Кунах Ольга Миколаївна

Olga M. Kunah

Kunah.jpg

Кунах Ольга Миколаївна (1978 р.н.)

kunah_olga@ukr.net

У 2000 році з відзнакою закінчила біолого-екологічний факультет Дніпропетровського державного університету за спеціальністю “Зоологія” (кваліфікація біолог, зоолог, викладач біології та хімії) і вступила до аспірантури ДНУ за спеціальністю Екологія, яку закінчила у 2003 р.

Кандидат біологічних наук з 2006 року. Дисертацію на тему «Розмаїття ґрунтової мезофауни центральної заплави р. Самара в умовах штучного забруднення середовища» захистила  у червні 2006 р. у спецiалiзованiй вченій радi Д 08.051.04 Дніпропетровського національного університету за спеціальністю 03.00.16 — екологія, диплом ДК № 036789.

Вчене звання доцента кафедри зоології та екології Дніпропетрвського національного університету імені Олеся Гончара присвоєно у 2010 роцi, атестат 12ДЦ № 023141.

Доктор біологічних наук з 2018 року. Дисертацiю на тему «Просторова екологія ґрунтових тварин степового Придніпров’я» захистила у червні 2018 р. у спецiалiзованiй вченій радi Д 08.051.04 Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара за спеціальністю 03.00.16 — екологія, диплом ДД № 007701.

Стаж педагогiчної роботи у закладах вищої освiти складає 19 рокiв. Викладає такі дисципліни, як «Моніторинг довкілля», «Біоіндикація», «Екологія людини», «Методи дослідження та моделювання біосистем» та інші.

Основнi етапи науково-педагогiчної дiяльностi:

01.09.2000 р. – 01.09.2003 р. – аспірант Дніпропетровського національного університету;

01.09.2002 р. – 07.03.2007 р. – асистент кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету;

08.03.2007 р. – 30.08.2007 р. – старший викладач кафедри зоології та екології Дніпропетровського національного університету;

01.09.2007 р. – 15.02.2019 р. – доцент кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

16.02.2019 р. — по тепер. час – професор кафедри зоології та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Керує пiдготовкою 2 аспiрантiв.

Є членом спеціалізованої вченої ради Д 08.051.04 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.

Є членом редколегії наукового журналу «Agrology».

Є керівником д/б теми № 4-650-20 «Критерії оцінювання антропогенної трансформації екосистем за кількісними показниками біологічного різноманіття для оптимізації процедури оцінки впливу на довкілля» (2020-2022).

Загальна кількість друкованих праць – 132, кількість праць наукового та навчально-методичного характеру, опублікованих після захисту докторської дисертації – 31, в тому числі 20 публікацій у періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus або Web of Science. Індекс Хірша за базою Scopus – 4, за базою Web of Science – 5.

 

Web of Science ResearcherID AAB-9525-2019

https://orcid.org/0000-0002-3631-8884

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YEzDjcgAAAAJ&hl=ru

Основні наукові публікації

Монографії
 1. Пахомов О. Є., Кунах О. М. Функціональне різноманіття ґрунтової мезофауни заплавних степових лісів в умовах штучного забруднення середовища. – Д.: Вид-во ДНУ, 2005. – 324 С.
 2. Прокопенко О. В. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Павуки (Aranei): моногр. / О. В. Прокопенко, О. М. Кунах, О. В. Жуков, О. Є. Пахомов // Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2010. – 340 с.>PDF>>>
Навчальні посібники
 1. Кунах О. М. Морфологія дощових черв’яків (Lumbricidae) / О. М. Кунах, О. В. Жуков, О. Є. Пахомов – Д.: ФОП Дрига Т. В., 2010. – 52 с.>PDF>>>
 2. Кунах О. М., Гассо В. Я. Моніторинг навколишнього середовища. – Д. : РВВ ДНУ, 2008. – 52 с.
 3. О. М. Кунах, О. Є. Пахомов Основи екології людини: нав. посібник. – Д.: РВВ ДНУ, 2009. – 128 с.

