Комлик Вікторія Олексіївна

slinko.jpg

Комлик Вікторія Олексіївна (1984 р.н.)

slinko@ua.fm

У 2006 році з відзнакою закінчила біолого-екологічний факультет Дніпропетровського національного університету за спеціальністю “Зоологія” (кваліфікація магістр, робота за фахом: біолог, зоолог, наукова та викладацька робота) і вступила до аспірантури ДНУ за спеціальністю «Екологія», яку закінчила у 2009 р.

Кандидат біологічних наук з 2020 року. Дисертацію на тему: «Екологічні особливості турунів роду Bembidion (Coleoptera, Carabidae) навколоводних екосистем Присамар’я Дніпровського» захистила у вересні 2020 р.
у спецiалiзованiй вченій радi Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю 03.00.16 – екологія, диплом ДК № 058139.

Стаж педагогiчної роботи у закладах вищої освiти складає 11 рокiв. Проводить лабораторні та практичні заняття з дисциплін: «Зоологія», «Біологічні основи екології (зоологічний аспект)», «Моніторинг довкілля», «Екологія людини», «Техноекологія», «Екологічна токсикологія», «Екологічна безпека» та інші.

 

Основнi етапи науково-педагогiчної дiяльностi:

01.09.2006 р. – 01.09.2009 р. – аспірант Дніпропетровського національного університету;

01.09.2009 р. по теперішній час – асистент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Є вченим секретарем біолого-екологічного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Є членом редколегії наукового журналу «Regulatory Mechanisms in Biosystems».

Загальна кількість друкованих праць – 27, із яких чотири публікації у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus, Web of Science та Index Copernicus. Індекс Хірша за базою Scopus – 2, за базою Web of Science – 2.

 

https://orcid.org/0000-0002-3727-5847

https://publons.com/researcher/3390341/viktoriia-o-komlyk/

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57214233916

https://www.researchgate.net/profile/Komlyk_slynko_O

https://scholar.google.com.ua/citations?user=mFy2VoIAAAAJ&hl=ru

Основні наукові публікації

Наукові статті

 1. Пучков О. В., Слинько В. О. Bembidion ephippium (Marsham, 1802) – Бембідіон чепраковий // Червона книга Дніпропетровської області. (Тваринний світ). – Дніпропетровськ: Новий друк, 2011. – С. 68.
 2. Пучков О. В., Слинько В. О. Bembidion aspericolle (Germar, 1872) – Бембідіон шорсткий // Червона книга Дніпропетровської області. (Тваринний світ). – Дніпропетровськ: Новий друк, 2011. – С. 69.
 3. Слинько В. О. Екологічна характеристика турунів роду Bembidion навколоводних амфіценозів Присамаря Дніпровського // Екологія. Біологічні науки. Збірник наукових праць. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 47–52.
 4. Слинько В. О., Бригадиренко В. В. Екоморфічна структура карабідофауни навколоводних амфіценозів Дніпропетровської області // Екологія та ноосферологія. – 2009. – Т. 20, № 4. – С. 110–116. >PDF>>>
 5. Слинько В. А., Бригадиренко В. В., Пахомов А. Е. Морфологическая изменчивость Bembidion varium (Carabidae, Coleoptera) в условиях антропогенного воздействия // Известия НАН Азербайджана (биологические науки). – 2008. – Т. 63, № 5–6. – С. 208–214. >PDF>>>
 6. Слинько В. О. Розмірно-вагова структура карабідофауни навколоводних амфіценозів Присамар’я Дніпровського // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – Вип. 16, т. 2. – Д.: ДНУ, 2008. – С. 158–164.
 7. Бригадиренко В. В., Слинько В. О. Система трофоконсортивних зв’язків підстилкових безхребетних заплавних дібров степової зони України // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 257. Біологія. – 2005. – С. 42–50. >PDF>>>

Методичні роботи

 1. Пахомов О. Є., Рева О. А.,Слинько В. О. Методичні вказівки з педагогічної практики для студентів факультету біології, екології та медицини. – Дніпропетровськ:Оксамит-текс, 2012. – 112 с.

Інші публікації

 1. Слинько В. О., Бригадиренко В. В.  Особливості структури угруповань турунів (Coleoptera: Carabidae) навколоводних екосистем Присамар’я // Вісті Харк. ентомол. т‑ва. – 2012. – Т. 20, вип. 1. – С. 26–38. >PDF>>>
 2. Слинько В. А. Изучение термопреферендума Bembidion varium (Oliv.) (Carabidae, Coleoptera) в лабораторных условиях // Современные проблемы биологии и экологии: Матер. докладов Междунар. научно-практической конф. – Махачкала, 2011. – С. 195-197.
 3. Слинько В. О., Пахомов О. Є. Роль природно-заповідних територій у збереженні різноманіття навколоводних видів турунів (на прикладі басейну р. Самара) // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матер. VІ Міжн. наук. конференції. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 214–215.
 4. Слинько В. О. Гігропреферендум Bembidion varium (Carabidae, Coleoptera) у лабораторних умовах // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матер. VІ Міжн. наук. конференції. – Д.: ДНУ, 2011. – С. 213–214.
 5. Слинько В. О. Гігрофільні види турунів роду Bembidion (Coleoptera, Carabidae) Присамар’я Дніпровського // Сучасні проблеми ентомології: Тези доповідей ентом. наук. конф. – Київ, 2010. – С. 172–173.
 6. Слинько В. А. Внутрипопуляционная изменчивость Bembidion varium (Oliv.) (Carabidae, Coleoptera) в условиях антропогенного воздействия // Труды Ставропольского отделения русского энтомол. общества: Матер. III Междунар. научно-практической интернет-конференции «Актуальные вопросы энтомологии». – Ставрополь, 2010. – С.13–16.
 7. Слинько В. О. Життєві форми турунів (Carabidae, Coleoptera) гігрофільних біотопів Дніпропетровської області // Zoocenosis – 2009. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матер. V міжнар. наук. конференції. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 227–228.
 8. Слинько В. О. Морфологічна мінливість Bembidion varium (Carabidae, Coleoptera) під впливом антропогенних чинників // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Матер. I Міжнар. конференції. – Запоріжжя, 2009. – С. 74–75.
 9. Слинько В. О., Бригадиренко В. В. Туруни роду Bembidion (Coleoptera, Carabidae) навколоводних біотопів Дніпропетровської області // Охорона та раціональне використання природних ресурсів Українських Карпат: Матер. регіон. науково-практичної конференції. – Ужгород, 2008. – С. 98–99.

Trackback from your site.