Робоча навчальна програма з дисципліни «Паразитологія»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
Факультет біології, екології та медицини
Кафедра зоології та екології

«ПОГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Декан   ФБЕМ ДНУ, проф.

___________   О. Є. Пахомов

26.07.2012   р.

Проректор
із науково-педагогічної роботи, проф.

____________   С. О. Чернецький

__.__.2012   р.


Робоча навчальна програма
з
Паразитології
(назва навчальної дисципліни)
напряму підготовки 040102 Біологія
Факультету біології, екології та медицини
(назва факультету)

table_001.jpg

напряму підготовки 040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Факультету біології, екології та медицини

(назва факультету)

table_002.jpg

Дніпропетровськ − 2012

Робоча програма складена на основі галузевих стандартів вищої освіти України
напрямів підготовки 040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» та 040102 «Біологія»

Робоча програма складена Бригадиренком Віктором Васильовичем, к. б. н., доцентом

(вчений ступінь, звання, ім’я та ініціали автора (ів) програми)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри зоології та екології

Протокол № 9 від “22” травня 2012 р.

Завідувач кафедри зоології та екології

_______________________ / Гассо В. Я. /

(підпис)                (прізвище та ініціали)

22 травня 2012 р

Схвалено навчально-методичною радою ФБЕМ

Протокол № 50 від  “26” травня 2012 р.

Голова           _______________/  Севериновська О. В. /

(підпис)                                    (прізвище та ініціали)

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТА

Мета вивчення курсу – поглиблення та узагальнення інформації відносно організації паразитарних систем, основних їх властивостей, шляхів розвитку та взаємодії між паразитом і хазяїном, що сприяє формуванню комплексного уявлення про природні екосистеми взагалі та місце людини в них.

Завданнями вивчення дисципліни є:

 • створення системного підходу щодо розуміння паразитичних організмів на основі уявлень про будову, функціонування та взаємодію між молекулярним, клітинним, тканинним, органним, організмовим, популяційно-видовим і біосферним рівнями організації;
 • розвиток уявлень про єдність процесів онто- та філогенезу у паразитарних системах;
 • формування поглядів на еволюцію паразитів, які є складовою частиною природи, мають свої особливості будови, функціонування та розвитку;
 • інтеграція відомостей про цикли розвитку вільноіснуючих і паразитичних тварин різних таксономічних груп;
 • створення єдиної системи знань про зваємозв’язки між живими організмами.

У результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати:

 • паразитарні системи на різних рівнях організації живої матерії;
 • морфо-фізіологічні властивості паразитів і значення порушень основних принципів їх функціонування у виникненні патологічних процесів у людини і тварин;
 • значення процесів, які відбуваються на організмовому рівні організації життя під впливом паразитів, для розуміння механізмів виникнення вад розвитку, соматичних, інфекційних та інших хвороб людини та тварин;
 • цикли розвитку паразитичних тварин, шляхи їх потрапляння до організму людини та особливості перебігу цих паразитозів;
 • екологічні зв’язки паразитичних організмів із середовищем їх існування, чинники, що регламентують географічне поширення цих паразитозів;
 • фізіологію процесів взаємодії організмів паразита і хазяїна, механізми впливу на ці процеси.

Підготовлений фахівець повинен уміти:

 • пояснювати закономірності проявів життєдіяльності паразитичних організмів на молекулярному та клітинному рівнях;
 • інтерпретувати значення процесів, які відбуваються на молекулярно-генетичному та клітинному рівнях організації паразитичних організмів, для розуміння патогенезу паразитичних та інших хвороб людини;
 • пояснювати значення паразитів у виникненні хвороб людини та тварин; співвідносити вплив мутагенних, канцерогенних і тератогенних речовин разом із паразитарною інвазією зі станом здоров’я людини, сільськогосподарських, домашніх і диких тварин.
 • застосовувати клінічні, ветеринарні, ппаразитологічні методи визначення паразитарної інвазії.

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Назва і короткий зміст    змістового модуля, теми

Кількість аудиторних годин

Модуль   І. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації   життя. Основи паразитології

 

Змістовний   модуль 1.1.   Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань

 

Тема   1.1.1. Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань

0,5

Тема   1.1.2. Історія паразитології

0,5

Тема   1.1.3. Шляхи розселення паразитів,   специфічні та механічні переносники

0,5

Змістовний модуль 1.2. Медична протозоологія.   Підцарство Найпростіші (Protozoa). Тип Саркомастигофори (Sarcomastigophora)

 

Тема   1.2.1. Клас Голі амеби (Lobosea). Дизентерійна амеба (Entamoeba histolytica).

0,5

Тема   1.2.2. Кишкова амеба (E. coli), ротова амеба (E. gingivalis).

0,5

Тема   1.2.3. Вільноживучі патогенні амеби (Naegleria, Acanthamoeba).

0,5

Змістовний модуль 1.3. Представники класу Тваринні джгутикові   (Flagellata) і типу Війчасті (Ciliophora) – паразитів людини

 

Тема   1.3.1. Ряд Kinetoplastida. Трипаносоми   (Trypanosoma brucei gambiense, T. b. rhodesiense, T. cruzi),

1

Тема   1.3.2. Ряд Kinetoplastida. Лейшманії   (Leischmania tropica major, L. t. minor, L. donovani, L. mexicana, L.   infantum).

0,5

Тема   1.3.3. Лямблії (Lamblia intestinalis), трихомонади (Trichomonas vaginalis, T. hominis, T. tenax).

1

Тема   1.3.4. Тип Війчасті (Ciliophora), ряд Щілиннороті (Rimostomatea),   вид балантидій (Balantidium coli).

0,5

Змістовний   модуль1.4.   Представники типу Апікомплексні (Apicomplexa) – паразитів людини
Тема   1.4.1. Тип Апікомплексні (Apicomplexa), класСпоровики (Sporozoa).   Малярійні плазмодії (Plasmodium vivax,   P. falciparum, P. ovale, P. malariae).

1,5

Тема   1.4.2. Токсоплазма (Toxoplasma gondii).

1

Тема   1.4.3. Саркоцисти (Sarcocystis hominis, S. suihominis, S. lindemannі),   пневмоциста (Pneumocystis carinii),   криптоспоридії (Cryptosporidia   garnhami).

1

Тема   1.4.4. Ізоспоридії (Isospora hominis, I. belli), бабезі (Babesia divergens, В. rodhamini, B microti, В. bovis, В.   bigemina).

1

Модуль 2. Екологія гельмінтів. Медична гельмінтологія

 

Змістовний   модуль 2.1.   Медична гельмінтологія

 

Тема   2.1.1. Медична гельмінтологія як наука.

0,5

Тема   2.1.2. Моногенеї.

0,5

Тема   2.1.3. Скреблянки.

0,5

Тема   2.1.4. Нематоморфи.

0,5

Змістовний модуль 2.2. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Сисуни (Trematoda)

 

Тема   2.2.1. Печінковий сисун (Fasciola hepatica), котячий сисун (Opistorchis felineus), китайський   сисун (Clonorchis sinensis).

1

Тема   2.2.2. Ланцетоподібний сисун (Dicrocoelium dendriticum), легеневий   сисун (Paragonimus ringeri).

0,5

Тема   2.2.3. Кров’яні сисуни (Schistosoma haematobium, S. mansoni,   S. japonicum).

1

Змістовний модуль 2.3. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Цестоди (Cestoda)

 

Тема   2.3.1. Бичачий ціп’як (Taeniarhynchus saginatus), свинячий   ціп’як (Taenia solium).

1

Тема   2.3.2. Карликовий ціп’як (Hymenolepis nana), широкий стьожак (Diphyllobotrium latum).

1

Тема   2.3.3. Ехінокок (Echinococcus granulosus), альвеокок (Alveococcus multilocularis), діпілідіоз (Dipylidium caninum), монезіоз (Moniezia expansa).

1

Змістовний модуль 2.4. Круглі черви (Nemathelminthes) –   паразити людини

 

Тема   2.4.1. Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), гострик (Enterobius vermicularis),   волосоголовець (Trichocephalus   trichiurus), кривоголовка (Ancylostoma   duodenale, A. braziliense), угриця кишкова (Strongiloides stercoralis), некатор (Necator americanus).

2

Тема   2.4.2. Трихінела (Trichinella spiralis), лоа лоа (Loa loa), вухерерія (Wuchereria bancrofti), бругія (Brugia   inalayi), онхоцерка (Onchocercа   volvulus, О. caecutiens), діпеталонема (Dipetalonema perstans).

2

Тема   2.4.3. Токсокара (Тохосага canis, Т. mystax), трихостронгіліди (Trichostrongylus colabriformis, Т. oxei,   Т. orientalis), анізакідиди (Anisakidae),   ришта (Dracunculus medinensis) та   дірофілярії (Dirofilaria repens,   D. immitis).

2

Модуль 3. Екологія павукоподібних. Медична   арахноентомологія

 

Змістовний   модуль 3.1.   Медична арахноентомологія. Тип Членистоногі (Arthropoda). Клас Павукоподібні   (Arachnoidea), отруйні павукоподібні (павуки, скорпіони). Ряд Кліщі (Acarina)   – збудники хвороб та переносники збудників інфекцій та інвазій

 

Тема   3.1.1. Надродини Туrоglyphoidea (тироглiфоїдні або амбарні кліщі), Sarcoptoidea (коростяні кліщі), Demodicoidea (залозниці), Cheyletoidea (хижі кліщі).

1

Тема   3.1.2. Надродини Trombea (червонотілкові кліщі), Gamasoidea (гамазові кліщі).

0,5

Тема   3.1.3. Надродини Ixodoidea (іксодоїдні кліщі).

1,5

Змістовний модуль 3.2. Клас Комахи (Insecta): ряд Воші   (Anoplura), Клопи (Hemiptera), Блохи (Afaniptera) – збудники хвороб і   переносники захворювань людини

 

Тема   3.2.1. Воші (Pediculus humanus humanus, P. h. capitus, Phtirus pubis)

1

Тема   3.2.2. Блохи (Pulex irritans, Xenopsylla   cheopis).

0,5

Тема   3.2.3. Клопи (Cimex lectularius, поцілункові клопи родів Triatoma, Rhodinus та ін.).

0,5

Змістовний модуль 3.3. Клас Комахи (Insecta): ряд двокрилі   (Diptera) – збудники хвороб і переносники захворювань людини

 

Тема   3.3.1. Комарі (родів Culex, Aеdes, Anopheles), москіти (Phlebotomus), мошки (родина Simuliidae) та мокреці (родина Ceratopogonidae).

2

Тема   3.3.2. Мух (Musca domestica, Glossina palpalis, G. morsitans, Stomoxis calcitrans,   Wohlfartia magnifica).

1

Тема   3.3.3. Ґедзі (родина Tabanidae).

1

Тема   3.3.4. Оводи (родин Oestridae, Gasterophilidae, Hypodermatidae).

1

Усього годин

34

2.2. Теми лабораторних робiт

Тема

Лабораторні заняття

Модуль   І. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації   життя. Основи паразитології

 

Змістовний   модуль 1.1.   Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань

 

Тема   1.1.1. Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань
Тема   1.1.2. Історія паразитології
Тема   1.1.3. Шляхи розселення паразитів,   специфічні та механічні переносники
Змістовний модуль 1.2. Медична протозоологія.   Підцарство Найпростіші (Protozoa). Тип Саркомастигофори (Sarcomastigophora)

 

Тема   1.2.1. Клас Голі амеби (Lobosea). Дизентерійна амеба (Entamoeba histolytica).
Тема   1.2.2. Кишкова амеба (E. coli), ротова амеба (E. gingivalis).

0,5

Тема   1.2.3. Вільноживучі патогенні амеби (Naegleria, Acanthamoeba).
Змістовний модуль 1.3. Представники класу Тваринні джгутикові   (Flagellata) і типу Війчасті (Ciliophora) – паразитів людини

 

Тема   1.3.1. Ряд Kinetoplastida. Трипаносоми   (Trypanosoma brucei gambiense, T. b. rhodesiense, T. cruzi),

0,5

Тема   1.3.2. Ряд Kinetoplastida. Лейшманії   (Leischmania tropica major, L. t. minor, L. donovani, L. mexicana, L.   infantum).

0,5

Тема   1.3.3. Лямблії (Lamblia intestinalis), трихомонади (Trichomonas vaginalis, T. hominis, T. tenax).

1

Тема   1.3.4. Тип Війчасті (Ciliophora), ряд Щілиннороті (Rimostomatea),   вид балантидій (Balantidium coli).

