Пономаренко Олександр Леонідович

ponomarenko.jpg Дата народження: 15.01.1971 р.

Кандидат біологічних наук, доцент

У 1988 році успішно склав вступні іспити до Дніпропетровського університету, у 1993 році отримав диплом з відзнакою і поступив до аспірантури кафедри зоології та екології, з 1996 по 2000 рік працював на посаді молодшого наукового співробітника в НДІ Біології ДНУ, з 2000 року працює на кафедрі зоології та екології, з 2000 по 2004 рік – на посаді асистента, з 2004 року по теперішній час – на посаді доцента кафедри. З 2003 року за сумісництвом працює на посаді старшого наукового співробітника наукового відділу природного заповідника «Дніпровсько-Орільський».

У 2004 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Консортивні зв’язки птахів у дібровах степового Придніпров’я як фактор стійкості лісових екосистем», у 2007 році отримав вчене звання доцента кафедри зоології та екології.

Брав участь у створенні 43 об’єктів природно-заповідного фонду Дніпропетровської області. У 1998–2003 роках виконував обов’язки координатора міжнародних програм BirdLifeInternational з дослідження ІВА-територій та програми «Crex» в Дніпропетровській області.

Викладає у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара дисципліни «Орнітологія», «Заповідна справа», «Екологія тварин», «Екологія раціональне використання та охорона тварин», «Зоокультура». Керує навчальними, виробничою, науково-дослідною практиками.

Тематика наукових досліджень: консортивні зв’язки птахів, екологія лісових видів птахів, просторовий розподіл птахів, структура денної активності птахів.

Автор близько 150 наукових праць, з них 3 монографії та 8 навчальних посібників, в т. ч. і з грифом МОН України.

Контактна інформація:

Телефони: +38-066-439-05-72, +38-097-360-07-68

E-mail: aponomar@ua.fm; ponomar@mail.dsu.dp.ua

Основні наукові публікації

Монографії

 1. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Птахи: Негоробцеподібні (Aves: Non-Passeriformes) : моногр. / В. Л. Булахов, А. А. Губкін, О. Л. Пономаренко, О. Є. Пахомов. За загальн. ред. проф. О. Є. Пахомова. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2009. – 624 с.
 2. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Птахи: Горобцеподібні (Aves: Passeriformes) : моногр./ В. Л. Булахов, А. А. Губкін, О. Л. Пономаренко, О. Є. Пахомов; за заг. ред. проф. О. Є. Пахомова. – Д. : Вид-во ДНУ, 2013. – 520 с.
 3. Пахомов О. Є., Гассо В. Я., Голобородько К. К., Поляков М. В., Грицан Ю. І., Булахов В. Л., Бригадиренко В. В., Ключко З. Ф., Межжерін С. В., Новіцький Р. О., Писанець Є. М., Плющ І. Г., Пономаренко О. Л., Пучков О. В., Радченко В. Г. Червона книга Дніпропетровської області. Тваринний світ. – Дніпропетровськ: Новий Друк, 2011. – 488 с. >PDF>>>

Книги та методичні посібники:

 1. Пилипенко О.Ф., Губкін А.А., Булахов В.Л. та ін. Російсько-український зоологічний словник // Навч. посібник. – Дніпропетровськ: ДДУ. – 1995. –  136 с.
 2. Губкін А.А., Булахов В.Л., Пахомов О.Є. та ін. Лабораторний практикум з курсу ”Зоологія хребетних” Частина 1 Нижчі хордові, безщелепні, риби, земноводні // Навч. посібник. – Дніпропетровськ: ДДУ. – 1996. –  108 с.
 3. Булахов В.Л., Пахомов О.Є., Рева О.А. та ін. Будова амніот. Рептилії. Птахи. Ссавці // Навч. посібник. – Д.: РВВ ДНУ, 2002. –  148 с.
 4. Пономаренко О. Л. Вплив характеристик деревостану на просторовий розподіл птахів // Навч. посібник. – Д.: ДНУ. – 2005 – 20 с.
 5. Пономаренко О. Л. Вплив трансформаційних процесів у лісових екосистемах на життєдіяльність птахів // Навч. посібник. – Д.: ДНУ. – 2005 – 16 с.
 6. Пахомов О. Є. Новіцький Р.О., Пономаренко О. Л. Кафедра зоології та екології ДНУ (короткий путівник для абітурієнта). // Д.: Артлогос, 2005. 3 с.
 7. Пономаренко О. Л., Новіцький Р.О. Тестові завдання до лабораторних робіт із загального курсу «Зоологія хребетних» Метод. вказівки // Методичні вказівки. – Д.: ДНУ. –  Оксамит-Текс, 2006. – 44 с.
 8. Посібник до навчальної польової практики із зоології / О. Є. Пахомов, В. Я Гассо, В. Л. Булахов та ін. – Д.: РВВ ДНУ, 2007. – 112 с.

