Екологотопічна характеристика видів домінантного комплексу мікрофітобентосу урбанізованої водойми

УДК 574.5:911.375(285)

О. А. Давидов
Інститут гідробіології НАН України, Київ, Україна

O. A. Davydov
Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Екологотопічна характеристика водоростей, які зустрічаються на дні водних об’єктів досить важлива з огляду на те, що до складу мікрофітобентосу входять як автохтонні, так і аллохтонні компоненти, привнесені з планктону та перифітону. Встановлення приуроченості водоростей до певного біотопу у різних типах водних об’єктів дозволяє аргументовано розділити зареєстровані у мікрофітобентосі водорості на аллохтони та автохтони, що має першочергове значення при виділенні в еколого-ценологічному сенсі альгоценозів, альгоценонів, альгоугруповань або ж альгосинузій.

Екологотопічна характеристика видів домінантного комплексу мікрофітобентосу урбанізованої водойми – оз. Вербне, розташованого у густонаселеному районі м. Київ, виконана за результатами досліджень у літній період 2013–2014 рр., коли рекреаційне навантаження на водойму максимальне.

До складу домінантного комплексу мікрофітобентосу входили представники двох відділів: діатомових та синьозелених водоростей. Серед діатомових високими показниками розвитку вирізнялись Staurosira construens Ehrenb. – евритопна літоральна форма, типовий факультативний бентонт, поширений на мілководді на слабо замуленому піску. Інший представник діатомових – Amphora veneta Kütz. – факультативний бентонт, який вегетує вільно у бентосі літоральної зони або ж прикріплюється до великих піщинок.

Синьозелені водорості у складі домінантного комплексу мікрофітобентосу представ­лені як планктонною формою, що осідає на дно з товщі води – Aphanizomenon flos-aquae (L.) Ralfs, так і облігатними та факультативними бентонтами. Облігатний бентонт Oscillatoria ucrainica Vladim. активно вегетував, переважно, на замуленому та слабо замуленому піску; факультативний бентонт O. redekei van Goor – бенто-планктонна форма, яка у значній кількості зустрічалася як на дні, так і у товщі води літоральної зони.


Zoocenosis — 2015
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С. 6-8.