0,5

Змістовний   модуль1.4.   Представники типу Апікомплексні (Apicomplexa) – паразитів людини

 

Тема   1.4.1. Тип Апікомплексні (Apicomplexa), класСпоровики (Sporozoa).   Малярійні плазмодії (Plasmodium vivax,   P. falciparum, P. ovale, P. malariae).

0,5

Тема   1.4.2. Токсоплазма (Toxoplasma gondii).

0,5

Тема   1.4.3. Саркоцисти (Sarcocystis hominis, S. suihominis, S. lindemannі),   пневмоциста (Pneumocystis carinii),   криптоспоридії (Cryptosporidia   garnhami).
Тема   1.4.4. Ізоспоридії (Isospora hominis, I. belli), бабезі (Babesia divergens, В. rodhamini, B microti, В. bovis, В.   bigemina).
Модуль 2. Екологія гельмінтів. Медична гельмінтологія

 

Змістовний   модуль 2.1.   Медична гельмінтологія

 

Тема   2.1.1. Медична гельмінтологія як наука.
Тема   2.1.2. Моногенеї.

0,5

Тема   2.1.3. Скреблянки.

0,5

Тема   2.1.4. Нематоморфи.
Змістовний модуль 2.2. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Сисуни (Trematoda)

 

Тема   2.2.1. Печінковий сисун (Fasciola hepatica), котячий сисун (Opistorchis felineus), китайський   сисун (Clonorchis sinensis).

1

Тема   2.2.2. Ланцетоподібний сисун (Dicrocoelium dendriticum), легеневий   сисун (Paragonimus ringeri).

0,5

Тема   2.2.3. Кров’яні сисуни (Schistosoma haematobium, S. mansoni,   S. japonicum).

0,5

Змістовний модуль 2.3. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Цестоди (Cestoda)

 

Тема   2.3.1. Бичачий ціп’як (Taeniarhynchus saginatus), свинячий   ціп’як (Taenia solium).

0,5

Тема   2.3.2. Карликовий ціп’як (Hymenolepis nana), широкий стьожак (Diphyllobotrium latum).

0,5

Тема   2.3.3. Ехінокок (Echinococcus granulosus), альвеокок (Alveococcus multilocularis), діпілідіоз (Dipylidium caninum), монезіоз (Moniezia expansa).

1

Змістовний модуль 2.4. Круглі черви (Nemathelminthes) –   паразити людини

 

Тема   2.4.1. Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), гострик (Enterobius vermicularis),   волосоголовець (Trichocephalus   trichiurus), кривоголовка (Ancylostoma   duodenale, A. braziliense), угриця кишкова (Strongiloides stercoralis), некатор (Necator americanus).

1

Тема   2.4.2. Трихінела (Trichinella spiralis), лоа лоа (Loa loa), вухерерія (Wuchereria bancrofti), бругія (Brugia   inalayi), онхоцерка (Onchocercа   volvulus, О. caecutiens), діпеталонема (Dipetalonema perstans).

0,5

Тема   2.4.3. Токсокара (Тохосага canis, Т. mystax), трихостронгіліди (Trichostrongylus colabriformis, Т. oxei,   Т. orientalis), анізакідиди (Anisakidae),   ришта (Dracunculus medinensis) та   дірофілярії (Dirofilaria repens,   D. immitis).

0,5

Модуль 3. Екологія павукоподібних. Медична   арахноентомологія

 

Змістовний   модуль 3.1.   Медична арахноентомологія. Тип Членистоногі (Arthropoda). Клас Павукоподібні   (Arachnoidea), отруйні павукоподібні (павуки, скорпіони). Ряд Кліщі (Acarina)   – збудники хвороб та переносники збудників інфекцій та інвазій

 

Тема   3.1.1. Надродини Туrоglyphoidea (тироглiфоїдні або амбарні кліщі), Sarcoptoidea (коростяні кліщі), Demodicoidea (залозниці), Cheyletoidea (хижі кліщі).

0,5

Тема   3.1.2. Надродини Trombea (червонотілкові кліщі), Gamasoidea (гамазові кліщі).

0,5

Тема   3.1.3. Надродини Ixodoidea (іксодоїдні кліщі).

0,5

Змістовний модуль 3.2. Клас Комахи (Insecta): ряд Воші   (Anoplura), Клопи (Hemiptera), Блохи (Afaniptera) – збудники хвороб і   переносники захворювань людини

 

Тема   3.2.1. Воші (Pediculus humanus humanus, P. h. capitus, Phtirus pubis)

1

Тема   3.2.2. Блохи (Pulex irritans, Xenopsylla   cheopis).

1

Тема   3.2.3. Клопи (Cimex lectularius, поцілункові клопи родів Triatoma, Rhodinus та ін.).

0,5

Змістовний модуль 3.3. Клас Комахи (Insecta): ряд двокрилі   (Diptera) – збудники хвороб і переносники захворювань людини

 

Тема   3.3.1. Комарі (родів Culex, Aеdes, Anopheles), москіти (Phlebotomus), мошки (родина Simuliidae) та мокреці (родина Ceratopogonidae).

1

Тема   3.3.2. Мух (Musca domestica, Glossina palpalis, G. morsitans, Stomoxis   calcitrans, Wohlfartia magnifica).

0,5

Тема   3.3.3. Ґедзі (родина Tabanidae).

0,5

Тема   3.3.4. Оводи (родин Oestridae, Gasterophilidae, Hypodermatidae).

Усього годин

17

або не передбачено навчальним планом.

2.3. Теми практичних робіт

Тема

Лабораторні заняття

Модуль   І. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації   життя. Основи паразитології

 

Змістовний   модуль 1.1.   Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань

 

Тема   1.1.1. Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань
Тема   1.1.2. Історія паразитології

0,5

Тема   1.1.3. Шляхи розселення паразитів,   специфічні та механічні переносники

0,5

Змістовний модуль 1.2. Медична протозоологія.   Підцарство Найпростіші (Protozoa). Тип Саркомастигофори (Sarcomastigophora)

 

Тема   1.2.1. Клас Голі амеби (Lobosea). Дизентерійна амеба (Entamoeba histolytica).

0,5

Тема   1.2.2. Кишкова амеба (E. coli), ротова амеба (E. gingivalis).

0,5

Тема   1.2.3. Вільноживучі патогенні амеби (Naegleria, Acanthamoeba).

0,5

Змістовний модуль 1.3. Представники класу Тваринні   джгутикові (Flagellata) і типу Війчасті (Ciliophora) – паразитів людини

 

Тема   1.3.1. Ряд Kinetoplastida. Трипаносоми   (Trypanosoma brucei gambiense, T. b. rhodesiense, T. cruzi),

0,5

Тема   1.3.2. Ряд Kinetoplastida. Лейшманії   (Leischmania tropica major, L. t. minor, L. donovani, L. mexicana, L.   infantum).

0,5

Тема   1.3.3. Лямблії (Lamblia intestinalis), трихомонади (Trichomonas vaginalis, T. hominis, T. tenax).

0,5

Тема   1.3.4. Тип Війчасті (Ciliophora), ряд Щілиннороті (Rimostomatea),   вид балантидій (Balantidium coli).

0,5

Змістовний   модуль1.4.   Представники типу Апікомплексні (Apicomplexa) – паразитів людини

 

Тема   1.4.1. Тип Апікомплексні (Apicomplexa), класСпоровики (Sporozoa).   Малярійні плазмодії (Plasmodium vivax,   P. falciparum, P. ovale, P. malariae).

0,5

Тема   1.4.2. Токсоплазма (Toxoplasma gondii).

0,5

Тема   1.4.3. Саркоцисти (Sarcocystis hominis, S. suihominis, S. lindemannі),   пневмоциста (Pneumocystis carinii),   криптоспоридії (Cryptosporidia   garnhami).

0,5

Тема   1.4.4. Ізоспоридії (Isospora hominis, I. belli), бабезі (Babesia divergens, В. rodhamini, B microti, В. bovis, В.   bigemina).

0,5

Модуль 2. Екологія гельмінтів. Медична гельмінтологія

 

Змістовний   модуль 2.1.   Медична гельмінтологія

 

Тема   2.1.1. Медична гельмінтологія як наука.
Тема   2.1.2. Моногенеї.

0,5

Тема   2.1.3. Скреблянки.

0,5

Тема   2.1.4. Нематоморфи.
Змістовний модуль 2.2. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Сисуни (Trematoda)

 

Тема   2.2.1. Печінковий сисун (Fasciola hepatica), котячий сисун (Opistorchis felineus), китайський   сисун (Clonorchis sinensis).

0,5

Тема   2.2.2. Ланцетоподібний сисун (Dicrocoelium dendriticum), легеневий   сисун (Paragonimus ringeri).

0,5

Тема   2.2.3. Кров’яні сисуни (Schistosoma haematobium, S. mansoni,   S. japonicum).

0,5

Змістовний модуль 2.3. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Цестоди (Cestoda)

 

Тема   2.3.1. Бичачий ціп’як (Taeniarhynchus saginatus), свинячий   ціп’як (Taenia solium).

0,5

Тема   2.3.2. Карликовий ціп’як (Hymenolepis nana), широкий стьожак (Diphyllobotrium latum).

0,5

Тема   2.3.3. Ехінокок (Echinococcus granulosus), альвеокок (Alveococcus multilocularis), діпілідіоз (Dipylidium caninum), монезіоз (Moniezia expansa).

0,5

Змістовний модуль 2.4. Круглі черви (Nemathelminthes) –   паразити людини

 

Тема   2.4.1. Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), гострик (Enterobius vermicularis),   волосоголовець (Trichocephalus   trichiurus), кривоголовка (Ancylostoma   duodenale, A. braziliense), угриця кишкова (Strongiloides stercoralis), некатор (Necator americanus).

0,5

Тема   2.4.2. Трихінела (Trichinella spiralis), лоа лоа (Loa loa), вухерерія (Wuchereria bancrofti), бругія (Brugia   inalayi), онхоцерка (Onchocercа   volvulus, О. caecutiens), діпеталонема (Dipetalonema perstans).

0,5

Тема   2.4.3. Токсокара (Тохосага canis, Т. mystax), трихостронгіліди (Trichostrongylus colabriformis, Т. oxei,   Т. orientalis), анізакідиди (Anisakidae),   ришта (Dracunculus medinensis) та   дірофілярії (Dirofilaria repens,   D. immitis).

0,5

Модуль 3. Екологія павукоподібних. Медична   арахноентомологія

 

Змістовний   модуль 3.1.   Медична арахноентомологія. Тип Членистоногі (Arthropoda). Клас Павукоподібні   (Arachnoidea), отруйні павукоподібні (павуки, скорпіони). Ряд Кліщі (Acarina)   – збудники хвороб та переносники збудників інфекцій та інвазій

 

Тема   3.1.1. Надродини Туrоglyphoidea (тироглiфоїдні або амбарні кліщі), Sarcoptoidea (коростяні кліщі), Demodicoidea (залозниці), Cheyletoidea (хижі кліщі).

0,5

Тема   3.1.2. Надродини Trombea (червонотілкові кліщі), Gamasoidea (гамазові кліщі).

0,5

Тема   3.1.3. Надродини Ixodoidea (іксодоїдні кліщі).

0,5

Змістовний модуль 3.2. Клас Комахи (Insecta): ряд Воші   (Anoplura), Клопи (Hemiptera), Блохи (Afaniptera) – збудники хвороб і переносники   захворювань людини

 

Тема   3.2.1. Воші (Pediculus humanus humanus, P. h. capitus, Phtirus pubis)

0,5

Тема   3.2.2. Блохи (Pulex irritans, Xenopsylla   cheopis).

0,5

Тема   3.2.3. Клопи (Cimex lectularius, поцілункові клопи родів Triatoma, Rhodinus та ін.).

0,5

Змістовний модуль 3.3. Клас Комахи (Insecta): ряд двокрилі   (Diptera) – збудники хвороб і переносники захворювань людини

 

Тема   3.3.1. Комарі (родів Culex, Aеdes, Anopheles), москіти (Phlebotomus), мошки (родина Simuliidae) та мокреці (родина Ceratopogonidae).

0,5

Тема   3.3.2. Мух (Musca domestica, Glossina palpalis, G. morsitans, Stomoxis   calcitrans, Wohlfartia magnifica).

0,5

Тема   3.3.3. Ґедзі (родина Tabanidae).

0,5

Тема   3.3.4. Оводи (родин Oestridae, Gasterophilidae, Hypodermatidae).

0,5

Усього годин

17

2.4. Завдання для самостійного опрацювання

Вид   роботи

Кількість   годин

1.

Тема 1. Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу під   впливом паразитичних організмів. Порушення онтогенезу та їх місце в патології   людини і тварин.

1

2.

