Паразитологія. Програма навчальної дисципліни

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Факультет біології, екології та медицини
Кафедра зоології та екології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Декан ФБЕМ ДНУ проф.
___________ О. Є. Пахомов
26.07.2012 р.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни «Паразитологія»

Дніпропетровськ − 2012

Паразитологія. Програма навчальної дисципліни. – ДНУ, 2012. – 51 с.

Розробник: канд. біол. наук, доцент кафедри зоології та екології В. В. Бригадиренко

Рецензенти: канд. біол. наук, доцент кафедри садово-паркового господарства ДДАУ К.К. Голобородько, канд. біол. наук, доцент кафедри геоботаніки, грунтознавства та екології ДНУ А. О. Дубина

завантажити у форматі wordВідкрити у PDF

Затверджено вченою радою ФБЕМ ДНУ

Протокол № 5 від 09.06.2012 р.

© ДНУ, 2012

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: Паразитологія

Курс: підготовка бакалаврів

 • Кількість кредитів, відповідних ECTS : 3
 • Модулів: 3
 • Змістових модулів: 3
 • Загальна кількість годин: 108
 • Тижневих годин: 6 (2 години лекцій + 1 година лабораторних робіт +
  • 1 година практичних робіт +
  • 2 години самостійної роботи)або 6 (2 години лекцій +
  • 1 година практичних робіт +
  • 3 години самостійної роботи)

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Шифр та назва напряму:
040102 Біологія або 040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Характеристика навчальної дисципліни
Дисципліна: Вибіркова
Рік підготовки: 4 або 3
Семестр: 7 або 6
Лекції (теоретична підготовка): 34 годин
Практичні заняття: 17 годин
Лабораторні заняття: 17 або 0 годин
Самостійна робота: 40 або 57 годии
Індивідуальна робота: 2 КМР або 2 АО
Вид контролю: екзамен

МЕТА

 ↑догори ↑

Мета вивчення курсу – поглиблення та узагальнення інформації відносно організації паразитарних систем, основних їх властивостей, шляхів розвитку та взаємодії між паразитом і хазяїном, що сприяє формуванню комплексного уявлення про природні екосистеми взагалі та місце людини в них.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 • створення системного підходу щодо розуміння паразитичних організмів на основі уявлень про будову, функціонування та взаємодію між молекулярним, клітинним, тканинним, органним, організмовим, популяційно-видовим і біосферним рівнями організації;
 • розвиток уявлень про єдність процесів онто- та філогенезу у паразитарних системах;
 • формування поглядів на еволюцію паразитів, які є складовою частиною природи, мають свої особливості будови, функціонування та розвитку;
 • інтеграція відомостей про цикли розвитку вільноіснуючих і паразитичних тварин різних таксономічних груп;
 • створення єдиної системи знань про зваємозв’язки між живими організмами.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

 • паразитарні системи на різних рівнях організації живої матерії;
 • морфо-фізіологічні властивості паразитів і значення порушень основних принципів їх функціонування у виникненні патологічних процесів у людини і тварин;
 • значення процесів, які відбуваються на організмовому рівні організації життя під впливом паразитів, для розуміння механізмів виникнення вад розвитку, соматичних, інфекційних та інших хвороб людини та тварин;
 • цикли розвитку паразитичних тварин, шляхи їх потрапляння до організму людини та особливості перебігу цих паразитозів;
 • екологічні зв’язки паразитичних організмів із середовищем їх існування, чинники, що регламентують географічне поширення цих паразитозів;
 • фізіологію процесів взаємодії організмів паразита і хазяїна, механізми впливу на ці процеси.

Підготовлений фахівець повинен уміти:

  • пояснювати закономірності проявів життєдіяльності паразитичних організмів на молекулярному та клітинному рівнях;
  • інтерпретувати значення процесів, які відбуваються на молекулярно-генетичному та клітинному рівнях організації паразитичних організмів, для розуміння патогенезу паразитичних та інших хвороб людини;

 • пояснювати значення паразитів у виникненні хвороб людини та тварин; співвідносити вплив мутагенних, канцерогенних і тератогенних речовин разом із паразитарною інвазією зі станом здоров’я людини, сільськогосподарських, домашніх і диких тварин.
 • застосовувати клінічні, ветеринарні, ппаразитологічні методи визначення паразитарної інвазії.

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ)

 ^догори^

Назва

Разом

Кількість годин, відведених    на

лек­ції

практичні (семінарські)    заняття

лабора-торні заняття

самостійну роботу

Модуль   І. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації   життя. Основи паразитології

 

 

 

 

Змістовний   модуль 1.1.   Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань

 

 

 

 

Тема   1.1.1. Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань

1,5

0,5

1

Тема   1.1.2. Історія паразитології

2

0,5

0,5

1

Тема   1.1.3. Шляхи розселення паразитів,   специфічні та механічні переносники

2,5

0,5

0,5

1,5

Змістовний модуль 1.2. Медична протозоологія.   Підцарство Найпростіші (Protozoa). Тип Саркомастигофори (Sarcomastigophora)

 

 

 

 

Тема   1.2.1. Клас Голі амеби (Lobosea). Дизентерійна амеба (Entamoeba histolytica).

2

0,5

0,5

1

Тема   1.2.2. Кишкова амеба (E. coli), ротова амеба (E. gingivalis).

2

0,5

0,5

1

Тема   1.2.3. Вільноживучі патогенні амеби (Naegleria, Acanthamoeba).

2

0,5

0,5

1

Змістовний модуль 1.3. Представники класу Тваринні   джгутикові (Flagellata) і типу Війчасті (Ciliophora) – паразитів людини

 

 

 

 

Тема   1.3.1. Ряд Kinetoplastida. Трипаносоми   (Trypanosoma brucei gambiense, T. b. rhodesiense, T. cruzi),

3,5

1

0,5

2

Тема   1.3.2. Ряд Kinetoplastida. Лейшманії   (Leischmania tropica major, L. t. minor, L. donovani, L. mexicana, L.   infantum).

3

0,5

0,5

2

Тема   1.3.3. Лямблії (Lamblia intestinalis), трихомонади (Trichomonas vaginalis, T. hominis, T. tenax).

3,5

1

0,5

2

Тема   1.3.4. Тип Війчасті (Ciliophora), ряд Щілиннороті (Rimostomatea),   вид балантидій (Balantidium coli).

2

0,5

0,5

1

Змістовний   модуль1.4.   Представники типу Апікомплексні (Apicomplexa) – паразитів людини

 

 

 

Тема   1.4.1. Тип Апікомплексні (Apicomplexa), класСпоровики (Sporozoa).   Малярійні плазмодії (Plasmodium vivax,   P. falciparum, P. ovale, P. malariae).

4

1,5

0,5

2

Тема   1.4.2. Токсоплазма (Toxoplasma gondii).

2,5

1

0,5

1

Тема   1.4.3. Саркоцисти (Sarcocystis hominis, S. suihominis, S. lindemannі),   пневмоциста (Pneumocystis carinii),   криптоспоридії (Cryptosporidia   garnhami).

3,5

1

0,5

2

Тема   1.4.4. Ізоспоридії (Isospora hominis, I. belli), бабезі (Babesia divergens, В. rodhamini, B microti, В. bovis, В.   bigemina).

2,5

1

0,5

1

Модуль 2. Екологія гельмінтів. Медична гельмінтологія

 

 

 

 

Змістовний   модуль 2.1.   Медична гельмінтологія

 

 

 

 

Тема   2.1.1. Медична гельмінтологія як наука.

1

0,5

0,5

Тема   2.1.2. Моногенеї.

2

0,5

0,5

1

Тема   2.1.3. Скреблянки.

2

0,5

0,5

1

Тема   2.1.4. Нематоморфи.

1,5

0,5

1

Змістовний модуль 2.2. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Сисуни (Trematoda)

 

 

 

 

Тема   2.2.1. Печінковий сисун (Fasciola hepatica), котячий сисун (Opistorchis felineus), китайський   сисун (Clonorchis sinensis).

3,5

1

0,5

2

Тема   2.2.2. Ланцетоподібний сисун (Dicrocoelium dendriticum), легеневий   сисун (Paragonimus ringeri).

3

0,5

0,5

2

Тема   2.2.3. Кров’яні сисуни (Schistosoma haematobium, S. mansoni,   S. japonicum).

