Гуслистий Артем Олександрович (Artem A. Huslystyi)

brigadirenko.jpg Рік народження: 1993

У 2010 році вступив до Дніпропетровськго національного університету імені Олеся Гончара, де навчався за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». У 2014 році отримав кваліфікацію бакалавра. У 2015 – захистивши дипломну роботу на тему «Екологічна зумовленість фізичних властивостей чорноземів Присамар’я», отримав диплом спеціаліста за спеціальністю 7.040106 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У 2016 році вступив на третій освітьно-кваліфікаційний рівень PhD за спеціальністю 101 Екологія до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де й навчається до нині. Тема дисертаційного дослідження: «Влив деревної рослинності на гумусовий стан ґрунтів лісових біогеоценозів степової зони України»

З 2017 року працював інженером, а згодом молодшим науковим співробітником у НДІ біології ДНУ.

З 2015 року – член оргкомітету міжнародної наукової конференції Zoocenosis, а з 2016 року – член редакційної колегії двох наукових журналів: «Biosystems Diversity» який включено до Web of Science та Scopus; «Regulatory Mechanisms in Biosystems», який входять до Web of Science.

За часи аспірантури опублікованно __ наукових статей, зокрема 1 у журналі який включено до міжнародної наукової бази Scopus; прийняв участь у ____ наукових конференціях. Прослухані та отримані позитивні оцінки по таким дисциплінам: «» «» «» «» «» «» «» «» «» «» «».  

Після підвищення кваліфікації в аспірантурі (PhD) і захисту дисертаційної роботи буде працювати науковим співробітником у НДІ біології ДНУ імені Олеся Гончара, що підвищить рівень наукових досліджень лабораторії «біомоніторингу».

Основні наукові публікації:
  • Huslystyi A. O. (2019). Influence of woody vegetation on the content of humus in chernozem soils. Ecol. Noospher., 30(1), 50–55 doi: 10.15421/031909 >PDF>>>
  • Gorban V. A., Huslystyi A. O. (2018). Some features of the influence of Robinia pseudoacacia L. on soils in arid conditions. Ecol. Noospher., 29(1), 47–51 doi: 10.15421/031808 >PDF>>>
  • Gorban V. A., Huslystyi A. O., Mandrygelia M. V., Pohribnyak V. O. (2017). Вплив лісової рослинності на діелектричну проникність та електрофізичні показники чорноземів. Ґрунтознавство, 18(1-2), 38–45 doi: 10.15421/031808 >PDF>>>
Тези:
  • S. Yermolenko, A. Huslystyi, V. Gasso, T. Kolombar, A. Hahut, V. Kozak (2018). ECOLOGICAL ROLE OF FOREST SHELTER BELTS IN AGROLANDSCAPES. 2ND International Conference „Smart Bio“, 317 >PDF>>>