Висотний градієнт у розподілі комплексів коваликів (Coleoptera, Elateridae) в умовах відкритих біотопів Українських Карпат

УДК 595.765:591.523(477-924.52)

П. С. Микицей, А. Г. Сіренко

Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника,
Україна, bratlibo@yahoo.co.uk

HEIGHT GRADIENT IN DISTRIBUTING OF ELATERIDAE COMPLEXES
(COLEOPTERA) IN THE CONDITIONS OF OPENED BIOTOPES
OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS

P. S. Mykytsey, A. G. Sirenko

Vasyl’ Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine

Досліджено висотний градієнт розподілу комплексів коваликів (Coleoptera, Elateridae) в умовах відкритих біотопів Українських Карпат. Для цього проаналізовано збори 2000–2010 років з околиць заповідника «Ґорґани» із 6 стаціонарів, що являли собою прирічкові гірські, лісові гірські, субальпійські луки, розташовані на висотах 770–1500 м над рівнем моря. Збори проводили методом «косіння» у травні–липні щороку. Для статистичного аналізу використовували критерій Пірсона форми Батлера, а також програму Statistica 6.0. У роботі використано власні збори авторів та збори різних колекторів (Р. М. Бідичак, В. Ю. Шпарик, В. В. Заброда) – аспірантів і студентів Прикарпатського національного університету. Збори зберігаються в зоологічному музеї Прикарпатського університету. Проаналізовано висотний градієнт розподілу комплексів коваликів для різних екологічних груп окремо: хижих коваликів, поліфагів, фітофагів і видів коваликів, трофічна спеціалізація яких невідома (трофічні групи виділені щодо спеціалізації живлення імаго).

Хижих коваликів (включаючи і некрофагів) виявлено 7 видів. Висотний градієнт проявлявся на рівні видового складу. Виявлено негативну кореляцію між видовим багатством угрупувань хижих коваликів і висотою розташування стаціонару над рівнем моря (r = –0,610). Коваликів-поліфагів (живляться їжею тваринного та рослинного походження) виявлено в досліджених стаціонарах 6 видів. У цій групі висотний градієнт проявлявся у вигляді різної частоти відлову окремих видів. Вибірки, зроблені на різних висотах, статистично достовірно відрізнялись за відносною частотою відлову видів (p < 0,05 у кожному випадку порівнянь). Зокрема, виявлено високу позитивну кореляцію між відносною частотою відлову коваликів цієї екологічної групи та висотою стаціонару над рівнем моря для Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) (r = 0,879).

Коваликів-фітофагів у досліджених стаціонарах виявлено 15 видів. Висотний градієнт проявлявся щодо видового складу угрупувань і відносної частоти відлову. Виявлено високу негативну кореляцію між видовим багатством коваликів-фітофагів і висотою стаціонару над рівнем моря (r = –0,942): із висотою багатство цього угрупування різко зменшується. Вибірки, зроблені на різних висотах, статистично достовірно відрізнялись за відносною частотою відлову видів (p < 0,05 у кожному випадку порівнянь). Щодо частоти відлову окремих видів коваликів-фітофагів виявлено високі негативні та позитивні кореляції між відносною частотою відлову та висотою стаціонару над рівнем моря. Для Ctenicera cuprea (Fabricius, 1781) коефіцієнт кореляції складав 0,971.

Серед коваликів були види, трофічна спеціалізація яких на стадії імаго невідома. Таких видів виявлено 10. У цій умовній екологічній групі висотний градієнт проявлявся на рівні видового багатства та відносної частоти відлову видів. Вибірки, зроблені на різних висотах, достовірно відрізнялись за відносною частотою відлову (p < 0,05 в кожному випадку порівнянь). Щодо видового багатства простежувалась висока негативна кореляція між кількістю видів із невідомою трофічною спеціалізацією імаго та висотою стаціонару над рівнем моря (r = –0,851) – із висотою видове багатство цієї групи елятерід зменшувалось. Для окремих видів елятерід із невідомою трофічною спеціалізацією імаго висотний градієнт проявляється по-різному. Для Athous carpathophilus Reitter, 1910 простежувався чіткий висотний градієнт із високою позитивною кореляцією (r = 0,897), а для A. zebei Bach, 1852 – висока негативна кореляція (r = –0,935). У кожному випадку досліджували не тільки лінійну, а і нелінійну (поліномінальну) кореляцію між видовим багатством або частотою відлову та висотою стаціонару над рівнем моря. Виявлені поліноми близькі до лінійної залежності.

Отже, в угрупуваннях коваликів усіх трофічних груп щодо живлення імаго в умовах гірського масиву Ґорґани простежується висотний градієнт. В угрупуваннях хижих коваликів висотний градієнт проявляється у вигляді відмінностей у видовому складі у відкритих біотопах, розташованих на різних висотах. В угрупуваннях коваликів-поліфагів висотний градієнт проявляється у вигляді відмінностей за частотою відлову видів у відкритих біотопах, розташованих на різних висотах. В угрупованнях коваликів-фітофагів висотний градієнт проявляється у вигляді відмінностей частоти відлову видів і видового складу. В угрупуваннях коваликів із невідомою трофічною спеціалізацією імаго висотний градієнт проявляється у вигляді відмінностей за частотою відлову видів і видового складу у відкритих біотопах, розташованих на різних висотах.


Zoocenosis — 2011
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 195-196.