Тема 2. Синтетична теорія   еволюції паразитичних взаємовідносин у біосфері. Популяційна структура   людства як результат впливу паразитичних організмів. Філогенез основних   систем паразитичних найпростіших.

2

3.

Тема 3. Основи екології   паразитарно-хазяйнових зв’язків.

1

4.

Тема 4. Біосфера як   система, що забезпечує існування різних типів взаємовідносин між живими   організмами. Роль паразитів у формуванні трофічної структури екосистем.

2

5.

Тема 5. Скреблянки,   нематоморфи та моногенеї степового Придніпров’я – паразити людини і тварин.

1

6.

Тема 6. Комахи степового   Придніпров’я – збудники хвороб і переносники захворювань людини і мварин.

1

7.

Тема 7. Отруйні комахи та   павукоподібні степового Придніпров’я.

1

8.

Тема 8. Паразитоценози   основних типів екосистем України.

1

12.

Всього

10

Розрахунок часу самостійної роботи студентів

Вид роботи

Кількість годин
(без лабораторних робіт)

Кількість годин
(з лабораторними роботами)

1.

Оформлення робочого зошита

12

4

2.

Перегляд науково-популярних і навчальних фільмів на ДВД

15

10

3.

Підготовка до лабораторних занять

0

3

4.

Підготовка аналітичних   оглядів

12

8

Виконання завдань для   самостійного опрацювання

10

10

5.

Підготовка до модульних   контрольних робіт

6

3

6.

Підготовка до підсумкового   контролю (екзамен)

2

2

Всього

57

40

2.5. Тематичний план дисципліни

Назва

Разом

Кількість годин, відведених    на

лек­ції

практичні (семінарські)    заняття

лабора-торні заняття

самостійну роботу

Модуль   І. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації життя.   Основи паразитології

 

 

 

 

Змістовний   модуль 1.1.   Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань

 

 

 

 

Тема   1.1.1. Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань

1,5

0,5

1

Тема   1.1.2. Історія паразитології

2

0,5

0,5

1

Тема   1.1.3. Шляхи розселення паразитів,   специфічні та механічні переносники

2,5

0,5

0,5

1,5

Змістовний модуль 1.2. Медична протозоологія.   Підцарство Найпростіші (Protozoa). Тип Саркомастигофори (Sarcomastigophora)

 

 

 

 

Тема   1.2.1. Клас Голі амеби (Lobosea). Дизентерійна амеба (Entamoeba histolytica).

2

0,5

0,5

1

Тема   1.2.2. Кишкова амеба (E. coli), ротова амеба (E. gingivalis).

2

0,5

0,5

1

Тема   1.2.3. Вільноживучі патогенні амеби (Naegleria, Acanthamoeba).

2

0,5

0,5

1

Змістовний модуль 1.3. Представники класу Тваринні   джгутикові (Flagellata) і типу Війчасті (Ciliophora) – паразитів людини

 

 

 

 

Тема   1.3.1. Ряд Kinetoplastida. Трипаносоми   (Trypanosoma brucei gambiense, T. b. rhodesiense, T. cruzi),

3,5

1

0,5

2

Тема   1.3.2. Ряд Kinetoplastida. Лейшманії   (Leischmania tropica major, L. t. minor, L. donovani, L. mexicana, L.   infantum).

3

0,5

0,5

2

Тема   1.3.3. Лямблії (Lamblia intestinalis), трихомонади (Trichomonas vaginalis, T. hominis, T. tenax).

3,5

1

0,5

2

Тема   1.3.4. Тип Війчасті (Ciliophora), ряд Щілиннороті (Rimostomatea),   вид балантидій (Balantidium coli).

2

0,5

0,5

1

Змістовний   модуль1.4.   Представники типу Апікомплексні (Apicomplexa) – паразитів людини

 

 

 

Тема   1.4.1. Тип Апікомплексні (Apicomplexa), класСпоровики (Sporozoa).   Малярійні плазмодії (Plasmodium vivax,   P. falciparum, P. ovale, P. malariae).

4

1,5

0,5

2

Тема   1.4.2. Токсоплазма (Toxoplasma gondii).

2,5

1

0,5

1

Тема   1.4.3. Саркоцисти (Sarcocystis hominis, S. suihominis, S. lindemannі),   пневмоциста (Pneumocystis carinii),   криптоспоридії (Cryptosporidia   garnhami).

3,5

1

0,5

2

Тема   1.4.4. Ізоспоридії (Isospora hominis, I. belli), бабезі (Babesia divergens, В. rodhamini, B microti, В. bovis, В.   bigemina).

2,5

1

0,5

1

Модуль 2. Екологія гельмінтів. Медична гельмінтологія

 

 

 

 

Змістовний   модуль 2.1.   Медична гельмінтологія

 

 

 

 

Тема   2.1.1. Медична гельмінтологія як наука.

1

0,5

0,5

Тема   2.1.2. Моногенеї.

2

0,5

0,5

1

Тема   2.1.3. Скреблянки.

2

0,5

0,5

1

Тема   2.1.4. Нематоморфи.

1,5

0,5

1

Змістовний модуль 2.2. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Сисуни (Trematoda)

 

 

 

 

Тема   2.2.1. Печінковий сисун (Fasciola hepatica), котячий сисун (Opistorchis felineus), китайський   сисун (Clonorchis sinensis).

3,5

1

0,5

2

Тема   2.2.2. Ланцетоподібний сисун (Dicrocoelium dendriticum), легеневий   сисун (Paragonimus ringeri).

3

0,5

0,5

2

Тема   2.2.3. Кров’яні сисуни (Schistosoma haematobium, S. mansoni,   S. japonicum).

3,5

1

0,5

2

Змістовний модуль 2.3. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Цестоди (Cestoda)

 

 

 

 

Тема   2.3.1. Бичачий ціп’як (Taeniarhynchus saginatus), свинячий   ціп’як (Taenia solium).

2,5

1

0,5

1

Тема   2.3.2. Карликовий ціп’як (Hymenolepis nana), широкий стьожак (Diphyllobotrium latum).

2,5

1

0,5

1

Тема   2.3.3. Ехінокок (Echinococcus granulosus), альвеокок (Alveococcus multilocularis), діпілідіоз (Dipylidium caninum), монезіоз (Moniezia expansa).

3,5

1

0,5

2

Змістовний модуль 2.4. Круглі черви (Nemathelminthes) –   паразити людини

 

 

 

 

Тема   2.4.1. Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), гострик (Enterobius vermicularis),   волосоголовець (Trichocephalus   trichiurus), кривоголовка (Ancylostoma   duodenale, A. braziliense), угриця кишкова (Strongiloides stercoralis), некатор (Necator americanus).

5,5

2

0,5

3

Тема   2.4.2. Трихінела (Trichinella spiralis), лоа лоа (Loa loa), вухерерія (Wuchereria bancrofti), бругія (Brugia   inalayi), онхоцерка (Onchocercа   volvulus, О. caecutiens), діпеталонема (Dipetalonema perstans).

4,5

2

0,5

2

Тема   2.4.3. Токсокара (Тохосага canis, Т. mystax), трихостронгіліди (Trichostrongylus colabriformis, Т. oxei,   Т. orientalis), анізакідиди (Anisakidae),   ришта (Dracunculus medinensis) та   дірофілярії (Dirofilaria repens,   D. immitis).

4,5

2

0,5

2

Модуль 3. Екологія павукоподібних. Медична   арахноентомологія

 

 

 

 

Змістовний   модуль 3.1.   Медична арахноентомологія. Тип Членистоногі (Arthropoda). Клас Павукоподібні   (Arachnoidea), отруйні павукоподібні (павуки, скорпіони). Ряд Кліщі (Acarina)   – збудники хвороб та переносники збудників інфекцій та інвазій

 

 

 

 

Тема   3.1.1. Надродини Туrоglyphoidea (тироглiфоїдні або амбарні кліщі), Sarcoptoidea (коростяні кліщі), Demodicoidea (залозниці), Cheyletoidea (хижі кліщі).

3

1

0,5

1,5

Тема   3.1.2. Надродини Trombea (червонотілкові кліщі), Gamasoidea (гамазові кліщі).

3

0,5

0,5

2

Тема   3.1.3. Надродини Ixodoidea (іксодоїдні кліщі).

4

1,5

0,5

2

Змістовний модуль 3.2. Клас Комахи (Insecta): ряд Воші   (Anoplura), Клопи (Hemiptera), Блохи (Afaniptera) – збудники хвороб і   переносники захворювань людини

 

 

 

 

Тема   3.2.1. Воші (Pediculus humanus humanus, P. h. capitus, Phtirus pubis)

3,5

1

0,5

2

Тема   3.2.2. Блохи (Pulex irritans, Xenopsylla   cheopis).

2,5

0,5

0,5

1,5

Тема   3.2.3. Клопи (Cimex lectularius, поцілункові клопи родів Triatoma, Rhodinus та ін.).

2

0,5

0,5

1

Змістовний модуль 3.3. Клас Комахи (Insecta): ряд двокрилі   (Diptera) – збудники хвороб і переносники захворювань людини

 

 

 

 

Тема   3.3.1. Комарі (родів Culex, Aеdes, Anopheles), москіти (Phlebotomus), мошки (родина Simuliidae) та мокреці (родина Ceratopogonidae).

4,5

2

0,5

2

Тема   3.3.2. Мух (Musca domestica, Glossina palpalis, G. morsitans, Stomoxis   calcitrans, Wohlfartia magnifica).

3,5

1

0,5

2

Тема   3.3.3. Ґедзі (родина Tabanidae).

2,5

1

0,5

1

Тема   3.3.4. Оводи (родин Oestridae, Gasterophilidae, Hypodermatidae).

3,5

1

0,5

2

Усього годин

108

34

17

0

57

або

Назва

Разом

Кількість годин, відведених    на

лек­ції

практичні (семінарські)    заняття

лабора-торні заняття

самостійну роботу

Модуль   І. Популяційно-видовий, біогеоценотичний і біосферний рівні організації   життя. Основи паразитології

 

 

 

 

Змістовний   модуль 1.1.   Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань

 

 

 

 

Тема   1.1.1. Медико-біологічні основи паразитизму та трансмісивних захворювань

1,5

0,5

0,5

0,5

Тема   1.1.2. Історія паразитології

1,5

0,5

1

Тема   1.1.3. Шляхи розселення паразитів,   специфічні та механічні переносники

1,5

0,5

1

Змістовний модуль 1.2. Медична протозоологія.   Підцарство Найпростіші (Protozoa). Тип Саркомастигофори (Sarcomastigophora)

 

 

 

 

Тема   1.2.1. Клас Голі амеби (Lobosea). Дизентерійна амеба (Entamoeba histolytica).

2

0,5

0,5

1

Тема   1.2.2. Кишкова амеба (E. coli), ротова амеба (E. gingivalis).

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Тема   1.2.3. Вільноживучі патогенні амеби (Naegleria, Acanthamoeba).

2

0,5

0,5

1

Змістовний модуль 1.3. Представники класу Тваринні   джгутикові (Flagellata) і типу Війчасті (Ciliophora) – паразитів людини

 

 

 

 

Тема   1.3.1. Ряд Kinetoplastida. Трипаносоми   (Trypanosoma brucei gambiense, T. b. rhodesiense, T. cruzi),

3

1

0,5

0,5

1

Тема   1.3.2. Ряд Kinetoplastida. Лейшманії   (Leischmania tropica major, L. t. minor, L. donovani, L. mexicana, L.   infantum).

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Тема   1.3.3. Лямблії (Lamblia intestinalis), трихомонади (Trichomonas vaginalis, T. hominis, T. tenax).

3,5

1

0,5

1

1

Тема   1.3.4. Тип Війчасті (Ciliophora), ряд Щілиннороті (Rimostomatea),   вид балантидій (Balantidium coli).

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Змістовний   модуль1.4.   Представники типу Апікомплексні (Apicomplexa) – паразитів людини

 

 

 

Тема   1.4.1. Тип Апікомплексні (Apicomplexa), класСпоровики (Sporozoa).   Малярійні плазмодії (Plasmodium vivax,   P. falciparum, P. ovale, P. malariae).

4,5

1,5

0,5

0,5

2

Тема   1.4.2. Токсоплазма (Toxoplasma gondii).

3

1

0,5

0,5

1

Тема   1.4.3. Саркоцисти (Sarcocystis hominis, S. suihominis, S. lindemannі),   пневмоциста (Pneumocystis carinii),   криптоспоридії (Cryptosporidia   garnhami).

3,5

1

0,5

2

Тема   1.4.4. Ізоспоридії (Isospora hominis, I. belli), бабезі (Babesia divergens, В. rodhamini, B microti, В. bovis, В.   bigemina).