3,5

1

0,5

2

Змістовний модуль 2.3. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Цестоди (Cestoda)

 

 

 

 

Тема   2.3.1. Бичачий ціп’як (Taeniarhynchus saginatus), свинячий   ціп’як (Taenia solium).

2,5

1

0,5

1

Тема   2.3.2. Карликовий ціп’як (Hymenolepis nana), широкий стьожак (Diphyllobotrium latum).

2,5

1

0,5

1

Тема   2.3.3. Ехінокок (Echinococcus granulosus), альвеокок (Alveococcus multilocularis), діпілідіоз (Dipylidium caninum), монезіоз (Moniezia expansa).

3,5

1

0,5

2

Змістовний модуль 2.4. Круглі черви (Nemathelminthes) –   паразити людини

 

 

 

 

Тема   2.4.1. Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), гострик (Enterobius vermicularis),   волосоголовець (Trichocephalus   trichiurus), кривоголовка (Ancylostoma   duodenale, A. braziliense), угриця кишкова (Strongiloides stercoralis), некатор (Necator americanus).

5,5

2

0,5

3

Тема   2.4.2. Трихінела (Trichinella spiralis), лоа лоа (Loa loa), вухерерія (Wuchereria   bancrofti), бругія (Brugia inalayi), онхоцерка (Onchocercа volvulus, О. caecutiens),   діпеталонема (Dipetalonema perstans).

4,5

2

0,5

2

Тема   2.4.3. Токсокара (Тохосага canis, Т. mystax), трихостронгіліди (Trichostrongylus colabriformis, Т. oxei,   Т. orientalis), анізакідиди (Anisakidae),   ришта (Dracunculus medinensis) та   дірофілярії (Dirofilaria repens,   D. immitis).

4,5

2

0,5

2

Модуль 3. Екологія павукоподібних. Медична   арахноентомологія

 

 

 

 

Змістовний   модуль 3.1.   Медична арахноентомологія. Тип Членистоногі (Arthropoda). Клас Павукоподібні   (Arachnoidea), отруйні павукоподібні (павуки, скорпіони). Ряд Кліщі (Acarina)   – збудники хвороб та переносники збудників інфекцій та інвазій

 

 

 

 

Тема   3.1.1. Надродини Туrоglyphoidea (тироглiфоїдні або амбарні кліщі), Sarcoptoidea (коростяні кліщі), Demodicoidea (залозниці), Cheyletoidea (хижі кліщі).

3

1

0,5

1,5

Тема   3.1.2. Надродини Trombea (червонотілкові кліщі), Gamasoidea (гамазові кліщі).

3

0,5

0,5

2

Тема   3.1.3. Надродини Ixodoidea (іксодоїдні кліщі).

4

1,5

0,5

2

Змістовний модуль 3.2. Клас Комахи (Insecta): ряд Воші   (Anoplura), Клопи (Hemiptera), Блохи (Afaniptera) – збудники хвороб і   переносники захворювань людини

 

 

 

 

Тема   3.2.1. Воші (Pediculus humanus humanus, P. h. capitus, Phtirus pubis)

3,5

1

0,5

2

Тема   3.2.2. Блохи (Pulex irritans, Xenopsylla   cheopis).

2,5

0,5

0,5

1,5

Тема   3.2.3. Клопи (Cimex lectularius, поцілункові клопи родів Triatoma, Rhodinus та ін.).

2

0,5

0,5

1

Змістовний модуль 3.3. Клас Комахи (Insecta): ряд двокрилі   (Diptera) – збудники хвороб і переносники захворювань людини

 

 

 

 

Тема   3.3.1. Комарі (родів Culex, Aеdes, Anopheles), москіти (Phlebotomus), мошки (родина Simuliidae) та мокреці (родина Ceratopogonidae).

4,5

2

0,5

2

Тема   3.3.2. Мух (Musca domestica, Glossina palpalis, G. morsitans, Stomoxis   calcitrans, Wohlfartia magnifica).

3,5

1

0,5

2

Тема   3.3.3. Ґедзі (родина Tabanidae).

2,5

1

0,5

1

Тема   3.3.4. Оводи (родин Oestridae, Gasterophilidae, Hypodermatidae).