Статті

 1. Пахомов А. Е., Смирнов Ю. Б., Байбуз О. Н. Зооэкологическая и геохимическая характеристика почвенной мезофауны искусственных белоакациевых насаждений приводораздельно-балочного ландшафта Присамарья // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Біологія. Екологія. – 2000. – Вип. 7. – С. 3–7.
 2. Пахомов А. Е., Байбуз О. Н., Мисюра А. Н.  Сравнительная характеристика содержания микроэлементов в организме различных видов дождевых червей с урбанизированной территории и использование этих показателей для биоиндикационного картографирования городской среды г. Днепродзержинска // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Біологія. Екологія. – 2001. – Вип. 9. – Т. 1. – С. 97–101.
 3. Пахомов А. Е., Байбуз О. Н., Смирнов Ю. Б. Трансформация и транслокация тяжелых металлов в системе почва – растение – животное в экспериментальных и природных условиях // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Біологія. Екологія. – 2002. – Вип. 10. – Т. 1. – С.27–30.
 4. Пахомов О. Є., Смирнов Ю. Б., Байбуз О. М.  Зооекологічна характеристика грунтової мезофауни деяких біогеоценозів Придніпров’я // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. Сер. Біологія. Екологія. – 2002. – Вип. 10. – Т. 2. – С. 208–215.
 5. Пахомов О. Є., Кунах О. М. Дощові черв’яки в умовах експериментального забруднення ґрунту нікелем та свинцем у присутності пшениці // Вісн. Запор. ун-ту. Сер. Фізико-математичні науки. Біологічні науки. – 2004. – № 2. – С. 192–196.
 6. Кунах О. М. Структура домінування тваринного населення ґрунту центральної заплави р. Самара в умовах штучного експериментального забруднення важкими металами // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – 2005. – № 3/2. – С. 113–117.
 7. Кунах О. Н.  Экологическое разнообразие животного населения почвы в условиях загрязнения среды тяжелыми металлами // Екологія і ноосферологія. – Київ, Дніпропетровськ. – 2005. – Т. 16, № 3–4. – С. 188–201.
 8. Кунах О. Н. Динамика содержания никеля и свинца в профиле пойменной лугово-лесной почвы в эксперименте // Вісн. Дніпропетр. ун-ту. – 2005. – №3/1. – С. 134–143.
 9. Кунах О. Н. Животное население почвы центральной поймы р. Самары // Пит. степ. лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д. – 2006. – Вип. 10 (35). – С. 158–164.
 10. Кунах О. Н. Трофические группы почвенной мезофауны центральной поймы р. Самара // Проб. экол. и охр. природы техноген. региона. – Донецк: ДонНу, 2006. – Вып. 6. – С. 130–135.
 11. Кунах О. М., Жуков О. В. Динаміка угруповань ґрунтових тварин с позицій теорії нейтрального розмаїття // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – Донецьк: ДонНУ. – 2007. – Вип. 7. – С. 100–105.>PDF>>>
 12. Кунах О. Н., Жуков А. В. Динамика сообществ почвенных животных с позиций теории нейтрального разнообразия // Ґрунтознавство. – 2007. – Т. 8, № 3–4. – С. 100–105.>PDF>>>
 13. Кунах О. Н. Трофические группы почвенной мезофауны центральной поймы р. Самара // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Зб. матер. міжнародної наук. конф. – Запоріжжя, ЗНУ. – 2007. – С. 166–169.
 14. Кунах О. Н. Анализ размерной структуры популяций дождевых червей г. Днепропетровска // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах. – IV Міжнар. наук. конф. – Д.: ДНУ. – 2007. – С. 204–207.
 15. Кунах О. Н., Жуков А. В. Животное население почв придолинно-балочного ландшафта // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – Вип. 12. – С. 148–158.>PDF>>>
 16. Жуков А. В., Кунах О. Н., Прокопенко Е. В., Балюк Ю. А. Экологическое разнообразие и организация животного населения байрака Яцев Яр // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 2. – С. 51–59.>PDF>>>
 17. Кунах О. Н., Жуков А. В., Прокопенко Е. В., Балюк Ю. А. Экологическая структура животного населения байрака Яцев Яр // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 2. – С. 74–85.>PDF>>>
 18. Кунах О. Н. Размерная структура популяций дождевых червей и теория нейтральности // Вісник Дніпропетровського університету. – 2008, вип. 16, т. 1. – С. 133–140.
 19. Кунах О.М., Прокопенко О.В., Жуков О.В. Перевірка теорії екологічних ніш та теорії нейтральності на прикладі населення павуків // Вісник Донецького університету. – Серія А. Природничі науки. – 2009, № 2. – С. 265–270.>PDF>>>