2,5

1

0,5

1

Модуль 2. Екологія гельмінтів. Медична гельмінтологія

 

 

 

 

Змістовний   модуль 2.1.   Медична гельмінтологія

 

 

 

 

Тема   2.1.1. Медична гельмінтологія як наука.

1

0,5

0,5

Тема   2.1.2. Моногенеї.

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Тема   2.1.3. Скреблянки.

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Тема   2.1.4. Нематоморфи.

2

0,5

0,5

1

Змістовний модуль 2.2. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Сисуни (Trematoda)

 

 

 

 

Тема   2.2.1. Печінковий сисун (Fasciola hepatica), котячий сисун (Opistorchis felineus), китайський   сисун (Clonorchis sinensis).

3,5

1

0,5

1

1

Тема   2.2.2. Ланцетоподібний сисун (Dicrocoelium dendriticum), легеневий   сисун (Paragonimus ringeri).

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Тема   2.2.3. Кров’яні сисуни (Schistosoma haematobium, S. mansoni,   S. japonicum).

3

1

0,5

0,5

1

Змістовний модуль 2.3. Плоскі черви (Plathelminthes) –   паразити людини. Клас Цестоди (Cestoda)

 

 

 

 

Тема   2.3.1. Бичачий ціп’як (Taeniarhynchus saginatus), свинячий   ціп’як (Taenia solium).

3

1

0,5

0,5

1

Тема   2.3.2. Карликовий ціп’як (Hymenolepis nana), широкий стьожак (Diphyllobotrium latum).

3

1

0,5

0,5

1

Тема   2.3.3. Ехінокок (Echinococcus granulosus), альвеокок (Alveococcus multilocularis), діпілідіоз (Dipylidium caninum), монезіоз (Moniezia expansa).

3,5

1

0,5

1

1

Змістовний модуль 2.4. Круглі черви (Nemathelminthes) –   паразити людини

 

 

 

 

Тема   2.4.1. Аскарида людська (Ascaris lumbricoides), гострик (Enterobius vermicularis),   волосоголовець (Trichocephalus   trichiurus), кривоголовка (Ancylostoma   duodenale, A. braziliense), угриця кишкова (Strongiloides stercoralis), некатор (Necator americanus).

4,5

2

0,5

1

1

Тема   2.4.2. Трихінела (Trichinella spiralis), лоа лоа (Loa loa), вухерерія (Wuchereria bancrofti), бругія (Brugia   inalayi), онхоцерка (Onchocercа   volvulus, О. caecutiens), діпеталонема (Dipetalonema perstans).

4

2

0,5

0,5

1

Тема   2.4.3. Токсокара (Тохосага canis, Т. mystax), трихостронгіліди (Trichostrongylus colabriformis, Т. oxei,   Т. orientalis), анізакідиди (Anisakidae),   ришта (Dracunculus medinensis) та   дірофілярії (Dirofilaria repens,   D. immitis).

4

2

0,5

0,5

1

Модуль 3. Екологія павукоподібних. Медична   арахноентомологія

 

 

 

 

Змістовний   модуль 3.1.   Медична арахноентомологія. Тип Членистоногі (Arthropoda). Клас Павукоподібні   (Arachnoidea), отруйні павукоподібні (павуки, скорпіони). Ряд Кліщі (Acarina)   – збудники хвороб та переносники збудників інфекцій та інвазій

 

 

 

 

Тема   3.1.1. Надродини Туrоglyphoidea (тироглiфоїдні або амбарні кліщі), Sarcoptoidea (коростяні кліщі), Demodicoidea (залозниці), Cheyletoidea (хижі кліщі).

3

1

0,5

0,5

1

Тема   3.1.2. Надродини Trombea (червонотілкові кліщі), Gamasoidea (гамазові кліщі).

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Тема   3.1.3. Надродини Ixodoidea (іксодоїдні кліщі).

4,5

1,5

0,5

0,5

2

Змістовний модуль 3.2. Клас Комахи (Insecta): ряд Воші   (Anoplura), Клопи (Hemiptera), Блохи (Afaniptera) – збудники хвороб і   переносники захворювань людини

 

 

 

 

Тема   3.2.1. Воші (Pediculus humanus humanus, P. h. capitus, Phtirus pubis)

3,5

1

0,5

1

1

Тема   3.2.2. Блохи (Pulex irritans, Xenopsylla   cheopis).

3

0,5

0,5

1

1

Тема   3.2.3. Клопи (Cimex lectularius, поцілункові клопи родів Triatoma, Rhodinus та ін.).

2,5

0,5

0,5

0,5

1

Змістовний модуль 3.3. Клас Комахи (Insecta): ряд двокрилі   (Diptera) – збудники хвороб і переносники захворювань людини

 

 

 

 

Тема   3.3.1. Комарі (родів Culex, Aеdes, Anopheles), москіти (Phlebotomus), мошки (родина Simuliidae) та мокреці (родина Ceratopogonidae).

5,5

2

0,5

1

2

Тема   3.3.2. Мух (Musca domestica, Glossina palpalis, G. morsitans, Stomoxis   calcitrans, Wohlfartia magnifica).

3

1

0,5

0,5

1

Тема   3.3.3. Ґедзі (родина Tabanidae).

3

1

0,5

0,5

1

Тема   3.3.4. Оводи (родин Oestridae, Gasterophilidae, Hypodermatidae).

2,5

1

0,5

1

Усього годин

108

34

17

17

40

2.5. Орієнтований перелік питань,
які визначаються як питання поточного та підсумкового контролю

Питання для поточного контролю

Модуль 1

 1. Походження та еволюція паразитизму. Принципи класифікації паразитів. Принципи взаємодії паразита і хазяїна. Морфо-фізіологічна адаптація паразитів. Поняття про      екстенсивність та інтенсивність інвазії.
 2. Загальна роль паразитів у біосфері, екосистемах, їх значення для людини. Різні комплекси паразитів рослин, людини та свійських тварин, переносники збудників хвороб.
 3. Значення паразитів для виробництва харчової та технічної продукції. Паразити, які потребують охорони.      Антропургічні вогнища паразитів.
 4. Історія паразитології. Розвиток  вітчизняної паразитології.
 5. Сучасні напрямки паразитологічних досліджень. Принципи систематики та таксономії.
 6. Основи паразитоценології.      Життєві цикли паразитів. Чергування поколінь і феномен зміни господарів.
 7. Шляхи розселення паразитів, специфічні та механічні переносники.
 8. Трансмісійні та природно-осередкові паразитарні та інфекційні захворювання. Біологічні      принципи боротьби та профілактики.
 9. Видатні вчені-паразитологи:      В. О. Догель, В. М. Беклемішев,      О. П. Маркевич, Є. Н. Павловський,      К. І. Скрябін, Л. В. Громашевський та інші. Їх внесок у паразитологію.
 10. Підцарство Найпростіші (Protozoa). Характерні риси організації та класифікація. Біологія, цикли розвитку, особливості      поширення паразитичних саркомастигофор серед тварин і в популяціях людей.
 11. Апікомплексні: видове різноманіття, біологія, значення у житті людини, профілактика захворювань людини та тварин.
 12. Мікроспоридії: видове різноманіття, біологія, значення у житті людини, профілактика захворювань людини та тварин.
 13. Міксоспоридії: видове різноманіття, біологія, значення у житті людини, профілактика захворювань людини та тварин.
 14. Паразитичні інфузорії: видове різноманіття, біологія, значення у житті людини, профілактика захворювань людини та      тварин.
 15. Основи ветеринарної протозоології. Господарське значення паразитичних найпростіших.
 16. Тип Sarcomastigophora. Клас Голі амеби (Lobosea). Дизентерійна амеба (Entamoeba histolytica), кишкова амеба (E. coli), ротова амеба (E. gingivalis).

Модуль 2

 1. Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм      людини ротової амеби, вільноживучих патогенних амеб (Naegleria, Acanthamoeba) та профілактика амебіазу.
 2. Клас Джгутикові (Flagellata), ряд Kinetoplastida. Види: трипаносоми (Trypanosoma brucei gambiense, T. b.      rhodesiense, T. cruzi), лейшманії (Leischmania tropica major, L. t. minor, L. donovani, L. mexicana, L.      infantum). Їх медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини.
 3. Ряд Багатоджгутикові (Polymastigina). Види: лямблія (Lamblia intestinalis), трихомонади (Trichomonas vaginalis, T. hominis, T.      tenax). Їх медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл,      шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини.
 4. Тип Війчасті (Ciliophora), ряд Щілиннороті (Rimostomatea), вид балантидій (Balantidium coli). Медична      географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика балантидіозу.
 5. Тип Апікомплексні (Apicomplexa), класСпоровики (Sporozoa). Види: токсоплазма (Toxoplasma gondii). Її медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм      людини.
 6. Методи лабораторної діагностики захворювань, викликаних паразитичними найпростішими.
 7. Медична гельмінтологія як наука. Біологічне значення утворення складних життєвих циклів у найпростіших.
 8. Спільні риси та відмінності в організації      гельмінтів – паразитів людини та тварин.
 9. Паразитичні трематоди: особливості будови окремих стадій життєвого циклу, основні та проміжні хазяї, особливості      паразитування в тілі людини та тварин, профілактика паразитозів.
 10. Моногенеї: особливості будови окремих стадій життєвого циклу, основні та проміжні хазяї, особливості паразитування в      тілі тварин, профілактика паразитозів.
 11. Цестоди: особливості будови окремих стадій життєвого циклу, основні та проміжні хазяї, особливості паразитування в тілі людини      та тварин, профілактика паразитозів.
 12. Скреблянки: особливості будови окремих стадій життєвого циклу, основні та проміжні хазяї, особливості паразитування в тілі тварин, профілактика паразитозів.
 13. Нематоморфи: особливості будови окремих стадій життєвого циклу, основні та проміжні хазяї, особливості паразитування в тілі людини      та тварин, профілактика паразитозів.
 14. Нематоди: особливості будови окремих стадій життєвого циклу, основні та проміжні хазяї, особливості паразитування в      тілі людини та тварин, профілактика паразитозів.

Модуль 3

 1. Основи ветеринарної гельминтології. Роль гельмінтів у саморегулюванні природних і антропогенно трансформованих екосистем.
 2. Поняття про гельмінтів і гельмінтози. Гео- та біогельмінти.
 3. Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Сисуни (Trematoda). Печінковий сисун (Fasciola hepatica). Медична      географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження,      патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.
 4. Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Сисуни (Trematoda). Котячий сисун (Opistorchis felineus). Медична      географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження,      патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.
 5. Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Сисуни (Trematoda). Ланцетоподібний сисун (Dicrocoelium dendriticum). Медична      географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження,      патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.
 6. Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Сисуни (Trematoda). Кров’яні сисуни (Schistosoma haematobium,      S. mansoni, S. japonicum). Медична географія, локалізація,      морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм      людини; профілактика, лабораторна діагностика.
 7. Молюски, ракоподібні, хордові –      проміжні хазяї гельмінтів.
 8. Круглі черви (Nemathelminthes)      – паразити людини.
 9. Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне      круглі черви (Nematoda).      Аскарида людська (Ascaris      lumbricoides).
 10. Медична географія, локалізація,      морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм      людини; профілактика, лабораторна діагностика. Гострик (Enterobius vermicularis).
 11. Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне      круглі черви (Nematoda).      Волосоголовець (Trichocephalus      trichiurus). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий      цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика,      лабораторна діагностика.
 12. Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне      круглі черви (Nematoda).      Кривоголовка (Ancylostoma duodenale,      A. braziliense). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий      цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика,      лабораторна діагностика.
 13. Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне      круглі черви (Nematoda). Угриця      кишкова (Strongiloides stercoralis).      Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи      зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна      діагностика.

