Внутрішньопопуляційна та міжпопуляційна мінливість Melolontha melolontha (Coleoptera, Scarabaeidae) у роки масового розмноження

УДК 595.764:574.3

Л. М. Хлус, Вл. К. Хлус, В. Ф. Череватов
Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

L. M. Khlus, Vl. K. Khlus, V. F. Cherevatov
J. Fed’kovych Chernіvtsy National University, Chernivtsy, Ukraine

Досліджували особливості морфометричної структури локальних популяцій західного травневого хруща Melolontha melolontha (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, Scarabaeidae) із чотирьох фізико-географічних районів (ФГР), розміщених у двох фізико-географічних областях зони широколистих лісів та ще одній – у межах Українських Карпат: Прут-Сіретська підвищена погорбована лісо-лучна область – Черемоський терасований горбисто-грядовий лісо-лучний ФГР; Прут-Дністровська підвищена рівнинна лісостепова область – Кельменецький горбисто-товтровий степовий і Сокирянський вододільний ступінчасто-терасовий лісостеповий ФГР; Середньоподільська височинна область – Верхньоушицький (Подільський лісостеповий) ФГР у роки масового розмноження.

Проаналізовано п’ять вибірок M. melolontha (L.), у тому числі чотири – з території Чернівецької обл. (с. Макарівка Кельменецького р-ну – 48º34’29’’ пн.ш., 26º44’29’’ сх.д. – травень 2002 р., 191 екз.; с. Сербичани Сокирянського р-ну – 48º29’45’’ пн.ш., 27º17’18’’ сх.д. та м. Новодністровськ – 48º34’40’’ пн.ш., 27º26’29’’ сх.д. – травень 2003 р., 26 та 112 екз. відповідно; м. Вашківці Вижницького р-ну – 48º22’31’’ пн.ш., 25º29’52’’ сх.д. – травень 2008 р., 146 екз.) та одна – із Хмельницької (cмт Віньківці – 49º01’59’’ пн.ш., 27º14’01’’ сх.д. – травень 2008 р., 61 екз.). Довготний градієнт складає менше 1º, широтний – 2º.

В усіх тварин за розробленою схемою електронним штангенциркулем вимірювали 11 морфометричних параметрів: загальну довжину тіла (ДТ), довжину голови (ДГ), передньоспинки (ДПс) та надкрил (ДНкр), ширину голови (ШГ), передньоспинки в найширшому місці (ШПр1) та поблизу основи (ШПр2), надкрил між плечовими горбками (ШНкр1) та у найширшому місці (ШНкр2), довжину (ДЩ) та ширину (ШЩ) щитка, розраховували індекси відношень метричних ознак. Статистичну обробку отриманих результатів здійснювали загальновживаними статистичними методами (Лакин, 1990).

Виявлені значущі відмінності між досліджуваними популяціями за основними габітуальними розмірами (табл.), зокрема за розмірами голови, довжиною тіла та елітер. Найменшими виявилися хрущі з Макарівки, найбільшими – із Сербинчан (які характеризу­ються також найдовшими надкрилами) та Віньківців. Комахи з усіх популяцій розрізняються за загальними пропорціями голови та передньоспинки, а хрущі з Макарівки відрізняються від жуків з інших досліджуваних місцеіснувань також за основними габітуальними пропорціями (часткою голови, передньоспинки та елітер у загальних розмірах тіла). У цілому, аналіз загальних і габітуальних пропорцій тіла та окремих його частин дозволяє охарактеризувати «середнього жука» з Макарівки як круглоголового, з відносно довгими та вузькими (порівняно з представниками інших популяцій) елітерами та ширшою поблизу основи передньоспинкою. Водночас, у досліджуваних популяцій хрущів відсутній клинальний характер мінливості (однонаправлених змін розмірних показників або пропорцій тіла в градієнті клімато-географічних умов існування популяцій хрущів у межах досліджуваної території не прослідковується).

Таблиця 1. Морфометрична структура
просторово розмежованих популяцій M. melolontha (x ± Sx)

Показник

Макарівка,
n=191

Сербичани,
n=26

Новодніст-ровськ, n=112

Вашківці,
n=146

Вінківці,
n=61

ДГ, мм

3,61±0,034

4,32±0,033

3,96±0,034

4,40±0,020

4,06±0,084

ШГ, мм

3,66±0,050

4,96±0,057

5,01±0,045

5,02±0,036

4,91±0,056

ШПс1, мм

8,39±0,072

9,10±0,093

8,76±0,049

9,03±0,051

8,46±0,070

ШПс2, мм

9,11±0,064

8,92±0,112

8,45±0,059

8,78±0,050

8,21±0,077

ДПс, мм

5,46±0,069

5,67±0,130

5,76±0,164

5,98±0,044

5,46±0,071

ДНкр, мм

17,50±0,107

18,06±0,150

17,29±0,106

17,50±0,082

16,89±0,137

ШНкр1, мм

9,79±0,065

11,04±0,127

10,31±0,126

10,42±0,060

9,96±0,079

ШНкр2, мм

5,96±0,100

12,59±0,110

12,01±0,092

12,24±0,053

11,78±0,096

ДТ, мм

24,96±0,198

31,55±0,306

28,16±0,176

27,87±0,119

30,75±0,282

ДЩ, мм

2,87±0,046

2,12±0,025

2,00±0,024

2,36±0,015

1,95±0,029

ШЩ, мм

2,86±0,039

2,70±0,042

2,65±0,024

2,85±0,025

2,67±0,031

ДГ/ШГ

1,02±0,016

0,87±0,008

0,79±0,007

0,88±0,006

0,84±0,026

ДПс/ШПс1

0,65±0,008

0,62±0,012

0,66±0,017

0,66±0,004

0,64±0,006

ДПс/ШПс2

0,60±0,008

0,64±0,013

0,69±0,026

0,68±0,005

0,66±0,007

ШНкр1/ДНкр

0,56±0,004

0,61±0,005

0,60±0,008

0,60±0,003

0,59±0,003

ШНкр2/ДНкр

0,34±0,006

0,70±0,003

0,60±0,006

0,70±0,003

0,70±0,004

ДГ/ДТ

0,16±0,011

0,14±0,001

0,14±0,001

0,16±0,001

0,13±0,003

ДГ/ДНкр

0,21±0,002

0,24±0,002

0,23±0,002

0,25±0,001

0,24±0,005

ДНкр/ДТ

0,70± 0,004

0,57 ± 0,004

0,62 ± 0,005

0,63±0,003

0,55±0,005

ДПс/ДТ

0,22 ± 0,002

0,18 ± 0,004

0,20 ± 0,002

0,21±0,002

0,18±0,002

Примітки: ДТ – загальна довжина тіла, ДГ – довжина голови, ДПс – довжина передньоспинки, ДНкр – довжина надкрил, ШГ – ширина голови, ШПр1 – ширина передньоспинки в найширшому місці, ШПр2 – ширина передньоспинки біля основи, ШНкр1 – ширина надкрил між плечовими горбками, ШНкр2 – ширина надкрил у найширшому місці, ДЩ – довжина щитка, ШЩ – ширина щитка.

Варіабельність лінійних параметрів і розрахункових індексів не перевищує 20 %. Отримані результати підтверджують висловлене раніше при дослідженні вікаруючого M. hippocastani F. (Новоженов, 1978) припущення про існування на суцільному видовому ареалі окремих саморегульованих популяцій, відмінних за загальним фенотиповим виглядом, межі між якими добре виражені навіть за відсутності географічних ізолюючих бар’єрів.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 176-177.