Біорізноманіття зоопланктону озера Пісочне Шацького національного природного парку як показник його екологічного стану

УДК 574.583:504.064.2

К. М. Назарук, І. С. Хамар

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна,
zoomus@franko.lviv.ua

ZOOPLANKTON BIODIVERSITY
IN THE PISOCHNELAKE OF THE SHATSKYNATIONALNATUREPARK AS A PARAMETER OF ITS ECOLOGICAL STATE

K. M. Nazaruk, I. S. Khamar

Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine, zoomus@franko.lviv.ua

Людина знаходиться перед необхідністю вирішення складної дилеми. З одного боку – невпинне збільшення використання природних ресурсів з усіма наслідками можливих незворотніх процесів деградації екологічних систем, з іншого – намагання залишити на полі своєї діяльності хоча б невеликі ділянки-острівці природних біогеоценозів з метою збереження існуючого різноманіття флори та фауни. Де знаходиться розумна межа антропогенного навантаження на довкілля? Яким чином швидко й адекватно оцінити екологічний стан наземних і водних біогеоценозів, встановити фактори ризику для існування живих організмів? Відповідь на це можуть дати методи біоіндикації.

Шацьке поозер’я – унікальний природно-територіальний комплекс, що має велике рекреаційне, гідрологічне та природоохоронне значення. Рекреаційне навантаження на водойми суттєво впливає на структурно-функціональну організацію гідроекосистем. Зміна гідрохімічного режиму водойм, яка відбувається під впливом антропогенних чинників, зумовлює зміну видового складу гідробіоценозу в цілому та чисельності його окремих угруповань, зокрема зоопланктону.

Зоопланктон – не тільки основний компонент трофічних ланцюгів, а й важливий елемент біоіндикаційних досліджень. Основне значення у зоопланктоні озер мають веслоногі (Copepoda) та гіллястовусі (Cladocera) ракоподібні, які можуть складати до 90 % від загальної біомаси планктону. В озері Пісочне, яке останніми роками зазнає максимального антропогенного навантаження серед усіх водойм Шацького національного природного парку, протягом 2003–2006 років виявлено 33 види гіллястовусих і веслоногих ракоподібних. Біорізноманіття зазначених гідробіонтів розглядається як критерій трофності та сапробності водойм, наявності у їх воді токсичних речовин.

При визначенні найпоказовыших індексів різноманітності угруповань ракоподібних озера Пісочне Шацького національного природного парку ми використовували індекси Шеннона, Маргалефа, Сімпсона та Пієлу. У нашому випадку добре характеризує зоопланктон індекс Шеннона, максимальне значення якого спостерігалося у липні. Вплив аллохтонних речовин на озеро Пісочне не настільки сильний, щоб зумовити зменшення кількості видів і структури трофічних ланцюгів, тому не відбувається зниження індексу Шеннона.

У водоймах олігосапробної зони домінування видів дуже слабке, що і показав нам індекс Сімпсона (індекс домінування). Найменші його значення зареєстровані у серпні, коли спостерігалися мінімальні значення сапробності. Індекси Маргалефа та Пієлу підтверджують закономірності, встановлені для індексу Шеннона. У цілому зоопланктон – важлива та зручна група гідробіонтів для екологічного моніторингу. Критерії, які адекватно відображають зміну гідрохімічного режиму водойм, – видове різноманіття гіллястовусих і веслоногих ракоподібних та індекси, які визначаються на їх основі.


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 90-91.