Наукові статті

 1. Пономаренко А.Л. Изменение характера консортивных связей птиц в дубравах Приднепровья под воздействием техногенного пресса // Заповідна справа в Україні. – 1997. – Том3., Вип.2. – С.95–97. >PDF>>>
 2. Пономаренко А.Л. Особенности пространственного распределения орнитонаселения липоясеневых дубрав степного Приднепровья в зимний период // Придніпровський науковий вісник. Біологія, сільске господарство та ветеринарія – 1998. – № 113. – С. 97 – 103. >PDF>>>
 3. Пономаренко О.Л. Особливості сезонної динаміки просторового розподілу птахів в консорціях дібров степового Придніпров’я // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету – 1999. – Випуск 9.11. – С.94-98.
 4. Пономаренко А.Л. Пространственное распределение птиц в консорции дуба (Quercus robur) в липо–ясеневых дубравах степного Приднепровья в гнездовой период // Вестник зоологии. – Экология. Морфология. Методика. – 2000. – № 14. Ч. 2. – С. 107–113.  >PDF>>>
 5. Пономаренко А. Л. О консортивных связях птиц с липой мелколистной и кленом полевым в липово-ясеневых дубравах степного Приднепровья // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2000. – Випуск 4. – С. 124 – 130. >PDF>>>
 6. Пономаренко О.Л. Про просторовий розподіл видів птахів, що населяють липо-ясеневі діброви степового Придніпров’я // Вісник Дніпропетровського університету. – Біологія. Екологія. – 2000. – Випуск 7. – С. 260-264.
 7. Пономаренко О. Л., Пилипенко О.Ф. Характеристика функціонального складу консортивних угруповань птахів ясена звичайного у липово-ясеневих дібровах Присамар’я  //  Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. Випуск 11. – Т. 1. – 2003. – С. 202-208. >PDF>>>
 8. Пономаренко О. Л. Біоморфічна характеристика угруповань птахів-консортів в індивідуальних консорціях клена польового (Acer campestre L.) // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. Випуск 12. – Т. 1. – 2004. – С. 153 — 157. >PDF>>>
 9. Пономаренко О. Л. Динаміка розвитку функціональної структури угруповань птахів в індивідуальних консорціях  дуба звичайного (Quercus robur L.) // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2004. – Випуск 8 (33). – С. 150 – 161.
 10. Пономаренко О. Л. Характеристика розвитку консортивних зв’язків птахів у індивідуальних консорціях липи серцелистої (Tilia cordata L.) // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2005. – Випуск 9 (34). – С. 159 – 166. >PDF>>>
 11. Пономаренко О.Л. Динаміка функціонального складу угруповань птахів у індивідуальних консорціях липи серцелистої (Tilia cordata) // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. Випуск 13. – Т. 1. – 2005. – С. 226-231.
 12. Пономаренко О.Л. Характеристика консортивних зв’язків птахів з ясеном звичайним (Fraxinus exselsior) // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. Випуск 13. – Т. 2. – 2005. – С. 148-154. >PDF>>>
 13. Пономаренко О.Л. Розвиток консортивних зв’язків птахів в індивідуальних консорціях дуба звичайного (Quercus robur L.) протягом його онтогенезу // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2006. – Випуск 10 (35). – С. 134 – 143. >PDF>>>
 14. Губкін А.А., Пономаренко О.Л., Компанієць А.Г. Характеристика фауни птахів заказника “Волошанська дача” Птахи степового Придніпров’я: минуле, сучасне, майбутнє (Матеріали перших Вальхівських читань). – Дніпропетровськ, 2007. С. 99-108.
 15. Онуфрієв Р.А., Пономаренко О.Л. Сучасний стан орнітофауни Дніпровсько-Орільського заповідника Птахи степового Придніпров’я: минуле, сучасне, майбутнє (Матеріали перших Вальхівських читань). – Дніпропетровськ, 2007. С. 108-113.
 16. Пономаренко О. Л. Порівняльний аналіз живлення яструба великого (Accipitergentilis) та канюка звичайного (Buteobuteo) в умовах Присамар’я (Дніпропетровська область) // Новітні дослідження соколоподібних та сов. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Хижі птахи України». Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – С. 319–325. >PDF>>>
 17. Пономаренко О. Л., Онуфріїв Р. А. Характеристика орнітофауни Дніпровсько-Орільського природного заповідника // Науковий Вісник Ужгородського університету. Серія біологія. Вип. 23, 2008. – С. 114-119
 18. Пономаренко О. Л. Про особливості просторового розподілу птахів в дібровах Присамар’я // Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи. Труды научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Николая Николаевича Сомова (1861–1923). Харьков: ХНУ, 2011. – Книга 1. – С. 324–337. >PDF>>>
 19. Пономаренко О. Л. Про особливості гніздування жовтоногого мартина Larus cachinnans в заказнику «Солоний лиман» // Экология птиц: виды, сообщества, взаимосвязи. Труды научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения Николая Николаевича Сомова (1861–1923). Харьков: ХНУ, 2011. – Книга 2. – С. 215–224. >PDF>>>
 20. Пономаренко А. Л., Онуфриев Р. А. Орлан-белохвост в природном заповеднике «Днепровско-Орельский» // Хищные птицы в динамической среде третьего тысячелетия. Труды VI Международной конференции по соколообразным и совам Северной Евразии, г. Кривой Рог, 27–30 сентября 2012 г. – Кривой Рог: Издатель ФЛ-П Чернявский Д. А. – С. 386–393