3,5

1

0,5

2

Усього годин

108

34

17

0

57

або

Назва

Разом

Кількість годин, відведених    на

лек­ції

практичні (семінарські)    заняття

лабора-торні заняття

самостійну роботу

Модуль   І. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації   життя. Основи паразитології

 

 

 

 

Змістовний   модуль 1.1.   Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань

 

 

 

 

Тема   1.1.1. Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань

1,5

0,5

0,5

0,5

Тема   1.1.2. Історія паразитології

1,5

0,5

1

Тема   1.1.3. Шляхи розселення паразитів,   специфічні та механічні переносники

1,5

0,5

1

Змістовний модуль 1.2. Медична протозоологія.   Підцарство Найпростіші (Protozoa). Тип Саркомастигофори (Sarcomastigophora)

 

 

 

 

Тема   1.2.1. Клас Голі амеби (Lobosea). Дизентерійна амеба (Entamoeba histolytica).

2

0,5

0,5

1

Тема   1.2.2. Кишкова амеба (E. coli), ротова амеба (E. gingivalis).

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Тема   1.2.3. Вільноживучі патогенні амеби (Naegleria, Acanthamoeba).

2

0,5

0,5

1

Змістовний модуль 1.3. Представники класу Тваринні   джгутикові (Flagellata) і типу Війчасті (Ciliophora) – паразитів людини

 

 

 

 

Тема   1.3.1. Ряд Kinetoplastida. Трипаносоми   (Trypanosoma brucei gambiense, T. b. rhodesiense, T. cruzi),

3

1

0,5

0,5

1

Тема   1.3.2. Ряд Kinetoplastida. Лейшманії   (Leischmania tropica major, L. t. minor, L. donovani, L. mexicana, L.   infantum).

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Тема   1.3.3. Лямблії (Lamblia intestinalis), трихомонади (Trichomonas vaginalis, T. hominis, T. tenax).

3,5

1

0,5

1

1

Тема   1.3.4. Тип Війчасті (Ciliophora), ряд Щілиннороті (Rimostomatea),   вид балантидій (Balantidium coli).

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Змістовний   модуль1.4.   Представники типу Апікомплексні (Apicomplexa) – паразитів людини

 

 

 

Тема   1.4.1. Тип Апікомплексні (Apicomplexa), класСпоровики (Sporozoa).   Малярійні плазмодії (Plasmodium vivax,   P. falciparum, P. ovale, P. malariae).

4,5

1,5

0,5

0,5

2

Тема   1.4.2. Токсоплазма (Toxoplasma gondii).

3

1

0,5

0,5

1

Тема   1.4.3. Саркоцисти (Sarcocystis hominis, S. suihominis, S. lindemannі),   пневмоциста (Pneumocystis carinii),   криптоспоридії (Cryptosporidia   garnhami).

3,5

1

0,5

2

Тема   1.4.4. Ізоспоридії (Isospora hominis, I. belli), бабезі (Babesia divergens, В. rodhamini, B microti, В. bovis, В.   bigemina).

2,5

1

0,5

1

Модуль 2. Екологія гельмінтів. Медична гельмінтологія

 

 

 

 

Змістовний   модуль 2.1.   Медична гельмінтологія

 

 

 

 

Тема   2.1.1. Медична гельмінтологія як наука.

1

0,5

0,5

Тема   2.1.2. Моногенеї.

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Тема   2.1.3. Скреблянки.

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Тема   2.1.4. Нематоморфи.

2

0,5

0,5

1

Змістовний модуль 2.2. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Сисуни (Trematoda)

 

 

 

 

Тема   2.2.1. Печінковий сисун (Fasciola hepatica), котячий сисун (Opistorchis felineus), китайський   сисун (Clonorchis sinensis).

3,5

1

0,5

1

1

Тема   2.2.2. Ланцетоподібний сисун (Dicrocoelium dendriticum), легеневий   сисун (Paragonimus ringeri).

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Тема   2.2.3. Кров’яні сисуни (Schistosoma haematobium, S. mansoni,   S. japonicum).

3

1

0,5

0,5

1

Змістовний модуль 2.3. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Цестоди (Cestoda)

 

 

 

 

Тема   2.3.1. Бичачий ціп’як (Taeniarhynchus saginatus), свинячий   ціп’як (Taenia solium).

