Вплив абіотичних факторів середовища на стафілінід роду Philonthus (Coleoptera, Staphylinidae) на прикладі домінантних видів

УДК 574.4:595.763(477.63)

Л. І. Фали

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара,
Дніпропетровськ, Україна, faly07@mail.ru

INFLUENCE OF ABIOTIC ENVIRONMENTAL FACTORS
ON ROAD BEETLES PHILONTHUS (COLEOPTERA, STAPHYLINIDAE)
BY THE EXAMPLE OF DOMINANT SPECIES

L. I. Faly

Oles’ Gonchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, faly07@mail.ru

Опосередкований або прямий вплив абіотичних (зокрема кліматичних: температура, зволоження тощо) факторів на комах відбивається на зміні рівня обмінних процесів і стані внутрішнього середовища організму. Поява екологічних адаптацій у Insecta викликана поведін­ковими реакціями, спрямованими на пошук і вибір оптимальних умов існування (Гиляров, 1970).

Дослідження біотопічного розподілу Philonthus в умовах природних і штучних біогеоценозів Присамар’я Дніпровського показують, що оптимальні умови існування для більшості видів роду формуються у помірно зволожених біотопах (за О. Л. Бельгардом, 1971). Виняток складають копрофільні та некрофільні види з високою льотною активністю, пристосовані до мешкання в ефемерних мікробіотопах (екскременти, трупи хребетних тварин), яких найчастіше спостерігали у ксерофільних і мезоксерофільних степових ділянках (пасовища великої рогатої худоби, території тваринницьких комплексів тощо). Навколоводним видам роду Philonthus (Ph. rubripennis Steph.) притаманне мешкання у періодично затоплюваних біотопах (відповідно гігрофільні, ультрагігрофільні ділянки).

В умовах лабораторії визначено, що температурний оптимум для підстилкових видів роду (досліджено на прикладі Ph. decorus Grav.) – +20…+23°С. При +30…+32°С спостерігається загибель стафілінід. Оптимальна температура для існування копрофільних видів роду Philonthus (на прикладі Ph. spinipes Sharp) становить +26…+29°С. При нижчих температурних показниках репродуктивна здатність комах зменшується. Припинення яйцекладки відмічається при +16°С.

За відсутності добової зміни світлового режиму (10 годин) припинення яйцекладки у копрофільних Ph. spinipes Sharp не спостерігали (стафілінід утримували у термостаті протягом холодного періоду року (жовтень–березень) при постійній температурі +28°С). Жуки активно живились, розмножувались.

При лабораторному утриманні імаго Ph. decorus Grav. у різних за механічним складом субстратах суттєвих змін ваги жуків не реєстрували (пісок – 0, суглинок – +0,19 мг/добу у середньому). Повторність проведених досліджень – 80 експериментів. Зміни ваги стафілінід недостовірні (р > 0,05; F = 0,274, F0,05 = 3,96).

Таким чином, більшість підстилкових видів Philonthus пристосована до існування у помірно зволожених біотопах (мезофільні, гігромезофільні, мезогігрофільні ділянки). Для досліджених видів роду у лабораторних умовах визначено оптимальні температурні показники. Доведено, що відсутність добової зміни світлового режиму не впливає на репродуктивну функцію копрофільних Philonthus (Ph. spinipes Sharp). Суттєвого впливу різного за механічним складом субстрату на зміни ваги підстилкових філонтусів (Ph. decorus Grav.) не виявлено.


Zoocenosis — 2009
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 238-239.