Голобородько Кирило Костянтинович

brigadirenko.jpg

Дата народження 1.07.1981 р.

Кандидат біологічних наук, доцент

Голова Дніпропетровського відділення ентомологічного товариства України, Науковий куратор ентомологічних фондів кафедри зоології та екології ФБЕМ.

Викладає у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара дисципліни «Захист рослин», «Зоогеографія», «Біопошкодження», «Екологія», «Методи зооекологічних досліджень».

Тематика наукових досліджень: таксономічні дослідження вогнівкоподібних лускокрилих (Lepidoptera: Pyraloidea); еколого-фауністичні дослідження лускокрилих (Lepidoptera) степової зони України; захист рослин.

Автор понад 60 наукових праць, з яких 3 – монографії, 1 – колективна монографія, 15 – статей у фахових виданнях, 2 – посібники із грифом МОН України, 3 – методичні посібники.

Основні наукові публікації

Монографії

 1. Голобородько К. К., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Булавовусі лускокрилі (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) / за заг. ред. проф. О. Є. Пахомова – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2007. – 302 с.>PDF>>>
 2. Голобородько К. К., Плющ І. Г. Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі лускокрилі. Ч. 1. (Lepidoptera: Lasiocampoidea, Bombicoidea, Noctuoidea). – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2010. – 296 с.>PDF>>>
 3. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Вищі різновусі лускокрилі. Ч. 2 (Lepidoptera: Noctuoidea) / З. Ф. Ключко, К. К. Голобородько, О. Є. Пахомов, В. О. Афанасьєва. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2011. – 508 с.>PDF>>>

Колективна монографія

 1. Пахомов О. Є., Гассо В. Я., Голобородько К. К., Поляков М. В., Грицан Ю. І., Булахов В. Л., Бригадиренко В. В., Ключко З. Ф., Межжерін С. В., Новіцький Р. О., Писанець Є. М., Плющ І. Г., Пономаренко О. Л., Пучков О. В., Радченко В. Г. Червона книга Дніпропетровської області. Тваринний світ. – Дніпропетровськ: Новий Друк, 2011. – 488 с. >PDF>>>

Наукові статті

 1. Голобородько К. К. Ландшафтно-біотопічний аналіз фауни денних лускокрилих (Lepidoptera: Hesperioidea,Papilionoidea) Дніпропетровської області // Вісник ДНУ. Серія біологія, екологія. Вип.11, Т.1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 85-96.
 2. Голобородько К. К. Популяційна структура Lycaenidae (Lepidoptera) у зональних степових біогеоценозах України // Вісник ДНУ. Серія біологія, екологія. Вип. 12, Т. 2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 28-32.
 3. Голобородько К. К. Фенологічна структура Lycaenidae (Lepidoptera) степової зони України // „Питання біоіндикації та екології”. – Запоріжжя: ЗДУ, 2004. – Вип. 9, № 2, – С. 182-190.
 4. Голобородько К. К., Пахомов О. Є. Місце синявців (Lycaenidae) в структурі ентомофауни зональних степових  екосистем України, на прикладі індивідуальних консорцій Salvianutans L. // Вісник Чернівецького національного ун-ту. Біологія. – 2004. – Вип. 223, – С. 272-281.
 5. Голобородько К. К., Пахомов О. Є. Вплив морфологічних характеристик імаго Lycaenidae (Lepidoptera) на процес живлення в умовах зональних степових біогеоценозів України // Вісник ДНУ. Серія біологія, екологія. Вип. 13, Т .1. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. – С. 27-31.
 6. Голобородько К. К., Пахомов О. Є. Біорізноманіття та еколого-фауністичний огляд синявців (Lepidoptera, Lycaenidae) Дніпропетровської області // Екологія та ноосферологія. – 2005. – Вип. 16, № 1-2, – С. 68-73.>PDF>>>
 7. Голобородько К. К. Трофічні зв’язки гусені Lycaenidae (Lepidoptera) степової зони України // Вісник ДНУ. Серія біологія, екологія. Вип. 14, Т .2. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 64-68.
 8. Голобородько К. К., Феденко В. С. Параметры цвета крыльев бабочек рода Colias Fabr. (Lepidoptera, Pieridae) Степной зоны Восточной и Центральной Европы // Энтомологическое обозрение. Т.84, № 4, 2007 – С. 742- 749. (Імпакт-фактор 0,27).>PDF>>>
 9. Голобородько К. К. Червона книга Дніпропетровської області. Тваринний світ. – Дніпропетровськ: Новий Друк, 2011. – 488 с. >PDF>>>
 10. Голобородько К. К. Склад і структура топічних угруповань синявців (Lepidoptera: Lycaenidae) степового Придніпров’я // Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗДУ, 2008. – Вип. 13, № 2. – С. 113-121.>PDF>>>
 11. Голобородько К. К. Розвиток трофічної складової консортивних зв’язків синявців (Lepidoptera, Lycaenidae) із SalvianutansL. (Lamiaceae) // Вісник ДНУ. Біологія. Екологія. – 2008 – Вип. 16, т 2. – С. 29-33.>PDF>>>
 12. Голобородько К. К., Рябка К. О., Зайцева І. А., Кондратьєва К. В. Поширення та сучасний стан каштанової мінуючої молі (Camerariaohridella Deschka & Dimič, 1986) у м. Дніпропетровськ// „Питання біоіндикації та екології”. – Запоріжжя: ЗДУ, 2009. – Вип. 14, № 2, –
  С. 163-168.>PDF>>>
 13. Афанасьєва В. О., Ключко З. Ф., Голобородько К. К., Жаков О. В. Совки (Lepidoptera: Noctuidae) фауни колишньої порожистої частини Дніпра // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. – 2011. – Т. XIX, вып. 2. – С. 55–60. >PDF>>>
 14. Будашкин Ю. И., Голобородько К. К., Жаков А. В. Чехликовые моли (Lepidoptera, Coleophoridae): к фауне степной зоны Украины. Сообщение 2 // Українська Ентомофауністика – 2012, 3 (2). – С. 25 – 33. >PDF>>>
 15. Бидзиля А. В., Будашкин Ю. П., Голобородько К. К., Демьяненко С. А., Жаков А. В. Новые и интерессные находки микрочешуекрылых (Lepidoptera) в Украине. Сообщение 2. // Эверсмания 2012, Вып. 33. – С. 23-30.>PDF>>>
 16. Голобородько К. К., Махина В. О. Рідкісні та зникаючі види Лускокрилих (Lepidoptera), що охороняються на території НПП «Великий Луг» // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Біологія, екологія, 2013. 21 (2). – С. 89–94.>PDF>>>

Посібники із Грифом МОН України

 1. Пахомов О. Є., Гассо В. Я., Булахов В. Л., Бобильов Ю. П., Рева О. А., Пономаренко О. Л., Новицький Р. О., Бригадиренко В. В., Голобородько К. К., Кульбачко Ю. Л. Посібник до навчальної польової практики із зоології. – Дніпропетровськ.: РВВ ДНУ, 2007. – 112 с. (Гриф МОНУ).
 2. Зайцева І. А., Голобородько К. К., Пахомов О. Є., Ловинська В. М.,Ситнік С. А. Зоологія Хордових (Chordata). Практикум. Навчальний посібник для студентів напрямів «Біологія», «Лісове і садово-паркове господарство» вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації  – Дніпропетровськ: РВВ ДДАУ, 2010. – 144 с. (Гриф МОНУ (Лист № 1/11-11525 від 17.12.10)).