Козак Василина Михайлівна

1992 р.н.

У 2010 році вступила до Дніпропетровськго національного університету імені Олеся Гончара, де навчалася за напрямом 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». У 2015 році отримала кваліфікацію бакалавра. У 2017 – захистивши дипломну роботу на тему «Трофічна активність Rossiulus kessleri (Diplopoda, Julidae) в умовах впливу гербіцидів, інсектицидів та фунгіцидів», отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

У 2017 році вступила на третій освітьно-кваліфікаційний рівень PhD за спеціальністю 101 Екологія до Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, де й навчається до нині. Тема дисертаційного дослідження: «Вплив антропогенних полютантів на популяції ківсяків (Diplopoda, Julidae)».

З 2016 року працювала інженером кафедри зоології та екології, а згодом інженером у НДІ біології ДНУ.

За часи аспірантури опублікувала 1 наукову статтю у журналі «Biosystems Diversity»; прийняла участь у 3 наукових конференціях. Прослухала та отримала відмінні оцінки з таких дисциплін: «Філософія та наукова етика», «Іноземна мова», «Методологія та організація наукового дослідження», «Актуальні напрями екологічних досліджень», «Природні ресурси екосистем степової зони», «Функціональна зоологія», «Системний аналіз у популяційній екології» та «Просторова екологія».

Після підвищення кваліфікації в аспірантурі (PhD) і захисту дисертаційної роботи буде працювати науковим співробітником у НДІ біології ДНУ імені Олеся Гончара, що підвищить рівень наукових досліджень лабораторії «біомоніторингу».

 

Основні наукові публікації:

Бригадиренко В. В., Иванышин В. М. Влияние соли железа на массу тела Megaphyllum kievense(Diplopoda, Julidae) и гранулометрический состав подстилки в лабораторном эксперименте // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2014. – Т. 22, № 1. – C. 83–87. >PDF>>>

Brygadyrenko V., Ivanyshyn V. Changes in the body mass of Megaphyllum kievense (Diplopoda, Julidae) and the granulometric composition of leaf litter subject to different concentrations of copper // Journal of Forest Science. – 2015. – Vol. 61(9). – P. 369–376. >PDF>>>

Kozak, V. M., & Brygadyrenko, V. V. (2018). Impact of cadmium and lead on Megaphyllum kievense (Diplopoda, Julidae) in a laboratory experiment. Biosystems Diversity , 26(2), 128–131. doi:10.15421/011820 >PDF>>>

Тези:

  1. Yermolenko, A. Huslystyi, V. Gasso, T. Kolombar, A. Hahut, V. Kozak(2018). ECOLOGICAL ROLE OF FOREST SHELTER BELTS IN AGROLANDSCAPES. 2ND International Conference „Smart Bio“, 317 >PDF>>>