Таксономічний склад безхребетних некробіонтного комплексу липово-ясеневих дібров Присамар’я Дніпровського

УДК 591:574.4

К. Г. Якимець
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ, Україна

K. G. Yakymets’
Oles’ Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Одну з найважливіших функцій утилізації мертвої органіки у природному середовищі виконують безхребетні-некробіонти. У некробіонтному комплексі виділяють облігатних некробіонтів, некрофілів і випадкових відвідувачів. До першої групи відносять види, які мешкають переважно на трупах. Численнішу факультативну групу (некрофіли) формують види, які однаковою мірою зустрічаються й на інших органічних субстратах. Видовий склад безхребетних цього комплексу обумовлений зональною приуроченістю, типом біогеоценозу, мікрокліматичними особливостями біотопу – місця розташування некротичного субстрату.

Дослідження проводили у природних липово-ясеневих дібровах Присамар’я Дніпровського (ПП 207) у червні – липні 2012 р. На пробній ділянці встановлювали 6 ємно­стей (діаметр – 50 см, висота – 30 см), заглиблених врівень із поверхнею ґрунту, які заповнювали на ¼ фіксувальною рідиною (тосол). У ці ємності поміщали садки (діаметр – 25 см, висота – 15 см) із невеликою кількістю ґрунту та підстилки та трупним матеріалом (лабораторні щури однакового віку та маси). Зверху ємності накривали протимоскітною сіткою з отворами для потрапляння на трупи двокрилих і твердокрилих. Поверх конструкцій встановлювали дротяний каркас для запобігання нападу хижих тварин на приманку. Експеримент тривав до повного розкладання трупів. Збирання матеріалу проводили через добу. Проби відбирали окремо з фіксувальної рідини та некротичного матеріалу.

За даними, отриманими у ході експерименту, найбільший відсоток (79 % загальної кількості виявлених видів) складає факультативна група безхребетних некрокомплексу. Серед них відмічені некрофіли родин Silphidae, Histeridae, Staphylinidae, Dermestidae, Scarabaeidae (Coleoptera), Formicidae (Hymenoptera), Lycosidae, Agelenidae (Aranei), павукоподібні Opiliones. Представники факультативної групи не спеціалізовані до постійного існування у трупному субстраті. Переважна більшість видів – хижаки та поліфаги.

Група облігатних некробіонтів складає 17 %. Двокрилі представлені переважно видами родин Calliphoridae, Sarcophagidae, твердокрилі – Silphidae (Necrophorus antennatus (Reitter, 1884), Necrodes littoralis (Linnaeus, 1758)). Серед випадкових видів (4 %) відмічені представники родин Carabidae, Chrysomelidae (Coleoptera), Pyrrhocoridae (Hemiptera).

Таким чином, у липово-ясеневих дібровах Присамар’я Дніпровського за відсотковим співвідношенням у некрокомплексі безхребетних домінують некрофільні види (79 %), облігатні некробіонти та випадкові відвідувачі відповідно складають 17 та 4 %.


Zoocenosis — 2013
Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали VІІ Міжнародної наукової конфе ренції. – Дніпропетровськ: Адверта, 2013. – С. 186.