Кунах Ольга Миколаївна

Olga M. Kunah

Kunah.jpg Дата народження: 27.09.1978 р.

Кандидат біологічних наук, доцент

Викладає на кафедрі зоології та екології  Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара дисципліни: «Екологія людини», «Моніторинг довкілля», «Системний аналіз в екології», «Зоологія».

У 2006 році захистила дисертацію на тему «Розмаїття ґрунтової мезофауни центральної заплави р. Самара в умовах штучного забруднення середовища».

Автор 3 монографій, 3 навчальних посібників, 50 статей та 24 тез.
Напрямок наукових досліджень: ґрунтова зоологія, просторова екологія ґрунтових тварин, екоморфічний аналіз угруповань тварин, зоологічна діагностика природних та антропогенних ґрунтів, ландшафтна екологія.

Теми курсових робіт

За спеціальністю «Біологія»За спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища»
1. «Справжнє відкриття Дарвіна: дощові черв’яки та їх роль у ґрунтоутворенні».1. «Тера інкогніто: тваринний світ ґрунту».
2. «Зоологічна діагностика ґрунтів для вирішення питань діагностики ґрунтів байрачних біогеоценозів».2. Моніторинг біологічного різноманіття природного заповіднику «Дніпровсько-Орільський».
3. «Екологічна структура тваринного населення ґрунтів природного заповіднику «Дніпровсько-Орільський».3. «Екологічна оцінка стану лісопаркового насадження за екоморфічною структурою ґрунтової мезофауни (на прикладі парку в межах м. Дніпропетровська)».
4. «Екологічна структура мезофауни ґрунтів міста Дніпропетровськ».4. «Дощові черв’яки як біоіндикатори екологічного стану урбоземів».
5. «Екологічна структура мезофауни ґрунтів в умовах природного землеробства».5. «Флуктуюча асиметрія як біомаркер антропогенного навантаження».
Тел.: . E-mail: olga-kunakh@rambler.ru
Основні наукові публікації
Монографії
 1. Пахомов О. Є., Кунах О. М. Функціональне різноманіття ґрунтової мезофауни заплавних степових лісів в умовах штучного забруднення середовища. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – 324 С.
 2. Прокопенко О. В. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Павуки (Aranei): моногр. / О. В. Прокопенко, О. М. Кунах, О. В. Жуков, О. Є. Пахомов // Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 340 с.>PDF>>>
Навчальні посібники
 1. Кунах О. М. Морфологія дощових черв’яків (Lumbricidae) / О. М. Кунах, О. В. Жуков, О. Є. Пахомов – Д.: ФОП Дрига Т. В., 2010. – 52 с.>PDF>>>
 2. Кунах О. М., Гассо В. Я. Моніторинг навколишнього середовища. – Д. : РВВ ДНУ, 2008. – 52 с.
 3. О. М. Кунах, О. Є. Пахомов Основи екології людини: нав. посібник. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. – 128 с.

