Гуслистий Артем Олександрович (Artem A. Huslystyi)

brigadirenko.jpg Рік народження: 1993

У 2010 році вступив до Дніпропетровськго національного університету імені Олеся Гончара, де навчався за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». У 2014 році отримав кваліфікацію бакалавра. У 2015 – захистивши дипломну роботу на тему «Екологічна зумовленість фізичних властивостей чорноземів Присамар’я», отримав диплом спеціаліста за спеціальністю 7.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У 2016 році вступив на третій освітьно-кваліфікаційний рівень PhD за спеціальністю 101 Екологія до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де й навчається до нині. Тема дисертаційного дослідження: «Влив деревної рослинності на гумусовий стан ґрунтів лісових біогеоценозів степової зони України»

З 2017 року працював інженером, а згодом молодшим науковим співробітником у НДІ біології ДНУ.

З 2015 року – член оргкомітету міжнародної наукової конференції Zoocenosis, а з 2016 року – член редакційної колегії двох наукових журналів: «Biosystems Diversity» який включено до Web of Science та Scopus; «Regulatory Mechanisms in Biosystems», який входять до Web of Science.

З 2015 року по нині — один із засновників проекту с комплексної підтримки наукових журналів України — Open Science in Ukraine (https://openscience.in.ua, YouTube)

За часи аспірантури опублікованно 7 наукових статей, зокрема 1 у журналі який включено до міжнародної наукової бази Scopus; прийняв участь у 2 наукових конференціях.   

Після підвищення кваліфікації в аспірантурі (PhD) і захисту дисертаційної роботи буде працювати науковим співробітником у НДІ біології ДНУ імені Олеся Гончара, що підвищить рівень наукових досліджень лабораторії «біомоніторингу».

Основні наукові публікації:
 
  • Gorban V., Huslystyi A., Kotovych O., Yakovenko V. Changes in Physical and Chemical Properties of Calcic Chernozem Affected by Robinia pseudoacacia and Quercus robur Plantings. Ekológia (Bratislava). 2020. № 39(1). P. 27–44 (Scopus). doi:10.2478/eko-2020-0003.
  • Huslystyi A. O. (2019). Influence of woody vegetation on the content of humus in chernozem soils. Ecol. Noospher., 30(1), 50–55 doi: 10.15421/031909 >PDF>>>
  • Gorban V. A., Khmelenko O. V., Huslistyj A. O., Tetiukha O. G. Influence of forest vegetation on color, reflectivity and humus content in ordinary chernozems. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. 2019. № 48. P. 25–37. doi: 10.15421/441903
  • Gorban V. A., Huslystyi A. O. (2018). Some features of the influence of Robinia pseudoacacia L. on soils in arid conditions. Ecol. Noospher., 29(1), 47–51 doi: 10.15421/031808 >PDF>>>
  • Gorban V. A., Huslystyi A. O., Mandrygelia M. V., Pohribnyak V. O. (2017). Вплив лісової рослинності на діелектричну проникність та електрофізичні показники чорноземів. Ґрунтознавство, 18(1-2), 38–45 doi: 10.15421/031808 >PDF>>>
Тези:
  • S. Yermolenko, A. Huslystyi, V. Gasso, T. Kolombar, A. Hahut, V. Kozak (2018). ECOLOGICAL ROLE OF FOREST SHELTER BELTS IN AGROLANDSCAPES. 2ND International Conference „Smart Bio“, 317 >PDF>>>
  • Горбань В. А., Гуслистый А. А. Влияние насаждений Quercus robur L. на содержание гумуса и отражательную способность черноземов обыкновенных степной зоны Украины. International scientific congress «Medical and Biological Sciences: Achievements and Perspectives». (25-26 April 2018, Tanzania). Tanzania, 2018 – C. 277–281