3

1

0,5

0,5

1

Тема   2.3.2. Карликовий ціп’як (Hymenolepis nana), широкий стьожак (Diphyllobotrium latum).

3

1

0,5

0,5

1

Тема   2.3.3. Ехінокок (Echinococcus granulosus), альвеокок (Alveococcus multilocularis), діпілідіоз (Dipylidium caninum), монезіоз (Moniezia expansa).

3,5

1

0,5

1

1

Змістовний модуль 2.4. Круглі черви (Nemathelminthes) –   паразити людини

 

 

 

 

Тема   2.4.1. Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), гострик (Enterobius vermicularis),   волосоголовець (Trichocephalus   trichiurus), кривоголовка (Ancylostoma   duodenale, A. braziliense), угриця кишкова (Strongiloides stercoralis), некатор (Necator americanus).

4,5

2

0,5

1

1

Тема   2.4.2. Трихінела (Trichinella spiralis), лоа лоа (Loa loa), вухерерія (Wuchereria bancrofti), бругія (Brugia   inalayi), онхоцерка (Onchocercа   volvulus, О. caecutiens), діпеталонема (Dipetalonema perstans).

4

2

0,5

0,5

1

Тема   2.4.3. Токсокара (Тохосага canis, Т. mystax), трихостронгіліди (Trichostrongylus colabriformis, Т. oxei,   Т. orientalis), анізакідиди (Anisakidae),   ришта (Dracunculus medinensis) та   дірофілярії (Dirofilaria repens,   D. immitis).

4

2

0,5

0,5

1

Модуль 3. Екологія павукоподібних. Медична   арахноентомологія

 

 

 

 

Змістовний   модуль 3.1.   Медична арахноентомологія. Тип Членистоногі (Arthropoda). Клас Павукоподібні   (Arachnoidea), отруйні павукоподібні (павуки, скорпіони). Ряд Кліщі (Acarina)   – збудники хвороб та переносники збудників інфекцій та інвазій

 

 

 

 

Тема   3.1.1. Надродини Туrоglyphoidea (тироглiфоїдні або амбарні кліщі), Sarcoptoidea (коростяні кліщі), Demodicoidea (залозниці), Cheyletoidea (хижі кліщі).

3

1

0,5

0,5

1

Тема   3.1.2. Надродини Trombea (червонотілкові кліщі), Gamasoidea (гамазові кліщі).

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Тема   3.1.3. Надродини Ixodoidea (іксодоїдні кліщі).

4,5

1,5

0,5

0,5

2

Змістовний модуль 3.2. Клас Комахи (Insecta): ряд Воші   (Anoplura), Клопи (Hemiptera), Блохи (Afaniptera) – збудники хвороб і   переносники захворювань людини

 

 

 

 

Тема   3.2.1. Воші (Pediculus humanus humanus, P. h. capitus, Phtirus pubis)

3,5

1

0,5

1

1

Тема   3.2.2. Блохи (Pulex irritans, Xenopsylla   cheopis).

3

0,5

0,5

1

1

Тема   3.2.3. Клопи (Cimex lectularius, поцілункові клопи родів Triatoma, Rhodinus та ін.).

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Змістовний модуль 3.3. Клас Комахи (Insecta): ряд двокрилі   (Diptera) – збудники хвороб і переносники захворювань людини

 

 

 

 

Тема   3.3.1. Комарі (родів Culex, Aеdes, Anopheles), москіти (Phlebotomus), мошки (родина Simuliidae) та мокреці (родина Ceratopogonidae).

5,5

2

0,5

1

2

Тема   3.3.2. Мух (Musca domestica, Glossina palpalis, G. morsitans, Stomoxis   calcitrans, Wohlfartia magnifica).

3

1

0,5

0,5

1

Тема   3.3.3. Ґедзі (родина Tabanidae).

3

1

0,5

0,5

1

Тема   3.3.4. Оводи (родин Oestridae, Gasterophilidae, Hypodermatidae).

2,5

1

0,5

1

Усього годин

108

34

17

17

40

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 ^догори^

Тема 1. Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу під впливом паразитичних організмів. Порушення онтогенезу та їх місце в патології людини і тварин.

