Функціонування антиоксидантної системи сироватки крові щурів за умов інтоксикації цинком

УДК 546.47:572.783:599.323.4

І. В. Калінін, Б. О. Цудзевич, Н. А. Петрук

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

FUNCTIONING OF ANTIOXIDATIVE SYSTEM OF RAT’S BLOOD
SERUM UNDER ZINC INTOXICATION

I. V. Kalinin, B. О. Tsudzevich, N. А. Petruk

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

Критична екологічна ситуація на сьогодні – одна з найважливіших проблем, що потребує вивчення механізмів адаптації організмів до важких металів. У процесі еволюції у живих організмах сформувались ферментні системи, які забезпечують їх виживання в умовах агресивного хімічного оточення. У більшості випадків метаболічні перетворення ксенобіотиків веде до прискорення їх елімінації та зменшення біологічної активності. Однак, нерідко у процесі метаболізму чужорідних речовин утворюються реакційноздатні інтермедіати, активні форми кисню, які ковалентно зв’язуються з клітинними макромолекулами, компонентами мембран, ініціюючи оксидативний стрес.

Одним із важливих і цікавих антиоксидантів є цинк. Інтерес до вивчення особливостей названого елементу на живі організми двоякий. По-перше, цинк у малих дозах виступає в ролі мікроелемента, бере активну участь у біологічних процесах (стабілізація клітинних мембран, як складова супероксиддисмутази). По-друге, цей метал у надмірних дозах чинить негативний вплив на функціонування живих систем.

Мета нашої роботи – охарактеризувати функціонування антиоксидантної системи сироватки крові щурів за умов інтоксикації цинку сульфатом. Дослідження проводили на білих нелінійних щурах-самцях одного віку, масою 180–200 г. Було дві групи тварин: перша – інтактні (контроль), друга – тварини, яким перорально вводили розчин цинку сульфату в дозі 5 мг/кг упродовж 14 діб. Після закінчення експерименту відбирали сироватку крові для подальших досліджень, відповідно до правил біоетики.

У сироватці крові щурів визначали вміст відновленого глутатіону (GSH), ТБК-активних продуктів, активність супероксиддисмутази (СОД, КФ 1.15.1.1), каталази (КАТ, КФ 1.11.1.6), глутатіонпероксидази (ГП, КФ 1.11.1.9), глутатіон-S-трансферази (ГТ, КФ 2.5.1.18). Експериментальні дані обробляли статистично з використанням
t-критерію Стьюдента.

Дія на організм іонів цинку викликала значні зміни прооксидантно-антиокси­дантного гомеостазу. За даних умов виявлено інтенсифікацію перебігу пероксидації ліпідів, про що свідчить підвищення вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) – ТБК-активних продуктів сироватки крові (на 43 % відносно контролю). Виявлені зміни відбулися на фоні падіння активності КАТ сироватки крові (в 1,7 раза) і СОД (в 1,4 раза), ГТ (в 1,3 раза) та ГП (в 1,4 раза), вміст GSH також знизився (в 1,6 раза).

Дослідження функціонування антиоксидантної системи сироватки крові щурів за умов інтоксикації цинку сульфатом показало, що відбувається зменшення активності ферментів антиоксидантної системи. Імовірно це можна охарактеризувати як адаптаційну реакцію організму до підвищених доз ксенобіотика.


Zoocenosis — 2011
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІ Міжнародної наукової конфе­ренції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. – С. 265.