Іній як складова режиму зволоження напіваридних екосистем

УДК 634.92 (477)

Ю. І. Грицан, А. Р. Тирса, О. В. Кіковка

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна, ygritsan@mail.ru

HOAR-FROST AS A PART OF HUMIDIFICATION REGIMEN
OF SEMIARID ECOSYSTEMS

Y. I. Gritsan, A. R. Tyrsa, O. V. Kikovka

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine, ygritsan@mail.ru

У посушливих умовах степової зони доцільним стає врахування будь-яких видів вологи: як вертикальних опадів (дощу, снігу, моросі тощо) так і горизонтальних гідрометеорів (ожеледі, зледеніння, роси, інею тощо). Багатогранність особливостей зволоження неможливо збагнути, оцінюючи лише стаціонарні станційні спостереження. Проведені нами польові мікрокліматичні дослідження дали можливість детальніше з’ясувати аспекти режиму зволоження для напіваридних умов степової зони, через вивчення особливостей процесу росоутвореня у часі та просторі: літньої конденсації (роси) та зимової сублімації (інею). Це питання екологічно суттєве оскільки територія справжніх степів характеризується значним дефіцитом вологи, навіть у зимовий період.

Іній як фактор додаткового надходження вологи до екосистем степу вивчений вкрай недостатньо. У часі цей процес може спостерігатись від вересня до травня, маючи найбільшу повторюваність у березні, за рік здебільшого відмічається до 50-ти діб з інеєм. На початку та наприкінці зими поява інею можлива в нічний час, узимку – протягом доби. У часі процес утворення інею збільшується від осені до зими і
зменшується наприкінці весни, відповідно, від 12 годин до години та менше.

Для метеоумов утворення інею або роси багато спільного, однак існують і відмінності, пов’язані саме з насиченням вологою атмосферного повітря. Залишаються ще не вирішеними питання з’ясування кількості вологи, яка надходить до екосистем степу через іній, що пов’язано з урахуванням оцінки вкладу цієї складової у кріогенний процес у цілому.


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 16-17.