Питання підсумкового контролю

 1. Систематичний склад і представники кліщів –      мешканців степових, лісових, лучних, болотних і водних екосистем.
 2. Систематичний склад і представники кліщів –      мешканців приміщень. Систематичний склад і представники кліщів – шкідників      зернових, кормових, овочевих, плодово-ягідних культур, рослин захищеного      ґрунту, різних продуктів у Дніпропетровській області.
 3. Життєві цикли кліщів.
 4. Епідеміологія кліщових інфекцій.
 5. Клас Павукоподібні (Arachnoidea), ряд Павуки (Arachnida), ряд Кліщі (Acarina).
 6. Кліщі – збудники хвороб,      переносники та природні резервуари збудників хвороб.
 7. Надродини Туrоglyphoidea (тироглiфоїдні або амбарні кліщі).
 8. Sarcoptoidea (коростяні кліщі) як      переносники та природні резервуари збудників хвороб.
 9. Demodicoidea (залозниці) як переносники та      природні резервуари збудників хвороб.
 10. Cheyletoidea (хижі кліщі) як переносники та      природні резервуари збудників хвороб.
 11. Trombea (червонотілкові кліщі) як      переносники та природні резервуари збудників хвороб.
 12. Gamasoidea (гамазові кліщі) як      переносники та природні резервуари збудників хвороб.
 13. Ixodoidea (іксодоїдні кліщі) як      переносники та природні резервуари збудників хвороб.
 14. Особливості морфології,      живлення та розмноження коростяного свербуна (Sarcoptus scabiei).
 15. Особливості морфології,      живлення та розмноження залозниці вугристої (Demodex folliculorum)
 16. Особливості морфології,      живлення та розмноження іксодових кліщів (родина Ixodidae), аргасових кліщів (родина Argasidae).
 17. Заходи боротьби з кліщами та      профілактика їх укусів.
 18. Кліщі – мешканці житла людей та      їх медичне значення.
 19. Медична ентомологія як наука. Причини виникнення      відділів тіла у комах. Становлення та розвиток комах у філогенезі. Будова      голови, грудного відділу, черевця та їх придатків.
 20. Загальна будова ротових органів, їх різноманітність      у паразитичних комах. Будова вусиків, типи вусиків. Будова очей,      особливості зору комах. Будова ніг, їхні типи. Будова крил комах. Основні      системи органів, їх функції.
 21. Будова травної системи, її особливості у різних груп      паразитичних комах. Особливості кровоносної системи. Органи дихання та      виділення комах. Нервова система, її особливості. Будова статевої системи.
 22. Будова окремих фаз розвитку паразитичних комах.      Піклування про потомство у різних групах паразитичних комах.
 23. Динаміка чисельності паразитичних комах, масове      розмноження та його причини.
 24. Зоогеографічне поширення паразитичних комах, їх      розповсюдження в екосистемах.
 25. Паразитичні напівтвердокрилі: видовий склад,      поширення, цикли розвитку, роль у поширенні інфекцій людини та тварин.
 26. Воші: видовий склад, поширення, цикли розвитку, роль      у поширенні інфекцій людини та тварин.
 27. Таргани: видовий склад, поширення, цикли розвитку,      роль у поширенні інфекцій людини та тварин.
 28. Паразитичні двокрилі комахи: видовий склад,      поширення, цикли розвитку, роль у поширенні інфекцій людини та тварин.
 29. Медичне значення вошей (Pediculus humanus humanus,      P. h. capitus, Phtirus pubis).
 30. Медичне значення бліх (Pulex irritans, Xenopsylla cheopis).
 31. Медичне значення клопів (Cimex lectularius, поцілункові      клопи родів Triatoma, Rhodinus та      ін.).
 32. Особливості морфології, живлення      та розмноження паразитичних комах ряду Двокрилі.
 33. Медичне значення комарів (родів      Culex, Aеdes, Anopheles).
 34. Медичне значення москітів (Phlebotomus).
 35. Медичне значення мух (Musca domestica, Glossina palpalis, G.      morsitans, Stomoxis calcitrans, Wohlfartia magnifica).
 36. Медичне значення оводів (родин Oestridae, Gasterophilidae,      Hypodermatidae).
 37. Медичне значення ґедзів (родина      Tabanidae).
 38. Медичне значення мошок (родина Simuliidae).
 39. Медичне значення мокреців      (родина Ceratopogonidae).
 40. Гнус і його компоненти: характеристика,      значення як проміжних хазяїв гельмінтів і переносників збудників хвороб      людини.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції із застосуванням графічних схем, таблиць, використанням мультимедійного проектора, робота в Інтернет, складання та розв’язування ситуаційних завдань, розроблення та складання графічних схем, планів діагностичних досліджень тощо. Кожний студент отримує робочий зошит і диск:

Диск №

Книги, фільми

Кількість

Тривалість

1

Книги

160 видань

Диск із шкірних захворювань

670 Мб

Основні підручники

2 книги

Робочий зошит із   паразитології
Опорний конспект лекцій
Мультимедійні презентації   для лекцй
«Риккетсиозы» Союзучфильм

15 хв.

2

Фільми
– «Похитители тел» ВВС

60 хв.

– «Похитители тел. Ч. 1»   ВВС

38 хв.

– «Похитители тел. Ч. 2»   ВВС

47 хв.

– «Похитители тел. Ч. 3»   ВВС

47 хв.

– «Внутренняя жизнь клетки»

8 хв.

– «Насекомые дьявола»   NatGeo

46 хв.

– «Похитители тел» NatGeo

53 хв.

– «Нитраты, пестициды и   др.»

4 хв.

– «Приговор мясу» СТБ

46 хв.

3

Фільми
– «Как можно быть съеденным   заживо» ВВС

42 хв.

– «Монстры внутри меня»

43 хв.

– «Атака насекомых.   Кровопийцы» NatGeo

46 хв.

– «Охотники за вирусами»   NatGeo

49 хв.

– «Биотеррор» NatGeo

47 хв.

– «Прирожденные охотники.   Летающие насекомые» NatGeo

47 хв.

– «Паразиты» Leadeg Group

22 хв.

– «Туберкулез» NatGeo

47 хв.

– «Паразитические грибы»   Центрнаучфильм

19 хв.

– «Переменчивые гости»   NatGeo

44 хв.

 – «Революция в биологии. Возникновение   инфекционных болезней» Da Vinci

27 хв.

4

Фільми
– «Черная вдова» США

27 хв.

– «Чума и мир» НТВ

38 хв.

– «Дуэль с вирусом»   Ультрафильм

42 хв.

– «Еда для эктрималов»   NatGeo

47 хв.

– «Амеба дизентерийная»   Леннаучфильм

3 хв.

– «Вакцина страха» НТВ

43 хв.

– «Есть ли мясо в колбасе»   СТБ

47 хв.

– «Рыбный день» СТБ

43 хв.

– «Смертельная еда» НТВ

20 хв.

– «Фастфуд» СТБ

44 хв.

– «Трансгены» СТБ

43 хв.

– «Убийственная чистота»   СТБ

42 хв.

– «Упаковка» СТБ

48 хв.

– «Фрукты» СТБ

49 хв.

– «Как уберечься от заразы»   СТБ

47 хв.

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД (АО)

 (Індивідуальні навчально-дослідні завдання)

Структура ІНДЗ:

–        зміст;

–        вступ – обґрунтовується тема, мета та завдання роботи;

–        основні результати роботи та їх обговорення – подаються у лаконічній формі, схематизованому вигляді, найчастіше поділяються на 3–4 розділи залежно від змісту конкретної теми; бажано розділи також структурувати на 2–4 підрозділи, обсягом по декілька абзаців;

–        висновки;

–        список використаної літератури.

Методичні рекомендації щодо підготовки аналітичного огляду

Загальний обсяг роботи – 5–8 сторінок друкованого тексту. Робота повинна бути написана державною мовою. Робота починається з титульного аркуша, оформленого згідно з чинними нормами. На другій сторінці роботи розташовують “ЗМІСТ”. У ньому наводяться назви всіх структурних частин роботи з початковим номером сторінки, на якій розділ починається. Усі структурні розділі роботи нумеруються арабськими цифрами (окрім “ВСТУПУ”, “ВИСНОВКІВ”, “СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ”) та друкуються великими літерами. Розділи та підрозділи роботи повинні бути відокремлені збільшеним міжрядковим інтервалом. У кінці заголовків крапка не ставиться.

Сторінки нумерують у верхньому правому куті сторінки. На титульному аркуші номер не ставиться, але він входить до загальної кількості сторінок. Нумерацію сторінок починають із “ЗМІСТУ” – “2. Нумерацію сторінок закінчують на останній сторінці “списку літератури”. Береги (поля) на сторінці повинні складати відповідно: верхній – 20 мм, нижній – 20, зліва – 30, справа – 15 мм. Рекомендовані параметри друку: шрифт Times New Roman, розмір літер 14, міжрядковий інтервал –1,0–1,2.

Об’єм вступу не повинен перевищувати 1 сторінки. Вступ (умовно) складається із трьох частин. У першій характеризується досліджуваний об’єкт (явище), доводиться актуальність обраної теми. Друга частина вступу висвітлює загальний стан вивченості об’єкту досліджень та підводить до заключної третьої частини вступу – мети роботи (1 речення) та її завдань (2–4 пункти). Розділ повинен бути побудований таким чином, щоб при читанні тільки вступу й висновків у стороннього читача склалося повне уявлення про те, що досліджувалося в роботі й навіщо.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 1 сторінки. Висновки зазвичай складаються із 3–7 пунктів. До складу кожного пункту входить 1–3 речення.

“СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ” або “ЛІТЕРАТУРА” подаються за одним із двох принципів. Рекомендована кількість джерел складає 15–20. Усі джерела, наведені в цьому розділі повинні бути проаналізовані в тексті роботи (не повинно бути зайвих джерел). І навпаки, всі джерела, на які є посилання в тексті роботи, повинні бути зазначені у “СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ”.

Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім першої літери) з абзацного відступу. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3–6 пт.

Нумерацію розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака “№”. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3. Система…” (третій підрозділ другого розділу).

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації (таблиці) як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. Посилання на ілюстрацію наводять у круглих дужках “(рис. 3.1)” або зворотом типу: “… як це видно з рис. 3.1.” або “… як це показано на рис. 3.1.”

Приклад підпису рисунка.

Рис. 2.1. Екоморфічна структура …(вирівнювання по центру)

Ілюстрації, рисунки, схеми, графіки, таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації позначають словом “Рис.” та нумерують послідовно за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Таблиці нумерують послідовно в межах кожного розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” їх зазначенням її номера. При переносі частини таблиці на інший аркуш вказують “Продовження табл. 1.2.” Номер формул пишуть по правому полю аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.

Приклад оформлення таблиці.

Таблиця 4.2

Назва таблиці (вирівнювання по центру)

Заголовок 1

Заголовок 2

Заголовок 3

Заголовок 4

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово дивись, наприклад: “див. табл. 3.4”. Кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту, у тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі.

Список літератури необхідно наводити в алфавітному порядку (спочатку російськомовні та україномовні джерела, потім – іншомовні). У тексті посилання повинні мати наступний вигляд: “… у роботах ряду авторів (Ярошенко, 1989; Іванов, Петренко, 1992; Кльонов та ін., 1975)”, або “… за даними Н. Н. Ярошенка (1989), В. А. Іванова й М. П. Петренка (1992) та А.А. Кльонова зі співавторами (1975)”.

Посилання на монографії

Снедекор Д. У. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии. – М.: Сельхозгиз, 1961. – 497 с.

Веденяпин Г. В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных. – М.: Колос, 1973. – 195 с.

Статті, тези

Животовский Л. А. Показатель внутрипопуляционного разнообразия // Журнал общей биологии. – 1980. – Т. 41, № 6. – С. 828–836.

Замотайлов А. С. О таксономическом положении Brachinus quadriguttatus (Coleoptera, Carabidae) и близких форм // Вестник зоологии. – 1991. – № 5. – С. 60–64.

Криволуцкий Д. А. Вертикальные миграции панцирных клащей (Oribatei) в лесных почвах Подмосковья // ХІІІ Международный энтомологический конгресс. Москва 2–9 августа 1968 г. Труды. – Т. 3. – Л.: Наука, 1972. – С. 386–387.

Зразок оформлення титульного аркуша.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

Факультет біології, екології та медицини

Кафедра зоології та екології

Аналітичний огляд із “Назва дисципліни”

НАЗВА АНАЛІТИЧНОГО ОГЛЯДУ …

Виконавець:                                                                                                 Перевірив:

студентка групи ББ–08–5                                                                          канд. біол. наук, доцент

Прізвище І. Б.                                                                                                         Прізвище І. Б.

