Порівняльна мікроморфологія Bulbus Olfactorius звичайного їжака та звичайної тупаї

Я.А. Омельковець, Я.В. Степанюк, Н.Л. Ільчук
Волинський державний університет ім. Лесі Українки, Луцьк, Україна

Дослідження центральних відділів дистантних аналізаторів тупаї звичайної (Tupaia glis Raffles) становить значний інтерес в еколого-морфологічному аспекті. За рядом ознак, ця тварина близька до представників ряду Insectivora, тому її іноді називають “деревною землерийкою”. Але перехід до напівдеревного способу життя повинен був відобразитись на будові окремих відділів її головного мозку, зокрема нюхової цибулини. Припускаючи, що нюховий аналізатор тупаї відіграє меншу роль в пошуках їжі, ніж у неспеціалізованих видів комахоїдних, ми здійснили спробу порівняння цитоархітектоніки нюхової цибулини Tupaia glis і їжака звичайного (Erinaceus europaeus Linaeus). Дослідження проводилось на серійних зрізах нюхових цибулин, забарвлених за Ніслем на основі загальноприйнятих методик. Оскільки розміри тіла та мозку тупаї і їжака відрізняються, то з метою порівняння окремих лінійних показників здійснювалась їх індексація (Омельковець, 1997). У нюховій цибулині обох тварин виявлено шість цитоархітектонічних шарів: зовнішній волокнистий, гломерулярний, зовнішній плексіморфний, шар мітральних клітин, зернистий та внутрішній шар волокон, глія. Гломерулярний шар утворений волокнами периферійного нюхового аналізатора, сплетення яких на препаратах мають вигляд клубочків блідо-голубого кольору. Вони оточені інтенсивно забарвленими периферійними пригломерулярними клітинами. У тупаї відносна товщина даного шару становить 125±5,3 мкм, в їжака ― 187±9,9 мкм, а індекс товщини в їжака значно більший, ніж у тупаї, ― 12,8 і 6,1 відповідно. Зовнішній плексіморфний шар, порівняно з іншими, бідний на клітини і чітко відмежований від оточуючих шарів. Його товщина в тупаї дорівнює 238±8,7 мкм (індекс товщини — 11,6), а в їжака — 413±54,5 мкм (індекс товщини — 28,2). Об’єм клітин цього шару в тупаї (390±20,2 мкм3) більший, ніж у їжака (222±16,1 мкм3). Щільність клітин зовнішнього плексіморфного шару в їжака звичайного більша, ніж у тупаї, відповідно 76200±5122,9 1/мм3 і 66330±4873,5 1∕мм3. Мітральні клітини розташовуються ланцюжком в один, рідше в два, шари. Індекс товщини мітрального шару в їжака більший (3,2), ніж у тупаї (2,1), хоча абсолютна товщина цього шару в досліджуваних тварин приблизно однакова і становить 47±3,4 мкм та 45±8,7 мкм. Об’єм мітральних клітин у тупаї (1741±43,2 мкм3) більший, ніж у їжака (135±72,2 мкм3). Щільність клітин цього шару більша в їжака 12905±844,4 1∕мм3, а в тупаї 8336±423,5 1∕мм3. Зернистий шар, слабо відмежовується від шару волокон та глії. Клітини першого шару трикутної або овальної форми, ядро клітин слабко забарвлене і займає значну частину тіла. Клітини-зерна залягають компактними смугами, між якими є проміжки. Крім клітин-зерен, у зернистому шарі інколи трапляються поодинокі, порівняно крупні клітини, зі світло забарвленою цитоплазмою і ядром. За формою вони схожі на мітральні клітини, або мають неправильну форму. Ширина шару більша в їжака, і становить 720±56,7 мкм з індексом 53,1, а в тупаї ― 522±24,5 мкм з індексом 26,8. Об’єм клітин-зерен більший в тупаї ― 83±2,6 мкм3 в їжака ― 40±1,5 мкм3. Щільність клітин даного шару більша в їжака звичайного (939915±37687,9 1∕мм3) в тупаї (781250±34022,7 1∕мм3). Форма клітин внутрішнього шару волокон та глії овальна, інтенсивність забарвлення більша ніж у клітин попереднього шару. Об’єм клітин більший в їжака (122±8,3 мкм3) і менший у тупаї (46±2,6 мкм3), щільність клітин даного шару також більша в їжака звичайного (606638±24279,9 1∕мм3) в тупаї менша (314647±38563,9 1∕мм3). Аналізуючи індекси лінійних вимірів можна стверджувати, що розвиток нюхової цибулини в тупаї звичайної слабший, ніж у звичайного їжака.
Це пояснюється послабленням ролі нюхового аналізатора в екології виду.


Zoocenosis — 2001
 Структура і функціональна роль тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах: Тези I міжнародної конференції, 17-20 вересня 2001. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2001. – С. 186-187.