Статті

 1. Пахомов А. Е., Смирнов Ю. Б., Байбуз О. Н. Зооэкологическая и геохимическая характеристика почвенной мезофауны искусственных белоакациевых насаждений приводораздельно-балочного ландшафта Присамарья // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Біологія. Екологія. – 2000. – Вип. 7. – С. 3–7.
 2. Пахомов А. Е., Байбуз О. Н., Мисюра А. Н.  Сравнительная характеристика содержания микроэлементов в организме различных видов дождевых червей с урбанизированной территории и использование этих показателей для биоиндикационного картографирования городской среды г. Днепродзержинска // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Біологія. Екологія. – 2001. – Вип. 9. – Т. 1. – С. 97–101.
 3. Пахомов А. Е., Байбуз О. Н., Смирнов Ю. Б. Трансформация и транслокация тяжелых металлов в системе почва – растение – животное в экспериментальных и природных условиях // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Біологія. Екологія. – 2002. – Вип. 10. – Т. 1. – С.27–30.
 4. Пахомов О. Є., Смирнов Ю. Б., Байбуз О. М.  Зооекологічна характеристика грунтової мезофауни деяких біогеоценозів Придніпров’я // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Біологія. Екологія. – 2002. – Вип. 10. – Т. 2. – С. 208–215.
 5. Пахомов О. Є., Кунах О. М. Дощові черв’яки в умовах експериментального забруднення ґрунту нікелем та свинцем у присутності пшениці // Вісн. Запор. ун-ту. Сер. Фізико-математичні науки. Біологічні науки. – 2004. – № 2. – С. 192–196.
 6. Кунах О. М. Структура домінування тваринного населення ґрунту центральної заплави р. Самара в умовах штучного експериментального забруднення важкими металами // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – 2005. – № 3/2. – С. 113–117.
 7. Кунах О. Н.  Экологическое разнообразие животного населения почвы в условиях загрязнения среды тяжелыми металлами // Екологія і ноосферологія. – Київ, Дніпропетровськ. – 2005. – Т. 16, № 3–4. – С. 188–201.
 8. Кунах О. Н. Динамика содержания никеля и свинца в профиле пойменной лугово-лесной почвы в эксперименте // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – 2005. – №3/1. – С. 134–143.
 9. Кунах О. Н. Животное население почвы центральной поймы р. Самары // Пит. степ. лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д. – 2006. – Вип. 10 (35). – С. 158–164.
 10. Кунах О. Н. Трофические группы почвенной мезофауны центральной поймы р. Самара // Проб. экол. и охр. природы техноген. региона. – Донецк: ДонНу, 2006. – Вып. 6. – С. 130–135.
 11. Кунах О. М., Жуков О. В. Динаміка угруповань ґрунтових тварин с позицій теорії нейтрального розмаїття // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ. – 2007. – Вип. 7. – С. 100–105.>PDF>>>
 12. Кунах О. Н., Жуков А. В. Динамика сообществ почвенных животных с позиций теории нейтрального разнообразия // Ґрунтознавство. – 2007. – Т. 8, № 3–4. – С. 100–105.>PDF>>>
 13. Кунах О. Н. Трофические группы почвенной мезофауны центральной поймы р. Самара // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Зб. матер. міжнародної наук. конф. – Запоріжжя, ЗНУ. – 2007. – С. 166–169.
 14. Кунах О. Н. Анализ размерной структуры популяций дождевых червей г. Днепропетровска // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах. – IV Міжнар. наук. конф. – Д.: ДНУ. – 2007. – С. 204–207.
 15. Кунах О. Н., Жуков А. В. Животное население почв придолинно-балочного ландшафта // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип. 12. – С. 148–158.>PDF>>>
 16. Жуков А. В., Кунах О. Н., Прокопенко Е. В., Балюк Ю. А. Экологическое разнообразие и организация животного населения байрака Яцев Яр // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 2. – С. 51–59.>PDF>>>
 17. Кунах О. Н., Жуков А. В., Прокопенко Е. В., Балюк Ю. А. Экологическая структура животного населения байрака Яцев Яр // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 2. – С. 74–85.>PDF>>>
 18. Кунах О. Н. Размерная структура популяций дождевых червей и теория нейтральности // Вісник Дніпропетровського університету. – 2008, вип. 16, т. 1. – С. 133–140.
