Навчальний план підготовки магістра за спеціальністю 8.04010601* – Екологія та охорона навколишнього середовища

  • Навчальний план підготовки магістра
  • із галузі знань 0401 – Природничі науки
  • за напрямом 040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
  • спеціальністю 8.04010601* – Екологія та охорона навколишнього середовища
  • форма навчання – денна
  • Кваліфікація – 2211.1 – Науковий співробітник (екологія), 2310.2 – Викладач вищого навчального закладу
  • Строк навчання – 1,5 роки
  • на основі освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр

Шифр

Назва навчальної дисципліни

Екзамени

Заліки

Кількість годин

1. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

1.1. Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
ГСЕ 1.1.01 Цивільний захист

54

ГСЕ 1.1.02 Охорона праці в галузі

1

54

ГСЕ 1.1.03 Методологія та організація   наукових досліджень

1

54

ГСЕ 1.1.04 Вища освіта України та Болонський   процес

3

36

1.2. Дисципліни  природничо-наукової підготовки
ПН 1.2.01 Інформаційні технології в екології

1

108

ПН 1.2.02 Регіональна флористика

1

108

1.3. Дисципліни загально-професійної підготовки
ЗП 1.3.01 Стратегія сталого розвитку

1

216

ЗП 1.3.02 Екологічний менеджмент і аудит

126

ЗП 1.3.03 Степове лісознавство

2

126

1.4. Дисципліни професійної і практичної підготовки
ПП 1.4.01 Екологічна токсикологія товарів   народного споживання

2

108

ПП 1.4.02 Екологічні проблеми літосфери

2

108

ПП 1.4.03 Рекреаційні ресурси України

2

108

ПП 1.4.04 Збереження природного та   культурного надбання

72

ПП 1.4.05 Проблеми сучасної екології

3

72

ПП 1.4.06 Дипломування

540

ПП 1.4.07 Науково-дослідна практика

216

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Дисципліни самостійного вибору навчального закладу
ГСЕ 2.1.01 Інтелектуальна власність

3

36

ГСЕ 2.1.02 Соціальна екологія

2

162

ПП 2.1.03 Педагогіка та психологія вищої   школи

1

108

ПП 2.1.04 Методика викладання фахових   дисциплін у вищій школі

1

108

ПП 2.1.05 Курсова робота

72

ПП 2.1.06 Контрольні заходи

216

ПП 2.1.07 Державна атестація

108

2.2. Дисципліни вільного вибору студента
2.2.1. Вибір 1
ПП 5.01 Спецпрактикум з екології

1

162

ПП 5.02 Менеджмент екологічного ґрунтознавства

2

162

2.2.1. Вибір 2
ПП 5.01 Спецпрактикум з екології

1

162

ПП 5.02 Моделювання та комп’ютерний аналіз   екосистем

2

162

Разом

3240