 20. Прокопенко Е. А., Пахомов А. Е., Кунах О. Н., Жуков А. В. Экологическая структура сообщества пауков (Aranea) байрака Войсковой // Вісник Дніпропетровського університету. – 2009, вип. 17, т. 1. – С. 183–192.>PDF>>>
 21. Жуков А. В., Кунах О. Н., Коновалова Т. П. Фодересфера слепышей (Spalax microphthalmus) // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – Донецк: ДонНу, 2010. – Вып. 10, № 1 – С. 105–123.>PDF>>>
 22. Пахомов А. Е., Кунах О. Н., Коновалова Т. М., Жуков А. В. Пространственная организация системы пороев слепыша Spalaxmicrophthalmus // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2010. – Вып. 2(21). – С. 106–117.>PDF>>>
 23. Кунах О. Н., Коляда В. В. Отображение техноземов в географическом и экологическом пространствах // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2010, № 1. – С. 56–60.
 24. Жуков А. В., Кунах О. Н. Твердость дерново-литогенных почв на лессовидных суглинках // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2011, № 1. – С. 63–69.>PDF>>>
 25. Кунах О. Н., Задорожна Г. А., Жуков А. В. ГИС-технологии и 3D-описание твердости почы при рекультивации земель // III-й Всеураїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Збірник наукових статей. Том. 1. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 184–187.>PDF>>>
 26. Жуков А. В. Педотурбационная активность слепышей (Spalaxmicrophthalmus) как фактор пространственной организации пауков (Aranei) / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Е. В. Прокопенко, Т. М. Коновалова // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. – 2011, № 2. – С. 28–35.>PDF>>>
 27. Жуков, А. В., Кунах О. Н., Коновалова Т. П. Ландшафтный аспект экологической ниши слепышей // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького – 2011. – № 3. – С. 13–27.>PDF>>>
 28. Кунах О. Н. Экологический аспект твердости почвы в пристенной дубраве / О. Н. Кунах, А. А. Балдин // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2011. – Вип. 19, т. 1. – С. 65–74.
 29. Кунах О. Н., Коновалова Т. М., Прокопенко Е. В. Влияние педотурбационной активности слепыша (Spalax microphthalmus) на целлюлозолитическую активность и электрическую проводимость почвы // Вісник Донецького національного університету. Сер. А: Природничі науки, 2011, № 11. – С. 151–155
 30. Задорожная Г. А., Кунах О. Н., Жуков А. В. Пространственная организация дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2012. – № 1 (12). – C. 226–237.
 31. Жуков А. В. Иерархическая организация экологического разнообразия растительности техноземов / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Г. А. Задорожная, Е. В. Андрусевич // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького – 2013. – Т. 9, № 4. – С. 37–47.>PDF>>>
 32. Жуков А. В. Ландшафтная экология как основа пространственного анализа продуктивности агроценозов / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Г. А. Задорожная, Е. В. Андрусевич // Екологія та ноосферологія, 2013. – Т. 24, № 1–2. – С. 68–80.>PDF>>>
 33. Жуков А. В. Фракционирование пространственной вариации сообщества панцирных клещей (Acari: Oribatida) в почве сельскохозяйственного поля в условиях степной зоны Украины / А. В. Жуков, А. Д. Штирц, Г. А. Задорожная, О. Н. Кунах // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2013. – № 1 (13). – 87–105.>PDF>>>
 34. Жуков А. В. Пространственное размещение пороев слепышей (Spalaxmicrophthalmus) и твёрдость почвы / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Т. М. Коновалова // Поволжский экологический журнал. – 2013. – № 1. – С. 3–15.>PDF>>>
 35. Штирц А. Д. Пространственная организация сообщества панцирных клещей (Acari: Oribatida) в почве сельскохозяйственного поля в условиях степной зоны Украины [Текст] / А. Д. Штирц, Г. А. Задорожная, О. Н. Кунах, А. В. Жуков // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. – 2013. — Т. XXI, вып. 1. – С. 49–60.>PDF>>>
 36. Кунах О. Н. Экоморфическая проекция пространственной организации сообщества почвенной мезофауны / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Вестник Харьковского национального университета. – 2013. – Вып. 18 (№1079). – С. 118–131.>PDF>>>
