Абсолютна популяційна плодючість судака (Stizostedionlucioperca) у Запорізькому водосховищі

УДК 597.556:591.16

О. А. Олешко, О. В. Федоненко

Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ, Україна

Ключові слова: судак, строки нересту, віковий склад, абсолютна плодючість, Запорізьке водосховище

ABSOLUTE AND POPULATIONAL FERTILITY OF THE PIKE PERCH
(STIZOSTEDION LUCIOPERCA) IN ZAPORIZ’KE RESERVOIR

O. A. Oleshko, O. V. Fedonenko

DnipropetrovskNationalUniversity, Dnipropetrovsk, Ukraine

Key words: pike perch, spawning period, age structure, absolute fertility, Zaporiz’ke reservoir

Судак у Запорізькому водосховищі – один із найбільш цінних у промисловому та харчовому відношенні видів риб. Протягом 1995–2001 рр. чисельність його популяції суттєво знизилася, про що свідчать промислові та контрольні вилови у цей період. Лише в останні три роки (2002–2004 рр.) кількість судака в Запорізькому водосховищі підвищилася та набула стабільного рівня. Такі коливання залежать від різних чинників і в першу чергу – від антропогенного навантаження на популяцію, яке виражене у погіршенні стану умов його існування, промисловому та аматорському вилові.

При вивченні стану популяції судака у Запорізькому водосховищі суттєвим є дослідження його плодючості. Цей показник характеризує відтворювальну здатність виду й може використовуватись при прогнозуванні чисельності виду в наступні роки.

Збір даних проводився спільно з інспекцією охорони та відтворення водних живих ресурсів у Дніпропетровській області. Об’єкт досліджень – особини судака різної статі та віку, які відбиралися з контрольних і промислових уловів користувачів на різних ділянках Запорізького водосховища. Проводили морфометричний аналіз, виявляли вік риби, визначали індивідуальну та популяційну абсолютну плодючисть.

За останні чотири роки віковий склад судака в промислових ловах представлений 12 модальними класами. Особини за віком 1+ зустрічалися в уловах 2002 і 2004 рр. і складали 24,1 і 2,1 % відповідно (табл. 1).

Максимальне навантаження промислу на популяцію судака в 2001, 2003 і 2004 рр. лягло на особин 3–5-річного віку, їх доля в промислових виловах складала від 10,5 до 73,7 %. У 2002 р. найбільша кількість риб була віком 2+ (36,5 % від загального вилову судака). Стабільно низькі показники в останні роки спостерігаються для особин, чий вік перевищує 7+, так, кількість судака у 9+, 10+, 11+, 12+ вікових групах у 2001 р. складала по 0,2 %, аналогічна ситуація була в 2002 і 2004 рр. У 2003 р. риб, які мають вік більше семи років, у промислових уловах зовсім не відзначено.

Таблиця 1. Віковий склад популяції судака в промислових ловах
Запорізького водосховища, %

Роки

Вік

1+

2+

3+

4+

5+

6+

7+

8+

9+

10+

11+

12+

13+

14+

2001

0

14,0

36,2

24,3

16,0

4,9

2,2

1,6

0,2

0,2

0,2

0,2

0

0

2002

24,1

36,5

28,2

4,9

3,8

0,6

0,6

0,6

0,3

0,21

0,2

0

0

0

2003

0

0

10,5

73,7

7,9

5,3

2,6

0

0

0

0

0

0

0

2004

2,1

4,5

36,5

13,5

20,5

15,6

4,9

0,8

0,4

0,4

0,4

0,4

0

0

 

Нерест популяції судака у Запорізькому водосховищі починається при температурі води +14…+17°С і триває 10–20 днів (табл. 2).

Таблиця 2. Строки нересту судака у Запорізькому водосховищі, 2001–2004 рр.

Роки

Дата початку
нересту

Температура води, °С

Дата масового нересту

Дата закінчення нересту

Температура води, °С

2001

02.05

17,0

08.05

11.05

17,0

2002

02.05

14,1

08.05

17.05

18,0

2003

09.05

14,1

18.05

20.05

16,6

2004

09.05

14,0

26.05

30.05

16,8

 

Наявність масового нересту у цього виду в 2001 і 2002 рр. була відзначена через тиждень після його початку, а в 2003 і 2004 рр., у зв’язку з більшою тривалістю періоду відкладання та запліднення ікри судака, пік нересту прийшовся на 10–17-й день.

Абсолютна плодючість судака коливається в широких межах і залежить від віку риби та умов року. Для дослідження судака Запорізького водосховища за цим показником брали особин 3+, 4+ і 5+ віку, які складають репродуктивну основу популяції даної водойми.

Риби трирічного віку мали показники средньої абсолютної плодючості у межах від 100,4 тис. шт. (2003 р.) до 121,4 тис. шт. ікринок (2001 р.) (табл. 3).

Таблиця 3. Середня абсолютна плодючість судака (тис. ікринок)
у Запорізькому водосховищі, 2001–2004 рр.

Вік

Роки

2001

2002

2003

2004

3+

121,4

119,4

100,4

117,2

4+

230,9

242,5

181,3

100,6

5+

351,2

320,7

280,4

289,9

 

Показники дослідженої ознаки для особин 4+ віку коливались у більш значному інтервалі від 100,6 до 242,5 тис. шт., при цьому можна спостерігати чітку теденцію до зменшення середньої абсолютної плодючості протягом 2001–2004 рр. Знизилися показники цієї ознаки і у риб п’ятирічного віку, так, абсолютна популяційна плодючість у 2001 і 2002 рр. була 351,2 і 320,7 тис. шт. ікринок відповідно, а в 2003 і 2004 рр. – 280,4 і 289,9 тис. шт.

Таким чином, зниження показників абсолютної популяційної плодючості судака у Запорізькому водосховищі може стати одним із факторів зменшення його чисельності. Відсутність або дуже незначний відсоток у промислових уловах за останні роки досліджень особин судака за віком вище 7+ вказує на значне риболовне навантаження (промисел та аматорське рибальство).


Zoocenosis — 2005
 Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 85-87.