Лісові орнітоценози західного регіону України

УДК 598.2

А. І. Гузій

Національний аграрний університет, м. Київ, Україна

Метою роботи є розгляд особливостей структури населення птахів лісостанів західного регіону України (Українські Карпати, Західний Лісостеп, Волинське Полісся), зокрема двох основних показників – кількості видів і щільності їх населення переважаючих груп і підгруп типів лісу регіону (лісових орнітоценозів).

Птахів регіону вивчали більше 20 років (1980–2002 рр.). При цьому застосовували наступні методи досліджень: лісівничо-таксаційні – для відбору експериментальних ділянок, характеристик структури лісових насаджень; геоботанічні – для виявлення парцелярної структури лісових насаджень; зоогеографічні – для визначення щільності населення птахів лісостанів; статистичні – для статистичної обробки польових матеріалів.

У західному регіоні України виділено 13 основних лісових орнітологічних комплексів кожен із яких включає населення птахів різних вікових категорій лісостанів (лісових орнітоценозів) відповідної групи чи підгрупи типів лісу з урахуванням пір року (табл. 1, 2).

Таблиця 1. Кількість видів у населеннях птахів західного регіону України

Ліси*

Періоди

Гніздовий

Осінній

Зимовий

ЗР

НЛК

МЛ

СВ

СТ

ПР

ЗР

НЛК

СВ

СТ

ПР

ЗР

НЛК

МЛ

СВ

СТ

ПР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Сланкі чагарники

19

20

Гірські смерекові **
а) чисті

30

41

48

46

46

50

51

48

44

44

23

27

27

23

23

б) мішані

49

50

50

27

27

Темношпильково-букові

30

37

50

53

55

45

47

57

57

59

21

25

32

32

34

Ялицево-букові лісостепові

55

46

34

Сосново-смерекові поліські

54

41

33

Чисті букові й
грабово-букові:
а) гірські

22

30

52

55

62

45

51

59

59

63

22

26

36

38

41

б) рівнинні лісостепові

26

25

37

47

49

37

38

40

40

40

12

23

23

34

35

Дубово-букові

30

41

59

62

54

55

62

62

32

32

36

36

з перевагою дуба скельного

34

50

65

67

66

66

69

70

37

42

43

44

Продовження табл. 1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

з перевагою дуба звичайного

28

39

50

54

36

35

40

41

22

23

30

33

Призалізничн. лісосм.

53

48

38

Широколистяно-соснові

23

27

31

52

54

37

37

37

42

46

13

21

25

34

37

Чорновільхові:
а) лісостепові

29

35

40

54

56

31

35

38

47

47

12

22

17

40

41

б) поліські

39

48

51

34

36

37

21

29

29

Соснові поліські:
а) березово-соснові

27

49

56

57

31

40

41

43

21

29

32

34

б)чисті соснові

21

24

44

43

25

33

37

38

17

22

29

29

Примітки: * ЗР – зруб, НЛК – незімкнені лісові культури, МЛ – молоді ліси, СВ – середньовікові ліси, СТ – стиглі ліси, ПР – різновікові перестиглі ліси (праліси); ** у зв’язку з тим, що різниця у структурі населення птахів чистих і мішаних смерекових незімкнених лісових культур, молодих та середньовікових лісів малопомітна, їх видовий склад і щільність розглядаються спільно.

Таблиця 2. Щільність населення птахів (екз./км2) західного регіону України

Ліси*

Періоди

Гніздовий

Осінній

Зимовий

ЗР

НЛК

МЛ

СВ

СТ

ПР

ЗР

НЛК

СВ

СТ

ПР

ЗР

НЛК

МЛ

СВ

СТ

ПР

Сланкі чагарники

221

116

Гірські смерекові
а) чисті

233

214

285

316

375

230

167

234

235

280

43

83

146

167

190

б) мішані

394

465

285

350

247

270

Темношпильково-букові

260

230

300

395

500

240

200

265

322

550

65

100

180

255

490

Ялицево-букові лісостепові

650

369

273

Сосново-смере­кові поліські

607

530

377

Чисті букові й грабово-букові:
а) гірські

250

160

200

344

548

259

177

218

319

519

50

82

175

248

472

б) рівнинні лісостепові

258

470

163

305

551

182

412

157

326

399

51

134

94

204

392

Дубово-букові

267

190

302

377

292

204

315

358

75

86

155

215

з перевагою дуба скельного

372

326

418

636

450

280

401

600

88

112

241

389

з перевагою дуба звичайного

435

359

429

647

487

252

473

585

134

122

254

414

Призалізничні лісосмуги

2188

1446

1520

Широколистяно-соснові

260

389

353

487

600

183

403

220

315

554

44

130

113

241

425

Чорновільхові:
а) лісостепові

297

390

247

425

671

114

247

172

317

486

26

85

73

171

345

б) поліські

288

524

642

133

328

418

62

262

338

Соснові поліські:
а) березово-сосн.

346

358

461

558

287

252

364

548

96

202

332

441

б)чисті соснові

176

153

277

346

105

158

245

368

37

112

177

282

Примітки: див. прим. до табл. 1.

Видове різноманіття й щільність населення птахів лісостанів регіону в різні пори року динамічно зростають від сланких чагарників субальпійського поясу в Українських Карпатах до передгірних дубових і лісостепових лісів і зменшуються в соснових борах Полісся. Щільність населення птахів не завжди корелює з продуктивністю лісостанів і у значній мірі залежить від складу та ярусної структури біотопу. У гніздовий та осінній періоди в лісах, що зростають в умовах бідних едафотопів (чисті смерекові й соснові угруповання), щільність населення птахів зростає від зрубів до стиглих і перестиглих угруповань, у відносно багатих – збільшується від зрубів до незімкнених лісових культур, зменшується в молодняках і знову зростає з віком лісостанів. У зимовий період, в усіх варіантах населення птахів, їх щільність, поряд із різноманіттям, зростає від зрубів до пралісів. Щільність населення птахів більшості варіантів гірських і поліських лісів зменшується від гніздового періоду до зимового, лісостепових – є найвищою у осінній період.

Питання структури лісових орнітокомплексів західного регіону України у повному обсязі (видове різноманіття, еколого-фауністична належність, структура населення птахів за походженням, місцем збору корму, біомасою, кількістю трансформованої енергії та характером живлення; видовий склад за щільністю, кількістю продукованої біомаси, трансформованої енергії; просторово-типологічна структура, просторова організація видів і населення птахів, тіснота і спільність зв’язків птахів з факторами середовища, вплив узлісся, типу лісорослинних умов, гетерогенності лісостанів на структуру населення птахів у різні пори року та низки інших факторів) розглядаються у нашій докторській дисертації «Вплив структури лісостанів на просторово-типологічну організацію населення птахів західного регіону України» (Львів, 2002), 115 наукових публікаціях розглядуваної тематики.


Zoocenosis — 2003
 Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 200-202.

Tags: , , ,