Представники родини злакових у флорі долини р. Оріль

УДК 581.9(477.63)

Б. О. Барановський, О. М. Масюк, А. В. Жихарєва
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара,
Дніпропетровськ, Україна 

B. O. Baranovsky, O. M. Masyuk, A. V. Zhikharеva
Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Родина Роасеае є однією з найбільших родин світової флори судинних рослин, налічує близько 10 тисяч видів із близько 700 родів (Цвелев, 1976). Представники цієї родини поширені по всій земній кулі: від спекотних тропіків до холодних пустель Арктики та Антарктики, від рівня моря до снігової лінії високогірь. Вони нерідко виступають як домінанти та едифікатори у складі рослинного покриву трав’янистих типів рослинності Землі.

Злакові входять у десятку найширше представлених родин у всіх областях світу. Наприклад у флорі Арктичної області вони займають 12,4 % загальної кількості видів. У Бореальній області злаки складають 9,2 %, у Середземноморській – 8 %, у тропіках – 3,6 %, у Субтропічній області – 4,6 %. Роль злаків, як і інших однодольних, знижується по мірі віддалення від крайньої півночі до помірних, і далі до екваторіальних широт (Толмачев, 1974). У межах України родина Роасеае включає 71 рід (із них тільки 4 – в культурному стані) і 208 видів (із них тільки 15 культивуються) (Прокудин, 1964).

Багаторічний антропогенний вплив на територію Степу України призвів до значної трансформації природного рослинного покриву. Нині спостерігається значне скорочення так­сономічного та ценотичного різноманіття степових фітоценозів, у більшості яких домінують злаки. Згідно Постанови Кабінету міністрів України «Про ведення державного обліку і кадастру рослинного світу» та відповідно до статті 38 Закону України «Про рослинний світ», Міжнародної конвенції «Про збереження біорізноманіття» за ініціативи Мінекоресурсів у 2000 році започатковане створення Державного кадастру рослинного світу України, який має слугувати науково обґрунтованим базисом ефективного збереження та відтворення фіторізноманіття, керованого та регульованого використання ресурсів різних груп корисних рослин, таких як харчові, лікарські, технічні тощо (Шеляг-Сосонко та ін., 2003).

Флора злаків Дніпропетровщини складає 141 вид (Тарасов, 2012). У флорі злакових Дніпропетровської області зустрічається 9 видів, занесених до Червоної книги України. Із них п’ять видів мають категорію II, три види – категорію III та один вид – категорію І. У флорі злакових Дніпропетровської області зустрічається три види занесені до Світового Червоного списку (Agropyron dasyanthum Ledeb. – житняк пухнастоквітковий, Elytrigia stipifolia (Czem. ex Nevski) Nevski – пирій ковилолистий, Stipa dasyphylla (Czem. et Lindem.) Trautv. – ковила пухнатолиста), один вид знаходиться в Європейському Червоному списку (Elytrigia stipifolia (Czem. ex Nevski) Nevski – пирій ковилолистий), 9 видів занесені до Червоної книги України, 31 вид – до Червоного списку області.

Флора судинних рослин НПП «Орільський» складає 943 види, які відносяться до 111 родин. Екоморфічний аналіз показує, що серед клімаморф переважають гемікриптофіти (533 види), серед біоморф – багаторічники (548 видів), серед геліоморф – сциогеліофіти, серед трофоморф – мезотрофи (591 вид), серед гігроморф – мезофіти, серед ценоморф більшість видів представлена лісовою, лучною та рудеральною рослинністю.

У складі флори судинних рослин НПП «Орільський» виявлено 209 рудеральних та 54 адвентивні види рослин, що свідчить про антропогенну трансформованість дослідженої території. Флора злаків ріки Оріль складає 92 види. Результати кількісного аналізу флори злаків долини р. Оріль показали, що серед трофоморф переважну більшість складають мезотрофи (34,8 %), а найменшу – алко-мегатрофи (1,0 %). Серед гігроморф найбільше мезо-ксерофітів (26,1 %), а найменше – гігрофітів та гело-гігрофітів (4,3 і 1,0 % відповідно). Із геліоморф переважають геліофіти (64,8 %), а найменшу частку складають сциофіти (2,2 %). Серед ценоморф найбільшу частку у флорі злаків долини р. Оріль займають степанти та пратанти (19,6 і 31,5 % відповідно). Загальна кількість злакових видів у флорі долини ріки Оріль сягає 92, що складає 9,8 % загального видового різноманіття (940 видів).


Zoocenosis — 2015
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2015. – С. 8-9.