 37. Пахомов А. Е. Пространственная организация экологической ниши почвенной мезофауны урбозема / А. Е. Пахомов, О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2013. 21(1). – С. 51–57.>PDF>>>
 38. Кунах О. Н. Пространственное варьирование экоморфической структуры почвенной мезофауны урбазема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2013. – Том 26 (65), № 3. – С. 107-126.>PDF>>>
 39. Кунах О. Н. Экоморфическая и пространственная организация мезопедобионтов лесопаркового насаждения в черте г. Днепропетровска / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону. – 2013. – № 1 (13). – 106–121.>PDF>>>
 40. Кунах О. Н. Пространственная организация сообщества почвенных мезопедобионтов в условиях рекреационной нагрузки в лесопарковом насаждении / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького. – 2013. – Том 3, № 3. – С. 274–286.>PDF>>>
 41. Кунах О. Н. Пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Грунтознавство. – 2013. – Т. 14, № 3–4 (23). – С. 76–97.>PDF>>>
 42. Кунах О. Н. Фауна губоногих многоножек (Chilopoda) степного Приднепровья / О. Н. Кунах // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького. – 2013. – № 1(7). – С. 65–81.
 43. Кунах О. Н. Экоморфическая организация сообществ пауков степной зоны Украины / О. Н. Кунах, Е. В. Прокопенко, А. В. Жуков // Грунтознавство. – 2014. – Т. 14, № 2. – С. 101–119.>PDF>>>
 44. Балюк Ю.А. Адаптивная стратегия отбора проб для оценки пространственной организации сообществ почвенных животных урбанизированных территорий на различных иерархических уровнях / Ю. А. Балюк, О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Г. А. Задорожная, Д. С. Ганжа // Биологический вестник Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого. – 2014. – № 4 (3). – С. 8–33.>PDF>>>
 45. Крамаренко С.С. Анализ паттернов пространственной организации популяций наземных моллюсков: подход с использованием методов геостатистики / С.С. Крамаренко, О.Н. Кунах, А.В. Жуков, Е.В. Андрусевич // Бюллетень Дальневосточного малакологического общества. – 2014, вып. 18. – С. 5–40.>PDF>>>
 46. Жуков О. В. Просторове варіювання екоморфічної структури ґрунтової мезофауни лісопаркового насадження (на прикладі парку в межах м. Дніпропетровська) / О. В. Жуков, О. М. Кунах, Ю. О. Балюк // Вісник Львівського національного університету. Серія Біологічна. – 2014. – Вип. 65. – С. 224–237.>PDF>>>
 47. Кунах О. Н. Экоморфический аспект пространственной организации сообщества мезопедобионтов урботехнозема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Экосистемы, их оптимизация и охрана. – 2014. Вып. 10. – С. 159–176.>PDF>>>
 48. Кунах О. Н. Экоморфическое разнообразие и пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк, М. П. Федюшко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2014. – №1 (33). – С. 32–41.>PDF>>>
 49. Кунах О. Н. Анализ маргинальности и пространственная организация сообщества мезопедобионтов урботехнозема / О. Н. Кунах, А. В. Жуков, Ю. А. Балюк // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – 2014. – Вип. 43. – С. 103–115.>PDF>>>
 1. Кунах О. Н. Зоо- и фитоиндикация роли автотрофной и гетеротрофной консорций в организации биогеоценоза / О. Н. Кунах, М. В. Трифанова, Д. С. Ганжа // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького – 2014. – № 2. – С. 115–141.
 2. Жуков А. В. Экоморфическая организация сообществ мезопедобионтов дубняка со свежим разнотравьем на арене р. Днепр / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, В. А. Новикова // Известия Харьковского энтомологического общества – 2015. – Т. XXIII, вып. 2. – С. 39–53. >PDF>>>
 3. Ганжа Д. С. Экоморфическая организация чернокленовников в псамофильной степи на арене р. Днепр / Д. С. Ганжа, О. Н. Кунах, А. В. Жуков, В. А. Новикова // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель. – Д. – 2015, вип. 44. – 110–126. >PDF>>>
 4. Жуков А. В. Пространственная организация сообщества мезопедобионтов городской почвы [Текст] / А. В. Жуков, О. Н. Кунах, Ю. А. Балюк // Изв. Харьк. энтомол. о-ва. – 2015. — Т. XXIII, вып. 1. – С. 46–57. >PDF>>>

