Спеціалізована вчена рада Д 08.051.04

Спеціалізована вчена рада Д 08.051.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія»

Рада створена  у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара відповідно до наказу МОН України № 996 від 11.07.2017 р. строком до 31.12.2019 р.

Склад ради

Голова:
д. б. н., проф. Пахомов Олександр Євгенович
Заступник голови:
д. б. н., проф., Лихолат Юрій Васильович
Секретар:
к. б. н., доц. Дубина Антоніна Олександрівна

Члени ради

д. б. н., проф. Беcсонова Валентина Петрівна,
д. б. н., проф. Білова Наталія Анатоліївна,
д. б. н., проф. Домніч Валерій Іванович,
д. б. н., проф. Зайцева Ірина Олексіївна,
д. г. н., проф. Кроїк Ганна Аркадіївна,
д. б. н., проф. Кульбачко Юрій Люцинович,
д. б. н., доц.    Кунах Ольга Миколаївна,
д. б. н., проф. Мальцева Ірина Андріївна,
д. б. н., проф. Недзвецький Віктор Станіславович,
д. б. н., проф. Никифоров Володимир Валентинович,
д. б. н., проф. Федоненко Олена Вікторівна,
д. б. н., с. н. с. Шугуров Олег Олегович

Контактна інформація:
електронна пошта ради: a.pakhomov@i.ua
телефони: +38-056-776-58-49, +38-067-633-38-34, +38-050-758-86-51.
факс: +38-056-374-98-41, +38-056-374-98-42.

Звертаємо вашу увагу, термін дії спецради закінчуеться 15 травня 2020 року (див. наказ МОН)

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня

Документи, які оформляються у процесі розгляду дисертації у спеціальзованії вченій раді
1. Висновок комісії із 3 членів спецради для попереднього розгляду дисертації. (2 примірника) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД 1
2. Висновок перевірки на плагіат.
3. Витяг з протоколу засідання спецради про прийом дисертації. (2 примірника) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
4. Повідомлення про захист дисертації (3 примірника) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
5. Листи про призначення офіційних опонентів  (по одному примірнику);
6. Відомості про офіційних опонентів (2 примірники) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
7. Листи до офіційних опонентів >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
8. Список розсилання автореферату (2 примірника) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
9. Подання повідомлення про захист дисертації  >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
10. Відгуки офіційних опонентів (2 примірника) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
11. Відгуки на автореферат дисертації (1 примірник);
12. Оголошення про захист на факультеті  >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
13. Порядок денний засідання спецради >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
14. Реєстраційна картка присутності членів спецради (2 примірника) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
15. Протокол лічильної комісії (2 примірники) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
16. Бюлетені для таємного голосування (15 примірників) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
17. Проект висновку спецради (15 примірників) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
18. Форма для отримання облікової картки дисертації (ОКД) >> ЗАВАНТАЖИТИ ПРИКЛАД;
19. Облікова картка дисертації (ОКД) в електронному вигляді.

за 32-35 днів до захисту необхідно розмістити автореферат;
за 12-15 днів до захисту необхідно розмістити текст дисертації та 2(3) відгука опонента;
Розмір кожного документа (PDF) не повинен перебільшувати 1.9 мб

Наказ про затвердження рішень Атестаційної коллегії Міністерства освіти і науки України, щодо діяльності спеціалізованих вчених рад №996 від 11 липня 2019 року >> ЗАВАНТАЖИТИ У DOC


Паспорт спеціальності: 03.00.16 — екологія (біологічні науки). Группа спеціальностей — 03 — біологічні науки >>  ЗАВАНТАЖИТИ


Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук  >> ДИВИТИСЯ


Стаття 42 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-УІІІ, про запровадження і формалюзування загальних положень порушення академічної доброчесності (академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація і т.д.). >> ЗАВАНТАЖИТИ


Программа кандидатського іспиту за спеціальністю 03.00.16 Екологія, 2014  >> ЗАВАНТАЖИТИ У PDF

Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності «Екологія» 03.00.16 >> ЗАВАНТАЖИТИ У PDF

Приклади екзамінаційїних білетів:

Білет 1

1. Абіотичні та біотичні взаємовідносини. Класифікація факторів навколишьного середовища.
2. Основні функції зооценозу, його роль в екосистемах.
3. Еколого-біогеоценотичні аспекти Вашої наукової теми та її народногосподарське значення.

Білет 2

1. Екологічна піраміда. Другий закон термодинаміки.
2. Вчення про біорізноманіття біологічних систем. Форми динаміки біогеоценозів.
3. Еколого-біогеоценотичні аспекти Вашої наукової теми та її народногосподарське значення.