Спеціалізована вчена рада Д 08.051.04

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія»

Рада створена  у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара відповідно до наказу МОН України № 996 від 11.07.2017 р. строком до 31.12.2019 р.

Склад ради

Голова:
д. б. н., проф. Пахомов Олександр Євгенович
Заступник голови:
д. б. н., проф., Лихолат Юрій Васильович
Секретар:
к. б. н., доц. Дубина Антоніна Олександрівна

Члени ради
д. б. н., проф. Беcсонова Валентина Петрівна,
д. б. н., проф. Білова Наталія Анатоліївна,
д. б. н., проф. Домніч Валерій Іванович,
д. б. н., проф. Жуков Олександр Вікторович,
д. б. н., проф. Зайцева Ірина Олексіївна,
д. б. н., проф. Зверковський Василь Миколайович,
д. б. н., проф. Кульбачко Юрій Люцинович,
д. б. н., проф. Кунах Ольга Миколаївна,
д. б. н., проф. Мальцева Ірина Андріївна,
д. б. н., проф. Недзвецький Віктор Станіславович,
д. б. н., проф. Никифоров Володимир Валентинович,
д. б. н., проф. Федоненко Олена Вікторівна

Контактна інформація:
електронна пошта ради: a.pakhomov@i.ua
телефони: +38-056-776-58-49, +38-067-633-38-34, +38-050-758-86-51.
факс: +38-056-374-98-41, +38-056-374-98-42.


Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Документи, які оформляються у процесі розгляду дисертації у спеціальзованії вченій раді
1. Висновок комісії із 3 членів спецради для попереднього розгляду дисертації. (2 примірника) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
2. Список розсилання автореферату. (2 примірника) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
3. Витяг з протоколу засідання спецради про прийом дисертації. (2 примірника);
4. Повідомлення про захист дисертації (3 примірника);
5. Листи про призначення офіційних опонентів  (по одному примірнику);
6. Відгуки офіційних опонентів (2 примірника);
7. Відгуки на автореферат дисертації (1 примірник);
8. Реєстраційна картка присутності членів спецради (2 примірника) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
9. Бюлетені для таємного голосування (15 примірників) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
10. Протокол лічильної комісії (2 примірники);
11. Проект висновку спецради (15 примірників) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
12. Відомості про офіційних опонентів (2 примірники);
13. Облікова картка дисертації (ОКД) в електроному вигляді;
14. Подання повідомлення про захист дисертації >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД.

за 32-35 днів до захисту необхідно розмістити автореферат;
за 12-15 днів до захисту необхідно розмістити текст дисертації та 2(3) відгука опонента;
Розмір кожного документа (PDF) не повинен перебільшувати 1.9 мб

Наказ про затвердження рішень Атестаційної коллегії Міністерства освіти і науки України, щодо діяльності спеціалізованих вчених рад №528 від 28 квітня 2015 року >> ЗАВАНТАЖИТИ У DOC


Паспорт спеціальності: 03.00.16 — екологія (біологічні науки). Группа спеціальностей — 03 — біологічні науки >>  ЗАВАНТАЖИТИ


Перелік електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (БІОЛОГІЧНІ НАУКИ) >>ЗАВАНТАЖИТИ

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  >> ЗАВАНТАЖИТИ


Стаття 42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-УІІІ, про запровадження і формалюзування загальних положень порушення академічної доброчесності (академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація і т.д.). >> ЗАВАНТАЖИТИ


Программа кандидатського іспиту за спеціальністю 03.00.16 Екологія, 2014  >> ЗАВАНТАЖИТИ У PDF

Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності «Екологія» 03.00.16 >> ЗАВАНТАЖИТИ У PDF

Приклади екзамінаційїних білетів:

Білет 1

1. Абіотичні та біотичні взаємовідносини. Класифікація факторів навколишьного середовища.
2. Основні функції зооценозу, його роль в екосистемах.
3. Еколого-біогеоценотичні аспекти Вашої наукової теми та її народногосподарське значення.

Білет 2

1. Екологічна піраміда. Другий закон термодинаміки.
2. Вчення про біорізноманіття біологічних систем. Форми динаміки біогеоценозів.
3. Еколого-біогеоценотичні аспекти Вашої наукової теми та її народногосподарське значення.