Про розроблення галузевих стандартів вищої освіти

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 

 Від 30.04.2013  № 14-1/10-1376

«Про розроблення галузевих стандартів вищої освіти»

З метою поліпшення нормативно-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою, якісного здійснення процедури ліцензування та акредитації напрямів і спеціальностей вищим навчальним закладам, на на базі яких створені робочі групи з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти, головам робочих груп, визначених наказами Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2007 р. № 897 “Про створення робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти”, від 18 грудня 2007 р. № 1145 “Про організацію виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007 р. № 604 “Про порядок введення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста”, просимо прискорити розробку та подати на затвердження в установленому порядку галузеві стандарти вищої освіти.

При цьому слід враховувати, що відповідно до частини третьої статті 11 і статті 13 Закону України “Про вищу освіту” освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ), освітньо-професійні програми (ОПП) і засоби діагностики якості вищої освіти (ЗД) є складовими галузевого стандарту вищої освіти.

ОКХ визначає вимоги до компетентності, систему виробничих функцій і типових задач діяльності й умінь для їх реалізації.

ОПП встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти і професійної підготовки фахівців.

ЗД використовуються для встановлення відповідності рівня якості вищої освіти вимогам, які визначено в ОКХ і ОПП.

Зазначені складові галузевих стандартів розробляються на основі компетентнісно орієнтованого підходу в освіті з урахуванням положень Національної рамки кваліфікацій, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від                    23 листопада 2011 р. № 1341. Методичні рекомендації щодо розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП, ЗД) розміщені на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти: www.iitzo.gov.ua

Проекти освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників вищих навчальних закладів згідно з пунктом 7 постанови Кабінету Міністрів України від           05 вересня 2012 р. № 847 ”Про затвердження Порядку розроблення, затвердження та внесення змін до галузевих стандартів вищої освіти” погоджуються з Міністерством соціальної політики України та Спільним представницьким органом організацій роботодавців на національному рівні (СПО роботодавців).

СПО роботодавців здійснює експертизу на відповідність ОКХ актуальним вимогам ринку праці.

Процедура погодження має бути наступна:

робоча група з розроблення галузевого стандарту вищої освіти надсилає електронну версію проекту ОКХ СПО роботодавців на національному рівні на e-mail: fru@fru.org.ua;

експертиза проекту ОКХ здійснюється СПО роботодавців протягом 30 календарних днів;

за результатами експертизи СПО роботодавців надсилає розробникам пропозиції та зауваження до проекту ОКХ або погоджує проект без зауважень;

якщо з боку СПО до проекту ОКХ висловлені пропозиції та зауваження, робоча група, врахувавши пропозиції, надає друкований проект до СПО роботодавців на остаточне погодження. Якщо певні пропозиції та зауваження, висловлені з боку СПО роботодавців, залишаються не врахованими, утворюється спільна робоча група для узгодження остаточного тексту ОКХ;

загальний термін опрацювання проекту ОКХ не повинен перевищувати 45 календарних днів;

погодження СПО роботодавців засвідчується підписом заступника Голови СПО роботодавців на національному рівні з правого боку листа погодження.

Після погодження ОКХ у СПО роботодавців зазначений документ надсилається для подальшого погодження в установленому порядку до відповідної науково-методичної комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, департаменту вищої освіти МОН України та відповідного структурного підрозділу Мінсоцполітики України.

Розроблені робочими групами проекти галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ, ОПП, ЗД) після погодження в установленому порядку затверджуються і вводяться в дію наказом МОН України.

Під час здійснення процедури ліцензування та акредитації до розгляду приймаються справи, що містять всі три складові галузевого стандарту вищої освіти.

Директор                                                                                                                О. А. Удод

За деталльною інформацією звертатися до Бригадиренка В. В.

Tags: , , , ,