Просторова організація деревних колоніальних поселень чапель Центрального степового Придніпров’я

УДК 598.244.1:591.521

Л. В. Шашкіна, І. А. Акулова

Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ, Україна

Ключові слова: лісові екосистеми, цапля, популяция, пространственная структура

SPATIAL STRUCTURE OF HERON COLONIES ON TREES
IN CENTRAL STEPPE DNIEPER REGION

L. V. Shashkina, I. A. Akulova

Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine

Key words: forest ecosystems, heron, population, spatial structure

В останні роки посилився тиск різних антропогенних факторів на природні екосистеми, відбуваються трансформаційні процеси, які призводять як до збіднення біорізноманіття, порушується структура та функціонування біогеоценозів, тому виникає потреба у вивченні процесів впливу різних антропогенних чинників на структурно-функціональні особливості екосистем, функціональну роль різних представників зооценозу.

Дослідженням просторової організації деревних колоніальних поселень чапель центрального степового Придніпров’я до сьогодні приділялась незначна увага. Останні роботи цього напрямку проводилися майже 25 років тому В. Л. Булаховим, А. А. Губкиним і співавторами.

Дослідження трьох деревних колоніальних поселень чаплевих центрального степового Придніпров’я (Дніпровсько-Орільського природного заповідника, Радянського лісництва, Дніпродзержинського водосховища поблизу с. Орлик Полтавської області) проведені у 2000–2005 рр. Дерева, на яких розташовані гнізда, позначались крейдою. Для з’ясування вимог птахів до місць гніздування здійснювали ретельний опис гнізд, особливу увагу приділяли: характеристиці розташування гнізд, віку гнізда, породному складу деревних насаджень, зімкнутості та структурі деревостану. Висота розташування гнізд і стовбура дерев визначалась візуально.

Поселення Дніпровсько-Орільського природного заповідника змішане, у ньому гніздяться два види птахів – сіра чапля (Ardea cinerea L.) та кваква (Nycticorax nycticorax L.). Колонія Радянського лісництва має один вид голінастих – сіра чапля (А. cinerea L.). Цим видом також представлено колоніальне поселення, розташоване на Дніпродзержинському водосховищі. Досліджуючи поселення чапель, ми відмітили три типових місцерозташування гнізд на деревах:

1) у розвилці головного стовбура;

2) на бічних гілках на відстані від стовбура;

3) у стовбура, в місцях відходження бічних гілок.

Усі гнізда колонії чапель заповідника розташовані на 42 деревах тополі чорної, дуба звичайного, в’яза гладкого. Основна маса гнізд (78,2 %) знаходиться на тополях, що пов’язано з висотою деревостану й формою крони. Вік тополь не менше 55 років, висота їх сягає 20 м. Домінує у верхньому, середньому та нижньому ярусах дерев другий тип розташування гнізд (на бічних гілках) – 82,7 %. Це зумовлено особливостями крони дерев. Гнізда розташовані у верхній третині крони на висоті 9–17 м.

Сіра чапля у змішаних колоніях прагне оселитися вище інших видів, її гнізда найчастіше знаходяться на висоті 12–17 м, тоді як висота розташування гнізд квакви – 9–11 м. Усі гнізда квакви розташовані винятково поблизу від центра колонії, в основному на дубах і в’язах. Сіра чапля оселяється на тополях по периферії колонії. Важливу роль при виборі місця гніздування відіграє зімкнутість деревостану (оптимальні значення – 0,6–0,7). Максимальна кількість гнізд на одному дереві – 33.

Колонія Радянського лісництва розташована на 30 деревах білої акації, її вік – понад 35 років. Висота дерев сягає 20 м, гнізда розташовані на висоті 10–18 м. Більшість гнізд розташовані у стовбура, в місцях відходження бічних гілок (третього типу) – 50,8 %, гнізд другого та першого типів нараховується відповідно 24,0 та 25,2 %. Зімкнутість деревостану – 0,4–0,5, максимальна кількість гнізд на одному дереві – 7.

Гнізда колонії Дніпродзержинського водосховища розташовані на 38 деревах звичайної сосни. Вік дерев – близько 40 років, висота – 7–10 м. У цій колонії особлива архітектоніка крон. Гілки дерев ростуть паралельно землі, так, що верхівка утворює площину, майже паралельну поверхні ґрунту. Гнізда розташовані на висоті 3–10 м. Максимальна кількість гнізд на одному дереві – 14. Крони дерев майже не зімкнені. У колонії спостерігається велика щільність розташування гнізд. У місцях відходження бічних гілок (третій тип) розташовано 12,4 % гнізд, гнізд першого та другого типів нараховується відповідно 39,4 та 48,2 %.

Отже, у деревних колоніальних поселеннях чапель центрального степового Придніпров’я домінування того чи іншого типу розташування гнізд залежить від породи, висоти дерев, архітектоніки крон, їх зімкнутості.


Zoocenosis — 2005
 Біорізноманіття та роль зооценозу в природних і антропогенних екосистемах: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – С. 448-449.