Дніпропетровськ, 2012

 

Теми індивідуального завдання № 1 із паразитології

 1. Походження та еволюція      паразитизму.
 2. Принципи класифікації      паразитів.
 3. Принципи взаємодії паразита і      хазяїна.
 4. Морфо-фізіологічна адаптація      паразитів.
 5. Поняття про екстенсивність та      інтенсивність інвазії.
 6. Загальна роль паразитів у      біосфері.
 7. Комплекси паразитів рослин.
 8. Значення паразитів для      виробництва харчової продукції.
 9. Значення паразитів для      виробництва технічної продукції.
 10. Паразити, які потребують      охорони.
 11. Антропургічні вогнища      паразитів.
 12. Розвиток вітчизняної      паразитології.
 13. Сучасні напрямки      паразитологічних досліджень.
 14. Принципи систематики паразитів.
 15. Основні поняття      паразитоценології.
 16. Різноманіття життєвих циклів      паразитів таксономічно близьких видів.
 17. Чергування поколінь і феномен      зміни господарів.
 18. Шляхи розселення паразитів,      специфічні та механічні переносники.
 19. Трансмісивні та      природно-осередкові паразитарні захворювання в Україні.
 20. Трансмісивні та      природно-осередкові паразитарні захворювання у Дніпропетровській області.
 21. Біологічні принципи боротьби та      профілактики паразитозів людини.
 22. Видатні вчені-паразитологи:      В. О. Догель.
 23. Видатні вчені-паразитологи:      В. М. Беклемішев.
 24. Видатні вчені-паразитологи:      Є. Н. Павловський.
 25. Видатні вчені-паразитологи:      К. І. Скрябін.
 26. Біологія, цикли розвитку,      особливості поширення паразитичних саркодових серед тварин.
 27. Біологія, цикли розвитку,      особливості поширення паразитичних мастигофор серед тварин.
 28. Апікомплексні: видове      різноманіття.
 29. Апікомплексні: профілактика      захворювань тварин.
 30. Мікроспоридії: видове      різноманіття.
 31. Мікроспоридії: значення у житті      тварин.
 32. Міксоспоридії: видове      різноманіття.
 33. Міксоспоридії: профілактика      захворювань тварин.
 34. Паразитичні інфузорії: видове      різноманіття.
 35. Паразитичні інфузорії: значення      у житті тварин.
 36. Господарське значення      паразитичних найпростіших у сільському господарстві.
 37. Господарське значення      паразитичних найпростіших у мисливському господарстві.
 38. Дизентерійна (Entamoeba histolytica),      кишкова (E. coli), ротова амеби (E. gingivalis). Епідеміологія.
 39. Медична географія, локалізація,      морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм      людини вільноживучих амеб Naegleria та Acanthamoeba, профілактика      амебіазу.
 40. Трипаносоми (Trypanosoma brucei      gambiense, T. b. rhodesiense, T. cruzi). Патогенний вплив на організм      людини.
 41. Лейшманії (Leischmania tropica      major, L. t. minor, L. donovani, L. mexicana, L. infantum та ін.).      Патогенний вплив на організм людини.
 42. Лямблія (Lamblia intestinalis).      Епідеміологія.
 43. Лямблія (Lamblia intestinalis).      Патогенний вплив на організм людини.
 44. Трихомонади (Trichomonas      vaginalis, T. hominis, T. tenax). Патогенний вплив на організм людини.
 45. Балантидій (Balantidium coli). Епідеміологія.
 46. Балантидій (Balantidium coli).      Патогенний вплив на організм людини.
 47. Токсоплазма (Toxoplasma      gondii). Епідеміологія.
 48. Токсоплазма (Toxoplasma      gondii). Шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини.
 49. Малярійні плазмодії (Plasmodium      vivax, P. falciparum, P. ovale, P. malariae). Епідеміологія.
 50. Малярійні плазмодії (Plasmodium      vivax, P. falciparum, P. ovale, P. malariae). Життєвий цикл.
 51. Малярійні плазмодії. Патогенний      вплив на організм людини.
 52. Саркоцисти (Sarcocystis      hominis, S. suihominis, S. lindemannі). Життєвий цикл.
 53. Саркоцисти (Sarcocystis      hominis, S. suihominis, S. lindemannі). Епідеміологія.
 54. Пневмоциста (Pneumocystis      carinii). Епідеміологія.
 55. Пневмоциста (Pneumocystis      carinii). Патогенний вплив на організм людини.
 56. Криптоспоридії (Cryptosporidia      garnhami). Епідеміологія.
 57. Криптоспоридії (Cryptosporidia      garnhami). Патогенний вплив на організм людини.
 58. Ізоспоридії (Isospora hominis,      I. belli). Патогенний вплив на організм людини.
 59. Ізоспоридії (Isospora hominis,      I. belli). Епідеміологія.
 60. Бабезії (Babesia divergens,      В. rodhamini, B microti, В. bovis, В. bigemina). Епідеміологія.
 61. Бабезії (Babesia divergens,      В. rodhamini, B microti, В. bovis, В. bigemina). Патогенний вплив на      організм людини та тварин.
 62. Методи лабораторної діагностики      захворювань, викликаних паразитичними найпростішими.
 63. Біологічне значення утворення      складних життєвих циклів у найпростіших.
 64. Спільні риси будови      гельмінтів – паразитів людини та тварин.
 65. Паразитичні трематоди:      особливості будови церкаріїв.
 66. Паразитичні трематоди:      особливості будови спороцист.
 67. Паразитичні трематоди:      особливості будови мірацидіїв.
 68. Паразитичні трематоди: основні      та проміжні хазяї.
 69. Паразитичні трематоди:      особливості будови церкаріїв.
 70. Паразитичні трематоди:      особливості паразитування в тілі людини.
 71. Профілактика трематодозів людини.
 72. Моногенеї: основні та проміжні      хазяї.
 73. Моногенеї: профілактика      паразитозів.
 74. Цестоди: особливості будови      фінн.
 75. Цестоди: профілактика      паразитозів людини в Україні.
 76. Скреблянки: особливості будови      акантора.
 77. Скреблянки: особливості будови      акантели.
 78. Скреблянки: особливості будови      покривів.
 79. Скреблянки фауни України:      основні та проміжні хазяї.
 80. Нематоморфи: особливості будови      окремих стадій життєвого циклу.
 81. Нематоди: особливості покривів.
 82. Нематоди: будова личинкових      стадій.
 83. Нематоди: етапи переходу до      паразитизму.
 84. Нематоди України: особливості      паразитування в тілі людини.
 85. Нематоди України: особливості      паразитування в тілі тварин.
 86. Нематоди України:      епідеміологія.
 87. Нематоди України: профілактика.
 88. Роль гельмінтів у      саморегулюванні природних і антропогенно трансформованих екосистем.
 89. Гео- та біогельмінти.
 90. Печінковий сисун (Fasciola      hepatica). Медична географія, епідеміологія.
 91. Печінковий сисун (Fasciola      hepatica). Шляхи зараження людини.
 92. Печінковий сисун (Fasciola      hepatica). Патогенний вплив на організм людини.
 93. Котячий сисун (Opistorchis      felineus). Життєві цикли у природних і антропогенно трансформованих      екосистемах.
 94. Котячий сисун (Opistorchis      felineus), лабораторна діагностика.
 95. Ланцетоподібний сисун      (Dicrocoelium dendriticum). Медична географія, епідеміологія.
 96. Ланцетоподібний сисун      (Dicrocoelium dendriticum). Життєвий цикл.
 97. Ланцетоподібний сисун      (Dicrocoelium dendriticum). Лабораторна діагностика.
 98. Кров’яні сисуни (Schistosoma      haematobium, S. mansoni, S. japonicum). Медична географія.
 99. Кров’яні сисуни. Патогенний      вплив на організм людини.
 100. Кров’яні сисуни. Лабораторна      діагностика.
 101. Китайський сисун (Clonorchis      sinensis). Медична географія, епідеміологія.
 102. Китайський сисун (Clonorchis      sinensis). Життєвий цикл, шляхи зараження людини.
 103. Молюски, членистоногі, хордові      – проміжні хазяї трематод.
 104. Діагностика трематодозів      людини.

Теми індивідуального завдання № 2 із паразитології

 1. Діагностика цестодозів людини.
 2. Бичачий ціп’як (Taeniarhynchus      saginatus). Медична географія, епідеміологія.
 3. Бичачий ціп’як (Taeniarhynchus      saginatus). Патогенний вплив на організм людини.
 4. Свинячий ціп’як (Taenia      solium). Медична географія, епідеміологія.
 5. Свинячий ціп’як (Taenia      solium). Шляхи зараження людини.
 6. Свинячий ціп’як (Taenia      solium). Лабораторна діагностика.
 7. Карликовий ціп’як (Hymenolepis      nana). Медична географія, епідеміологія.
 8. Карликовий ціп’як (Hymenolepis      nana). Патогенний вплив на організм людини.
 9. Широкий стьожак      (Diphyllobotrium latum). Медична географія, епідеміологія.
 10. Широкий стьожак      (Diphyllobotrium latum). Морфологія.
 11. Широкий стьожак      (Diphyllobotrium latum). Профілактика паразитування у людини.
 12. Ехінокок (Echinococcus      granulosus). Медична географія, епідеміологія.
 13. Ехінокок (Echinococcus      granulosus). Лабораторна діагностика.
 14. Альвеокок (Alveococcus      multilocularis). Морфологія, фізіологія.
 15. Альвеокок (Alveococcus      multilocularis). Патогенний вплив на організм людини.
 16. Діпілідіоз (Dipylidium caninum)      людини.
 17. Монезіоз (Moniezia expansa)      людини.
 18. Молюски, членистоногі, хордові      – проміжні хазяї цестод.
 19. Аскарида людська (Ascaris      lumbricoides): епідеміологія.
 20. Аскарида людська (Ascaris      lumbricoides): патогенний вплив на організм людини.
 21. Гострик (Enterobius      vermicularis): епідеміологія.
 22. Волосоголовець (Trichocephalus      trichiurus). Медична географія, епідеміологія.
 23. Волосоголовець (Trichocephalus      trichiurus). Патогенний вплив на організм людини.
 24. Кривоголовка (Ancylostoma      duodenale, A. braziliense та ін.). Медична географія, епідеміологія.
 25. Кривоголовка (Ancylostoma      duodenale, A. braziliense та ін.). Життєвий цикл, шляхи зараження.
 26. Кривоголовка (Ancylostoma      duodenale, A. braziliense та ін.). Лабораторна діагностика.
 27. Угриця кишкова (Strongiloides      stercoralis). Медична географія, епідеміологія.
 28. Угриця кишкова (Strongiloides      stercoralis). Патогенний вплив на організм людини.
 29. Некатор (Necator americanus).      Медична географія, епідеміологія.
 30. Некатор (Necator americanus).      Патогенний вплив на організм людини.
 31. Трихінели (Trichinella spp.).      Медична географія, епідеміологія.
 32. Трихінели (Trichinella spp.).      Патогенний вплив на організм людини.
 33. Трихінели (Trichinella spp.).      Лабораторна діагностика.
 34. Лоа лоа (Loa loa). Медична      географія, епідеміологія.
 35. Лоа лоа (Loa loa). Патогенний      вплив на організм людини.
 36. Лоа лоа (Loa loa). Лабораторна      діагностика.
 37. Вухерерія (Wuchereria      bancrofti). Медична географія, епідеміологія.
 38. Вухерерія (Wuchereria      bancrofti). Патогенний вплив на організм людини.
 39. Переносники філяріатозів.
 40. Бругія (Brugia malayi). Медична      географія, епідеміологія.
 41. Бругія (Brugia malayi).      Лабораторна діагностика.
 42. Онхоцерка (Onchocercа volvulus,      О. caecutiens). Медична географія, епідеміологія.
 43. Діпеталонема (Dipetalonema      perstans). Медична географія, епідеміологія.
 44. Токсокара (Тохосага canis,      Т. mystax). Медична географія, епідеміологія.
 45. Токсокара (Тохосага canis,      Т. mystax). Життєвий цикл.
 46. Токсокара (Тохосага canis,      Т. mystax). Профілактика зараження, лабораторна діагностика.
 47. Трихостронгіліди      (Trichostrongylus colabriformis, Т. oxei, Т. orientalis). Медична      географія, епідеміологія.
 48. Трихостронгіліди      (Trichostrongylus colabriformis, Т. oxei, Т. orientalis). Життєвий цикл.
 49. Трихостронгіліди      (Trichostrongylus colabriformis, Т. oxei, Т. orientalis). Патогенний вплив      на організм людини та тварин.
 50. Трихостронгіліди      (Trichostrongylus colabriformis, Т. oxei, Т. orientalis). Лабораторна      діагностика.
 51. Анізакідиди (Anisakidae).      Медична географія, епідеміологія.
 52. Анізакідиди (Anisakidae).      Життєвий цикл.
 53. Ришта (Dracunculus medinensis).      Медична географія, епідеміологія.
 54. Дірофілярії (Dirofilaria      repens, D. immitis). Медична географія, епідеміологія.
 55. Трансмісивні та      природно-осередкові гельмінтози.
 56. Життєві цикли кліщів.
 57. Епідеміологія кліщових      інфекцій.
 58. Кліщі – збудники хвороб,      переносники та природні резервуари збудників хвороб.
 59. Надродини Туrоglyphoidea (тироглiфоїдні або амбарні кліщі).
 60. Sarcoptoidea (коростяні кліщі) як      переносники та природні резервуари збудників хвороб.
 61. Demodicoidea (залозниці) як переносники та      природні резервуари збудників хвороб.
 62. Cheyletoidea (хижі кліщі) як переносники та      природні резервуари збудників хвороб.
 63. Trombea (червонотілкові кліщі) як      переносники та природні резервуари збудників хвороб.
 64. Gamasoidea (гамазові кліщі) як      переносники та природні резервуари збудників хвороб.
 65. Ixodoidea (іксодоїдні кліщі) як      переносники та природні резервуари збудників хвороб.
 66. Особливості морфології, живлення      та розмноження коростяного свербуна (Sarcoptus      scabiei).
 67. Особливості морфології,      живлення та розмноження залозниці вугристої (Demodex folliculorum)
 68. Особливості морфології,      живлення та розмноження іксодових кліщів (родина Ixodidae)
 69. Особливості морфології,      живлення та розмноження аргасових кліщів (родина Argasidae).
 70. Заходи боротьби з кліщами та      профілактика їх укусів.
 71. Кліщі – мешканці житла людей та      їх медичне значення.
 72. Паразитичні напівтвердокрилі: медичне значення.
 73. Воші: видовий склад, поширення, цикли розвитку.
 74. Воші: роль у поширенні інфекцій людини та тварин.
 75. Таргани: видовий склад, поширення.
 76. Таргани: роль у поширенні інфекцій людини та тварин.
 77. Паразитичні двокрилі комахи: видовий склад,      поширення, цикли розвитку, роль у поширенні інфекцій людини та тварин.
 78. Медичне значення бліх.
 79. Медичне значення комарів родів Culex, Aеdes.
 80. Медичне значення комарів роду Anopheles.
 81. Медичне значення москітів (Phlebotomus).
 82. Медичне значення мух Musca domestica.
 83. Медичне значення мух Stomoxis calcitrans.
 84.  Wohlfartia magnifica).
 85. Медичне значення оводів Oestridae.
 86. Медичне значення оводів Gasterophilidae.
 87. Медичне значення оводів Hypodermatidae.
 88. Медичне значення ґедзів (родина      Tabanidae).
 89. Медичне значення мошок (родина Simuliidae).
 90. Медичне значення мокреців      (родина Ceratopogonidae).
 91. Гнус і його компоненти:      характеристика, значення як проміжних хазяїв гельмінтів і переносників      збудників хвороб людини.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Поточне опитування, тестування, письмові модульні роботи, оцінка за аналітичний огляд, підсумковий письмовий екзамен.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Опорні конспекти лекцій; інтерактивний комплект навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД); ілюстративний матеріал; текстові та електронні варіанти тестів для поточного та підсумкового тестування; контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу.