Тема 2. Синтетична теорія еволюції паразитичних взаємовідносин у біосфері. Популяційна структура людства як результат впливу паразитичних організмів. Філогенез основних систем паразитичних найпростіших.

Тема 3. Основи екології паразитарно-хазяйнових зв’язків.

Тема 4. Біосфера як система, що забезпечує існування різних типів взаємовідносин між живими організмами. Роль паразитів у формуванні трофічної структури екосистем.

Тема 5. Скреблянки, нематоморфи та моногенеї степового Придніпров’я – паразити людини і тварин.

Тема 6. Комахи степового Придніпров’я – збудники хвороб і переносники захворювань людини і мварин.

Тема 7. Отруйні комахи та павукоподібні степового Придніпров’я.

Тема 8. Паразитоценози основних типів екосистем України.

 

МЕТОДИ

 ^догори^

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції із застосуванням графічних схем, таблиць, використанням мультимедійного проектора, робота в Інтернет, складання та розв’язування ситуаційних завдань, розроблення та складання графічних схем, планів діагностичних досліджень тощо.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Поточне опитування, тестування, письмові модульні роботи, оцінка за аналітичний огляд, підсумковий письмовий екзамен.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплект навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); ілюстративний матеріал; текстові та електронні варіанти тестів для поточного та підсумкового тестування; контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу.

 

КРИТЕРІЇ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ

 ^догори^

Максимальна кількість балів: 60 б.

Допуск до екзамену: 30 б.

Аналітичні огляди: 5 б. * 2 = 10 б.

Модульні письмові роботи: 20 б. +15 б. +15 б.

Пропущені заняття повинні бути обов’язково відпрацьовані з лаборантом і складені викладачеві до підсумкового заняття з кожного модуля.

Усі модулі повинні бути складені (мінімум 10 б.).

Пропуск лекційного або практичного заняття без поважної причини: –1 б.

Відвідування зоологічного музею, виставкових залів, експозицій тварин – +2 б. (не більше 5 разів за семестр).

Терміни складання модулів

Термін складання Модуля № 1 – 6-й тиждень;
термін перескладання – 7-й тиждень.

Термін складання Модуля № 2 – 11-й тиждень;
термін перескладання – 12-й тиждень.

Термін складання Модуля № 3 – 16-й тиждень;
термін перескладання – 17-й тиждень.

Умови перескладання модулів:

Набрано за модульну контрольну роботу менше 50 % балів із необхідних.

Перескладають тільки один раз.

При перескладанні бали за першу спробу анулюються та враховуються бали за перескладання, навіть якщо вони гірші за попередні.

Перескладання модульної контрольної роботи відбувається тільки упродовж двох наступних тижнів після офіційного проведения контрольної модульної роботи.

 

ЛІТЕРАТУРА

 ^догори^

Навчальна та довідкова

Паразитология человека / Под ред. Г. С. Первомайского и В. Я. Подоляна. – М.: Медицина, 1974.

Генис Д. Е. Медицинская паразитология. – М.: Медицина, 1991.

Догель В. А. Общая паразитология. – Л., 1947.

Жизнь животных. В 7-ми тт. / Гл. ред. В. Е. Соколов. Т. 3. Членистоногие // Под ред. М. С. Гилярова, Ф. Н. Правдина и др. – М.: Просвещение, 1984. – 463 с.

Слюсарєв А. О., Жукова С. В. Біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів (Переклад з російської мови В. О. Мотузного). – К.: Вища школа, 1992. – 422 с.

Бригадиренко В. В. Основи систематики комах. – Д.: РВВ ДНУ, 2003. – 204 с.

Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. У 3-х тт. – Т. 1. – К.: Либідь, 1992. – 318 с.

Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. У 3-х тт. – Т. 2. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.

Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. У 3-х тт. – Т. 3. – К.: Либідь, 1997. – 350 с.

Жуков О. В., Пилипенко О. Ф. Паразитологія. – Д.: ДНУ, 2001. – 76 с.

Паразитология. Руководство для студентов (специальности лечебное дело и педиатрия). – СПб.: СПбГПМА, 2002. – 84 с.

Гинецинская Т. А., Добровольский А. А. Частная паразитология. В 2-х тт. – М.: Высшая школа, 1978.

