Бондарєв Дмитро Леонідович

brigadirenko.jpg1972 р.н.

В 1989 році вступив до Дніпропетровського державного університету, де навчався на кафедрі зоології та екології біолого-екологічного факультету. У 1994 році, захистивши дипломну роботу на тему «Вплив любительського рибальства на сукупність риб в умовах інтенсивного антропогенного діяння», отримав диплом спеціаліста за спеціальністю зоологія. Присвоєно кваліфікацію спеціаліста – біолога, зоолога-еколога. До 1997 року працював у відділі екології та охорони природи Науково-дослідного інституту біології ДДУ. З березня 1997 року і по теперишній час працює в Природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський» на посаді наукового співробітника.

У 2016 році вступив до аспірантури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара на освітньо-наукову програму «Екологія» за спеціальністю 101 Екологія. У 2020 році закінчив навчання та підготував до захисту дисертацію на тему «Екологічні детермінанти фенології нересту риб водойм природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 101 Екологія.

За період навчання в аспірантурі опубліковано 5 наукових статей, зокрема 4 – у журналах, які включено до міжнародних наукометричних баз Web of Science та Scopus ( одна з них — до 3 квартилю); прийняв участь у 5 наукових конференціях. Прослухано та отримано позитивні оцінки за такими дисциплінами, як «Філософія та наукова етика», «Іноземна мова», «Методологія та організація наукового дослідження», «Актуальні напрями екологічних досліджень», «Викладацька практика» та інші.

Після навчання в аспірантурі і захисту дисертаційної роботи планує продовжувати роботу у природному заповіднику «Дніпровсько-Орільський», що підвищить рівень наукових досліджень наукового відділу заповідника.

Оснонві наукові праці:

  1. Bondarev, D. L., Kunah, O. M., Fedushko, M. P., & Gubanova, N. L. (2019). The impact of temporal patterns of temperature and precipitation on silver Prussian carp (Carassius gibelio) spawning events. Biosystems Diversity, 27(2), 106–117. doi:10.15421/011915(Web of Science).
  2. Zhukov, O.V., Bondarev, D. L., Yermak, Y. I., Fedushko, M. P. (2019). Effects of temperature patterns on the spawining phenology and niche overlap of fish assemblages in the water bodies of the Dnipro River basin. Ecologica Montenegrina, 22, 177–203. (Scopus, 3-й квантиль).
  3. Bondarev, D., Kunah, O., Zhukov, O. (2018). Assessment of the impact of seasonal patterns climatic conditions on spawning events of the white bream Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) in astronomical and biological time. Acta Biologica Sibirica, 4 (2), 48–64. http://dx.doi.org/10.14258/abs.v3i3.2184 (Web of Science).
  4. Bondarev, D. L. &Zhukov, O. V. (2017). Phenology of the white bream (Blicca bjoerkna) spawning in natural reserve «Dnieper–Orylskiy» in dependence from seasonal temperature dynamic. Biosystems Diversity, 25(2), 67–73. doi:10.15421/011710 (Web of Science).
  5. Федюшко М. П., Бондарев Д.Л. (2019). Роль температури води у формуванні фенології нересту карася срібного Carassius gibelio (Bloch, 1782) у водоймах природного заповіднику «Дніпровсько-Орільський». Біоресурси і природокористування, 11 (3–4), http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bio/article/view/13034 (фахове видання).
  6. Kunakh O. M., Bondarev D. L., Fedushko M. P. (2019). Effects of climatic patterns on the spawining phenology of fish communities in the water bodies of the Dnipro River basin. Біорізноманіття та  роль тварин  в екосистемах: Матеріали X Міжнародної  наукової  конференції «Zoocenosis–2019». Дніпро, 18-19.11.2019 р., Ліра, 16.
  7. Bondarev, D. L., Kochet, V. M. (2019). Some features of the development of coastal ichthyocenosis and its dynamics in the reservoirs of the natural reserve «Dniprovsky-Orilsky». Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: МатеріалиXМіжнародноїнауковоїконференції «Zoocenosis–2019». Дніпро, 18–19.11.2019 р., Ліра, 9.