Вид роботи

Критерії оцінювання студентських робіт

Максимальна кількість балів

кількість

5

5-

4 +

4

4-

3 +

3

2

Аналітичний огляд 1

5

1

5

5

4

4

4

3

3

2

Аналітичний огляд 1

5

1

5

5

4

4

4

3

3

2

Модульна контрольна робота 1

20

1

20

19

17

15

13

11

10

0

Модульна контрольна робота 2

15

1

15

14

12

11

10

8

7

0

Модульна контрольна робота 3

15

1

15

14

12

11

10

8

7

0

Всього

60

балів за 1, 2 та 3 модуль

3. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНI МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна та довідкова література

Паразитология человека / Под ред. Г. С. Первомайского и В. Я. Подоляна. – М.: Медицина, 1974.

Генис Д. Е. Медицинская паразитология. – М.: Медицина, 1991.

Гинецинская Т. А., Добровольский А. А. Частная паразитология. В 2-х тт. – М.: Высшая школа, 1978.

Паразитология. Руководство для студентов (специальности лечебное дело и педиатрия). – СПб.: СПбГПМА, 2002. – 84 с.

Догель В. А. Общая паразитология. – Л., 1947.

Павловский Е. Н. Паразитология человека. – М.: Медгиз, 1951.

Слюсарєв А. О., Жукова С. В. Біологія: Підручник для студентів медичних спеціальностей ВУЗів (Переклад з російської мови В. О. Мотузного). – К.: Вища школа, 1992. – 422 с.

Бригадиренко В. В. Основи систематики комах. – Д.: РВВ ДНУ, 2003. – 204 с.

Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. У 3-х тт. – Т. 1. – К.: Либідь, 1992. – 318 с.

Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. У 3-х тт. – Т. 2. – К.: Либідь, 1994. – 320 с.

Щербак Г. Й., Царичкова Д. Б., Вервес Ю. Г. Зоологія безхребетних. У 3-х тт. – Т. 3. – К.: Либідь, 1997. – 350 с.

Жуков О. В., Пилипенко О. Ф. Паразитологія. – Д.: ДНУ, 2001. – 76 с.

Яровой П. И., Зубчик М. П., Токмалаев А. К. Справочник по медицинской гельминтологии. – Кишинев, 1984.

Скрябин К. И. Трематоды животных и человека. Основы трематодологии. Т. 2. – М.–Л.: Наука, 1948. – 600 с.

Тропические болезни / Под ред Е. П. Шуваловой. – М.: Медицина, 1989.

Хейсин Е. М. Жизненные циклы кокцидий домашних животных. – Л.: Наука, 1967. – 192 с.

Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология. – М.: Высшая школа, 1980. – 416 с.

Павловский Е. Н. Руководство по паразитологии человека. Т. 2. – М.-Л.: изд. АН СССР, 1948. – С. 527–1022.

Росс Г., Росс Ч., Росс Д. Энтомология. – М.: Мир, 1985. – 576 с.

Сергієнко Г. Д. Воші / Фауна України. Т. 22, вип. 3. – К.: Наукова думка, 1974. – 110 с.

Бей-Биенко Г. Я. Общая энтомология. – М.: Высшая школа, 1981.

Жизнь животных. В 7-ми тт. / Гл. ред. В. Е. Соколов. Т. 3. Членистоногие // Под ред. М. С. Гилярова, Ф. Н. Правдина и др. – М.: Просвещение, 1984. – 463 с.

Інструктивна та методична література

Пішак В. П., Захарчук О. І. Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579 с.

Указатель научных, учебных и методических работ кафедры зоологии и экологии / В. Л. Булахов, В. А. Барсов, О. М. Мясоедова и др. – Днепропетровск: ДГУ, 1990.

Російсько-український зоологічний словник / О. Ф. Пилипенко, А. А. Губкін, В. Л. Булахов та ін. – Дніпропетровськ: ДДУ, 1995.

Биологические основы борьбы с гнусом в басейне Оби / Под ред. А. И. Черепанова. – Новосибирск: Наука, 1966. – 268 с.

Джафаров Ш. М. Кровососущие мокрецы (Diptera, Heleidae) Закавказья. – Баку: АНАзербССР, 1964. – 414 с.

Атлас комах України / В. І. Гусєв, В. М. Єрмоленко, В. В. Свищук, К. А. Шмиговський. – К.: Рад. шк., 1962. – 252 с.

Благовещенский Д. И. Пухоеды (Mallophaga) / Фауна СССР. Т. 72. – М.-Л.: Наука, 1959. – 254 с.

Бошко Г. В. Гедзі: Diptera, Tabanidae / Фауна України. Т. 13, вип. 4. – К.: Наукова думка, 1973. – 207 с.

Определитель насекомых европейской части СССР. В 5 т. Т. 1. Низшие, древнекрылые, с неполным превращением / Под ред. Г. Я. Бей-Биенко. – М.-Л.: Наука, 1964. – 936 с.

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 5. Двукрылые, блохи. Ч. 1. / Под ред. Г. Я. Бей-Биенко. – Л.: Наука, 1969. – 807 с.

Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 5. Двукрылые, блохи. Ч. 2. / Под ред. Г. Я. Бей-Биенко. – Л.: Наука, 1970. – 943 с.

Інформаційні ресурси

 1. Наукова бібліотека ДНУ ім. Олеся Гончара, 49025, м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, 72
 2. Бібліотека медичної літератури, 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського.
 3. Обласна наукова бібліотека, 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Ю. Савченко,
 4. Бібліотека ДДМА, 49025, м. Дніпропетровськ, вул. Дзержинського,
 5. Наукова бібліотека ім. В.І. Вернадського, м. Київ
 6. http://www.infectology.ru/RUK/SBOR.aspx
 7. http://www.infectology.ru/Forall/index.aspx
 8. http://www.infectology.ru/index.aspx
 9. http://www.infectology.ru/autoref/AUT_LIST.aspx
 10. http://www.infectology.ru/Forall/glist.aspx
 11. http://www.infectology.ru/mnenie/index.aspx
 12. http://www.whfreeman.com/ige8e
 13. http://www.maik.ru
 14. http://www.springerlink.com/home/main.mpx
 15. http://www.sciencedirect.com/science/journals/agribio
 16. http://birdlife.org.ua/
 17. http://parasitology.ru
 18. http://mma.ru/clinicalcenter/clinics/poly/dep/parasit
 19. http://www.antiparazit.ru/

4. ПЕРЕЛІК ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Технічні засоби навчання

Перелік тем, у яких використовується

Комп’ютерні тестові завдання

4, 5, 6

Відеофільми   виробництва ВВС “Гельмінти всередині нас”, “Паразитарні захворювання людини”,   “Бичачій ціп’як”, “Паразити”, “Як можна бути з’їденим заживо”

1–8

Мультимедійні   презентації “Паразитичні найпростіші”, “Паразитичні черви”, “Паразитичні комахи   та кліщі”

2–8

Плакати   (ватмани) з ілюстративним матеріалом

2–8

Вологі   препарати біологічних об’єктів, фіксовані комахи та кліщі, міктропрепарати

2–8

DVD диск   навчальної літератури з дисципліни

5. ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ

Назва дисципліни,
де використовується

Назва

кафедри

Пропозиції до внесення змін і доповнень

Рішення методичної комісії

Моніторинг навколишнього середовища

Ентомологія

Заповідна справа

Теріологія

Зоології та екології

Оновити тексти лекцій, розробити систему   рейтингового оцінювання відповідно до вимог Болонської конвенції

Дисципліна готова до викладання у 2012–2013 році

 


6. РЕЙТИНГОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

Модуль1

Модуль2

Модуль3

Підсумковий контроль

Сума

Модульна контрольна робота 1

АО 1

Модульна контрольна робота 2

АО 2

Модульна контрольна робота 3

40

100

5

15

5

15

20

20

20

Шкала оцінювання: 90–100 балів – відмінно (А); 75–89 балів – добре (ВС);

60–74 балів – задовільно (DE); 1–59 балів – незадовільно (FX).

Структура рейтингової системи оцінювання дисципліни

Дисципліна “Паразитологія”

Академічна група: БЕ-10-7

Навчальний рік: 2012/2013

Семестр 7

Елементи контролю за 1 модулем

Перелік питань для письмової форми контролю

Походження та еволюція паразитизму. Принципи класифікації паразитів. Принципи взаємодії паразита і хазяїна. Морфо-фізіологічна адаптація паразитів. Поняття про екстенсивність та інтенсивність інвазії.

Загальна роль паразитів у біосфері, екосистемах, їх значення для людини. Різні комплекси паразитів рослин, людини та свійських тварин, переносники збудників хвороб.

Значення паразитів для виробництва харчової та технічної продукції. Паразити, які потребують охорони. Антропургічні вогнища паразитів.

Історія паразитології. Розвиток вітчизняної паразитології.

Сучасні напрямки паразитологічних досліджень. Принципи систематики та таксономії.

Основи паразитоценології. Життєві цикли паразитів. Чергування поколінь і феномен зміни господарів.

Шляхи розселення паразитів, специфічні та механічні переносники.

Трансмісійні та природно-осередкові паразитарні та інфекційні захворювання. Біологічні принципи боротьби та профілактики.

Видатні вчені-паразитологи: В. О. Догель, В. М. Беклемішев, О. П. Маркевич, Є. Н. Павловський, К. І. Скрябін, Л. В. Громашевський та інші. Їх внесок у паразитологію.

Підцарство Найпростіші (Protozoa). Характерні риси організації та класифікація. Біологія, цикли розвитку, особливості поширення паразитичних саркомастигофор серед тварин і в популяціях людей.

Апікомплексні: видове різноманіття, біологія, значення у житті людини, профілактика захворювань людини та тварин.

Мікроспоридії: видове різноманіття, біологія, значення у житті людини, профілактика захворювань людини та тварин.

Міксоспоридії: видове різноманіття, біологія, значення у житті людини, профілактика захворювань людини та тварин.

Паразитичні інфузорії: видове різноманіття, біологія, значення у житті людини, профілактика захворювань людини та тварин.

Основи ветеринарної протозоології. Господарське значення паразитичних найпростіших.

