 52. Кунах О. Н. Факторный анализ экологической ниши микромоллюсков Vallonia pulchella в дерново-литогенных почвах на красно-бурых глинах / О. Н. Кунах, Г. А. Задорожная, Е. В. Андрусевич, А. В. Жуков // Zoocenosis–2013. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах VІІ Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 22–25.10.2013 р. – С. 142–143.
 53. Жуков А. В., Задорожная Г. А. Пространственная изменчивость твердости техноземов // Природно-техногенные комплексы: рекультивация и устойчивое функционирование: Сборник материалов международной научной конференции (10 – 15 июня 2013 г.) / Под ред. В.А. Андроханова (отв. ред.) – Новосибирск: издательство Окарина, 2013. – С. 104–107.
 54. Жуков А. В., Задорожная Г. А., Тур В. В. Пространственная изменчивость твердости педоземов // Матеріали міжнар. науково-практичної конференції «Екологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства», 2–4 жовтня 2013 р. – Харків: ХНАУ. – 2013. – С. 31–33.
 55. Жуков А. В. Влияние эдафических факторов на обилие популяции моллюсков Vallonia pulchella в дерново-литогенных почвах на красно-бурых глинах / А. В. Жуков, К. В. Андрусевич //Zoocenosis–2013. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах VІІ Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 22–25.10.2013 р. –С. 139–138.
 56. Лысенко Е. А. Пространственная изменчивость твердости педоземов / Е. А. Лысенко, Т. В. Невтринис, А. В. Жуков // ХХІІІ Всеукраїнська наукова конференція аспірантів і студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів», 16-18 квітня 2013 року. – Донецьк. – 2013. – С. 208.
 57. Прокопенко Е. В. Экоморфическая организация сообществ пауков степной зоны Украины / Е. В. Прокопенко, О. Н. Кунах, А. В. Жуков // Проблемы почвенной зоологии. М.: Т-во научных изданий КМК. – 2014. – С. 174–176.
 58. Kunah O. N. Spatial organization of a mesofauna community in an urbanozem / O. N. Kunah., A. V. Zhukov, J. A. Baluk // Проблемы почвенной зоологии. М.: Т-во научных изданий КМК. – 2014. – С. 131.
 59. Федосенко Ю.С. Вплив оранки ґрунтів на структуру угруповань панцирних кліщів / Ю.С. Федосенко, О.В.Жуков, А.Д.Штірц // Зб. доп. XXІV Всеукр. наук. конф. аспірантів та студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» (м. Донецьк, 15–17 квітня 2014 р.). – Донецьк: ДонНТУ, ДонНУ, 2014. – Т. 2. – С. 67–69.
 60. Жуков О. В. Пространственные паттерны изменчивости морфометрических характеристик кукурузы (Zea mays L.) / А. В. Жуков, Е. В. Андрусевич // Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 22–23 жовтня 2015). – Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2015. – с. 422–424.
 61. Жуков О. В. Феномен почвенной экоморфы / А.В. Жуков, Г.А. Задорожная // V-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology-2015), 23-26 вересня, 2015. Збірник наукових праць. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛДТ», 2015. – С. 190.
 62. Кобець А. С. Напрями розвитку природного агровиробництва в Дніпропетровській області / А. С. Кобець, М. М. Харитонов, Ю. І. Грицан, О. В. Жуков // Природне агровиробництво в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 22–23 жовтня 2015). – Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2015. – с. 3–7.
 63. Станкевич С. А. Дистанционная оценка изменения влажности почв левобережья Днепропетровской области с учетом наземніх данных / С. А. Станкевич, Н. Н. Харитонов, А. В. Жуков // 15 Українська конференція з космічних досліджень. – Київ. – 2015.
 64. Жуков О. В. Роль ландшафтного різноманіття в динамці чисельності популяцій шкідників сільського господарства / О. В. Жуков, О. М. Кунах // Zoocenosis–2015. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems The VІІІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 21–23.12.2015. – Р. 159–160.