Положення про науково-методичну раду з питань освіти міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Наказ
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
25.11. 2011   № 1364

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ З ПИТАНЬ ОСВІТИ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

1. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі – Науково-методична рада) – це спеціальний дорадчо-консультативний орган, що створюється відповідно до Положення про Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України (далі- МОНмолодьспорту), затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 410.
1.2. У своїй діяльності Науково-методична рада МОНмолодьспорту керується Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про загальну середню освіту», „Про професійно-технічну освіту”, „Про вищу освіту”, вимогами державних освітніх стандартів для всіх ланок і рівнів освіти, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

2. Завдання Науково-методичної ради

2.1. Основними завданнями Науково-методичної ради є:
2.1.1. Встановлення відповідності навчальних планів та програм державним стандартам дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної і вищої освіти.
2.1.2. Науково-методичний аналіз та вироблення пропозицій щодо перспективних напрямів розвитку змісту всіх ланок і рівнів освіти.
2.1.3. Прогнозування та підготовка пропозицій щодо удосконалення навчального, наукового, педагогічного, психологічного, методичного забезпечення навчально-виховного процесу, впровадження освітніх стандартів, сучасних методів навчання, інноваційних освітніх та інформаційних технологій.
2.1.4. Надання рекомендацій щодо доцільності (недоцільності) використання навчальної літератури у навчально-виховному процесі в навчальних закладах.
2.1.5. Вироблення пропозицій щодо висунення підручників на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки та Державної премії в галузі освіти.
2.1.6. Проведення науково-методичної та психолого-педагогічної експертизи:
— навчальних видань з урахуванням вимог державних освітніх стандартів, сучасних методів навчання й виховання, інноваційних освітніх та інформаційних технологій, науково-методичних, психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, інших вимог щодо створення відповідного виду навчальної літератури;
— змістової складової засобів навчання та навчального обладнання;
— концепцій освіти;
— заявок на проведення педагогічних експериментів;
— впровадження інновацій на державному рівні та оцінка їх результатів;
— засобів діагностики якості підготовки фахівців: комплексних кваліфікаційних завдань, комплексних контрольних робіт, тестів як поточного, так і підсумкового контролю якості навчання з відповідних спеціальностей;
— навчальних планів і програм підвищення кваліфікації та перепідготовки викладачів, вчителів, інших фахівців;
— порівняльного аналізу роботи вищих навчальних закладів та окремих кафедр з питань методичного забезпечення навчального процесу і впровадження новітніх технологій навчання. Взаємодія з установами Національної Академії педагогічних наук України з цих питань;
— проектів державних, міжнародних та регіональних програм;
— електронних баз даних реєстрів та інших інформаційних систем у сфері освіти;
— передового педагогічного досвіду і пропозицій щодо його впровадження в практику роботи навчальних закладів;
— матеріалів апробації та моніторингових досліджень навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів та прийняття науково-обгрунтованих висновків;
— вимог до кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників.
2.1.7. Підготовка висновків щодо еквівалентності рівнів кваліфікацій з вищої освіти, отриманих за кордоном, при їх визнанні в Україні та нострифікації відповідних документів.
2.1.8. Проведення за дорученням Атестаційної колегії МОНмолодьспорту незалежної експертизи навчальної, наукової та методичної роботи науково-педагогічних працівників, які рекомендовані до присвоєння вчених звань доцента і професора.

