Видовий склад батрахо- та герпетофауни ландшафтного заказника «Межиріччя» (Дніпропетровська область)

УДК 574.472+597.6+598.1 (477.63)

В. Я. Гассо

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна, vgasso@ua.fm

HERPETOFAUNA DIVERSITY OF THE LANDSCAPE RESERVE
«MEZHYRICHCHYA» (DNIPROPETROVSK PROVINCE)

V. Y. Gasso

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, vgasso@ua.fm

Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Межиріччя» створений у 2004 році, розташований у межах Павлоградського району Дніпропетровської області. Його загальна площа становить 2819 гектарів. До складу заказника включено землі Новомосковського та Павлоградського Держлісгоспів: землі лісового фонду – 59,0 %, водного фонду – 18,0 %. Решта території – ділянки пасовищ і заболочені ґрунти, що належать до земель сільськогосподарського призначення – 23,0 %. Заказник розташований у міжріччі рік Самара та Вовча, вище їх злиття. Для Самари ця ділянка відноситься до середньої її частини, а для Вовчої – до нижньої.

Територія заказника належить до підзони типових різнотравно-кострицево-ковилових степів степової зони. Переважаючим типом рослинності тут є збідненорізнотравно-кострецево-ковилові степи значною мірою змінені випасом худоби, збором рослинної сировини, рекреацією. Площі лісових ділянок зменшилися ще перед створенням заказника.

У складі герпетофауни заказника «Межиріччя» зареєстровано види, що охороняються на державному рівні та занесені до Червоної книги України (ЧКУ). Це мідянка звичайна (Сoronella austriaca Laurenti, 1768) та гадюка степова (Vipera renardi Christoph, 1861). У невеликій кількості знайдено черепаху болотну (Emys orbicularis (Linnaeus, 1758)). Цей вид не був занесений до другого видання Червоної книги України (1994), але, зважаючі на очевидну небезпеку та зменшення його чисельності в Україні та, зокрема, у Дніпропетровській області, вид запропоновано внести до третього видання ЧКУ. До Червоного списку Дніпропетровської області занесено ящурку різнобарвну (Eremias arguta (Pallas, 1773)) та підвид звичайного вужа – вуж персидський (Natrix natrix persa Linnaeus, 1758), статус якого, однак, як підвиду дискутується та не є загальноприйнятим. Найчисельнышими та фактично фоновими видами плазунів у заказнику є ящірка прудка (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) та вуж звичайний (Natrix natrix Linnaeus, 1758).

30 % батрахофауни області є рідкісними та такими, що зникають. Деякі види існують у вигляді окремих ізольованих популяцій, що суттєво зменшує їхні можливості для виживання. У межах заказника «Межиріччя» знайдено види, що охороняються на обласному рівні та занесені до Червоного списку Дніпропетровської області. Це тритон звичайний (Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758)) та ропуха сіра (Bufo bufo Linnaeus, 1768). Фоновим видом закономірно є жаба озерна (Pelophylаx ridibundus Pallas, 1771). Щоб підтвердити наявність інших видів комплексу зелених жаб необхідно провести детальніші дослідження. У відносно незначних кількостях у заказнику зустрічаються ропуха зелена (Bufo viridis Laurenti, 1768), часничніця звичайна (Pelobates fuscus (Laurenti, 1768)) кумка червоночерева (Bombina bombina (Linnaeus, 1761)) та жаба гостроморда (Rana arvalis Nilsson, 1842).


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 361-362.