Важлива інформація для аспірантів

Загальні положення та допуск до вступу в аспірантуру

Аспірантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої школи. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва становить 3 роки, а без відриву від виробництва — 4 роки.

Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів за місцем роботи надається додаткова оплачувана відпустка на 30 календарних днів. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишились. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.

До відпустки не включається час проїзду від місця роботи вступника до аспірантури до місця знаходження вищого навчального закладу, наукової установи і назад. Витрати на проїзд та проживання несе вступник. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом керівника вищого навчального закладу, наукової установи про його допуск до складання вступних іспитів.

Документи що подаються при вступі в аспірантуру

Вступники до аспірантури подають такі документи:

 • Заява про вступ до аспірантури — подається на ім’я ректора (з візами завідувача кафедри і декана факультету);
 • Особистий листок з обліку кадрів (з фотокарткою 6х4, паспортними даними і копією трудової книжки, завірений печаткою і підписом начальнику відділу кадрів підприємства, установи або організації, де працює вступник);
 • Автобіографія;
 • Протокол співбесіди з майбутнім керівником;
 • Медична довідка (форма 086-У);
 • Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержано кваліфікації бакалавра, спеціаліста або магістра з додатками до диплому, завірені за місцем роботи;
 • Список опублікованих наукових робіт і винаходів, завірений вченим секретарем (для осіб, які мають наукові праці);
 • Посвідчення про складені кандидатські іспити за формою 2.2 (для осіб, які склали канд. іспити до вступу в аспірантуру);
 • Копія довідки про ідентифікаційний код;
 • Угода про підготовку аспіранта за рахунок державного замовлення в 2-х примірниках або контракт у разі навчання поза державним замовленням;
 • Два конверти;
 • Реферат з обраної спеціальності. Вимоги до оформлення реферату для вступу в аспірантуру.

Замість реферату можуть подаватися друковані роботи, у яких кандидат в аспірантуру є автором або співавтором за напрямком обраного наукового дослідження.

Реферат або друковані роботи вступника до аспірантури рецензує, як правило, майбутній науковий керівник. Кожну рецензію після перегляду додатково підписує завідуючий кафедрою, за якою приймається аспірант.

Оцінюється реферат за чотирьохбальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Оцінка має бути добре аргументованою. У разі отримання оцінки «незадовільно» з реферату вступник не допускається до вступних іспитів.

Документи вступників поточного року приймаються за наявності рекомендації ДЕК для вступу в аспірантуру, що оформляється витягом із засідання вченої Ради відповідного факультету.

Документи подаються до відділу аспірантури з 1-го липня по 30-те вересня, особисто вступником у швидкозшивачу за наявності паспорта та диплома про вищу освіту.

49050, м. Дніпропетровськ, пр-т Гагаріна 72, кімната 215, тел. 374-98-25.

Вступні іспити

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити протягом жовтня зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), з філософії, іноземної мови (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Вступники складають іспити:

 • Спеціальність,
 • Іноземна мова (англійська, німецька, французька),
 • Філософія.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні упродовж календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу до аспірантури вченою радою вищого навчального закладу (факультету), наукової установи, які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Зарахування до аспірантури проводиться за наказом керівника вищого навчального закладу.

Керівники підприємств, установ і організацій зобов’язані звільнити з роботи осіб, зарахованих до аспірантури з відривом від виробництва, в необхідний для своєчасного прибуття на навчання термін. Підставою для звільнення з роботи є копія наказу про зарахування особи до аспірантури.

Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва, стипендія призначається з дня їх зарахування, але не раніше терміну звільнення з попереднього місця роботи. Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі з відривом від виробництва за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, — згідно з контрактом.

Аспіранти мають право на:

 • Користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою вищих навчальних закладів.
 • Отримання всіх видів відкритої, наукової інформації й наукового консультування.
 • Участь у науковій діяльності кафедри.
 • Отримання державної стипендії встановленого розміру у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням (вступники, що зараховані за рекомендацією вченої ради – 60% окладу викладача-стажиста; вступники, що мають стаж роботи – згідно довідки про з/плату, але не вище викладача-стажиста.).
 • Переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням. Тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються вченою радою.
 • Щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва.
 • Участь у виборах до органів самоврядування вищого навчального закладу.
 • Роботу за сумісництвом відповідно до законодавства України.
 • Безпечні й нешкідливі умови навчання й праці.
 • Забезпечення гуртожитком.
 • Працевлаштування згідно договором.

Аспірант працює за індивідуальним планом роботи, двічі на рік (у червні й листопаді) звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом переводиться на наступний рік навчання.

Тема дисертації, індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення кафедрою затверджується вченою радою факультету. Виписки з протоколу засідання ради факультету про затвердження теми вкладаються в індивідуальний план роботи аспіранта, який подають до відділу аспірантури не пізніше 2-х місячного терміну після зарахування до аспірантури (01 січня) .

Аспірантам можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії, засновані на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а також засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України й обласною державною адміністрацією.

Термін навчання в аспірантурі включається до науково-педагогічного стажу.

Аспіранти зобов’язані:

 • Дотримуватися вимог законодавства, етичних норм поведінки.
 • Глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень.
 • Опанувати методологію проведення наукових досліджень.
 • Виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією. Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає складання кандидатських іспитів зі спеціальності, іноземної мови та філософії, додаткового іспиту з педагогіки і психології вищої школи, основ обчислювальної техніки, а також проходження педагогічної практики.
 • Звітувати про хід виконання дисертації на засіданні кафедри.
 • У встановлений термін захистити дисертацію або подати її до спеціалізованої вченої ради.
 • Дотримуватися статуту і правил внутрішнього розпорядку університету.

Взаємозобов’язання аспірантів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються в договорі, що передбачає: своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення аспірантури, забезпечення відповідних умов праці, надання гуртожитку та відповідальність сторін у разі невиконання умов договору.

Підготовка аспірантів понад державне замовлення здійснюється на підставі договорів, укладених між університетом та вступниками до аспірантури (установами, організаціями та підприємствами, що направили їх на навчання), якими передбачається повне відшкодування витрат на їх підготовку.

До терміну навчання в аспірантурі не включається період хвороби (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада розглядає обставини, які позбавили можливості працювати над дисертацією, і визначає термін, на який продовжується навчання в аспірантурі (не більше одного року).

Аспірант може бути відрахований з аспірантури за брутальне порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

Аспірант, зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання згідно з законодавством України.

Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання в аспірантурі, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації.

Аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, за місцем роботи надається додаткова оплачувана щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання роботи над дисертацією та, за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання — один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Кандидатські іспити та сесії

Весняна сесія — 15 травня-15 червня
Осіння сесія — 15 жовтня -15 листопада

Допуск до іспитів отримується:

У весняну сесію — до 15 квітня
В осінню сесію — до 15 вересня

Відділ аспірантури не повідомляє аспірантів про день складання кандидатських іспитів. Про дату складання іспиту необхідно дізнатися у відділі аспірантури після 20 квітня поточного року (весняна сесія) і після 20 вересня (осіння сесія).

З правилами складання іспиту аспірантам необхідно ознайомитися на відповідних кафедрах. Для складання кандидатського іспиту зі спеціальності необхідно за один місяць до початку сесії подати до відділу аспірантури додаткову програму з тексту дисертації, розроблену відповідною кафедрою і затверджену вченою радою факультету. Програма оформляється відповідно до зразку.

У випадку зміни місця проживання аспірант зобов’язаний негайно повідомити відділу аспірантури про нову адресу.

Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.