Варіювання вмісту важких металів у ґрунтах Дніпропетровщини

УДК 504.054:634.9

Н. М. Цвєткова, А. О. Дубина

Дніпропетровський національний університет, Дніпропетровськ, Україна

VARIATION OF HEAVY METALS CONTENT IN THE SOILS
OF DNIPROPETROVSK REGION

N. M. Tsvetkova, A. O. Dubina

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Екологічний стан територій – важливий чинник екологічного розвитку регіону та поліпшення соціально-екологічних умов мешкання населення в ньому. Один із показників стану територій – вміст важких металів у ґрунтаx регіону, який є актуальною екологічною інформацією про антропогенний тиск на середовище, якість і порушення компонентів екосистем. У комплексній експедиції Дніпропетровського національного університету постійно проводяться дослідження, збір і узагальнення моніторингової інформації щодо розподілу важких металів у ґрунтах природних і антропогенно трансформованих екосистем конкретних територій. Отримані характеристики ґрунтів щодо розповсюдження та накопичення важких металів у ґрунтах лісових і степових біогеоценозів Присамарського міжнародного біосферного стаціонару ім. О. Л. Бельгарда, індустріального Кременчука, встановлена швидкість міграції конкретних хімічних елементів у екосистемах. Результати цієї роботи можна використовувати при забезпеченні захисту від забруднення металами природного середовища.

Досліджені ґрунти лісових екосистем долинно-терасового та привододільно-балкового ландшафту. У ґрунтах Присамарського стаціонару показано, що вміст Мn, Ті, Cr, Ni, Сu, Рb, Cd, Fe варіює у широких межах. Встановлено, що найінтенсивніша акумуляція важких металів відбувається у заплавних лучно-лісових ґрунтах центральної та притерасної заплави (наприклад, вміст Mn варіює у межах 900–1000 мг/кг ґрунту); найменше – у заплавно-лісових алювіaльних ґрунтах прируслов’я (вміст Мn – 102–209 мг/кг ґрунту). Бідність ґрунтів прируслів’ я важкими металами пов’язана з тим, що алювіальні відкладення мають легкий механічний склад, характеризуються відносно низьким вмістом хімічних елементів. У центральній частині заплави ґрунти мають більш важкий механічний склад, накопичення важких металів у них досягає максимуму. У притерассі на вміст металів (наприклад Mn – 1100 мг/кг ґрунту) впливає делювіальний процес зносу з терас і вододілу дрібнозему та вклинювання ґрунтових вод, збагачених продуктами вивітрювання. У дерново-борових піщаних ґрунтах арени, що не заливаються навіть у великі паводки, міститься мінімальна кількість усіх досліджених важких металів (вміст Мn – 90 мг/кг).

У м. Кременчук виявлені геохімічні аномалії розподілу важких металів. Місто поділено на селітебну, промислову та рекреаційну зону. У зонах міста загальної закономірності розподілу всіх досліджених елементів не виявлено. Розподіл елементів у ґрунтах міста індивідуальний. Частина елементів має максимальний вміст у ґрунтах промислової зони, частина – у ґрунтах рекреаційної та селітебної зони.


Zoocenosis — 2007
 Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – С. 48.