До формування фауни ґрунтових безхребетних рекультивованих територій м. Павлограда (Дніпропетровська область)

УДК 574.42:592

Ю. Л. Кульбачко

Дніпропетровський національний університет,
м. Дніпропетровськ, Україна, E-mail: zoolog@mail.dsu.dp.ua

Ключові слова: рекультивация, шахтные отвалы,  беспозвоночные, почва

ON FORMATION OF SOIL INVERTEBRATES COMMUNITY
ON REHABILITATED TERRITORIES OF PAVLOGRAD (DNIPROPETROVSKPROVINCE)

Yu. L. Kulbachko

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine,
E-mail: zoolog@mail.dsu.dp.ua

Key words: rehabilitation, mining dumps, invertebrates, soil

У наш час антропо-техногенна діяльність людини негативно впливає на навколишнє середовище. Промислові викиди, автомобільний транспорт – це чинники, що сприяють змінам у біогеоценозах. Окремо слід відзначити вугільну промисловість. Відходи вугільної промисловості – шахтні відвали та терикони – виводять із природокористування багато цінних у сільськогосподарському відношенні земель. Тому проблема лісової рекультивації, тобто відновлення порушених земель, повернення їх у користування потребує свого вирішення, особливо у м. Павлограді – одному з центрів вугільної промисловості України.

Наші дослідження проводились у червні–липні 2004 року на рекультивованих ділянках у м. Павлограді. Слід зазначити, що ґрунтові безхребетні – важливий компонент як зооценозу, так і біогеоценозу в цілому. Особливо важлива їх роль на рекультивованих, відновленних землях. Таксономічний склад, особливості трофічної спрямованості, синекологічні показники можуть свідчити про ті процеси, які відбуваються на рекультивованих ділянках. Представників ґрунтової мезофауни досліджували згідно зі стандартними ґрунтово-зоологічними методиками у ґрунтовому горизонті Но (підстилка).

На рекультивованій ділянці біля шахти «Павлоградська» нами зібрано 144 екземпляри безхребетних, які належали до чотирьох класів – Insecta, Crustacea, Myriapoda, Arachnida. Середня чисельність по ділянці представників класу Insecta складає 15,72, Crustacea – 2,29, Arachnida – 1,86, Myriapoda – 0,71 екз./10 пастко-діб. Представники класу Mollusca на ділянці не були зареєстровані. З наведених даних видно, що у горизонті ґрунту Но на ділянці домінують представники класу Insecta.

Представники класу Insecta відносяться до 9 родин: Carabidae (туруни), Muscidae (мухи), Formicidae (мурашки), Forficulidae (вуховертки), Ichneumonidae (їздці), Silphidae (мертвоїди), Dermestidae (шкіроїди), Cerambycidae (вусачі), Elateridae (ковалики). Аналізуючи структуру домінування, слід зазначити, що до супердомінантів необхідно віднести представників Carabidae (16 % від загальної чисельності) та Silphidae (19 %), до домінантів – Formicidae (10 % від загальної чисельності). Найменший відсоток домінування у представників Muscidae (2 % від загальної чисельності). Представники ракоподібних на ділянці представлені родом Porcellio, чисельність якого 2,12 екз./10 пастко-діб або 11 % від загальної чисельності безхребетних. Представники класу Arachida представлені родиною Lycosidae з чисельністю 1,86 екз./10 пастко-діб.

Із проведених досліджень видно, що представники класу Insecta займають провідне місце у формуванні фауни ґрунтових безхребетних у нульовому ґрунтовому горизонті (підстилці).


Zoocenosis — 2005
 Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 194-195.