Особливості формування фауни безхребетних на ділянках рекультивації Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату

УДК 592:502.74+574.2

С. С. Назімов, І. М. Лоза
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна

S. S. Nazimov, I. M. Loza
Oles’ Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів є невід’ємною умовою стійкого економічного та соціального розвитку сучасних європейських країн, особливо індустріально розвинених. У зв’язку з цим актуальними є дослідження засобів вирішення екологічних проблем на гірничодобувних підприємствах України. Вилучені із сільськогосподарського користування високопродуктивні чорноземи Нікопольського марганцеворудного бассейну (ОГЗК) потребують сучасних методів рекультивації.

Дослідження проведені в умовах ОГЗК, розташованого поблизу м. Орджонікідзе. Дослідами, проведеними науковцями ДНУ ім. Олеся Гончара, доведена оптимізуюча роль безхребетних тварин у процесах ґрунтоутворення техногенно порушених ділянок. Окремі види безхребетних тварин беруть активну участь у кругообігу речовин і енергії, стимулюють біологічні процеси відновлення на рекультивованих ґрунтах. Безхребетні – той екологічний компонент, сукцесійні зміни якого дозволяють чітко спостерігати за стадіями відновлення ділянок рекультивації.

Проведені дослідження довели, що заселення безхребетними ділянок рекультивації на території Степової України – розтягнутий у часі процес (особливо на його ранніх етапах). Одними із перших з’являються представники класу Insecta, насамперед, види, здатні до польоту (Hymenoptera, Dipterа, Coleoptera, Odonata, причому останні з’являються тільки при наявності водойм на відносно невеликій відстані від територій рекультивації). Потім домінуючою родиною стають представники Coleopterа, завдяки значному різноманіттю видів, здатних існувати у порушених ценозах, особливо в аридних умовах Степу. Серед Coleopterа на вказаних територіях найбільшого поширення набувають представники родини Tenebrionidае, такі як Blaps halophila, Gonocephalum pygmaeum, особливо Opatrum sabulosum, а також представники родини Carabidaе. На ділянках рекультивації оселяються види родини Formicidae (Lasius niger). У складі піонерних угруповань безхребетних домінують ксерофільні сапрофаги та фітофаги.

Із появою рослинного покриву з’являються представники прямокрилих (Gryllus desertus). Кількість представників інших класів безхребетних спочатку залишається незначною: декілька видів Myriapoda, один вид Gastropoda (Chondrula tridens). Представники інших таксономічних груп, зокрема Arachnida та Lumbricidae, оселюються пізніше.

Таким чином, представники класу Insecta на ранніх етапах рекультивації є безперечними домінантами серед безхребетних, а наземна мезофауна значно переважає за чисельністю ґрунтову. На пізніших стадіях заселення рекультивованих територій спостерігався ріст різноманіття комах, поява представників інших систематичних груп. Процеси заселення ділянок рекультивації на біологічному етапі потребують подальших досліджень.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 150-151.