Тези

 1. Кунах О. М., Жуков О. В. Міра гігрофільності й гігроморфи ґрунтових тварин // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття. – Матер. міжнар. наук. конф. – Львів, 2008. – С. 227–228.
 2. Кунах О. М., Шилкіна О. І. Алометрична залежність між довжиною та масою тіла дощових черв’яків // Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття. – матер. міжнар. наук. конф. – Львів, 2008. – С. 228–230.
 3. Кунах О. М., Шилкіна О. І. Стан угруповань дощових черв’яків в умовах урбанизації // Проблеми екології та екологічної освіти. – Мат. VII міжн. конф. – Кривий Ріг, 2008. – С. 93–95.
 4. Смирнов Ю. Б., Байбуз О. Н. Современное состояние биоразнообразия почвенной мезофауны байрачных дубрав Присамарья // Чтения памяти А. А. Браунера. – Одесса, 2000. – С. 19–23.
 5. Пахомов А. Е., Кунах О. Н., Кожемяка О. Н. Изменение микробиологической активности почвы степных лесов под влиянием копролитов Lumbricidae в условиях антропогенного пресса // Тези II Міжнарод. наук. конф. “Біорізноманіття та роль зооценозу у природних та антропогенних екосистемах”. – Д.: ДНУ, 2003. – С. 142–143.
 6. Кунах О. М. Структура домінування тваринного населення ґрунту центральної заплави р. Самара в умовах експериментального забруднення важкими металами // Тези III Міжнар. наук. конф. “Біорізноманіття та роль зооценозу у природних та антропогенних екосистемах”. – Д.: ДНУ. – 2005. – С. 195–196.
 7. Кунах О. М. Трофічний аспект функціонального розмаїття тваринного населення ґрунту за умов забруднення ґрунту важкими металами // Екологічні дослідження у промислових регіонах України: Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – Д.: ДНУ. – 2005. – С. 109–111.
 8. Кунах О. Н.  Почвенная мезофауна в условиях экспериментального загрязнения тяжелыми металлами // Мат. IV(XIV) Всерос. сов. по почв. зоолог. “Экологическое разнообразие почвенной биоты и биопродуктивность почв”. – Тюмень, 2005. – С. 78–79.
 9. Кунах О. Н. Почвенная мезофауна центральной поймы р. Самара // Типологія лісів степової зони, їх біорізноманіття та охорона. – Тези доп. міжнар. конф. – Д. – 2005. – С.159–161.
 10. Kunakh O. The soil mesofauna functional diversity under the environmental contamination // Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution. Proceedings of the III international young scientists conference. – Odesa. – 2007. – P. 122.
 11. Жуков О. В., Кунах О. М., Балюк Ю. О., Прокопенко О. В. Екологічна структура угруповань павуків урочища Круглик // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 150–152.
 12. Кунах О. М., Прокопенко О. В., Жуков О. В. Екологічна структура угруповань павуків заплави р. Самара // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 160–162.
 13. Прокопенко О. В., Кунах О. М., Жуков О. В. Екологічна структура угруповань павуків заплави р. Оріль // Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах: Матеріали V Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: Ліра, 2009. – С. 169–171.
 14. Грицан Ю. И., Жуков А. В., Кунах О. Н. Геоинформационный анализ экологических свойств техноземов на участке рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью // Экологические проблемы горно-металургических регионов. Прогрессивные информационные и технологические решения. – Докл. междунар. симозиума. – Днепродзержинск. – 2010. – С. 48–52.
