Важлива інформація для здобувачів

Загальні положення

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі — здобувачі), можуть бути особи, що мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста чи магістра.

Здобувачі прикріплюються до вищих навчальних закладів, наукових установ, що мають аспірантуру з відповідних спеціальностей, з метою підготовки й захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів на термін 3 роки.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, права прикріплення до вищих навчальних закладів, наукових установ як здобувачі не мають.

Особи, які повністю використали термін прикріплення як здобувачі, права повторного прикріплення не мають.

Документи для прикріплення

Для прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи, організації здобувач подає з 01 липня до 25 серпня такі документи:

 • заява на ім’я ректора (з візою декана відповідного факультету);
 • подання від вузу (організації);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (завірити за місцем роботи);
 • копія диплому про закінчення вищого навчального закладу;
 • особистий листок з фотокарткою (завірити за місцем роботи);
 • розгорнутий план дисертації;
 • висновок передбачуваного наукового керівника зі співбесіди;
 • витяг з протоколу засідання ради факультету про прикріплення здобувачем та призначення наукового керівника;
 • договір на підготовку здобувача (для здобувачів, які навчаються на контрактній основі).
Документи подаються у швидкозшивачу до відділу аспірантури за адресою:

49050, м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна 72, кімната 215, тел. 374-98-25.

Прикріплення здобувача проводиться наказом по ДНУ ім. О. Гончара з 1 вересня поточного року.

Прикріплення та навчальний процес

Керівник вищого навчального закладу, наукової установи на підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди із здобувачем та висновків відповідної кафедри, відділу, лабораторії видає наказ про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника.

Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або, за рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук.

Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів і докторантів.

Здобувачі протягом місяця після прикріплення до вищого навчального закладу, наукової установи подають на кафедру, до відділу, лабораторії на затвердження погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи. Теми дисертацій здобувачів після погодження на кафедрі, у відділі, лабораторії затверджуються вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи.

Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри, відділу, лабораторії й атестуються науковими керівниками.

Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ аспірантури вищого навчального закладу, наукової установи, до яких вони прикріплені.

Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин, на підставі висновків атестації наукового керівника та висновків кафедри, відділу, лабораторії мають бути відраховані.

Відповідно до індивідуального плану роботи здобувачі користуються необхідним обладнанням, лабораторіями, бібліотеками тощо за місцем прикріплення.

Здобувачі складають за місцем прикріплення кандидатські іспити з наукової спеціальності, української мови (за проф. спрямуванням), іноземної мови та філософії, а також, за рішенням ученої ради вищого навчального закладу, наукової установи, інші іспити та заліки з урахуванням профілю підготовки.

Здобувачі, які склали кандидатські іспити й виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

Здобувачу, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творча відпустка згідно з законодавством України.

У разі прикріплення здобувача тільки для складання кандидатських іспитів науковий керівник не призначається, у цьому випадку термін прикріплення становить 2 роки.

Перелік документів:

 1. Заява на ім’я проректора з наукової роботи;
 2. Витяг з засідання відповідної кафедри, факультету про затвердження теми канд. дисертації.