Структура угруповань мікрофітобентосу водного об’єкту урбанізованої території

УДК 581.526:911.375

О. А. Давидов, Д. П. Ларіонова
Інститут гідробіології НАН України, Київ, Україна, lasp_i@mail.ru

O. A. Davydov, D. P. Larionova
Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Дослідження структури угруповань мікрофітобентосу водних об’єктів різного типу – актуальне завдання, оскільки їм притаманна специфічна чутливість до впливу конкретних факторів, що обумовлює їх ефективне використання як синбіоіндикаторів зміни стану водних об’єктів та середовища існування гідробіонтів. Вивчення структурних елементів мікрофіто­бентосу – еколого-морфологічних груп штучного водного об’єкту лотичного типу – Русанів­ського каналу, важливого елементу екосистеми річкової частини Канівського водосховища, проводили у 2014–2015 рр. Ложе каналу має бетонне облицювання відкосів та досить вузькі ділянки мілководь, що інтенсивно заростають у вегетаційний сезон вищою водяною рослинністю, донні ґрунти представлені мулом.

У мікрофітобентосі Русанівського каналу виділено 7 еколого-морфологічних груп водоростей (ЕМГ), що належать як до бентонтів (Б) – автохтонних компонентів альгоугруповання, так і до аллохтонів (А) – планктонтів та перифітонтів (водоростей, що потрапили на дно з інших біотопів). Бентонти розділені на ЕМГ літоральних евритопних діатомових, великих діатомових, дрібних і середніх діатомових, ниткуватих синьозелених, стрептофітових водоростей. Аллохтони об’єднані у дві ЕМГ – планктонти та перифітонти.

Найпоширеніші серед літоральних евритопних діатомових (ЕМГ Блед) є Staurosira construens Ehrenb. та Melosira varians C. Agardh, які відігравали провідну роль у формуванні чисельності та біомаси мікрофітобентосу. Серед великих діатомових (ЕМГ Бкд) важлива роль належала Nitzschia vermicularis (Kütz.) Hantzsch та Surirella linearis W. Sm., поміж дрібних та середніх діатомових водоростей (ЕМГ Бдсд) – Navicula gregaria Donkin, N. reinhardtii (Grunow) Grunow та Surirella brebissonii Krammer et Lange-Bert.; ниткуватих синьозелених водоростей (ЕМГ Бнс) – Oscillatoria tenuis J. Agardh ex Gomont та Phormidium foveolarum (Mont.) Gomont; стрептофітових водоростей (ЕМГ Бде) – виду роду Closterium. Планктонти (ЕМГ Апл) та перифітонти (ЕМГ Апр) сформовані у мікрофітобентосі діатомовими та зеленими водоростями, серед яких найпоширеніші Pseudopediastrum boryanum (Turpin) E. Hegew., Pediastrum duplex Meyen, Cocconei seuglipta Ehrenb. та C. placentula Ehrenb.


Zoocenosis — 2015
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С. 76-77.