Яровой П. И., Зубчик М. П., Токмалаев А. К. Справочник по медицинской гельминтологии. – Кишинев, 1984.

Павловский Е. Н. Паразитология человека. – М.: Медгиз, 1951.

Скрябин К. И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии. Т. 2. – М.–Л.: Наука, 1948. – 600 с.

Тропические болезни / Под ред Е. П. Шуваловой. – М.: Медицина, 1989.

Хейсин Е. М. Жизненные циклы кокцидий домашних животных. – Л.: Наука, 1967. – 192 с.

Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология. – М.: Высшая школа, 1980. – 416 с.

Павловский Е. Н. Руководство по паразитологии человека. Т. 2. – М.-Л.: изд. АН СССР, 1948. – С. 527–1022.

Росс Г., Росс Ч., Росс Д. Энтомология. – М.: Мир, 1985. – 576 с.

Сергієнко Г. Д. Воші / Фауна України. Т. 22, вип. 3. – К.: Наукова думка, 1974. – 110 с.

Інструктивна та методична

Пішак В. П., Захарчук О. І. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579 с.

Указатель научных, учебных и методических работ кафедры зоологии и экологии / В. Л. Булахов, В. А. Барсов, О. М. Мясоедова и др. – Днепропетровск: ДГУ, 1990.

Російсько-український зоологічний словник / О. Ф. Пилипенко, А. А. Губкін, В. Л. Булахов та ін. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1995.

Биологические основы борьбы с гнусом в басейне Оби / Под ред. А. И. Черепанова. – Новосибирск: Наука, 1966. – 268 с.

Джафаров Ш. М. Кровососущие мокрецы (Diptera, Heleidae) Закавказья. – Баку: АНАзербССР, 1964. – 414 с.

Атлас комах України / В. І. Гусєв, В. М. Єрмоленко, В. В. Свищук, К. А. Шмиговський. – К.: Рад. шк., 1962. – 252 с.

Благовещенский Д. И. Пухоеды (Mallophaga) / Фауна СССР. Т. 72. – М.-Л.: Наука, 1959. – 254 с.

Бошко Г. В. Гедзі: Diptera, Tabanidae / Фауна України. Т. 13, вип. 4. – К.: Наукова думка, 1973. – 207 с.

Определитель насекомых европейской части СССР. В 5 т. Т. 1. Низшие, древнекрылые, с неполным превращением / Под ред. Г. Я. Бей-Биенко. – М.-Л.: Наука, 1964. – 936 с.

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 5. Двукрылые, блохи. Ч. 1. / Под ред. Г. Я. Бей-Биенко. – Л.: Наука, 1969. – 807 с.

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 5. Двукрылые, блохи. Ч. 2. / Под ред. Г. Я. Бей-Биенко. – Л.: Наука, 1970. – 943 с.

РЕСУРСИ

 ^догори^

 1. Наукова бібліотека ДНУ ім. Олеся Гончара, 49025, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72
 2. Бібліотека медичної літератури, 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського.
 3. Обласна наукова бібліотека, 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Ю. Савченко,
 4. Бібліотека ДДМА, 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського,
 5. Наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського, м. Київ
 6. http://www.infectology.ru/RUK/SBOR.aspx
 7. http://www.infectology.ru/Forall/index.aspx
 8. http://www.infectology.ru/index.aspx
 9. http://www.infectology.ru/autoref/AUT_LIST.aspx
 10. http://www.infectology.ru/Forall/glist.aspx
 11. http://www.infectology.ru/mnenie/index.aspx
 12. http://www.whfreeman.com/ige8e
 13. http://www.maik.ru
 14. http://www.springerlink.com/home/main.mpx
 15. http://www.sciencedirect.com/science/journals/agribio
 16. http://birdlife.org.ua/
 17. http://parasitology.ru
 18. http://mma.ru/clinicalcenter/clinics/poly/dep/parasit
 19. http://www.antiparazit.ru/
 20. http://gatchina3000.ru/great-soviet-encyclopedia/bse/086/825.htm

Автор програми

канд. біол. наук, доцент кафедри зоології та екології
В. В. Бригадиренко

Завідувач кафедри зоології та екології, канд. біол. наук, доцент
В. Я. Гассо