Цвєткова Н. М., Пахомов О.Є., Сердюк С. М., Якуба М. С. Біологічне різноманіття україни. Дніпропетровська область. Ґрунти. Метали у ґрунтах

Цвєткова Н. М., Пахомов О.Є., Сердюк С. М., Якуба М. С. Біологічне різноманіття україни. Дніпропетровська область. Ґрунти. Метали у ґрунтах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Ліра», 2016. – 180 с.PDF

()

ISBN 978-966-551-277-6
DOI:

Біологічне різноманіття україни. Дніпропетровська область. Ґрунти. Метали у ґрунтах. – Дніпропетровськ: Вид-во «Ліра», 2016. – 180 с.

Цвєткова Н. М., Пахомов О. Є.,  Сердюк С. М., Якуба М. С.

Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Ґрунти. Метали у ґрунтах: моногр./ За заг. ред. проф. Н.М. Цвєткової. – Д.: Вид-во «Ліра», 2016. –  180 с.
Подана фізико-географічна, екологічна специфіка Дніпропетровської області та її адміністративне районування. Розкрита еколого-субстантивна класифікація ґрунтового покриву, структура земельного фонду Дніпропетровщини. Розглянуті умови формування різноманіття ґрунтів, їх вплив на вміст та розподіл металів у ґрунтах. Представлені властивості, концентрації та розподіл металів Ti, Mn, Cr, Ni, Mo, V, Zn, Cu, Fe, Pb, Cd у ґрунтах та ґрунтотвірних породах Дніпропетровської області. Особливу увагу приділено поширенню хімічних елементів у природних ґрунтах привододільно-балкового та долинно-терасового ландшафтів, зональним ґрунтам – чорноземам звичайним та антропогенно зміненим ґрунтам мегаполіса.
Для спеціалістів у галузі екології, біології, геохімії, студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.
Іл. 10. Табл.  64. Бібліогр.  319.

Цветкова Н. Н., Пахомов А. Е.,  Сердюк С. Н., Якуба М. С.
Биологическое разнообразие Украины. Днепропетровская область. Почвы. Металлы в почвах: моногр./ Под общ. ред. проф. Н. Н. Цветковой. – Д.: Изд-во «Лира», 2016. – 180 с.

Приведена физико-географическая, экологическая специфика Днепропетровской области и ее административное районирование. Раскрыта эколого-субстантивная классификация почвенного покрова, структура земельного фонда Днепропетровщины. Рассмотрены условия формирования разнообразия почв, их влияние на содержание и распределение металлов в почвенном покрове. Представлены свойства, концентрации и распределение металлов Ti, Mn, Cr, Ni, Mo, V, Zh, Cu, Fe, Pb, Cd в почвах и почвообразующих породах. Особое внимание уделено распределению химических элементов в природных почвах приводораздельно-балочного и долинно-террасового ландшафтов, зональным почвах – черноземам обыкновенным и антропогенно измененным почвам мегаполиса.
Для специалистов в области экологии, биологии, геохимии, студентов и аспирантов соответствующих специальностей.
Илл. 10. Табл. 64. Библиогр. 319.

Tsvetkova N. M., Pakhomov A. Ye., Serdyuk S. M., Yakyba M. S.
Bіological Diversity of Ukraine. The Dnipropetrovsk region. Soils. Metalls in the soils: monogr. / Prof. N. M. Tsvetkova (ed.).- Dnipropetrovsk: Dnipropetr.Nac. Univ. Press, 2016. – 180 p.

The physical-geographicals, ecologycal specific and administrative division of the Dnipropetrovsk regio are presented. The ecological-substantial classification of the soils shroud and the structure of the available land of Dnipropetrovsk region are discovered. The shape conditions of the soils biodiversity and there influence on the metals content and distribution in the soils are considered. The metals Ti, Mn, Cr, Ni, Mo, V, Zh, Cu, Fe, Pb, Cd  property, concentration and disributio in the soils and the rocks are presented. The spesial attention is spared to chemical elements distribution in the natural soils from the diverse lands scapes – black earth and under antropogenic influence in the megapolices.
Intended for the specialist in the sphere of ecology, biology, geochemistry and students and graduate students of corresponding professions.
Ill. 10. Tab. 64.  Bibliogr. 319

Bibliography