Зміни ліпідного обміну у риб родини Cyprinidae при забрудненні води гербіцидами Зенкор і Раундап

УДК 632.954+597.551.2:577.124

О. Б. Мехед
Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка, Чернігів, Україна

O. B. Mekhed
Taras Shevchenko Chernihiv National Pedagogical University, Chernihiv, Ukraine

Для підвищення урожайності сільськогосподарської продукції застосовуються різні хімічні речовини – біостимулятори росту рослин, гербіциди та інші. Необґрунтоване застосування гербіцидів у сучасному господарстві може призвести до небезпечних наслідків, пов’язаних із впливом на природні екосистеми. Більшість гербіцидів поширюються за межі оброблюваних ділянок і досить тривалий час циркулюють у біосфері. Мета дослідження – оцінити вплив гербіцидів (Зенкору та Раундапу) на перебіг реакцій ліпідного обміну в організмі коропових риб із різним типом живлення.

Дослідження проводили в січні – лютому 2005–2010 років на цьогорічках товстолобика білого ( Hypophtalmichtys molitrix (Valenciennes, 1844)) і коропа лускатого ( Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)) масою 100–150 г. Риб групами по 5 особин розміщували протягом 14 діб в акваріумах (об’ємом 200 дм3) із відстояною водопровідною водою. Гідрохімічний режим ставків, з яких відбирали риб, і експериментальні умови в акваріумі не відхилялися від рибоводно-біологічних і гідрохімічних норм. Величина рН становила 7,30 ± 0,27; вміст кисню – 5,6 ± 0,4 мг/дм3, температура води (+4…+8 °С) відповідала природній, риб не годували. Вміст гербіцидів, що дорівнював двом гранично допустимим концентраціям (Раундап – 0,04, Зенкор – 0,20 мг/дм3) підтримували шляхом внесення розрахованих кількостей 36 % водного розчину Раундапу і 70 % порошку Зенкору. Зенкор – Метрибузин (4-аміно-6-третбутіл-3 (метилтіо)-1,2,4-триазин-5(4Н)-он). Раундап – Гліфосат, Фосулен (N-фосфонометилгліцин, діюча речовина – Гліфосат). Вміст білка у ферментативних препаратах визначали методом Лоурі. Вміст загальних ліпідів визначали за методичними рекомендаціями М. Н. Кривобок (1962). Активність ліпази встановлювали мікрометодом (Кейтс, 1975), як субстрат використовували суспензію молочного жиру. Вміст глюкози у тканинах визначали глюкозооксидазним методом відповідно інструкції до набору кат. № НР009.02. Вірогідне розходження між середніми арифметичними величинами визначали за допомогою t-критерію Стьюдента. Відмінності між порівнюваними групами вважали вірогідними при р < 0,05.

Під впливом Раундапу у товстолобика (0+) відмічалося вірогідне збільшення загальної кількості ліпідів у м’язах і зменшення її у печінці, у коропа – вірогідне зменшення показника як у м’язах, так і у печінці. Що стосується катаболізму ліпідів, то вірогідні зміни активності ліпази спостерігали у печінці товстолобика (0+), де під дією Раундапу відбувалось пригнічення дії ферменту на 43 %. У коропа вірогідне зменшення активності ферменту спостерігалося як у м’язах (на 85 %), так і у печінці (на 73 %). Нами досліджено рівень глюкози у печінці та м’язах риб. Вірогідні зміни рівня глюкози під дією раундапу спостерігали у товстолобика (0+) у м’язах, а у коропа – у печінці (рівень глюкози утричі перевищував рівень глюкози у печінці контрольних риб).

Дослідивши дію Зенкору, виявили вірогідні зміни загальної кількості запасних ліпідів в організмі товстолобика (0+). У м’язах спостерігалося її збільшення у 14,7 раза, а у печінці – зменшення удвічі. Активність ліпази вірогідно збільшувалась в обох органах: у м’язах – у 4,5 раза, у печінці – удвічі. Отримані дані свідчать про інтенсифікацію катаболізму запасних ліпідів під дією Зенкору.

Отже, у товстолобика (0+) Зенкор викликає порушення обміну запасних ліпідів, які за характером є протилежними, ніж в організмі коропа. Характер розподілу ліпідів по тканинам і органам у представників різних родин і екологічних груп риб істотно відрізняється залежно від умов існування, рухової активності, фази репродуктивного циклу та віку риб. У коропів (0+), які зберігали свою рухову активність, під дією гербіцидів спостерігалося пригнічення катаболізму запасних ліпідів і аномальне накопичення жиру в жирових депо; у стані гіпобіозу під дією гербіцидів відмічено інтенсифікацію катаболізму ліпідів. Характер токсичної дії Раундапу залежить від фізіологічного стану: при збереженні рухової активності ймовірно має місце гормональне інгібування ліпази, а у стані гіпобіозу – стеричне. Зенкор викликає гормональне пригнічення активності ліпази, і характер його токсичної дії не залежить від фізіологічного стану організму. У стані гіпобіозу у коропа (0+) під дією гербіцидів має місце пригнічення анаболізму ліпідів нервової тканини, а при збереженні рухової активності спостерігається підвищення ступеня поліненасиченості ліпідів мозку. Характер патогенного впливу гербіцидів залежить від фізіологічного стану організму та біологічних особливостей видів риб. Обміни запасних ліпідів в організмі товстолобика (0+) зазнають меншого патогенного впливу, ніж в організмі коропа. У товстолобика (0+) Раундап не викликає порушення обміну структурних ліпідів нервової тканини, а Зенкор стимулює збільшення ступеня поліненасиченості ліпідів мозку.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 105-106.