 19. Кунах О.М., Прокопенко О.В., Жуков О.В. Перевірка теорії екологічних ніш та теорії нейтральності на прикладі населення павуків // Вісник Донецького університету. – Серія А. Природничі науки. – 2009, № 2. – С. 265–270.>PDF>>>
 20. Прокопенко Е. А., Пахомов А. Е., Кунах О. Н., Жуков А. В. Экологическая структура сообщества пауков (Aranea) байрака Войсковой // Вісник Дніпропетровського університету. – 2009, вип. 17, т. 1. – С. 183–192.>PDF>>>
 21. Жуков А. В., Кунах О. Н., Коновалова Т. П. Фодересфера слепышей (Spalax microphthalmus) // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – Донецк: ДонНу, 2010. – Вып. 10, № 1 – С. 105–123.>PDF>>>
 22. Пахомов А. Е., Кунах О. Н., Коновалова Т. М., Жуков А. В. Пространственная организация системы пороев слепыша Spalaxmicrophthalmus // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2010. – Вып. 2(21). – С. 106–117.>PDF>>>
 23. Кунах О. Н., Коляда В. В. Отображение техноземов в географическом и экологическом пространствах // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2010, № 1. – С. 56–60.
 24. Жуков А. В., Кунах О. Н. Твердость дерново-литогенных почв на лессовидных суглинках // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2011, № 1. – С. 63–69.>PDF>>>
 25. Кунах О. Н., Задорожна Г. А., Жуков А. В. ГИС-технологии и 3D-описание твердости почы при рекультивации земель // III-й Всеураїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Збірник наукових статей. Том. 1. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 184–187.>PDF>>>
 26. Жуков А. В. Педотурбационная активность слепышей (Spalaxmicrophthalmus) как фактор пространственной организации пауков (Aranei) / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Е. В. Прокопенко, Т. М. Коновалова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2011, № 2. – С. 28–35.>PDF>>>
 27. Жуков, А. В., Кунах О. Н., Коновалова Т. П. Ландшафтный аспект экологической ниши слепышей // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького – 2011. – № 3. – С. 13–27.>PDF>>>
 28. Кунах О. Н. Экологический аспект твердости почвы в пристенной дубраве / О. Н. Кунах, А. А. Балдин // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2011. – Вип. 19, т. 1. – С. 65–74.
 29. Кунах О. Н., Коновалова Т. М., Прокопенко Е. В. Влияние педотурбационной активности слепыша (Spalax microphthalmus) на целлюлозолитическую активность и электрическую проводимость почвы // Вісник Донецького національного університету. Сер. А: Природничі науки, 2011, № 11. – С. 151–155
 30. Задорожная Г. А., Кунах О. Н., Жуков А. В. Пространственная организация дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2012. – № 1 (12). – C. 226–237.
 31. Жуков А. В. Иерархическая организация экологического разнообразия растительности техноземов / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Г. А. Задорожная, Е. В. Андрусевич // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького – 2013. – Т. 9, № 4. – С. 37–47.>PDF>>>
 32. Жуков А. В. Ландшафтная экология как основа пространственного анализа продуктивности агроценозов / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Г. А. Задорожная, Е. В. Андрусевич // Екологія та ноосферологія, 2013. – Т. 24, № 1–2. – С. 68–80.>PDF>>>
 33. Жуков А. В. Фракционирование пространственной вариации сообщества панцирных клещей (Acari: Oribatida) в почве сельскохозяйственного поля в условиях степной зоны Украины / А. В. Жуков, А. Д. Штирц, Г. А. Задорожная, О. Н. Кунах // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2013. – № 1 (13). – 87–105.>PDF>>>
 34. Жуков А. В. Пространственное размещение пороев слепышей (Spalaxmicrophthalmus) и твёрдость почвы / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Т. М. Коновалова // Поволжский экологический журнал. – 2013. – № 1. – С. 3–15.>PDF>>>
 35. Штирц А. Д. Пространственная организация сообщества панцирных клещей (Acari: Oribatida) в почве сельскохозяйственного поля в условиях степной зоны Украины [Текст] / А. Д. Штирц, Г. А. Задорожная, О. Н. Кунах, А. В. Жуков // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. – 2013. — Т. XXI, вып. 1. – С. 49–60.>PDF>>>
