Плодючість бичка кругляка (Neogobius melanostomus) у Каховському водосховищі та Утлюцькому лимані

УДК 597.556.31:591.16

М. Ю. Ткаченко
Таврійський державний агротехнологічний університет, Мелітополь, Україна

M. Y. Tkachenko
Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

Бичок кругляк є видом із відносно невеликими показниками плодючості (2500–3500 шт.), яка коливається залежно від умов існування (Куликова, Фандеева, 1975). Актуальним є визначення абсолютної та відносної плодючості виду за різних гідроекологічних умов. Оскільки бичок має асинхронний вітелогенез у зв’язку з багатопорціонним характером нересту, у гонадах відбувається безперервне продукування ооцитів за рахунок резервних яйцеклітин, що забезпечує декілька порцій ікри (Смирнов, 1986).

До аналізу залучали особин із Каховського водосховища (n = 36) із рівнем солоності 0,05–0,1 ‰ та Утлюцького лиману (n = 24) з показником мінералізації 10 ‰. Матеріал зібраний у травні – червні 2011–2012 рр. Для аналізу ястики фіксували у 70 % розчині етилового спирту. Для подальшого порівняльного аналізу у дослідних риб проводився повний біологічний аналіз: визначали загальну промислову довжину (SL), вік і масу (загальну та масу тушки). Стадії зрілості гонад визначали візуально за шестибальною шкалою (Правдин, 1960). До аналізу залучалися ікринки всіх груп, окрім найменшої (0,05 мм). Діаметр ооцитів вимірювали за допомогою окуляр-мікрометра на бінокулярі МБС – 10 (ок. ×8, об. ×4 та ок. ×8, об. ×2).

Середній показник абсолютної плодючості риб з Утлюцького лиману склав 2414 шт., а у риб із Каховського лиману – 2053 шт. Аналіз за стадіями зрілості показав більшу кількість ооцитів ІІ стадії зрілості у особин із Каховського водосховища (897 шт.), ніж з Утлюцького лиману (937 шт.) – різниця склала 8 %. Кількість ікринок ІІІ стадії зрілості була більше у риб із лиману (1679 шт.), ніж із водосховища (847 шт.). Різниця між цими показниками склала 28 %. IV стадія склала у Каховському водосховищі – 652 шт., а в Утлюцькому лимані – 970 шт. Різниця становила 8,4 %.

Аналіз абсолютної плодючості залежно від ваги особин показав кількість ооцитів у групі 10–20 г у Каховському водосховищі – 1814, а в лимані – 1115 шт. У діапазоні 20–30 г у водосховищі цей показник склав 2452, а в лимані – 1351 шт. У водосховищі плодючість у групі 30–40 г становила 3428, у лимані – 2245 шт. Слід зазначити, що найбільший показник абсолютної плодючості риб з Утлюцького лиману зафіксований у ваговому діапазоні 50–60 г (3204 шт.). Для Каховського водосховища максимальне значення цього показника є характерним для риб вагою 30–40 г.

Аналіз відносної плодючості за розмірними групами показав менші значення у особин з Утлюцького лиману. У розмірній групі 80–90 мм цей показник склав у Каховському водосховищі 119, а в лимані – 67 шт. У розмірній групі 90–100 мм відносна плодючість у водосховищі склала 117, а в лимані – 61 шт. У групі 100–110 мм цей показник був майже однаковий у особин з обох водойм (89 та 85 відповідно).

У підсумку слід зазначити значні відмінності між показниками плодючості у бичка кругляка з водойм із різними гідроекологічними умовами. Аналіз абсолютної та відносної плодючості вказує на значну різницю в умовах існування, що в подальшому слід детальніше вивчати, особливо у контексті характеру живлення та його калорійності.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С.118.