Функціональна роль гетеротрофної частини екосистеми та її класифікація

УДК 591.5:631.4 + 574.3

В. Л. Булахов, О. Є. Пахомов

Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ, Україна

Ключові слова: функціональна роль, зооценоз, вторинна продукція

FUNCTIONAL ROLE OF HETEROTROPHIC PART
OF ECOSYSTEM AND ITS CLASSIFICATION

V. L. Bulakhov, O. Ye. Pakhomov

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine
E-mail: zoolog@mail.dsu.dp.ua

Key words: functional role, zoocenosis, secondary production

Екологічна стійкість екосистем і нормальне їх функціонування залежить від дії кожного біотичного компонента, котрий утворює складні біотичні зв’язки, що формують біогеоценотичну структуру та біогеоценотичні процеси. Від нормальної біогеоценотичної структури і функцій її складових залежить загальний стан окремих екосистем і довкілля в цілому. Саме тому необхідно визначати роль кожного компонента й елемента щоб на науковій основі раціонально формувати взаємовідносини у системі «людина – природа». Особливо це стосується тих регіонів, де вже порушені зв’язки в цій системі. Гетеротрофи, як елемент біогеоценозу, є вищим щаблем еволюційного процесу органічного світу, що і обумовлює їх особливу роль у формуванні складних консортивних, біогеоценотичних і міжекосистемних зв’язків.

Головним екологічним ядром функцій екосистеми є створення органічної речовини, біологічної продукції. Гетеротрофи у загальному продуційному процесі приймають участь у наступних напрямках:

– у створенні вторинної біологічної продукції, яка відіграє значну роль у подальшому формуванні складних трофічних зв’язків, за рахунок яких утворюється різноманіття цієї продукції, створюється база для багатьох елементів фіто-, зоо- та мікробоценозу;

– у створенні екологічного механізму захисту первинної продукції автотрофів, що обумовлює загальну стійкість екологічних систем;

– у розповсюдженні первинної та вторинної продукції за межі консорцій та екосистем, забезпечуючи внутрішньо- та міжекосистемі процеси обміну речовини та енергії;

– у створенні екологічного каналу потоку біотичної енергії в екосистемах;

– у створенні важливої ланки у загальному ланцюгу біотичного кругообігу, як основи життя системи.

Наступною важливою ланкою в проявленні функцій екосистем є створення і формування середовища (так званої середовищеутворювальної функції), де кожний компонент і елемент при своєму існуванні та реалізації способів життя пристосовує середовище під себе, обумовлюючи як загальний процес утворення середовища так і підтримання його існування. Особливо важливість цієї діяльності заключається в тому, що середовищеутворювальна функція забезпечує відродження екосистем, які зазнали трансформації. Людина може використовувати цей процес для екологічної реабілітації порушених екосистем.

Узагальнюючи різноманітні зв’язки та діяльність ссавців у екосистемах, функціональне значення їх можна представити у вигляді двох схем класифікації:

 

1. Класифікація середовищеутворювальної   діяльності ссавців

2. Класифікація
функціональної ролі
ссавців

1. Трофічна1.1. Споживна

1.2. Видільна

1.3. Хорична

1.4. Деструкційна

2. Риюча

2.1. Пронизуюча

2.2. Виносна

2.3. Розпушувальна

3. Витопна

3.1. Плайова

3.2. Стадно-перемістна

3.3. Скопищна

4. Конструктивна

4.1. Будівельна

4.2. Деструктивно-створювальна

5. Міграційна

5.1. Форична

5.2. Міжекосистемнообмінна

5.3. Трансконтинентальнообмінна

1. Продукційна1.1. Утворення вторинної продукції

1.2. Утворення поживної бази в системі

2. Грунтоутворювальна

3. Захисна

3.1. Захист автотрофного компонента системи

3.2. Захист гетеротрофного компонента системи

3.3. Захист редуційного блоку системи

4. Розподільна

4.1. Внутрішньосистемний розподіл органічної   речовини

4.2. Міжекосистемний розподіл органічної речовини

5. Зв’язкоутворювальна

5.1. Консортивні

5.2. Сінузіальні (парцелярні)

5.3. Біогеоценотичні

5.4. Міжекосистемні

5.5. Трансконтинентальні

6. Енергетично-балансова

7. Ремедіаційна

8. Епізооційна

 

Представлені класифікації між собою пов’язані тому різні підрозділи важко розподілити як між ними, так і всередині класифікації. При характеристиці функціональної ролі можна користуватися поняттями двох класифікацій, спрямованих на загальні прояви функцій екосистем.


Zoocenosis — 2005
 Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 113-115.