 15. Жуков А. В., Кунах О. Н. Геостатистический анализ электрической проводимости техноземов на экспериментальном участке рекультивации земель ДГАУ (г. Орджоникидзе) // Сучасний стан та проблеми розвитку сільськогосподарських меліорацій – Матеріал. міжнарод. науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ, ДДАУ, 2010. – С. 105–107.
 16. Бондарь Г. А., Задорожная Г. А., Кунах О. Н., Жуков А. В. ГИС-анализ экологической структуры растительности дерново-литогенных почв на лессовидных суглинках // Відновлення порушенних природних екосистем: Матер. IV міжгнар. наук. конф. (м. Донецьк, 18-21 жовтня 2011 р.) – Донецьк, 2011. – С. 56–60.
 17. Кунах О. М., Жуков О. В. Екологічна та географічна компоненти мінливості форми головної капсули мокриці Trachelipus rathkei // Тези VI Міжнар. наук. конф. “Біорізноманіття та роль зооценозу у природних та антропогенних екосистемах”. – Д.: ДНУ. – 2011. – С. 191–192.
 18. Волкова Е. Н., Чорная В. И., Шульгина А. Е., Кунах О. Н. Геостатистический анализ электропроводности почвы в парке им. Ю. Гагарина (г. Днепропетровск) // Регіональні екологічні проблеми. Матер. IV Між народ. наук. конф. – Одеса: ОДЕКУ. – 2011 – С. 30–32.
 19. Жуков А. В., Кунах О. Н., Волошина Н. В., Андрусевич Е. В. Экологическое разнообразие растительности техноземов // Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті: ноосферний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2012. – С. 31–41.
 20. Жуков А. В., Сумароков А. Н., Кунах О. Н., Прокопенко Е. В. Разнообразие почвенной мезофауны на экспериментальном участке рекультивации земель, нарушенных горнодобывающей промышленностью // Рекультивація складних техноекосистем у новому тисячолітті: ноосфер ний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ДДАУ, 2012. – С. 144–149.
 21. Кунах О. Н. Факторный анализ экологической ниши микромоллюсков Vallonia pulchella в дерново-литогенных почвах на красно-бурых глинах / О. Н. Кунах, Г. А. Задорожная, Е. В. Андрусевич, А. В. Жуков // Zoocenosis–2013. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах VІІ Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 22–25.10.2013 р. – С. 142–143.
 22. Кунах О. Н. Иерархическая модель отбора проб для изучения пространственной организации сообществ почвенной мезофауны урбанизированных территорий / О. Н. Кунах, Ю. А. Балюк //Zoocenosis–2013. Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах VІІ Міжнародна наукова конференція. Україна, Дніпропетровськ, ДНУ, 22–25.10.2013 р. – С. 143–144.
 23. Прокопенко Е. В. Экоморфическая организация сообществ пауков степной зоны Украины / Е. В. Прокопенко, О. Н. Кунах, А. В. Жуков // Проблемы почвенной зоологии. М.: Т-во научных изданий КМК. – 2014. – С. 174–176.
 24. Kunah O. N. Spatial organization of a mesofauna community in an urbanozem / O. N. Kunah., A. V. Zhukov, J. A. Baluk // Проблемы почвенной зоологии. М.: Т-во научных изданий КМК. – 2014. – С. 131.
 25. Жуков О. В. Роль ландшафтного різноманіття в динамці чисельності популяцій шкідників сільського господарства / О. В. Жуков, О. М. Кунах // Zoocenosis–2015. Biodiversity and Role of Animals in Ecosystems The VІІІ International Conference. Ukraine, Dnipropetrovsk, DNU, 21–23.12.2015. – Р. 159–160.