 36. Кунах О. Н. Экоморфическая проекция пространственной организации сообщества почвенной мезофауны / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Вестник Харьковского национального университета. – 2013. – Вып. 18 (№1079). – С. 118–131.>PDF>>>
 37. Пахомов А. Е. Пространственная организация экологической ниши почвенной мезофауны урбозема / А. Е. Пахомов, О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2013. 21(1). – С. 51–57.>PDF>>>
 38. Кунах О. Н. Пространственное варьирование экоморфической структуры почвенной мезофауны урбазема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2013. – Том 26 (65), № 3. – С. 107-126.>PDF>>>
 39. Кунах О. Н. Экоморфическая и пространственная организация мезопедобионтов лесопаркового насаждения в черте г. Днепропетровска / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2013. – № 1 (13). – 106–121.>PDF>>>
 40. Кунах О. Н. Пространственная организация сообщества почвенных мезопедобионтов в условиях рекреационной нагрузки в лесопарковом насаждении / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького. – 2013. – Том 3, № 3. – С. 274–286.>PDF>>>
 41. Кунах О. Н. Пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Грунтознавство. – 2013. – Т. 14, № 3–4 (23). – С. 76–97.>PDF>>>
 42. Кунах О. Н. Фауна губоногих многоножек (Chilopoda) степного Приднепровья / О. Н. Кунах // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького. – 2013. – № 1(7). – С. 65–81.
 43. Кунах О. Н. Экоморфическая организация сообществ пауков степной зоны Украины / О. Н. Кунах, Е. В. Прокопенко, А. В. Жуков // Грунтознавство. – 2014. – Т. 14, № 2. – С. 101–119.>PDF>>>
 44. Балюк Ю.А. Адаптивная стратегия отбора проб для оценки пространственной организации сообществ почвенных животных урбанизированных территорий на различных иерархических уровнях / Ю. А. Балюк, О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Г. А. Задорожная, Д. С. Ганжа // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. – 2014. – № 4 (3). – С. 8–33.>PDF>>>
 45. Крамаренко С.С. Анализ паттернов пространственной организации популяций наземных моллюсков: подход с использованием методов геостатистики / С.С. Крамаренко, О.Н. Кунах, А.В. Жуков, Е.В. Андрусевич // Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. – 2014, вып. 18. – С. 5–40.>PDF>>>
 46. Жуков О. В. Просторове варіювання екоморфічної структури ґрунтової мезофауни лісопаркового насадження (на прикладі парку в межах м. Дніпропетровська) / О. В. Жуков, О. М. Кунах, Ю. О. Балюк // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. – 2014. – Вип. 65. – С. 224–237.>PDF>>>
 47. Кунах О. Н. Экоморфический аспект пространственной организации сообщества мезопедобионтов урботехнозема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2014. Вып. 10. – С. 159–176.>PDF>>>
 48. Кунах О. Н. Экоморфическое разнообразие и пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк, М. П. Федюшко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2014. – №1 (33). – С. 32–41.>PDF>>>
 49. Кунах О. Н. Анализ маргинальности и пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2014. – Вип. 43. – С. 103–115.>PDF>>>
 1. Кунах О. Н. Зоо- и фитоиндикация роли автотрофной и гетеротрофной консорций в организации биогеоценоза / О. Н. Кунах, М. В. Трифанова, Д. С. Ганжа // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького – 2014. – № 2. – С. 115–141.
 2. Жуков А. В. Экоморфическая организация сообществ мезопедобионтов дубняка со свежим разнотравьем на арене р. Днепр / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, В. А. Новикова // Известия Харьковского энтомологического общества – 2015. – Т. XXIII, вып. 2. – С. 39–53. >PDF>>>
 3. Ганжа Д. С. Экоморфическая организация чернокленовников в псамофильной степи на арене р. Днепр / Д. С. Ганжа, О. Н. Кунах, А. В. Жуков, В. А. Новикова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д. – 2015, вип. 44. – 110–126. >PDF>>>
 4. Жуков А. В. Пространственная организация сообщества мезопедобионтов городской почвы [Текст] / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Ю. А. Балюк // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. – 2015. — Т. XXIII, вып. 1. – С. 46–57. >PDF>>>

