Роль трофічної структури ґрунтової мезофауни для зоологічної діагностики ґрунтів

О.Ф. Пилипенко, О.В. Жуков
Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна

Найважливішими типологічними характеристиками едафотопу є гігротоп та механічний склад ґрунтів. Ґрунти досліджуваного району представлені п’ятьма градаціями зволоження: ксерофільні, ксеромезофільні, мезофільні, гігромезофільні та гігрофільні помешкання (Бельгард, 1971). У зв’язку з цим проведений аналіз значимості трофічних груп ґрунтових безхребетних для діагностики гігротопів. Хижаки та облігатні фітофаги фізіологічно менше залежні від умов зволоження у зв’язку з тим, що необхідну частину вологи вони одержують за рахунок кормових об’єктів, а тому зміна вологості ґрунту впливає на їх фізіологічну активність у меншій мірі, ніж на представників сапротрофного комплексу. Для діагностики конкретних едафотопів за грунтово-зоологічними даними краще використовувати комплекси сапрофагів, які є одними з основних за чисельністю та біомасою майже у всіх градаціях зволоження ґрунтів, а їх фізіологічна діяльність у тій чи іншій мірі пов’язана з напрямками ґрунтоутворювальних процесів.
Кожному типу ґрунтів можна поставити у відповідність певне співвідношення трофічних угруповань тварин, яке на досить високому рівні відрізняє ґрунтові таксономічні категорії одну від іншої. У посушливих умовах степу в черноземних грунтах переважають фітофаги з родин пластинчастовусих, коваликів, слоників і лише незначна частина мезофауни належить до сапрофагів (дощові черви), фізіологічна ативність яких пов’язана з вологими сезонами року (весна, осінь).
Схили балок, лісові масиви правого берегу р. Самари мають більш низький рівень стабільності видів, оскільки в них відбувається постійна конкуренція між степовим та лісовим комплексами. Домінантними групами цих ценозів є Geophilidae, Diplopoda, Carabidae та Lumbricidae.
Найбільш сприятливими помешканнями є байрачні біогеоценози, де спостерігається значне різноманіття ґрунтової мезофауни (Geophilidae, Lithobiidae, Diplopoda, Carabidae, а також цілий комплекс личинок комах фітофагів).
Подібна ситуація складається в лівобережних біогеоценозах р. Самари.
На піщаних терасах переважають фітофаги, а в заплавних та притерасних ґрунтах основну частину мезофауни за чисельністю і біомасою складають представники сапротрофного комплексу (дощові черви, багатоніжки, ґрунтові нематоди та інші).
Таким чином, трофічна структура ґрунтової мезофауни є одним із значних критеріїв для зоологічної діагностики грантів та напрямку ґрунтоутворювальних процесів.


Zoocenosis — 2001
 Структура і функціональна роль тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах: Тези I міжнародної конференції, 17-20 вересня 2001. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 92-93.