Видове багатство мікрофітобентосу штучного водного об’єкту мегаполісу

УДК 581.526:911.375(285)

Д. П. Ларіонова, О. А. Давидов
Інститут гідробіології НАН України, Київ, Україна, lasp_i@mail.ru

D. P. Larionova, O. A. Davydov
Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

На території м. Київ розташовані штучні водні об’єкти лентичного типу, які розрізняються за особливостями будови їх ложа, зокрема, наявністю твердих субстратів, які використовуються у вигляді різноманітного облицювання, а також характеру ґрунту. У весняно-осінній період 2012 р. вивчено мікофітобентос штучного водного об’єкту лентичного типу із ґрунтовим ложем – оз. Верхнє, розташованого в межах м. Київ у густонаселеному районі Троєщина. Особливості морфометрії водойми: незначна площа мілководь, які віддалені від берегової лінії не більше, ніж на 8–10 м, заростання прибережних ділянок вищою водяною рослинністю, характер донних ґрунтів, які представлені слабко замуленим і замуленим піском. Ці особливості суттєво впливали на видове багатство мікрофітобентосу.

У мікрофітобентосі оз. Верхнє виявлено 90 видів водоростей, представлених 97 внутрішньовидовими таксонами, що відносяться до 6 відділів. Провідна роль належала діатомовим – 74 види (81 внутрішньовидовий таксон), 78,6 %; на другому місці синьозелені – 9 видів, 8,7 %, на третьому зелені – 4 види, 4 %. Інші відділи представлені менш різноманітно: евгленових, золотистих та динофітових відмічено по одному виду, або по 1 %.

Дослідження сезонної динаміки видового складу мікрофітобентосу дозволило встановити, що найбільшим різноманіттям характеризується мікрофітобентос в осінній період – 45 видів (49 внутрішньовидових таксонів), найменшим – у літній період: 38 видів (40 внутрішньовидових таксонів).

Діатомові водорості відігравали провідну роль у видовому багатстві мікрофітобентосу протягом усього вегетаційного сезону: найбільше представлені вони восени, формуючи 95,9 % загальної кількості видів водоростей на дні, навесні їм належало 84,1 %, улітку відповідні показники дещо зменшувались до 72,5 %.


Zoocenosis — 2015
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С. 81.