Тези

 1. Кунах О. М., Жуков О. В. Міра гігрофільності й гігроморфи ґрунтових тварин // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття. – Матер. міжнар. наук. конф. – Львів, 2008. – С. 227–228.
 2. Кунах О. М., Шилкіна О. І. Алометрична залежність між довжиною та масою тіла дощових черв’яків // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття. – матер. міжнар. наук. конф. – Львів, 2008. – С. 228–230.
 3. Кунах О. М., Шилкіна О. І. Стан угруповань дощових черв’яків в умовах урбанизації // Проблеми екології та екологічної освіти. – Мат. VII міжн. конф. – Кривий Ріг, 2008. – С. 93–95.
 4. Смирнов Ю. Б., Байбуз О. Н. Современное состояние биоразнообразия почвенной мезофауны байрачных дубрав Присамарья // Чтения памяти А. А. Браунера. – Одесса, 2000. – С. 19–23.
 5. Пахомов А. Е., Кунах О. Н., Кожемяка О. Н. Изменение микробиологической активности почвы степных лесов под влиянием копролитов Lumbricidae в условиях антропогенного пресса // Тези II Міжнарод. наук. конф. “Біорізноманіття та роль зооценозу у природних та антропогенних екосистемах”. – Д.: ДНУ, 2003. – С. 142–143.
 6. Кунах О. М. Структура домінування тваринного населення ґрунту центральної заплави р. Самара в умовах експериментального забруднення важкими металами // Тези III Міжнар. наук. конф. “Біорізноманіття та роль зооценозу у природних та антропогенних екосистемах”. – Д.: ДНУ. – 2005. – С. 195–196.
 7. Кунах О. М. Трофічний аспект функціонального розмаїття тваринного населення ґрунту за умов забруднення ґрунту важкими металами // Екологічні дослідження у промислових регіонах України: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – Д.: ДНУ. – 2005. – С. 109–111.
 8. Кунах О. Н.  Почвенная мезофауна в условиях экспериментального загрязнения тяжелыми металлами // Мат. IV(XIV) Всерос. сов. по почв. зоолог. “Экологическое разнообразие почвенной биоты и биопродуктивность почв”. – Тюмень, 2005. – С. 78–79.
 9. Кунах О. Н. Почвенная мезофауна центральной поймы р. Самара // Типологія лісів степової зони, їх біорізноманіття та охорона. – Тези доп. міжнар. конф. – Д. – 2005. – С.159–161.
 10. Kunakh O. The soil mesofauna functional diversity under the environmental contamination // Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Proceedings of the III international young scientists conference. – Odesa. – 2007. – P. 122.
 11. Жуков О. В., Кунах О. М., Балюк Ю. О., Прокопенко О. В. Екологічна структура угруповань павуків урочища Круглик // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 150–152.
 12. Кунах О. М., Прокопенко О. В., Жуков О. В. Екологічна структура угруповань павуків заплави р. Самара // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 160–162.
 13. Прокопенко О. В., Кунах О. М., Жуков О. В. Екологічна структура угруповань павуків заплави р. Оріль // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 169–171.
 14. Грицан Ю. И., Жуков А. В., Кунах О. Н. Геоинформационный анализ экологических свойств техноземов на участке рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью // Экологические проблемы горно-металургических регионов. Прогрессивные информационные и технологические решения. – Докл. междунар. симозиума. – Днепродзержинск. – 2010. – С. 48–52.
 15. Жуков А. В., Кунах О. Н. Геостатистический анализ электрической проводимости техноземов на экспериментальном участке рекультивации земель ДГАУ (г. Орджоникидзе) // Сучасний стан та проблеми розвитку сільськогосподарських меліорацій – Матеріал. міжнарод. науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, ДДАУ, 2010. – С. 105–107.
 16. Бондарь Г. А., Задорожная Г. А., Кунах О. Н., Жуков А. В. ГИС-анализ экологической структуры растительности дерново-литогенных почв на лессовидных суглинках // Відновлення порушенних природних екосистем: Матер. IV міжгнар. наук. конф. (м. Донецьк, 18-21 жовтня 2011 р.) – Донецьк, 2011. – С. 56–60.
 17. Кунах О. М., Жуков О. В. Екологічна та географічна компоненти мінливості форми головної капсули мокриці Trachelipus rathkei // Тези VI Міжнар. наук. конф. “Біорізноманіття та роль зооценозу у природних та антропогенних екосистемах”. – Д.: ДНУ. – 2011. – С. 191–192.
 18. Волкова Е. Н., Чорная В. И., Шульгина А. Е., Кунах О. Н. Геостатистический анализ электропроводности почвы в парке им. Ю. Гагарина (г. Днепропетровск) // Регіональні екологічні проблеми. Матер. IV Між народ. наук. конф. – Одеса: ОДЕКУ. – 2011 – С. 30–32.
 19. Жуков А. В., Кунах О. Н., Волошина Н. В., Андрусевич Е. В. Экологическое разнообразие растительности техноземов // Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті: ноосферний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2012. – С. 31–41.
 20. Жуков А. В., Сумароков А. Н., Кунах О. Н., Прокопенко Е. В. Разнообразие почвенной мезофауны на экспериментальном участке рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью // Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті: ноосфер ний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2012. – С. 144–149.
 21. Кунах О. Н. Факторный анализ экологической ниши микромоллюсков Vallonia pulchella в дерново-литогенных почвах на красно-бурых глинах / О. Н. Кунах, Г. А. Задорожная, Е. В. Андрусевич, А. В. Жуков // Zoocenosis–2013. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах VІІ Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 22–25.10.2013 р. – С. 142–143.
 22. Кунах О. Н. Иерархическая модель отбора проб для изучения пространственной организации сообществ почвенной мезофауны урбанизированных территорий / О. Н. Кунах, Ю. А. Балюк //Zoocenosis–2013. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах VІІ Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 22–25.10.2013 р. – С. 143–144.
 23. Прокопенко Е. В. Экоморфическая организация сообществ пауков степной зоны Украины / Е. В. Прокопенко, О. Н. Кунах, А. В. Жуков // Проблемы почвенной зоологии. М.: Т-во научных изданий КМК. – 2014. – С. 174–176.
 24. Kunah O. N. Spatial organization of a mesofauna community in an urbanozem / O. N. Kunah., A. V. Zhukov, J. A. Baluk // Проблемы почвенной зоологии. М.: Т-во научных изданий КМК. – 2014. – С. 131.
 25. Жуков О. В. Роль ландшафтного різноманіття в динамці чисельності популяцій шкідників сільського господарства / О. В. Жуков, О. М. Кунах // Zoocenosis–2015. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems The VІІІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 21–23.12.2015. – Р. 159–160.