Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

 1. Клопотання на ім’я ректора ДНУ, підписане керівником установи, в якій працює здобувач (для здобувачів, що не працюють у ДНУ. (1 примірник)
 2. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація. (1 примірник)
 3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірника)
 4. Особова картка (форма П-2ДС). (2 примірника)
 5. Копія диплома магістра (спеціаліста). У разі якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надається переклад документа українською мовою, засвідчений наторіально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН. (2 примірника)
 6. Копія свідоцтва про зміну прізвища. (2 примірники) (у разі зміни здобувачем прізвища)
 7. Посвідчення про складання кандидатських іспитів.(2 примірника)
 8. Витяг з протоколу про зарахування до аспірантури. (2 примірника)
 9. Копія диплома про науковий ступінь вченого звання кандидата наук (2 примірники) (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).
 10. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач, засвідченій печаткою за основним місцем роботи. Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (між кафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару ), лабораторії, відділу, як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць. (2 примірника) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД
 11. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідченій печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта). (2 примірника) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД

До документів додається:

—           дисертація, оформлена згідно з установленими вимогами, у кількості примірників (переплетених і підписаних автором), необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України, до бібліотеки наукової установи, вищого навчального закладу, де утворено спеціалізовану вчену рад, та відправки опонентам.

—           автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці.

—           монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференції, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря. (для кандидатів наук — обов’язково мати мінімум 4 статті у фахових виданнях та 1 статтю у наукометричних базах даних; для докторів наук — обов’язково мати  мінімум 15 статей у фахових виданнях та 5 статей у наукометричних базах даних). (1 примірник)

—           Автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук). (2 примірника)

—           Примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук).