Морфологічна мінливість Вembidion quadrimaculatum (Coleoptera, Carabidae) навколоводних біотопів заплави р. Самара

УДК 595.762.12:591.4+57.04

В. О. Слинько
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна

V. O. Slin’ko
Oles’ Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Підстилкова фауна акумулює на собі вплив великої кількості різноманітних факторів навколишнього середовища (абіотичних, біотичних, антропогенних). Адаптація живих організмів до умов навколишнього середовища часто проявляється у вигляді морфологічної мінливості. Найчастіше морфологічні зміни оцінюють за допомогою лінійних промірів і морфометричних індексів або використовуючи багатовимірні методи статистичного аналізу (оцінка корелюючих комплексів взаємопов’язаних ознак). Такі методи дозволяють виявити індикаторні ознаки, найчутливіші до тестових факторів (Аналіз…, 2008). Відбір, який здійснюється на рівні індивідів, елімінує особини, недостатньо пристосовані до конкретних умов існування, змінюючи не лише середні значення ознаки чи індексу, але і приводячи до змін параметрів статистичного розподілу, діапазону мінливості характеристики, відобража-ючи оптимальний рівень пристосування організму до конкретних значень факторів навколишнього середовища (Вершинин, 1990).

У даній роботі представлено аналіз морфологічної мінливості Вembidion quadrimaculatum (Linnaeus, 1761) гігрофільних біотопів заплави р. Самара. Дослідження проходили у квітні – жовтні 2012 рр. у трьох гігрофільних біотопах Новомосковського району Дніпропетровської області (у кожному по 35 екземплярів В. quadrimaculatum). Збір матеріалу проводили за стандартними методиками (Гиляров, 1941; Грюнталь, 1981; Методы …, 1975). Для оцінки популяційної мінливості В. quadrimaculatum використовували як морфометричні лінійні показники, так і індекси пропорцій тіла (Шарова, 1981). Усього використано 12 лінійних показників і 4 індекси пропорцій тіла.

В. quadrimaculatum зустрічається на гігрофільних і ультрагігрофільних піщаних ґрунтах із різним ступенем засолення (крім сильно засолених біотопів). Із морфометричних характеристик В. quadrimaculatum достовірні відмінності між самицями та самцями спостерігаються за довжиною голови, довжиною передньоспинки, максимальною шириною передньоспинки, шириною переднього краю передньоспинки, шириною заднього краю передньоспинки, довжиною надкрил, довжиною тіла, довжиною стегна I–III пари ніг. За мінливістю морфометричних індексів відмінності всіх трьох популяцій достовірні для всіх індексів, крім відношення максимальної ширини передньоспинки до максимальної ширини надкрил. Міжпопуляційна відмінність за морфометричними показниками не виражена, значення F-критерію коливаються у межах 23,7–63,4 при граничному значенні відмінностей (5 % рівень достовірності) – 2,31.

За допомогою багатовимірної статистики проаналізовано мінливість морфометричних характеристик В. quadrimaculatum. Нормальний розподіл характерний для всіх лінійних показників крім максимальної ширини передньоспинки, для якої спостерігається асимтричний розподіл.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 167.