3. Структура Науково-методичної ради

3.1. Керівним органом Науково-методичної ради є Президія.
3.2. Очолює Президію Науково-методичної ради (далі – Президія) Міністр освіти і науки, молоді та спорту України.
3.3. До складу Президії входять заступники Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, відповідальні за координацію відповідних напрямків діяльності, директори департаментів МОНмолодьспорту, представники інших установ і організацій.
3.4. Організаційне забезпечення та координацію роботи Науково-методичної ради здійснює вчений секретар.
3.5. Президія здійснює загальне керівництво діяльністю Науково-методичної ради.
Склад Президії затверджується наказом МОНмолодьспорту.
3.6. Для вироблення перспективних напрямів, планування своєї діяльності, підведення підсумків роботи і вирішення стратегічних завдань розвитку системи освіти Президія Науково-методичної ради щорічно скликається на пленарне засідання і діє відповідно до окремого плану роботи.
3.7. Основними робочими органами Науково-методичної ради є науково-методичні комісії:
— з дошкільної та загальної середньої освіти;
— з професійно-технічної освіти;
— з вищої освіти;
— з позашкільної освіти та виховної роботи.
3.8. Науково-методична комісія Науково-методичної ради (далі – Науково-методична комісія) реалізує завдання визначені цим Положенням.
3.9. Науково-методична комісія формується, як правило, за галузями освіти або навчальними предметами чи навчальними дисциплінами.
3.10. До роботи в Науково-методичній комісії на добровільних засадах залучаються вчені Національної академії наук України (далі – НАН України), Національної академії педагогічних наук України (далі – НАПН України), провідні фахівці та науковці вищих навчальних закладів, науково-методичних установ, практичні працівники навчальних закладів, працівники регіональних органів управління освітою, інших галузей соціально-економічної сфери.
3.11. Персональний склад науково-методичних комісій затверджується наказом МОНмолодьспорту за поданням Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (далі — Інститут).
При необхідності Науково-методична комісія може мати президію, підкомісії, секції.
3.12. Координацію діяльності відповідних Науково-методичних комісій здійснює Інститут.
3.13. Очолює Науково-методичну комісію голова — провідний вчений відповідної освітньої галузі, або навчального предмета чи навчальної дисципліни.
Для організації роботи Науково-методичної комісії в її складі передбачається посада заступника голови та секретаря.
Функції секретаря Науково-методичної комісії може виконувати фахівець відповідної галузі або навчального предмета чи навчальної дисципліни Інституту.
3.14. Експертизу поданих на розгляд навчальних, науково-методичних, психолого-педагогічних матеріалів здійснюють члени Науково-методичної комісії. За дорученням голови відповідної Науково-методичної комісії вони здійснюють експертизу та подають висновки щодо якості рецензованого навчального видання, доцільності його запровадження в навчально-виховному процесі, формують пропозиції з удосконалення змісту.
3.15. Засідання відповідної Науково-методичної комісії проводяться у строки, які визначаються окремим планом, що затверджується щорічно на початку календарного року головою Науково-методичної комісії. За необхідності можуть скликатися оперативні засідання.
Науково-методична комісія має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше двох третин її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні її членів.
3.16. Протокол засідання щодо прийнятого рішення Науково-методичної комісії підписує її голова та секретар.
3.17. З метою уникнення необ’єктивного розгляду питання чи упередженого прийняття рішення, коли у членів Науково-методичної комісії існує певна зацікавленість у результаті або в оцінці виявлятиметься суб’єктивна позиція (дружні стосунки, посадова підлеглість тощо), вони повинні перед засіданням заявити про це і не брати в ньому участі при розгляді зазначеного питання.
3.18. У випадку непогодження автора (авторського колективу) з висновками Науково-методичної комісії за пропозицією голови рукопис навчального видання може надсилатися на закрите рецензування відповідною інституцією НАН, НАПН, провідною науково-методичною установою, кафедрою вищого навчального закладу, іншими навчальними закладами.
3.19. Планові та оперативні заходи Науково-методична комісія здійснює за рахунок бюджетів навчальних закладів, установ і організацій, при яких вони діють. Відрядження членів Науково-методичної комісії на її засідання здійснюється за рахунок коштів навчальних закладів, установ і організацій, в яких вони працюють.
3.20. Рекомендувати керівникам навчальних закладів та наукових установ враховувати в індивідуальних робочих планах науково-педагогічних та наукових працівників роботу в Науково-методичній комісії в таких обсягах: 25 годин на навчальний рік для члена Науково-методичної комісії та 50 годин для голови, заступника голови Науково-методичної комісії (підкомісії, секції), секретаря.
3.21. Робота в Науково-методичній комісії представників навчальних закладів враховується під час їх атестації.
3.22. Один раз на рік (в кінці навчального року) голова Науково-методичної комісії інформує Президію Науково-методичної ради про проведену роботу.
3.23. За погодженням з головою відповідної Науково-методичної комісії, його заступник може підписувати (погоджувати) протоколи з результатів їх роботи. Підпис голови відповідної Науково-методичної комісії (його заступника) та секретаря завіряється печаткою навчального закладу, установи або організації, в яких вони працюють.

4. Організація роботи Науково-методичної ради

4.1. Планові та оперативні заходи Науково-методичної ради організовує та проводить Інститут.
4.2. Виклик для участі у роботі Науково-методичної комісії оформляється листом Інституту.
4.3. Відрядження членів Науково-методичної ради на засідання Науково-методичної комісії здійснюється за рахунок коштів організації чи установи, де вони працюють.

 Директор
Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти                                                                                                                   О. А. Удод

За деталльною інформацією звертатися до Бригадиренка В. В.

Tags: , , , , ,