Тип Sarcomastigophora. Клас Голі амеби (Lobosea). Дизентерійна амеба (Entamoeba histolytica), кишкова амеба (E. coli), ротова амеба (E. gingivalis).

Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини ротової амеби, вільноживучих патогенних амеб (Naegleria, Acanthamoeba) та профілактика амебіазу.

Клас Джгутикові (Flagellata), ряд Kinetoplastida. Види: трипаносоми (Trypanosoma brucei gambiense, T. b. rhodesiense, T. cruzi), лейшманії (Leischmania tropica major, L. t. minor, L. donovani, L. mexicana, L. infantum). Їх медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини.

Ряд Багатоджгутикові (Polymastigina). Види: лямблія (Lamblia intestinalis), трихомонади (Trichomonas vaginalis, T. hominis, T. tenax). Їх медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини.

Тип Війчасті (Ciliophora), ряд Щілиннороті (Rimostomatea), вид балантидій (Balantidium coli). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика балантидіозу.

Тип Апікомплексні (Apicomplexa), класСпоровики (Sporozoa). Види: токсоплазма (Toxoplasma gondii). Її медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини.

Тип Апікомплексні (Apicomplexa), класСпоровики (Sporozoa). Малярійні плазмодії (Plasmodium vivax, P. falciparum, P. ovale, P. malariae). Їх медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини.

Тип Апікомплексні (Apicomplexa), класСпоровики (Sporozoa). Саркоцисти (Sarcocystis hominis, S. suihominis, S. lindemannі), пневмоциста (Pneumocystis carinii). Їх медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини.

Тип Апікомплексні (Apicomplexa), класСпоровики (Sporozoa). Криптоспоридії (Cryptosporidia garnhami), ізоспоридії (Isospora hominis, I. belli). Їх медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини.

Тип Апікомплексні (Apicomplexa), класСпоровики (Sporozoa). Бабезії (Babesia divergens, В. rodhamini, B microti, В. bovis, В. bigemina). Їх медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини.

Методи лабораторної діагностики захворювань, викликаних паразитичними найпростішими.

Вид роботи

Критерії оцінювання студентських робіт

Максимальна кількість балів

кількість

5

5-

4 +

4

4-

3 +

3

2

Модульна контрольна робота 1

20

1

20

19

17

15

13

11

10

0

Термін складання Модуля № 1 – 6-й тиждень; термін перескладання – 7-й тиждень.

Умови перескладання модулів: набрано за модульну роботу менше 50 % балів із необхідних. Перескладають тільки 1 раз. При перескладанні бали за 1 спробу анулюються та враховуються бали за перескладання, навіть якщо вони гірші за попередні.

Елементи контролю за 2 модулем

Перелік питань для письмової форми контролю

Медична гельмінтологія як наука. Біологічне значення утворення складних життєвих циклів у найпростіших.

Спільні риси та відмінності в організації гельмінтів – паразитів людини та тварин.

Паразитичні трематоди: особливості будови окремих стадій життєвого циклу, основні та проміжні хазяї, особливості паразитування в тілі людини та тварин, профілактика паразитозів.

Моногенеї: особливості будови окремих стадій життєвого циклу, основні та проміжні хазяї, особливості паразитування в тілі тварин, профілактика паразитозів.

Цестоди: особливості будови окремих стадій життєвого циклу, основні та проміжні хазяї, особливості паразитування в тілі людини та тварин, профілактика паразитозів.

Скреблянки: особливості будови окремих стадій життєвого циклу, основні та проміжні хазяї, особливості паразитування в тілі тварин, профілактика паразитозів.

Нематоморфи: особливості будови окремих стадій життєвого циклу, основні та проміжні хазяї, особливості паразитування в тілі людини та тварин, профілактика паразитозів.

Нематоди: особливості будови окремих стадій життєвого циклу, основні та проміжні хазяї, особливості паразитування в тілі людини та тварин, профілактика паразитозів.

Основи ветеринарної гельминтології. Роль гельмінтів у саморегулюванні природних і антропогенно трансформованих екосистем.

Поняття про гельмінтів і гельмінтози. Гео- та біогельмінти.

Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Сисуни (Trematoda). Печінковий сисун (Fasciola hepatica). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Сисуни (Trematoda). Котячий сисун (Opistorchis felineus). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Сисуни (Trematoda). Ланцетоподібний сисун (Dicrocoelium dendriticum). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Сисуни (Trematoda). Кров’яні сисуни (Schistosoma haematobium, S. mansoni, S. japonicum). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Сисуни (Trematoda). Китайський сисун (Clonorchis sinensis). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Молюски, ракоподібні, хордові – проміжні хазяї гельмінтів.

Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Cestoda. Бичачий ціп’як (Taeniarhynchus saginatus). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Cestoda.Свинячий ціп’як (Taenia solium). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Cestoda. Карликовий ціп’як (Hymenolepis nana). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Cestoda. Широкий стьожак (Diphyllobotrium latum). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Cestoda. Ехінокок (Echinococcus granulosus). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Cestoda. Альвеокок (Alveococcus multilocularis). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Cestoda. Діпілідіоз (Dipylidium caninum). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Плоскі черви (Plathelminthes), клас Cestoda. Монезіоз (Moniezia expansa). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Молюски, ракоподібні, хордові – проміжні хазяї гельмінтів.

Круглі черви (Nemathelminthes) – паразити людини.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Аскарида людська (Ascaris lumbricoides).

Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика. Гострик (Enterobius vermicularis).

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Волосоголовець (Trichocephalus trichiurus). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Кривоголовка (Ancylostoma duodenale, A. braziliense). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Угриця кишкова (Strongiloides stercoralis). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Некатор (Necator americanus). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Трихінела (Trichinella spiralis). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Лоа лоа (Loa loa). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Вухерерія (Wuchereria bancrofti). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Бругія (Brugia inalayi). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Онхоцерка (Onchocercа volvulus, О. caecutiens). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Діпеталонема (Dipetalonema perstans). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Токсокара (Тохосага canis, Т. mystax). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Трихостронгіліди (Trichostrongylus colabriformis, Т. oxei, Т. orientalis). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Анізакідиди (Anisakidae). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Ришта (Dracunculus medinensis). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Тип Круглі черви (Nemathelminthes), Клас Власне круглі черви (Nematoda). Дірофілярії (Dirofilaria repens, D. immitis). Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика.

Медична географія, локалізація, морфологія, життєвий цикл, шляхи зараження, патогенний вплив на організм людини; профілактика, лабораторна діагностика аскаридозу, ентеробіозу, трихоцефальозу, анкілостомозу, некаторозу, трихінельозу, дірофіляріозу та інших видів нематодозів. Трансмісивні та природно-осередкові гельмінтози.

Вид роботи

Критерії оцінювання студентських робіт

Максимальна кількість балів

кількість

5

5-

4 +

4

4-

3 +

3

2

Аналітичний огляд 1

5

1

5

5

4

4

4

3

3

2

Модульна контрольна робота 2

15

1

15

14

12

11

10

8

7

0

Термін складання Модуля № 2 – 11-й тиждень; термін перескладання – 12-й тиждень.

Умови перескладання модулів: набрано за модульну роботу менше 50 % балів із необхідних. Перескладають тільки 1 раз. При перескладанні бали за 1 спробу анулюються та враховуються бали за перескладання, навіть якщо вони гірші за попередні.

Елементи контролю за 3 модулем

Перелік питань для письмової форми контролю

Будова тіла павукоподібних. Становлення та розвиток павукоподібних у філогенезі. Будова голови, грудного відділу, черевця та їх придатків. Загальна будова ротових органів, їх різноманітність.

Будова органів чуття, особливості зору паразитичних павукоподібних. Загальна будова ніг. Загальний план внутрішньої будови. Основні системи органів. Розмноження павукоподібних.

Екологічні особливості кліщів і павуків. Динаміка чисельності павукоподібних, масове розплодження та його причини. Поведінка кліщів. Зоогеографічне поширення, розповсюдження в екосистемах.

Систематичний склад і представники кліщів – мешканців степових, лісових, лучних, болотних і водних екосистем.

Систематичний склад і представники кліщів – мешканців приміщень. Систематичний склад і представники кліщів – шкідників зернових, кормових, овочевих, плодово-ягідних культур, рослин захищеного ґрунту, різних продуктів у Дніпропетровській області.

Життєві цикли кліщів.

Епідеміологія кліщових інфекцій.

Клас Павукоподібні (Arachnoidea), ряд Павуки (Arachnida), ряд Кліщі (Acarina).

Кліщі – збудники хвороб, переносники та природні резервуари збудників хвороб.

Надродини Туrоglyphoidea (тироглiфоїдні або амбарні кліщі).

Sarcoptoidea (коростяні кліщі) як переносники та природні резервуари збудників хвороб.

Demodicoidea (залозниці) як переносники та природні резервуари збудників хвороб.

Cheyletoidea (хижі кліщі) як переносники та природні резервуари збудників хвороб.

Trombea (червонотілкові кліщі) як переносники та природні резервуари збудників хвороб.

Gamasoidea (гамазові кліщі) як переносники та природні резервуари збудників хвороб.

Ixodoidea (іксодоїдні кліщі) як переносники та природні резервуари збудників хвороб.

Особливості морфології, живлення та розмноження коростяного свербуна (Sarcoptus scabiei).

Особливості морфології, живлення та розмноження залозниці вугристої (Demodex folliculorum)

Особливості морфології, живлення та розмноження іксодових кліщів (родина Ixodidae)

Особливості морфології, живлення та розмноження аргасових кліщів (родина Argasidae).

Заходи боротьби з кліщами та профілактика їх укусів.

Кліщі – мешканці житла людей та їх медичне значення.

Медична ентомологія як наука.
Причини виникнення відділів тіла у комах. Становлення та розвиток комах у філогенезі. Будова голови, грудного відділу, черевця та їх придатків.

Загальна будова ротових органів, їх різноманітність у паразитичних комах. Будова вусиків, типи вусиків. Будова очей, особливості зору комах. Будова ніг, їхні типи. Будова крил комах. Основні системи органів, їх функції.

Будова травної системи, її особливості у різних груп паразитичних комах. Особливості кровоносної системи. Органи дихання та виділення комах. Нервова система, її особливості. Будова статевої системи.

Будова окремих фаз розвитку паразитичних комах. Піклування про потомство у різних групах паразитичних комах.

Динаміка чисельності паразитичних комах, масове розмноження та його причини.

Зоогеографічне поширення паразитичних комах, їх розповсюдження в екосистемах.

Паразитичні напівтвердокрилі: видовий склад, поширення, цикли розвитку, роль у поширенні інфекцій людини та тварин.

Воші: видовий склад, поширення, цикли розвитку, роль у поширенні інфекцій людини та тварин.

Таргани: видовий склад, поширення, цикли розвитку, роль у поширенні інфекцій людини та тварин.

Паразитичні двокрилі комахи: видовий склад, поширення, цикли розвитку, роль у поширенні інфекцій людини та тварин.

Медичне значення вошей (Pediculus humanus humanus, P. h. capitus, Phtirus pubis).

Медичне значення бліх (Pulex irritans, Xenopsylla cheopis).

Медичне значення клопів (Cimex lectularius, поцілункові клопи родів Triatoma, Rhodinus та ін.).

Особливості морфології, живлення та розмноження паразитичних комах ряду Двокрилі.

Медичне значення комарів (родів Culex, Aеdes, Anopheles).

Медичне значення москітів (Phlebotomus).

Медичне значення мух (Musca domestica, Glossina palpalis, G. morsitans, Stomoxis calcitrans, Wohlfartia magnifica).

Медичне значення оводів (родин Oestridae, Gasterophilidae, Hypodermatidae).

Медичне значення ґедзів (родина Tabanidae).

Медичне значення мошок (родина Simuliidae).

Медичне значення мокреців (родина Ceratopogonidae).

Гнус і його компоненти: характеристика, значення як проміжних хазяїв гельмінтів і переносників збудників хвороб людини.

Вид роботи

Критерії оцінювання студентських робіт

Максимальна кількість балів

кількість

5

5-

4 +

4

4-

3 +

3

2

Аналітичний огляд 2

5

1

5

5

4

4

4

3

3

2

Модульна контрольна робота 3

15

1

15

14

12

11

10

8

7

0

Термін складання Модуля № 3 – 16-й тиждень; термін перескладання – 17-й тиждень.

Умови перескладання модулів: набрано за модульну роботу менше 50 % балів із необхідних. Перескладають тільки 1 раз. При перескладанні бали за 1 спробу анулюються та враховуються бали за перескладання, навіть якщо вони гірші за попередні.

Автор програми

канд. біол. наук, доцент кафедри

зоології та екології                                                                                                 В. В. Бригадиренко

Tags: , , ,