Гігропреферендум Bembidion varium (Carabidae, Coleoptera) у лабораторних умовах

УДК 595.762.12(477.63)

В. О. Слинько

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна

HYGROPREFERENDUM OF BEMBIDION VARIUM
(CARABIDAE, COLEOPTERA) IN MODEL CONDITIONS

V. O. Slyn’ko

Oles’ Honchar Dnipropetrovs’k National University, Dnipropetrovs’k, Ukraine

Найважливіші фактори навколишнього середовища, які значно впливають на життя та поведінку комах, – температура та зволоження. Найчастіше при вивченні відношення комах до цих факторів використовують лабораторний метод. Зручно вивчати ці два факти одночасно на одній виборці тварин. Але при вивченні зволоження небажано змінювати температуру від оптимуму як в один, так і в інший бік. Термо- та гігропреферендум – це експериментально визначені температура та зволоження середовища, оптимальні для життєдіяльності організму. У більшості випадків середнє значення префрендуму, яке визначене в лабораторії, співпадає або наближене до умов природного біотопу.

Нині накопичена достатньо велика кількість робіт про термо- та гігропреферен­думи деяких груп комах. Серед представників Coleoptera оптимальна температура та зволоження вивчені для двох масових груп Carabidae (Lindroth, 1949; Ликвентов, 1949, 1960; Thiele, Lehman, 1967; Россолимо, 1994; Россолимо, Рыбалов, 1994) і Staphylinidae (Lipkow, 1966; Тихомиров, Тихомирова, 1972; Тихомирова, 1973; Россолимо, Рыбалов, 1979), а також існують роботи щодо інших груп безхребетних.

Лабораторні дослідження гігропреферендуму проведені на масовому виді навколоводних біотопів Вembidion varium (Oliver, 1795) (Carabidae, Coleoptera) у червні 2010 р. На основі принципів кільцевого садка та вимірювання оптимуму спокою побудована методика та прибор для визначення гігропреферендуму підстилкових безхребетних (Szujecki, 1965; Lipkow, 1966). Нині існує велика кількість модифікацій даного прибору. В експерименті використовували скляний ящик, градієнт зволоження субстрату в якому складав 10–100 %. Постійно підтримували температуру у межах +26…+27 ºС. Комах випускали в області середнього значення зволоження. Для визначення гігропрефе­рендуму використовували датчики-реєстратори температури та зволоження DS 1923.

В експерименті проведено 125 вимірювань зволоження для В. varium. У природних умовах даний вид масово зустрічається в ультрагігрофільних біотопах і рідко – у гігрофільних. Наші експериментальні роботи підтвердили ці дані. Можна було припустити, що всі дослідні жуки нададуть перевагу зоні з 99–100 % зволоженням субстрату. Дійсно, більшість екземплярів скупчувалась у зоні зі зволоженням 90,7–100,0 %. Але деякі з них зустрічались і в місцях зі зволоженням 30, 50, 75 %, це можна вважати випадковим розподілом. Мінімальне значення зволоження – 32,2 %, максимальне – 100,0 %, оптимальне – 90–99 %. Більше 90 екземплярів із 125 надає перевагу зволоженню 97–99 %. Гігропреферендум можна вважати показником адаптації виду до умов зволоження навколишнього середовища. Цю інформацію можна використовувати для зоологічної діагностики режимних характеристик ґрунтових умов.


Zoocenosis — 2011
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 213-214.