Інші публікації

 1. Пономаренко А.Л. О залете стервятника (Neophron percnopterus) на территорию Днепропетровской области // Вестник зоологии. – 2001. – Т.35, № 5. – С. 96. >PDF>>>
 2. Пономаренко А. Л. О пространственном распределении птиц в липово-ясеневых дубравах Приднепровья в весенний период  //  Материалы международной конференции «Актуальные проблемы изучения и охраны птиц Восточной Европы и Северной Азии». — Казань: КГУ. — 2001. — С. 499-500.
 3. Пономаренко А. Л. О роли вертикальной структуры дубравных биогеоценозов в пространственном распределении птиц.  //  Матеріали ІІІ конференції молодих орнітологів України. Канів: КПЗ. — 1998. — С. 120.
 4. Пономаренко А. Л. Об изучении консортивных связей  //  Материалы международной научно-практической конференции «Биосфера и человек». — Майкоп: АГУ. — 2000. — С. 208-209.
 5. Пономаренко А. Л. Об отличиях в консортивных связях птиц с липой мелколистной и кленом полевым в дубравах Присамарья // Тезисы докладов Юбилейной конференции, посвященной 85-летию биостанции ХГУ.–Х.:ХГУ. – 1999. – С. 104–105.
 6. Пономаренко А. Л. Особенности межсезонной динамики пространственного распределения орнитоконсортов на основных древесных породах дубрав степного Приднепровья // Матерiали другої мiжнародної конференцiї «Наука i освiта». – Т. 3. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. –1999. – С. 23–24.
 7. Пономаренко А. Л. Особенности пространственного распределения населения птиц липоясеневых дубрав в зимний период // Матерiали 7-ої наради орнiтологiв Захiдної України, присвяченої пам’ятi Володимира Дзедушицького. – Iвано-Франкiвськ: ЗВУОТ. – 1999. – С. 72.
 8. Пономаренко А.Л. Влияние степени загрязнения воздуха выбросами химических и металлургических производств на объём и функциональную значимость консортивных связей птиц с дубом.// Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие: загрязнение окружающей среды и экологическая безопасность». – Т.2. – Днепропетровск: ДГУ. – 1995. – С.46-47.
 9. Пономаренко А.Л. Изменение характера консортивных связей птиц в дубравах степного Приднепровья под воздействием техногенных факторов//Матеріали IV міжнародної конференції «Франція та Україна, науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур». – Т. 2, Ч. 2. – Дніпроперовськ: ДДУ. – 1997. – С. 51.
 10. Пономаренко А.Л. К вопросу о методах изучения функциональных связей птиц в консорциях // Матеріали першої міжнародної конференції «Наука і освіта 98».– Том 23. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 1998. – С. 999.
 11. Пономаренко А.Л. К характеристике формирования консортивных связей птиц с дубом как эдификатором дубрав степных лесов Приднепровья. // Матерiали II конференцiї молодих орнiтологiв Украiни – Чернiвцi. – 1996. – С. 142.
 12. Пономаренко А.Л. Об особенностях консортивных связей птиц в дубравных биогеоценозах. // Материалы I международной научно–практической конференции “Экология и молодежь (Исследования єкосистем в условиях радиоактивного и техногенного загрязнения окружающей среде). – Т.1., Ч.1 – Гомель: ГГУ – 1998. – С. 45–46.
 13. Пономаренко А.Л. Об особенностях консортивных связей птиц в дубравах заказника «Комаровщина» // Матеріали конференції «Роль охоронюваних природних територій у збереженні різноманіття». – Канів: КДПЗ. – 1998. – С. 283-284.
 14. Пономаренко А.Л. Об особенностях консортивных связей птиц с ясенем обыкновенным (Fraxinus excelsior) в липо-ясеневых дубравах Приднепровья // Матеріали першої міжнародної конференції «Наука і освіта 98».– Том 23. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 1998. – С. 997.
 15. Пономаренко А.Л. Сравнительная характеристика консортивных связей птиц в степных дубравах с различной степенью техногенного воздействия // Матеріали всеукраїнської конференції «Охорона довкілля: екологічні, освітянські, медичні аспекти». – Кривий Ріг: КрДПУ. – 1997. – С. 42-44.
