Ооморфологічні показники популяцій мартина звичайного (Larus ridibundus) на території очисних споруд м. Чернігів

УДК 598.243.8:591.465.11

О. М. Федун, Т. М. Корнієнко

Чернігівський державний педагогічний університет, Чернігів, Україна, fedun_a@mail.ru

OOMORPHOLOGYCAL INDICES OF BLACK-HEADED GULL’S
(LARUS RIDIBUNDUS) POPULATIONS IN THE TERRITORY
OF CHERNIHIV SEWAGE DISPOSAL PLANT

A. N. Fedun, T. N. Kornienko

State Pedagogical University of Chernihiv, Chernihiv, Ukraine, fedun_a@mail.ru

Мінливість розмірів і форми яєць птахів може бути показником впливу на популяцію певних екологічних факторів, що діють у межах середовища існуваня у період гніздування (Венгеров, 2001). Для оцінки стану екосистем різного типу обрано один із найчисельніших видів, що заселяють територію промислових водойм – мартина звичайного (Larus ridibundus Linnaeus, 1766) (Дубровский, Титар 2006; Шокало, 1989). Дослідження колоній проводили потягом 2004–2007 років на території очисних споруд м. Чернігів. Характерною особливістю гніздування мартина звичайного на території очисних споруд є непостійність розміщення колоній, пов’язана з проведенням господарських робіт на території біоставків і мулонакопичувачів.

Метричні показники яєць знімали за допомогою штангенциркуля з точністю до 0,1 мм. Ми оцінювали характер поселень, динаміку кількісних показників яєць (лінійні розміри, об’єм, індекс подовженості). Розрахунки об’єму яєць та індексу подовженості проводили за загальновизнаними методиками. Динаміка ооморфологічних показників мартина звичайного на очисних спорудах свідчить про зміну умов гніздування птахів по роках (табл.).

Таблиця. Морфологічна характеристика яєць мартина звичайного
на очисних спорудах м. Чернігів

Дата і
місце дослідження

n

Середня кількість яєць у кладці

Довжина яйця

Максимальний діаметр яйця

Об’єм

Індекс подов­женості

M±m, мм

CV

M±m, мм

CV

M±m, см3

CV

M±m, %

CV

2004

89

2,78

51,61±0,24

4,361

35,95±0,15

4,011

34,09±0,34

9,446

69,36±0,39

5,322

2005

80

2,16

50,50±0,37

6,578

35,48±0,18

4,436

32,61±0,47

12,835

70,43±0,38

4,827

2007

79

2,32

51,8±0,26

4,487

36,06±0,13

3,087

34,40±0,36

9,205

69,74±0,33

4,168

 

Показники 2005 року помітно відрізняються від 2004 і 2007 років, які у свою чергу мають високу подібність між собою. Це виражено у зменшенні середніх величин довжини, ширини та об’єму яєць. 2005 рік також характеризується найменшою кількістю повних кладок (43 %). У той же час у 2004 та 2007 роках зафіксовано відповідно 81 та 62 % повних кладок. У 2005 році відмічено найвищий показник коефіцієнта варіації для довжини, ширини та об’єму. Відмічені зміни метричних показників можна пов’язати з проведенням господарських робіт на території біоставків поблизу місця розташування колонії, що викликало відповідно нестійкий гідрологічний режим і режим кормодобування.

Позитивна кореляція між довжиною, шириною та об’ємом яєць, а також між довжиною та індексом подовженості спостерігається протягом усіх трьох років спостережень. Але кожний окремий рік має свої особливості. Для 2005 року характерна найбільша кількість кореляцій, високі показники якої (r > 0,65) характерні для довжини та ширини, довжини та об’єму, ширини та об’єму, довжини та індексу подовженості. У 2004 році кореляції відмічені між довжиною та індексом подовженості, шириною та об’ємом. У 2007 році корелювали довжина та об’єм, довжина та індекс подовженості, ширина та об’єм. Проведена статистична обробка свідчить про достовірність отриманих показників.

Таким чином, ооморфологічні показники знаходяться під значним впливом умов навколишнього середовища, важливим елементом яких є стабільність місць гніздування та відсутність антропогенного тиску у гніздовий період. Відсутність таких призводить до збільшення коефіцієнту варіації ооморфологічних показників яєць, зменшення кількості повних кладок і зменшення середніх значень метричних параметрів на території очисних споруд.


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 449-450.