 16. Пономаренко А.Л., Онуфриев Р.А. Биоразнообразие и консортивные связи животных в условиях заповедности как основа изучения функциональной структуры экосистем // Тези міжнародної конференції «Питання біоіндікації і екології». – Запоріжжя: ЗДУ. – 1998. – С. 150.
 17. Пономаренко О. Л. Особливості консортивних зав’язків птахів з ясенем у липово-ясеневих дібровах заказника “Комарівщина”  //  Роль природно-заповідних територій у підтриманні біорізноманіття. Матеріали конференції, присвяченої 80- річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 9-11 вересня 2003 р. С. – 319–320.
 18. Пономаренко О. Л. Консортивні зв’язки птахів як показник трансформації лісових біогеоценозів // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми довкілля та шляхи їх вирішення» Полтава: ПДПУ. — 2002. — С. 116-117.
 19. Пономаренко О. Л. Особливості просторового розподілу трофічної діяльності птахів у консорціях деревних порід дібров Присамар’я у весняний період  //  Пріоритети орнітологічних досліджень. Матеріали і тези доповідей VIII наукової конференції орнітологів заходу України, присвяченої пам’яті Густава Бельке, м. Кам’янець-Подільський, 10-13 квітня 2003 р. С. 158–159.
 20. Пономаренко А. Л. О зависимости распределения орнитоконсортов в липово-ясеневых дубравах от пространственной структуры древостоя.  //  Тезисы I международной научной конференции «Структура и функциональная роль животного населения в природных и трансформированных экосистемах Днепропетровск: ДНУ. — 2001. — С. 194 — 195. >PDF>>>
 21. Пономаренко О. Л. Особливості функціонального складу консортивних угруповань птахів ясена звичайного (Fraxinus excelsior) // ІІ Международная научная конференция «Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах». Днепропетровск: ДНУ, 2003, 28–31 октября. С. 241–242. >PDF>>>
 22. Пономаренко О. Л. Характеристика консортивних зв’язків птахів із ясеном звичайним (Fraxinus exselsior) // Біорізноманіття та роль зооценозу в природних та антропогенних екосистемах. Матеріали ІІІ Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ, 2005. С. 440–441
 23. Пономаренко О. Л. Участь птахів у індивідуальних консорціях клена польового (Acercampestre) // Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції «Zoocenosis–2007: Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах». – Дніпропетровськ.: Вид-во ДНУ, 2009. – С. 444–445. >PDF>>>
 24. Пономаренко О. Л. Птахи, як елемент індивідуальних консорцій клена польового (Аcer campestre)// Матеріали V Міжнародної наукової конференції «Zoocenosis–2009: Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах». – Дніпропетровськ.: Вид-во “Ліра”, 2009. – С. 310–311. >PDF>>>
 25. Пономаренко О. Л., Онуфріїв Р. А. Функціональна структура фауни птахів природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» // Биоразнообразие и роль животных в  экосистемах: Материалы VІ Международной научной конференции. – Днепропетровск: Изд-во ДНУ, 2011. –С. 303–304. >PDF>>>
 26. Ponomarenko O. L. Usage of information analysis for the investigation of birds spatial distribution and the assessment of oak-forest state  // Bird Number 1998 where Monitoring and Ecological Research meet. 14th International Conference of the European Bird Census Council (EBCC), 23-31 March 1998, Cottbus, Germany, 1998, P. 8. >PDF>>>
 27. Ponomarenko A. L. Birds consortia connections specific in oak forests in steppe zone of Ukraine // Abstracts of the 2 meeting of the European. Ornithologist Union and 3 international shrike Symposium «The Ring: Ringing Migration monitoring». – Gdansk. – 1999. – Р. 144. >PDF>>>

Tags: , ,